Διυλιστήριο: 03/24/17
ροη αναρτησεων

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Τέρμα στις απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών κλπ συμβάσεων από Δήμους, Περιφέρεια, ΔημόσιοΑπό τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων που αφορά τις απευθείας αναθέσεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τις μελέτες

«Η χώρα γυρίζει σελίδα, με όρους διαφάνειας και σεβασμού για το δημόσιο χρήμα». Οριστικό τέλος στις απευθείας αναθέσεις σε ημετέρους, ενίσχυση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού

«Φρένο» στις απευθείας «αναθέσεις ημετέρων» για δημόσια έργα, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την πλήρη λειτουργία, από τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων που αφορούν τις απευθείας αναθέσεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τις μελέτες.
 
Συγκεκριμένα με ανακοίνωση του το υπουργείο σημειώνει:...

“Σε λειτουργία τίθεται από 20-3-2017 το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών», βάζοντας οριστικό τέλος στις απευθείας αναθέσεις ημετέρων και ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό. Με το εν λόγω σύστημα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θωρακίζει τον πραγματικό στόχο και την ευεργετική διάσταση των «απευθείας αναθέσεων» που θεσμοθετήθηκαν, για να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις μικρών έργων, αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ένα γκρίζο σύστημα αναθέσεων δημοσίων έργων.

Μέχρι σήμερα οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα είχαν τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20 χιλιάδων € χωρίς ΦΠΑ.

Η δυνατότητα αυτή δημιούργησε σε πολλές περιπτώσεις τις γνωστές στρεβλώσεις των θολών αναθέσεων σε ημετέρους, δίνοντας διαχρονικά τη δυνατότητα στους ολίγους και εκλεκτούς να κάνουν πάρτι με τα χρήματα του ελληνικού λαού.

Η χώρα άφησε πίσω της την παθογένεια και την γκρίζα αντιμετώπιση των δημοσίων έργων με την ψήφιση του νόμου 4412/2016 τον περασμένο Αύγουστο. Ακολούθως, και σύμφωνα με το άρθρο 118 (παρ. 5) του προαναφερθέντος Νόμου, οι Αναθέτουσες Αρχές που θα προσφεύγουν εφεξής στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών θα το πράττουν μέσα από ένα αδιάβλητο σύστημα δημόσιας κλήρωσης, και όχι κατά το δοκούν, όπως πολλάκις συνέβαινε στο παρελθόν.

Ειδικότερα για την επιλογή του αναδόχου θα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ). Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η δημόσια κλήρωση θα διενεργείται μεταξύ συμμετεχόντων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αξιοπιστίας, τεχνικής και οικονομικής επάρκειας και θα αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», θα δημοσιεύει μια φορά το χρόνο και για διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.

Στην πρόσκληση θα ζητείται από τους ενδιαφερομένους να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για να μπορούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους, στους οποίους θα πρέπει να εγγραφούν τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κατάλογος δεν θα ισχύει. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και ρητώς δεν θα συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.

Ειδικότερα με σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, καταγράφονται οι τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων οι οποίες περιγράφονται ως εξής:

Κάθε Αναθέτουσα Αρχή η οποία προσφεύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ

Κάθε χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής, αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και την ειδικότητά του στην ενσωματωμένη στο σύστημα ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους τεχνικούς υπαλλήλους των Αναθετουσών Αρχών, ενώ χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ. δύναται εναλλακτικά να είναι και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν.4412/16, ο εγγεγραμμένος στο σύστημα χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καταχωρεί στο σύστημα τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους, οικονομικούς φορείς, βάσει των αντίστοιχων κατηγοριών έργου η μελέτης / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που επιθυμεί να αναθέσει

Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από το συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που συμπεριλαμβάνει τους, προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς

Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απευθείας ανάθεσης

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργήσει επαναληπτική κλήρωση

Στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Σ.Κ. θα δημοσιεύονται τα στοιχεία των συμβάσεων των Αναθετουσών Αρχών και θα είναι διαθέσιμο το ισχύον ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων κλήρωσης. Θα αναρτώνται στοιχεία συμβάσεων των οποίων επίκειται διενέργεια κλήρωσης όπου θα αναγράφονται και η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης, όπως επίσης και τα εγχειρίδια και οδηγίες χρήσης του Κ.Η.Σ.Κ.

Η είσοδος στην εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) θα πραγματοποιείται από τη διεύθυνση www.kisk.ggde.gr

Όλη η υπουργική απόφαση εδώ (ΦΕΚ Β' 900/17-03-2017)
Πηγή epirusin.blogspot.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Αιφνιδιαστική παραίτηση ΡάικουΑιφνιδιαστική παραίτηση από τη θέση της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς υπέβαλε σήμερα Παρασκευή με έγγραφό της προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η εισαγγελέας Ελένη Ράικου που τα τελευταία χρόνια είχε διενεργήσει όλες τις μεγάλες έρευνες για υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Η κυρία Ράικου με το έγγραφό της που αριθμεί, σύμφωνα με πληροφορίες περί τις 4 σελίδες, καταγγέλλει σχέδιο ηθικής της εξόντωσης από μεγάλα συμφέροντα στο χώρο του φαρμάκου που έχουν θορυβηθεί και πλήττονται, όπως αναφέρει, από την συνεχιζόμενη έρευνα για την υπόθεση της Novartis την οποία η ίδια χαρακτηρίζει «κορωνίδα της διαφθοράς στη χώρα μας».

Η εισαγγελική λειτουργός που επόπτευσε όλες τις έρευνες διαφθοράς τα τελευταία χρόνια και οδήγησε στη φυλακή δεκάδες κρατικούς αξιωματούχους και τον πρώην υπουργό Ακη Τσοχατζόπουλο προχώρησε σε αιφνιδιαστική παραίτηση και υπέβαλε αίτημα άμεσης αντικατάστασης της, συνοδεύοντας την ενέργειά της με βαρύτατες καταγγελίες για στοχοποίησή της, από ανεξέλεγκτη δράση μεγάλων συμφερόντων στο χώρο του φαρμάκου που βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας της υπηρεσίας και αφήνοντας αιχμές για τη μη παροχή θεσμικής κάλυψης από την πλευρά τουλάχιστον της ηγεσίας της δικαιοσύνης.

