Διυλιστήριο: 07/23/16
ροη αναρτησεων

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Απίστευτο φαγοπότι στον ΟΛΠ αποκαλύπτει η έκθεση της ΓΕΔΔ

Ζημιές εκατομμυρίων ευρώ έχει υποστεί ο ΟΛΠ από σειρά εργολαβιών που προωθήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, τα περισσότερα κατά την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.

Την τιμητική του έχει ο ΟΛΠ ΟΛΠ -1,51% στη φετινή έκθεση της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου με αφορμή εργολαβίες που προώθησαν προηγούμενες διοικήσεις του οργανισμού, κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Οι ελεγκτές επικεντρώθηκαν σε τέσσερις συγκεκριμένες καταγγελίες που αφορούσαν την ανακατασκευή προεντεταµένης τριώροφης αποθήκης του OΛΠ στον Λιµένα Ηρακλέους, την κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων στην Περιοχή Αγίου Νικολάου, την κατασκευή του κτιρίου διοίκησης στην προβλήτα Ι του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και σειρά απόμικρά έργα κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Για το θέμα της ανακατασκευής της τριώροφης αποθήκης προέκυψε που οι διοικήσεις του OΛΠ, την περίοδο 2000 – 2009 «διαχειρίστηκαν το θέμα των ζημιών που υπέστη το κτίριο των αποθηκών Γ8-9-10 (από το σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999) µε µία ατέρμονα εναλλαγή προορισμού του κτιρίου».

Συγκεκριµένα η αρχική µελέτη ενίσχυσης του κτιρίου µετετράπη στην πορεία σε µελέτη κατεδάφισης και µε διατιθέµενη πλέον προµελέτη κατεδάφισης δηµοπρατήθηκε στη συνέχεια η ενίσχυση του κτιρίου χωρίς προσδιορισµένο εκτελεστέο αντικείµενο (παρά µόνο µε το κείµενο πραγµατογνωµοσύνης). Στη συνέχεια ηεγκατεστηµένη εργολαβία ενίσχυσης του κτιρίου µετετράπη και πάλι σε εργολαβία κατεδάφισης του κτιρίου ενώ, προστέθηκε αυθαίρετα και παράνοµα πλήθος άλλων αντικειµένων άσχετων µε το συµβατικό, δηλαδή παραβιάστηκαν κατ’ επανάληψη θεµελιώδεις διατάξεις για την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων και στο στάδιο της εκπόνησης της µελέτης και στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Από τον έλεγχο προέκυψε πως «ειδικά κατά την φάση εκτέλεσης του έργου της κατεδάφισης (η οποία δεν δηµοπρατήθηκε ποτέ µε ανταγωνιστικούς όρους) αλλά και των άλλων έργων που προσαρτήθηκαν στο συµβατικό αντικείµενο, διαπιστώθηκαν υπερτιµολογήσεις και διπλοπληρωµές (µέσω των νέων τιµών που καταρτίστηκαν) καθώς και υπερπιστοποιήσεις µεγάλης κλίµακας κατά την επιµέτρηση των εργασιών µε συνέπεια να προκληθούν πολλαπλές ζηµίες στον OΛΠ συνολικού ύψους τουλάχιστον 1.938.425 ευρώ δηλαδή ποσοστό 49% της συνολικής δαπάνης του έργου (3.955.132 ευρώ)».

Για το νέο κρηπιδότοιχο εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων επισημαίνεται πως το «έργο δηµοπρατήθηκε προκειµένου να κατασκευασθεί άµεσα (εντός επτά µηνών)», αλλά «αρχικά η ανεπάρκεια των συµβατικών δεδοµένων και η καθυστέρηση παράδοσης του πεδίου εργασίας στον ανάδοχο και στη συνέχεια η αδικαιολόγητη ανοχή των αρµοδίων οργάνων του έργου στην αντισυµβατική αδράνειά του, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων και τελικά η αδικαιολόγητη διάλυση της σύµβασης µε καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο αντί της έκπτωσής του, επέτρεψαν σήµερα (σ.σ. το περασμένο καλοκαίρι), πέντε χρόνια µετά την έναρξή του έργου (17/12/2010), το έργο να παραµένει ανεκτέλεστο κατά 60% περίπου, να έχει υποστεί ζηµία ύψους 296.375,56 ευρώ και να είναι εκτεθειµένο στον κίνδυνο απένταξής του από το πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης του ΕΣΠΑ, µε ενδεχόµενη ζηµία, την απώλεια του συνόλου της κοινοτικής συνδροµής ύψους 2.945.739,14 ευρώ».

Για την κατασκευή Κτιρίου ∆ιοίκησης στην Προβλήτα Ι του σταθµού εμπορευματοκιβωτίων (Container Terminal), που παραμένει υπό τη διαχείριση του OΛΠ, επισημαίνεται πως ενώ η τότε διοίκηση του ΟΛΠ ΟΛΠ -1,51% προγραμμάτισε «ένα βιοκλιµατικό κτίριο, προκειµένου να µην επιβαρυνθεί περαιτέρω η περιοχή αυτή (ΣΕΜΠΟ) µε την κατασκευή ενός ενεργοβόρου κτιρίου διοίκησης, αλλά στο τέλος κατασκεύασαν ένα «ενεργειακά συµβατικό κτίριο»!

