Διυλιστήριο: Ποιοι (23.000) άνεργοι θα μπουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ποιοι (23.000) άνεργοι θα μπουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσηςΤι προβλέπει το προσχέδιο: Αυξημένοι και οι ωφελούμενοι (κατά 7.000) και οι αμοιβές (από 3.755 έως 3.955 ευρώ), 120 ώρες η θεωρητική κατάρτιση και πέντε μήνες η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προκήρυξη του προγράμματος απασχόλησης με χρήση επιταγών κατάρτισης (voucher) και τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» από το υπουργείο Εργασίας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 23.000 άνεργοι, οι οποίοι, όπως προκύπτει από το προσχέδιο της προκήρυξης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ και επιταγή κατάρτισης από 1.155 έως 1.355 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επαναπροσδιόρισε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου και είχε αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 7.000 οι ωφελούμενοι σε σχέση με το αρχικό πλάνο, ενώ αυξήθηκαν και οι αμοιβές τους. Το προσχέδιο του σχετικού προγράμματος είναι έτοιμο και περιλαμβάνει πλαίσιο δράσης με τις εξής παρεμβάσεις:

•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες.

•Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους:
α) Την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό προφίλ τους, τις δεξιότητές τους και τα ενδιαφέροντά τους.
β) Την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
γ) Την προετοιμασία των ανέργων για τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης όπου θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και την ένταξη / επανένταξή τους σε αυτή.
δ) Την παρακολούθηση και την υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.
ε) Τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.

•Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

•Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, συνολικής διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους πέντε μήνες.
Αποκλειστικά και μόνο για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του αγροτικού τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ ώρες. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος είναι κατά μέγιστο έξι ώρες και η διάρκεια του πρακτικού μέρους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες ημερησίως.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανέργων του προαναφερόμενου ηλικιακού φάσματος και της αγοράς εργασίας ως προς:

•Το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων:
α) Ανεργοι που έχουν ολοκληρώσει βαθμίδες εκπαίδευσης από την Υποχρεωτική έως τη Δευτεροβάθμια.
β) Ανεργοι που έχουν ολοκληρώσει είτε προγράμματα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) είτε προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

•Τους κλάδους εκείνους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είναι: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβάλλον - διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τρόφιμα - ποτά, ενέργεια, βιομηχανία και αγροτικός τομέας.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, που περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται σε 600 ευρώ (120 ώρες, 5 ευρώ / ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων), και το επίδομα πρακτικής άσκησης, που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (500 ώρες, 4 ευρώ / ώρα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Επίσης, θα χορηγείται επιταγή κατάρτισης, που αφορά την οικονομική αξία ποσού έως 1.155 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική - 945 ευρώ) και συμβουλευτικής (60 ευρώ), καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους ανέργους (150 ευρώ). Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.355 ευρώ στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζομένου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι μηνών.
Η δέσμη των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων που θα συγκροτηθεί.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 89.000.000 ευρώ.


Το ετήσιο εισόδημα και τα άλλα κριτήρια μοριοδότησης

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Συνολικό εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
Ως ατομικό εισόδημα νοείται το αναγραφόμενο εισόδημα στη στήλη του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση, π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος (πρόκειται για το ποσό που αναγράφεται στη γραμμή με τίτλο «Συνολικό Εισόδημα» του πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου - εκκαθαριστικό σημείωμα).
Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του / της υπόχρεου, του / της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών: «συνολικό εισόδημα» του / της υπόχρεου και «συνολικό εισόδημα» του / της συζύγου.
Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
4. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50%, η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
6. Υπαρξη προστατευόμενου / ων τέκνου / ων ΑμεΑ (ανηλίκων ή / και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 105 μόρια. Μετά το πέρας του προγράμματος δράσης δύναται να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουμένου / ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.


https://diulistirio.blogspot.gr
Ενημερωθείτε για ότι συμβαίνει με ένα
στη σελίδα μας.Το Διυλιστήριο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει σχετικά με τα άρθρα που δημοσιεύονται τα οποία απηχούν τις απόψεις των συντακτών τους.

Στο Διυλιστήριο δημοσιεύεται κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει ελεύθερα τις απόψεις του, οι οποίες εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

  • 0Blogger Comment
  • Facebook Comment
  • Disqus Comment

Αφήστε το μήνυμά σας

Δημοσίευση σχολίου

comments powered by Disqus