Η αιφνίδια παραίτηση της, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφό της προκλήθηκε από διαφημιστικό σπότ κυριακάτικης εφημερίδας, το οποίο θεωρεί συκοφαντικό, ανυπόστατο και «ότι υπηρετεί μεγάλα συμφέροντα».

Η εισαγγελική λειτουργός σύμφωνα με πληροφορίες στο τετρασέλιδο έγγραφο της το οποίο απευθύνει προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητώντας την άμεση αντικατάσταση της, καταγγέλλει ότι " έχει στοχοποιηθεί από παράκεντρα εξουσίας και διαφθοράς που στόχο έχουν τη μία και μόνη συγκάλυψη των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών που αποκομίζουν διαχρονικά εκατομμύρια ευρώ και επιζητούν μανιωδώς την ακύρωση του έργου και την παρεμπόδιση της παραπάνω έρευνας ( Nοvartis ) και όχι μόνο".

Η κυρία Ράϊκου αφήνει αιχμές, ότι τα συμφέροντα που βάλλουν εναντίον της και τα οποία, όπως υποστηρίζει, υποκρύπτονται πίσω από το συκοφαντικό δημοσίευμα, δρουν ανενόχλητα και με άνωθεν καλύψεις, καθώς όπως αναφέρει ότι η ίδια «δεν αισθάνεται ότι απολαμβάνει της θεσμικής προστασίας που δικαιούται» και ως εκ τούτου ζητά την άμεση αντικατάσταση της.

Στο έγγραφο της μεταξύ άλλων δηλώνει ότι ζητά την άμεση αντικατάσταση της, γιατί αρνείται όπως λέει, "να μετατραπεί σε "Ιφιγένεια" στο βωμό των συμφερόντων των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών και των μεγάλων συμφερόντων στο χώρο του φαρμάκου, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, ενόψει των αποκαλύψεων που προφανώς διέρρευσαν και οι οποίες με βεβαιότητα θα τους οδηγούσαν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και ίσως κάποιους από αυτούς στη φυλακή, δεν δίστασαν να σχεδιάσουν την ηθική της εξόντωση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποδόμηση της έρευνας της".

Στο έγγραφό της επίσης η εισαγγελική λειτουργός αναφέρεται στα σημαντικά ευρήματα των ερευνών για την υπόθεση της Nοvartis, και σύμφωνα με πληροφορίες σημειώνει, ότι τις τελευταίες ημέρες η Εισαγγελία Διαφθοράς εντόπισε άμεσο χρηματισμό μεγάλου αριθμού κρατικών αξιωματούχων ( κυρίως γιατρών δημόσιων νοσοκομείων) που δωροδοκούνταν από λογαριασμό της Novartis από την Ελβετία με σημαντικά ποσά και ότι διαπιστώθηκε ότι από τον ίδιο λογαριασμό χρηματικά ποσά εισέπρατταν και νομικά πρόσωπα που χρησίμευαν ως οχήματα προκειμένου να δίδονται μίζες με τελικούς αποδέκτες άλλους κρατικούς αξιωματούχους.

Η κυρία Ράικου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκτιμά, ότι είναι πιθανή η ύπαρξη παρόμοιων εμβασμάτων και σε άλλους εμπλεκόμενους, ενδεχομένως και πολιτικούς, και σημειώνει πως ως τώρα έχουν εντοπιστεί μίζες 28 εκ. ευρώ, ενώ χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «κορωνίδα της διαφθοράς στη χώρα μας».

Στη συνέχεια αναφέρεται επί μακρόν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες σε διαφημιστικό σποτ εβδομαδιαίας εφημερίδας (Documento), στο οποίο προβάλλεται δημοσίευμα το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει συκοφαντικό και ότι υπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, στο οποίο γίνεται αναφορά για ενέργειες συγκάλυψης του επιχειρηματία Θωμά Λιακουνάκου και του Γιάννου Παπαντωνίου από την Εισαγγελία Διαφθοράς και γίνεται επίκληση αναφοράς συγκεκριμένης ανακρίτριας.

Η Ελένη Ράίκου διεξοδικά αναφέρεται σε ενέργειες της ιδίας και της υπηρεσίας της κατά του Γιάννου Παπαντωνίου και του Θωμά Λιακουνάκου και χαρακτηρίζει τα αναφερόμενα σε βάρος της ως υποβολιμιαία, ενώ παραθέτει συγκεκριμένες διώξεις σε βάρος των δύο αυτών προσώπων και στοιχεία για την αποκάλυψη των υποθέσεων για τις οποίες είχαν ερευνηθεί.https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ταυτόχρονα στις ΗΠΑ (για την 25η Μαρτίου) Μελισσανίδης, Ιβάν, Αλαφούζος


Το Διυλιστήριο λέει : ''... Να θυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται στις ΗΠΑ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, γνωστός ΑΕΚτζης. Λέτε να μιλήσουν για το ποδόσφαιρο ;''
 
Ο πρώτος είναι καλεσμένος της κυβέρνησης Τραμπ και ο δεύτερος προσκεκλημένος της ομογένειας. Στην Αμερική και ο Αλαφούζος.

Από τον
Γιώργο Μπούζο

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης θα βρεθεί σήμερα στην Ουάσινγκτον με οικοδεσπότη τον Ντόναλντ Τραμπ! Ο Ελληνας επιχειρηματίας θα διαβεί το μεσημέρι (14.00 ώρα Αμερικής) το κατώφλι του Λευκού Οίκου στην καθιερωμένη «γαλανόλευκη» δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ είναι προσκεκλημένος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση που θα γίνει στο μεγάλο σαλόνι του Λευκού Οίκου -ένα από τα τρία που διαθέτει για τέτοιες εκδηλώσεις η κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ- και θα συγκεντρώσει την αφρόκρεμα της ομογένειας, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητριίυ. Οι Ελληνες που έχουν προσκληθεί δεν ξεπερνούν τους 300.

Η εκτίμηση των ομογενών στο πρόσωπό του αλλά και η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο -άθλημα που αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας των Ελλήνων της Αμερικής με τη μητέρα πατρίδα- θα τον φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Την ίδια ώρα, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ως προσκεκλημένος των συλλόγων της ομογένειας (κατέχοντας και τον τίτλο του μεγάλου τελετάρχη της παρέλασης που θα γίνει την Κυριακή στην Πέμπτη Λεωφόρο). Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί και ο Δημήτρης Μελισσανίδης την Κυριακή και η συνύπαρξή τους στον ίδιο χώρο αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς αν και προσωπικοί φίλοι δεν έχουν μιλήσει τους τελευταίους τεσσερίσημισι μήνες!