Διαπιστώθηκε, επίσης, πως ο εργολάβος πληρώθηκε για εργασίες που δεν υλοποίησε (!), πως η πολύ χαμηλή έκπτωση (1,2%, επειδή το έργο ήταν δήθεν ειδικό ως ενεργειακά αποδοτικό) δε δικαιολογούνταν από το τελικό αποτέλεσμα (ένα κανονικό κτίριο…), ενώ καθυστέρησε αδικαιολόγητα η έναρξη των εργασιών του έργου (προσπάθεια κατασκευής υπογείου σε δυσµενείς συνθήκες λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, χωρίς καµία αιτιολόγηση κ.α.) «µε συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων της προθεσµίας περαίωσης χωρίς τη συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων και την καταβολή αδικαιολόγητης δαπάνης αναθεώρησης». Στην έκθεση αναφέρεται πως «οι παράνοµες αυτές ενέργειες των αρµοδίων οργάνων του OΛΠ προκάλεσαν ζηµία στον Οργανισµό ύψους 1.864.577 ευρώ µε το επιεικέστερο σενάριο, ή 2.010.845 ευρώ µε το δυσµενέστερο».

Ειδικά για τα μικρά έργα της περιόδου 2001-2004 «αναδείχθηκε ένα παγιωµένο σύστηµα ανάθεσης και εκτέλεσης µικρών έργων του OΛΠ ΑΕ, που συνιστά παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής αναδόχου και του ελεύθερου ανταγωνισµού µε ζηµιογόνες συνέπειες για τον Οργανισµό».

Αποτελεί δε, «σοβαρή ένδειξη ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα ζηµία για την ΟΛΠ ΟΛΠ -1,51% ΑΕ. Η κυκλικότητα της σύνθεσης των υποψηφίων αναδόχων στα περισσότερα έργα, η ασαφής περιγραφή του αντικειµένου της δηµοπρασίας, η παράνοµη σύνταξη του προϋπολογισµού των έργων, η επιλογή συστήµατος ανάθεσης που δεν ανταποκρίνονταν στις πραγµατικές συνθήκες των έργων και εν τέλει, η διαχείριση των παραπάνω διαδικασιών από τα αρµόδια όργανα του OΛΠ ΑΕ υπήρξε πολλαπλά παράνοµη και επιζήµια για τον Οργανισµό».

Με τον Πειραιά, αλλά όχι με τον OΛΠ, συνδέεται και μια άλλη υπόθεση που διερεύνησαν οι υπηρεσίες της ΓΓΔΔ και αφορούν την αποκατάσταση ∆ιατηρητέου κτιρίου του Πειραϊκού Συνδέσµου. Μετά από καταγγελία «προέκυψε συµπερασµατικά ότι για το έργο της αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Αλκιβιάδου 156 και Καραΐσκου 153, το οποίο ουδέποτε πραγµατοποιήθηκε, εκδόθηκαν από την εταιρεία που ανέλαβε το έργο εικονικά τιµολόγια αξίας 739.466,22 ευρώ και εκταµιεύτηκε από το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (σ.σ. το «Πράσινο Ταμείο» που νωρίτερα ονομάζονταν ΕΤΕΡΠΣ) ποσό 716.060,19 ευρώ για την εξόφληση των εν λόγω τιµολογίων».

Η υπόθεση, «η οποία λόγω του ύψους του εκταµιευθέντος ποσού ήταν κακουργηµατικού χαρακτήρα, εστάλη στην αρµόδια εισαγγελική Αρχή για απόδοση ενδεχοµένων ποινικών ευθυνών, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από το Πράσινο Ταµείο (διάδοχο σχήµα του ΕΤΕΡΠΣ) να δροµολογηθούν οι νόµιµες διαδικασίες καταλογισµού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του ποσού των 716.060,19 ευρώ».

Πηγή: euro2day.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Από «κόσκινο» 1.718 πειθαρχικές αποφάσεις- Ο εκπαιδευτικός με καλάσνικοφ και ο υπάλληλος με τις κρυφές καταθέσειςΣτο μικροσκόπιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) μπήκαν 1.718 πειθαρχικές αποφάσεις το 2015.

Επ’ αυτών υπέβαλε ένσταση σε 116 περιπτώσεις προκειμένου να ελεγχθούν και να κριθούν εκ νέου από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο καθότι στις περισσότερες εξ αυτών υποθέσεων υπήρξε υπερβολική επιείκεια των πειθαρχικών συμβουλίων.

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία απαλλάσσει των κατηγοριών εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ετήσια έκθεση της ΓΓΔΕ.

Ο εν λόγω υπάλληλος παραπέμφθηκε καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν από καλάσνικοφ μέχρι χατζάρες, ξιφολόγχες, τόξα και άλλος οπλισμός χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο τον απάλλαξε κατά πλειοψηφία αποδεχόµενο ότι η χρήση των ως άνω όπλων προήλθε από την «έντονη επιθυµία ενασχόλησής του µε κοινωνικές και αθλητικές δράσεις».

Άλλη περίπτωση είναι η ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ΕΛΤΑ µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής απόλυσης έξι µηνών σε υπάλληλο των ΕΛΤΑ, η οποία υπεξαίρεσε από τη διαχείριση του καταστήµατος 4.300 ευρώ για ίδιο όφελος και οµολόγησε τις παράνοµες πράξεις της ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

Μία ακόμη περίπτωση έχει να κάνει με ένσταση κατά απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των αποδοχών 12 µηνών σε υπάλληλο του τέως υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Κατόπιν ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του εγκαλουµένου υπαλλήλου για τη χρονική περίοδο 2009, 2010, 2011 και 2012 προέκυψε ότι ο υπάλληλος, ο οποίος διετέλεσε ελεγκτής και εκταµιευτής ιδιωτικών επενδύσεων, υπέβαλλε ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2009-2011 ενώ δεν υπέβαλε δήλωση το έτος 2012.

Πηγή www.enikonomia.gr

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....