Το γεγονός ίσως αποτελέσει την αφορμή να λιώσει ο πάγος στη σχέση τους, που είχε οικοδομηθεί στέρεα πάνω στην κοινή ποντιακή καταγωγή τους αλλά και την επιθυμία τους να φέρουν την εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ενδεικτικό της φιλίας τους ήταν η προτίμηση τους να μιλούν μεταξύ τους ποντιακά!

Παράγοντες της ομογένειας που γνωρίζουν τη δοκιμασία που περνάει η σχέση Μελισσανίδη - Σαββίδη εξέφραζαν την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν ευκαιρίες να συναντηθούν σε μία από τις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την παρέλαση της Κυριακής. Να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης βρίσκεται στις
ΗΠΑ από την περασμένη Τρίτη, ενώ ο Ιβάν Σαββίδης έφθασε στην αμερικανική μητρόπολη την Τετάρτη, όπου έγινε δεκτός από ομογενείς φιλάθλους του ΠΑΟΚ κάτω από τους ήχους ποντιακής λύρας. Τέλος, στην Αμερική βρίσκεται και ο Γιάννης Αλαφούζος και δεν αποκλείεται σε κάποια εκδήλωση να υπάρξει τετατετ με κάποιον από τους ηγέτες της ΑΕΚ ή του ΠΑΟΚ ή και με τους δύο μαζί.

Πηγή www.dimokratianews.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Κονδύλια άνω των 1,3 δισ. ευρώ, θα επενδυθούν σε 10 έργα στην ΕλλάδαΆμεσα οφέλη για τον ελληνικό λαό και για την πραγματική οικονομία της χώρας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια επενδυτική προσπάθεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

«Αυτά τα έργα υποδομής, που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, προορίζονται να υποστηρίξουν μια στρατηγική ανάπτυξης, υπό ελληνική ηγεσία, και αποτελούν απτή έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ.
Πάνω από 35 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ επενδύονται στη χώρα κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014–2020 και συνιστούν μια ισχυρή βάση για την επιστροφή στη διαρκή ευημερία. Σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου του προέδρου Juncker, μπορούν να αποτελέσουν επίσης πόλο έλξης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων», δήλωσε η αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος Corina Creţu.

Σχεδόν 51 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικότητας στη χώρα.Αυτό το επενδυτικό πακέτο αποσκοπεί στην ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας. Το έργο αυτό συμβαδίζει με τους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει να επιτευχθεί ο στόχος της συνδεσιμότητας για ολόκληρη τη χώρα μέχρι το 2020. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα, θα αναπτυχθεί η ηλεκτρονική διοίκηση και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα δοθεί στις αγροτικές κοινότητες η δυνατότητα να αναλάβουν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.377 εκατ. ευρώ για μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική

Το αθηναϊκό μετρό έχει λάβει εντατική χρηματοδοτική υποστήριξη από την ΕΕ. Πλέον θα έχουν επενδυθεί πάνω από 261 εκατ. ευρώ στην επέκταση της γραμμής 3 διαμέσου των δυτικών προαστίων της Αθήνας και μέχρι τον Πειραιά, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη και τον πιο σημαντικό επιβατικό και εμπορευματικό λιμένα της Ελλάδας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή έξι νέων σταθμών του μετρό και την προμήθεια 17 αμαξοστοιχιών και αναμένεται να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2020 για να εξυπηρετεί άλλους 174.000 ακόμα κατοίκους της Αθήνας.

Πάνω από 58 εκατ. ευρώ επενδύονται στην επέκταση της γραμμής του τραμ από το κέντρο της πόλης μέχρι τον λιμένα. Το έργο αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 13 σταθμών του τραμ και την προμήθεια 25 βαγονιών και θα δώσει σε άλλους 11.000 ανθρώπους τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το δίκτυο του τραμ ώστε να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη.

Τέλος, πάνω από 18 εκατ. ευρώ επενδύονται στη σχεδίαση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης είσπραξης εισιτηρίων στην Αθήνα, που θα καλύπτει όλα τα δημόσια μέσα μεταφοράς στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Τα χάρτινα εισιτήρια θα αντικατασταθούν σταδιακά από ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικύρωσης που θα διευκολύνει τους χρήστες στις διαδρομές τους και θα περιορίσει την εισιτηριοδιαφυγή.Πάνω από 730 εκατ. ευρώ στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης

Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη στην κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοοδηγούμενου συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Πάνω από 407 εκατ. ευρώ θα έχουν επενδυθεί στην ολοκλήρωση της κύριας γραμμής μετρό της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών ανακαίνισης σε σταθμούς του μετρό, της κατασκευής νέων σηράγγων και της προμήθειας 24 αμαξοστοιχιών. Αφού τεθεί σε λειτουργία, το 2020, η γραμμή του μετρό αναμένεται να εξυπηρετεί 247.000 επιβάτες ημερησίως και να συμβάλει στη μείωση της οδικής κυκλοφορίας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, 323 εκατ. ευρώ περίπου θα δοθούν για την επέκταση του μετρό μέχρι την πόλη της Καλαμαριάς, νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η καθημερινή ζωή σε αυτή την αστική περιοχή, ιδίως για τους εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά μεταξύ Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης.Σχεδόν 50 εκατ. ευρώ για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Πελοπόνησσο

Η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών–Πατρών συνδέει το λιμάνι της Πάτρας με το λιμάνι του Πειραιά και τον διεθνή αερολιμένα των Αθηνών. Αποτελεί έτσι έναν βασικό άξονα μεταφορών πάνω στον διάδρομο Ανατολής/ανατολικής Μεσογείου του βασικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Αυτή η επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει εργασίες εκσυγχρονισμού στο τμήμα μεταξύ Διακοφτού και Ροδοδάφνης. Το έργο αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα αυξήσει την ποικιλία των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των μεγάλων πόλεων και λιμένων της χώρας.38 εκατ. για βελτίωση της συλλογής-επεξεργασίας λυμάτων στην περιφέρεια Αττικής

Με το ποσό αυτό χρηματοδοτείται η κατασκευή ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου μήκους σχεδόν 100 χλμ. και μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στις πόλεις του Κορωπίου και της Παιανίας, νοτιοανατολικά της Αθήνας, τα οποία καλύπτουν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ. Αυτό το αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης λυμάτων θα εξυπηρετεί σχεδόν 95.000 ανθρώπους.92 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων στη Βόρεια Ελλάδα

Πάνω από 64 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται στην αναβάθμιση της δυτικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης και των παράπλευρων οδών, για καλύτερη και ταχύτερη οδική σύνδεση της πόλης με τα μεγάλα οδικά δίκτυα – την Εγνατία οδό, τον αυτοκινητόδρομο Πειραιά–Αθηνών–Θεσσαλονίκης–Ευζώνων (ΠΑΘΕ) και τον διάδρομο Ανατολής/ανατολικής Μεσογείου του ΔΕΔ-Μ. Τα έργα αυτά θα μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και έτσι οι κάτοικοι, ιδίως το ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις δυτικές συνοικίες της πόλης (Αμπελόκηποι–Μενεμένη, Κορδελιό–Εύοσμος και Παύλου Μελά), θα ωφεληθούν από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορρύπανσης.

Επιπλέον, σχεδόν 28 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται στην ολοκλήρωση και την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Α29 (που αποτελεί επίσης μέρος του διαδρόμου Ανατολής/ανατολικής Μεσογείου), στο τμήμα μεταξύ Κορομηλιάς και Κρυσταλλοπηγής, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα έργα αυτά θα μειώσουν στο μισό τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο πόλεων και θα βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια.Ιστορικό

Τον Ιούλιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρόγραμμα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, που αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων από τη χώρα.

Κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014–2020 η Ελλάδα θα λάβει από την ΕΕ κεφάλαια ύψους 35 δισ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 20 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και 15 δισ. ευρώ από τα γεωργικά ταμεία.

Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί από μια εξαιρετικά εμπροσθοβαρή κατανομή των πόρων από τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην επιλογή και την υλοποίηση έργων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της δεύτερης φάσης πολλών μεγάλων έργων.

Πηγή www.enikonomia.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης - Δέκα περιοχές «στοχοποιούν» οι επιστήμονες

του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου
Η ώρα «μηδέν» πλησιάζει καθώς οι έρευνες σε συγκεκριμένα δέκα σημεία ανοιχτά και νοτίως της Κρήτης αναμένεται να αποδείξουν την ύπαρξη τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα είναι αντίστοιχα εκείνων ανοιχτά της Αιγύπτου και πως να μην είναι αφού η ανακάλυψη του ΖΟΡ άλλαξε των ενεργειακό χάρτη της περιοχής και δεν είναι δυνατόν να διακόπτεται «απότομα» μόλις αρχίζει η ελληνική ΑΟΖ!

Τα ενεργειακά κοιτάσματα δεν συμπεριφέρονται ανάλογα με τα σύνορα παρελθοντικών, νυν, ή μελλοντικών χωρών, υπάρχουν εκεί που είναι.

Οι γεωτρήσεις σε Κύπρο και ειδικά στην Αίγυπτο από την ιταλική εταιρεία ΕΝΙ έφεραν στο φως περιοχές παλαιολιμνών, περιοχών δηλαδή με μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Οι παλαιολίμνες αυτές αφθονούν φυσικά και στην ελληνική ΑΟΖ νοτίως της Κρήτης.

Τα στοιχεία που οδήγησαν την ΕΝΙ στις γεωτρήσεις στις παραπάνω περιοχές τα ίδια ακριβώς υπάρχουν νότια της Κρήτης.

Οι επιστήμονες εντοπίζουν εκεί τουλάχιστον 10 “στόχους”- περιοχές δηλαδή στις οποίες πρέπει να γίνουν γεωτρήσεις καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κοιτάσματα ανάλογα του περιβόητου ΖΟΡ της Αιγύπτου.

Έχει ήδη προταθεί στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην πρόσκληση εταιρειών για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην περιοχή το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει άμεση ανακήρυξη της ΑΟΖ ακόμα και εάν θεωρείται ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να αντιδράσει, διότι απλούστατα η γείτονα χώρα βρίσκεται σε μια στιγμή αδυναμίας στην παρούσα χρονική συγκυρία που κανείς δεν γνωρίζει αν θα ξαναεμφανιστεί τέτοια γεωπολιτική ευκαιρία.

Οι τουρκικές ΕΔ βρίσκονται σε ένα είδος «μπάχαλου» και απορρύθμισης μετά τις μαζικές φυλακίσεις και αποτάξεις χιλιάδων έμπειρων στελεχών και των τριών κλάδων, Στρατου, Ναυτικού και Αεροπορίας όπως και στην παραστρατιωτική Στρατοχωροφυλακή.

Τα αποτελέσματα των εκκαθαρίσεων είναι ορατά κάθε ημέρα στα πολεμικά πεδία του Κουρδιστάν, της Συρίας όπου οι τουρκικές ΕΔ έχουν υποστεί οδυνηρές απώλειες αλλά και από την παρουσία των άπειρων πλέον Τούρκων πιλότων στο Αιγαίο.

Για ακούστε όμως την άποψη το 2010 του μεγάλου πολιτικού  
Πηγή www.pronews.gr


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Η Πατρίς ''Αγνωμονούσα''...για τους ήρωες του 1821 - Όταν η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της
Έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας. Ποιο ήταν το... ευχαριστώ;


Οι άνθρωποι που μέσα σε μία νύκτα έγιναν ηγέτες της Επανάστασης του ’21, θυσιάζοντας την ζωή τους και τις περιουσίες τους για την ελευθερία της πατρίδας μας δεν έτυχαν ανάλογης μεταχείρισης από το ελληνικό κράτος.

Μπορεί αυτοί να έδωσαν ό,τι είχαν για την επανάσταση, αλλά πολύ γρήγορα αγνοήθηκαν από την ελεύθερη Ελλάδα.

Για να επιστρέψει πολύ γρήγορα αυτή η «ελεύθερη Ελλάδα» σε μία νέα σκλαβιά.

Διαβάστε αυτήν την ενδιαφέρουσα έρευνα και διαπιστώστε μόνοι σας πόσο αχάριστος μπορεί να είναι ένας λαός στους ανθρώπους που έδωσαν κυριολεκτικά το αίμα τους και την ζωή τους για την πατρίδα τους. Είπαμε. Η Ιστορία διδάσκει.

Αχαριστία ευεργετηθέντων!

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: καταδικάστηκε μια φορά σε φυλάκιση το 1825 από τον Μαυροκορδάτο και την παρέα του και μια σε θάνατο (1833) από την αντιβασιλεία του Όθωνα που τελικά μετατράπηκε σε ισόβια, για στάση εναντίον του βασιλέως και κλείστηκε στη γνωστή ποντικότρυπα-φυλακή του Ναυπλίου. Αποφυλακίστηκε με εντολή του Όθωνα λίγους μήνες αργότερα και τελικά πέθανε στις 4 Φλεβάρη 1843.

Γεώργιος Καραϊσκάκης: Στις 2 Απρίλη 1824 οδηγήθηκε σε δίκη από τον «πατριώτη» Μαυροκορδάτο, καταδικάσθηκε σε θάνατο που μετατράπηκε από τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε πλήρη στρατιωτική καθαίρεση και λίγους μήνες αργότερα επανήλθε στα αξιώματά του. Δολοφονήθηκε ανήμερα της γιορτής του 23 Απρίλη 1827 στη Μάχη του Φαλήρου, μάλλον από τσιράκια του Μαυροκορδάτου, καθώς επέστρεφε στο ελληνικό στρατόπεδο μετά το τέλος της μάχης.

Οδυσσέας Ανδρούτσος: Δολοφονήθηκε από πρωτοπαλίκαρα του Μαυροκορδάτου στις φυλακές της Ακρόπολης στις 5 Ιουνίου 1825. Ο γενναίος πολεμιστής λόγω της έντονης προσωπικότητάς του ήρθε σε σύγκρουση με σημαντικούς πολιτικούς της εποχής, γεγονός που οδήγησε σε συνεχείς προσπάθειες για την εξόντωσή του. Κατηγορήθηκε για συνεργασία με τον εχθρό, φυλακίστηκε και τελικώς δολοφονήθηκε με βάναυσο τρόπο. Οι δολοφόνοι του πέταξαν το σώμα του από την Ακρόπολη και εμφάνισαν την υπόθεση ως απόπειρα δραπέτευσης.

Αθανάσιος Διάκος: Συνελήφθη αιχμάλωτος από τον Ομέρ Βρυώνη στη Μάχη της Αλαμάνας στις 24 Απρίλη 1821 και μετά την άρνησή του να προσκυνήσει τους Πασάδες κάηκε ζωντανός αφού πρώτα οι Τουρκαλβανοί τον σούβλισαν επί 4 ώρες.

Αδελφοί Υψηλάντη: Αλέξανδρος – Μετά την ήττα του στο Δραγατσάνι (7 Ιουνίου 1821) ο Υψηλάντης παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1827. Η κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε έκτοτε να βοηθήσει το επαναστατημένο έθνος. Δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του στις 31 Ιανουαρίου 1828 πέθανε στη Βιέννη μέσα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και μιζέριας. Η τελευταία του επιθυμία ήταν η καρδιά του να απομακρυνθεί από το σώμα του και να σταλεί στην Ελλάδα. Δημήτριος – παρά τις πάμπολλες διώξεις εναντίον του κατάφερε να επιβιώσει. Διορίστηκε τελικά στην Ελεύθερη Ελλάδα αρχιστράτηγος των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων και πέθανε στο Ναύπλιο τον Αύγουστο του 1832 χωρίς περιουσία....

Μαντώ Μαυρογένους: Απεβίωσε στην Πάρο από την πείνα και την εξαθλίωση και έχοντας δαπανήσει όλη της την περιουσία στον αγώνα – περίπου 500.000 γρόσια! Αυτή η ευγενική και ρομαντική ηρωίδα του αγώνα, που έδωσε τα πάντα για την επανάσταση και βίωσε ένα θυελλώδη έρωτα με τον Δημήτριο Υψηλάντη στα πεδία των μαχών, ο οποίος όμως έληξε άδοξα βυθίζοντας την ίδια στην κατάθλιψη. Η μεγάλη ηρωίδα αναγκάστηκε να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της πάμπτωχη, ξεχασμένη και παραγκωνισμένη από την ίδια της την οικογένεια.

Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα: Δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στις Σπέτσες στις 22 Μαΐου 1825 από Σπετσιώτες «πατριώτες» καθώς προσέβαλε την τιμή τους κι ενώ η Ελλάδα σπαράσσονταν από τον εμφύλιο!!! Η Μπουμπουλίνα, η μεγάλη καπετάνισσα, έδωσε την περιουσία της για τον αγώνα, και θρήνησε ένα γιο στην επανάσταση. Θύμα και αυτή του εμφυλίου πολέμου αποσύρθηκε στις Σπέτσες, όπου έπεσε θύμα δολοφονίας από την οικογένεια της γυναίκας που ερωτεύτηκε ο γιός της. Η ελληνική πολιτεία έκλεισε την υπόθεση και δεν αναζήτησε καν τους δράστες.

Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς: Ο Νικηταράς, ο μεγάλος και ανιδιοτελής αγωνιστής, γνωστός ως «Τουρκοφάγος», που πρωτοστάτησε στη μάχη στα Δερβενάκια, όπου και έσπασε 3 σπαθιά με την ορμητικότητά του, τα χρόνια του Οθωνα κατηγορήθηκε για συνωμοσία κατά του βασιλιά, φυλακίστηκε και εξορίστηκε στην Αίγινα. Στη φυλακή βασανίστηκε άγρια και έχασε το φως του. Οταν αφέθηκε πια ελεύθερος, η υγεία του είχε κλονιστεί σοβαρά. Πέθανε πάμπτωχος και λησμονημένος, έχοντας αναγκαστεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του να ζητιανεύει για να βγάλει τα προς το ζην.

Ιωάννης Μακρυγιάννης: Μετά το τέλος της επανάστασης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματά του, τα οποία αποτελούν δείγμα της δημώδους γλώσσας στην νεοελληνική γραμματεία. Ήρθε σε αντίθεση με τους οπαδούς του Καποδίστρια, και αργότερα με τον Όθωνα. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Το 1852 καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του Όθωνα, αλλά το 1854 αφέθηκε ελεύθερος. Το 1864 ονομάστηκε αντιστράτηγος και πέθανε λίγο μετά στο μόνο πράγμα που του απέμεινε, το σπίτι του κάτω από την Ακρόπολη.

Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας: γόνος αριστοκρατικής οικογένειας από την Κέρκυρα, Υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας όταν ξέσπασε η επανάσταση. Το 1827 η εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας του αναθέτει το αξίωμα του κυβερνήτη. Αφού πούλησε την τεράστια περιουσία του διέθεσε όλα τα χρήματα για την ανόρθωση της Ελλάδας (περίπου 5.000.000 ρούβλια). ΑΡΝΗΘΗΚΕ να λάβει μισθό από το δημόσιο ταμείο και προτίμησε μια λιτή ζωή και χωρίς προκλήσεις, δείχνοντας ιδιαίτερη φροντίδα στις χήρες, τα ορφανά και τους αγωνιστές της Επανάστασης. Στις 27 Σεπτέμβρη 1831 δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο από τον αδελφό και το γιο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη καθώς «τόλμησε» να τα βάλει με τα μεγάλα τζάκια.

Αντώνης Οικονόμου: ο άνθρωπος που ξεσήκωσε το λαό της Ύδρας το Μάρτη του ‘ 21. Δολοφονήθηκε από Υδραίους φονιάδες στις 16 Δεκέμβρη του 1821 με εντολή των Υδραίων προκρίτων γιατί τους «χάλαγε τη σούπα»...

Παναγιώτης Καρατζάς: ο τσαγκάρης από την Πάτρα που... πρόλαβε τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, κήρυξε την Επανάσταση στην Πάτρα και ξεσήκωσε τον λαό της παίρνοντας φαλάγγι τους Τούρκους. Δολοφονήθηκε στις 4 Σεπτέμβρη 1821 από το ρουφιάνο «συμπολίτη» του Θάνο Κουμανιώτη στη Μονή Ομπλού έξω από την Πάτρα ύστερα από άνωθεν εντολή.

Παρακολουθήστε επίσης το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ από την «Μηχανή του Χρόνου» σχετικά με το άδοξο τέλος των ηρώων του 1821.

Πηγή: www.newsbomb.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Μεταποίηση: «Πακέτο» 170 εκατ. ευρώ για... δημιουργικούς αγρότες


Ευκαιρίες για δημιουργικούς αγρότες, με πρωτότυπες ιδέες, δίνουν οι νέες προκηρύξεις για τις δράσεις στον τομέα της μεταποίησης. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει έτοιμο όλο το σχέδιο με τις λεπτομέρειες για την ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση, στην εμπορία και στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Σύμφωνα με αυτό, η χρήση καινοτόμων και νέων τεχνολογιών θα αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για τη βαθμολόγηση των αιτήσεων που θα κατατεθούν από επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και αγρότες, προκειμένου να ενισχυθούν με 170 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Συνολικά, αναμένεται να ωφεληθούν περί τα 400 επενδυτικά σχέδια.

Ως καινοτόμα προϊόντα, τα οποία σχεδιάζεται να ενισχυθούν, μπορούν να θεωρηθούν όσα είναι χαμηλών θερμίδων, χωρίς προσθήκη συντηρητικών, τρόφιμα χωρίς αυξητικές ορμόνες και τεχνητές χρωστικές, με χαμηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, ζάχαρη ή αλάτι, με μειωμένα κορεσμένα ή τρανς λιπαρά, τροφές για διαβητικούς, χωρίς γλουτένη, γάλα με αυξημένο ποσοστό μελατονίνης, προϊόντα με αυξημένη περιεκτικότητα σε προβιοτικά κ.ά.

«Πόντους» στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα παίρνουν και όσα επενδυτικά σχέδια στηρίζονται σε προηγμένη τεχνολογία παστερίωσης, στη χρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συντήρησης τροφίμων, ασηπτικής επεξεργασίας και συσκευασίας για υγρά και ρευστά προϊόντα (γάλα, χυμοί φρούτων, αβγά, γιαούρτι, κρασί) κλπ.

Ως νέα ή προηγμένη συσκευασία προϊόντων θα θεωρείται η χρήση τροποποιημένης • προστατευμένης ατμόσφαιρας, βιοπλαστικών ή «πράσινων πλαστικών», οι γυάλινες συσκευασίες κατεργασμένες με τιτάνιο, αλουμίνιο και ζιρκόνιο, οι έξυπνες συσκευασίες (π.χ. με χρονοθερμοκρασιακούς δείκτες, δείκτες φρεσκότητας) κ.ά.

Οι κλάδοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 (για τα γεωργικά προϊόντα) θα ενισχυθούν οι εξής κλάδοι: του κρέατος, των πουλερικών, των κουνελιών, του γάλακτος, των αβγών, της σηροτροφίας, της μελισσοκομίας, της σαλιγκαροτροφίας και άλλων ζώων, των ζωοτροφών, των δημητριακών, των ελαιούχων προϊόντων (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), του οίνου, των οπωροκηπευτικών, των ξηρών καρπών, των ανθέων, των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και του ξιδιού.

Η ίδρυση σφαγείου, με δυναμικότητα έως και 400 τόνους κρέατος, είναι επιλέξιμη αλλά μόνο σε νησιωτικές περιοχές, ενώ η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Βάσει της δράσης 4.2.2 (μη γεωργικά προϊόντα) θα στηριχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, στη ζυθοποιία, στην επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, σε μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, σε πυρηνελαιουργεία, σε μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (π.χ. μαστίχα, γάλα γαϊδούρας), στην παραγωγή-εμπορία και συσκευασία προϊόντων θρέψης φυτών, στην παραγωγή πυτιάς, στην αξιοποίηση παραπροϊόντων, στην παραγωγή βάμβακος (εκκοκκιστήρια) και άλλων κλωστικών ινών, καθώς και στην επεξεργασία κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Για τις συγκεκριμένες δύο δράσεις επιλέξιμη θα είναι κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας.

Με την τρίτη δράση (4.2.3) θα ενισχυθούν αιτήσεις στήριξης που θα υποβάλουν επαγγελματίες αγρότες για τους ίδιους κλάδους με την πρώτη δράση (4.2.1) καθώς και για τομείς που αφορούν τη ζυθοποιία, τις μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας, το μέλι και την επεξεργασία προϊόντων κυψέλης και καπνού. Η πρώτη ύλη που θα μεταποιούν οι αγρότες μπορεί να προέρχεται εκτός από τη δική τους εκμετάλλευση και από άλλες παραγωγές.

Στόχος των τριών δράσεων του μέτρου της μεταποίησης, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενσωμάτωση καινοτόμων και νέων τεχνολογιών καθώς και η χρήση διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Έργα προϋπολογισμού 50.000-10 εκατ. ευρώ

Δυνατότητα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν, εκτός από τα νέα επενδυτικά σχέδια και φορείς που είχαν ενταχθεί σε δράσεις της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (ΠΑΑ 2007•2013), με την προϋπόθεση ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Η νέα αίτηση στήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες που δεν είχαν χρηματοδοτηθεί σε άλλο πρόγραμμα.

Τα όρια προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι:

• Για τη δράση 4.2.1 από 100.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ.

• Για τη δράση 4.2.2. από 100.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ.

• Για τη δράση 4.2.3. από 50.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ.

Έως και 75%

Τα ποσοστά ενίσχυσης για τη δράση 4.2.1 διαφέρουν ανά Περιφέρεια και φτάνουν έως και 75%, ενώ στη δράση 4.2.3 κυμαίνονται από 65% έως και 75%. Στην 4.2.2 το ποσοστό ενίσχυσης για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 ευρώ ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την πράξη ή για την παροχή ρευστότητας με τη μορφή προκαταβολής.

Η πρώτη αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης.

Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής και η αίτηση τελικής πληρωμής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης.

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της δημόσιας ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τόσο κατά την υλοποίηση της επένδυσης όσο και για το χρονικό διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το Έθνος, είναι:

• Υλοποίηση της επένδυσης.

• Εναρξη εργασιών εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης αίτηση πληρωμής ή να έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση.

• Τήρηση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης.

• Διατήρηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ενισχυόμενης επιχείρησης.

• Να μη χρησιμοποιούν τα στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για άλλες δραστηριότητες που έρχονται σε αντίθεση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

• Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Επίσης, όσοι ανήκουν στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οφείλουν να έχουν δημιουργήσει τις θέσεις εργασίας που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξής τους έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και να τις διατηρήσουν για τρία χρόνια.

Πηγή www.enikonomia.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Προκαταρκτική έρευνα για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς

Προκαταρκτική έρευνα για την ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αχιλλέας Ζήσης, με βάση τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν οι πρόεδροι σωματείων των εργαζομένων του λιμανιού.

Η έρευνα ανατέθηκε σε ειδική προανακριτική υπηρεσία, ενώ το αδίκημα που ερευνάται είναι αυτό της απιστίας σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο της έρευνας, που ξεκινά με βάση τη μηνυτήρια αναφορά των εργαζομένων, θα κληθούν να καταθέσουν μια σειρά προτεινόμενων μαρτύρων, οι οποίοι ενεπλάκησαν με τα θέματα του ΟΛΘ.

Όπως επισημαίνεται στη 42 σελίδων μηνυτήρια αναφορά σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, που στρέφεται κατά παντός υπευθύνου, «η παρούσα αναφορά μας σχετίζεται με τη συνολική συνειδητή απαξίωση της δημόσιας κοινωφελούς εταιρίας με την επωνυμία ΟΛΘ ΑΕ και την εντεύθεν ζημιά του ελληνικού Δημοσίου, η οποία προέρχεται τόσο από την ιδιωτικοποίηση αυτή καθ' αυτή όσο κι από το πλαίσιο και τη διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού ποσοστού ύψους 67% του μετοχικού της κεφαλαίου, που επιλέχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ και συνιστούν πράξεις και παραλείψεις που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του λιμένα Θεσσαλονίκης και έχουν ως εκ τούτου έκδηλο ποινικό ενδιαφέρον».

Πηγή www.enikonomia.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ρέινς Πρίμπους: Είμαστε περήφανοι για τον ελληνικό λαό, θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα


Ουάσινγκτον, του Θανάση Κ. Τσίτσα

Περήφανος για τον ελληνικό λαό και ενθουσιασμένος για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε ο ομογενής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ράινς Πρίμπους σε εκδήλωση που διοργάνωσε στην αμερικανική πρωτεύουσα προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Δημητρίου και στην οποία παρέστη ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Μαικ Πενς.

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου παρέθεσε δείπνο στο Blair House παρουσία 72 επίτιμων καλεσμένων, με αφορμή τη σημερινή ειδική τελετή που διοργανώνει ο Λευκός Οίκος από το 1986, τιμώντας την 25η Μαρτίου.

Στην εκδήλωση παρέστη, χωρίς να είχε ανακοινωθεί, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς ο οποίος και χαιρέτησε την εκδήλωση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν επιφανείς Ελληνοαμερικανοί, ομογενειακοί παράγοντες και επιχειρηματίες από την Ελλάδα.

Προσερχόμενος στο δείπνο, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ράινς Πρίμπους απάντησε σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην αμερικανική πρωτεύουσα με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στην ελληνοαμερικανική κοινότητα;

«Είμαστε υπερήφανοι για τον ελληνικό λαό, είμαστε ενθουσιασμένοι για τον εορτασμό της ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, της 25ης Μαρτίου 1821. Είναι μία σπουδαία παράδοση εδώ στον Λευκό Οίκο που ξεκίνησε από έναν σπουδαίο πρόεδρο τον Ρόναλντ Ρέιγκαν».

Τι σημαίνει αυτή η γιορτή για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις;

«Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, από τη χώρα που ξεκίνησε η δημοκρατία και ανθεί εδώ στην Αμερική».

Θα υποστηρίξετε την Ελλάδα;

«Φυσικά».

Στην εκδήλωση, στο Blair House, παραβρέθηκε ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην εκδήλωση του Λευκού Οίκου για την 25η Μαρτίου.

Ο κ. Καμμένος σε δηλώσεις στους Έλληνες ανταποκριτές είπε:

«Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Μας τιμά ιδιαιτέρως ο πρόεδρος Τραμπ και ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εδώ στο Blair House, σε μια επέκταση του Λευκού Οίκου στην εθνική εορτή της Ελλάδας. Αυτό, όπως ξέρετε γίνεται για την Ελλάδα και την Ιρλανδία μόνο, αποτελεί μια ιδιαίτερη τιμή και δείχνει τη σημασία που δίνουν και οι ΗΠΑ στη συνεργασία τους με την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα στη στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά και τις διμερής σχέσις, οι οποίες έχουν βελτιωθεί και νομίζω βρίσκονται στην καλύτερη φάση τα τελευταία χρόνια μέσω και της αναβάθμισης της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.

Τιμητική και η αυριανή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. Έχουμε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ. Γνωρίζουν την διάθεση που υπάρχει εκ μέρους της Ελλάδας για μια στενότερη συνεργασία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι οι ΗΠΑ, όπως είπα και χθες στην Γερουσία, σε δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα βρέθηκαν δίπλα και για την οικονομική κρίση στον Ιούνιο του 2015, αλλά και τώρα, όπου πράγματι η Ελλάδα είναι έτοιμη να βγει από μια οικονομική κρίση και ζητάμε την συμπαράσταση όλων συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ.

Η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα ακολουθήσει την πολιτική Ομπάμα στο ζήτημα του ελληνικού χρέους;

«Δεν μπορώ να είμαι άδικος με τον Πρόεδρο Ομπάμα διότι και εκείνος προσωπικά παρενέβη όταν χρειάστηκε υπέρ της πατρίδας μας. Είμαι βέβαιος όμως ότι η διοίκηση Τραμπ, όπως και δημόσια έχει εκφέρει και πριν από τις εκλογές και φαίνεται και από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του, ότι θεωρεί την Ελλάδα ένα σημαντικό και αξιόπιστο σύμμαχο, ο οποίος μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ, λοιπόν, ότι και η διοίκηση Τραμπ θα είναι προς την Ελλάδα ιδιαίτερα φιλική στα πλαίσια και της συμμαχίας αλλά και των διμερών σχέσεων.

Εγώ το είχα πει και από πριν, όπως ξέρετε είμαι ένας από τους πρώτους που στήριξαν την υποψηφιότητα Τράμπ και στους Ελληνοαμερικανούς, διότι θεωρώ ότι οι δημόσιες θέσεις που πήρε από την πρώτη στιγμή για την αναβάθμιση τη γεωπολιτική της χώρας μας θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να ξεπεράσουμε και την κρίση την οικονομική».

O κ. Καμμένος αναφέρθηκε και στο σημερινό ραντεβού του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζέιμς Ματίς στο Πεντάγωνο.

«Η συνάντηση στο Πεντάγωνο είναι ιδιαίτερα τιμητική. Μετά την υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, ο Αμερικανός υπουργός δέχεται την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια σημαντική είδηση. Θα έχουμε αρκετό χρόνο για να συνομιλήσουμε για τις διμερείς μας σχέσεις, για τις σχέσεις μας στο ΝΑΤΟ, για την ευρύτερη περιοχή και την περαιτέρω συνεργασία. Είναι μια συνάντηση, η οποία αναδεικνύει και τον ρόλο της Ελλάδας στη συμμαχία και την ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα με τη βάση της Σούδας. Μην ξεχνάμε ότι είναι η μόνη βάση που μπορεί να φιλοξενήσει ένα αεροπλανοφόρο από το Norfolk μέχρι τον Κόλπο.

Τα εξοπλιστικά είναι και αυτά στην ατζέντα. Περνάμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, όμως η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί την ετοιμότητα της, το αξιόπιστο των ενόπλων της δυνάμεων. Το ηθικό μας είναι αρκετά υψηλό από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε και τα μέσα εκείνα με τις δεδομένες δυνατότητες τις οποίες έχουμε, και αυτό το έχουν αποδείξει οι ΗΠΑ και με τα δωρεάν ελικόπτερα τα Σινούκ, αλλά και τα τελευταία 70 ελικόπτερα, τα οποία παρέχει προς την Ελλάδα ως στρατιωτική βοήθεια και πιστεύω ότι με την επέκταση της στρατιωτικής βοήθειας πέραν του ενός έτους θα έχουμε ακόμα περισσότερες δυνατότητες για να καλύψουμε τις ανάγκες μας».

Δηλώσεις για την εκδήλωση στο Blair House έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Δημήτριος, ο οποίος αναφέρθηκε ειδικότερα στο ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών.

«Γιορτάζουμε τη μεγάλη εθνική μας επέτειο και τη γιορτάζουμε σε μια χώρα που τιμά την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Είμαστε στον καλύτερο χώρο για να γιορτάσουμε αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός, το οποίο είναι γεγονός μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία ότι ένας λαός μικρός και απομονωμένος, ύστερα από 400 χρόνια, ξεσηκώθηκε και διεκδίκησε την ελευθερία του.

Αύριο στον Λευκό Οίκο θα έχουμε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας που θα γίνει από τον πρόεδρο και επομένως θα έχουμε μια δυνατότητα να πούμε και κάτι περισσότερο και πιο άμεσο για τη δική μας περίπτωση της Ελλάδος.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η εκδήλωση και το γεγονός ότι σας τιμά σήμερα ο ομογενής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου;

«Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τιμά ο προσωπάρχης τον Αρχιεπίσκοπο. Είναι τιμή που δεν έχει σχέση τόσο με το πρόσωπο, έχει σχέση με το πρόσωπο ως θεσμό με την έννοια του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και αυτό είναι όντως κάτι πολύ μεγάλο, για το οποίο αισθανόμαστε υπερήφανοι και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό της Ελλάδος, όπως λέμε, και του κόσμου. Και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η μέρα θα είναι μια ευκαιρία. Μπορεί να είναι κάτι που θα είναι ένας καταλύτης για συνέχεια γεγονότων».

Τι σκοπεύετε να μεταφέρετε αύριο στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της τελετής;

«Τα συγκεκριμένα είναι off the record. Το θέμα είναι αν έχουμε να πούμε πράγματα. Το τι θα είναι αυτά τα πράγματα, that’s another story».

O κ. Πρίμπους έχει εκφραστεί θετικά για το Πατριαρχείο. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει;

«Ο προσωπάρχης είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι άνθρωπος πιστός. Η μητέρα του είναι εξαιρετική γυναίκα, η γυναίκα του έγινε Ορθόδοξη την επόμενη μέρα της ορκωμοσίας του προέδρου. Το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας είναι ένα θέμα, το οποίο είναι σημαντικό εδώ στην Αμερική. Για εμάς είναι βασικό στοιχείο για το οποίο πολεμούμε εδώ για τα θέματα του Πατριαρχείου, διότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα και είναι κάτι για το οποίο η Αμερική έχει μια φοβερή ευαισθησία στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς οι πρώτοι μετανάστες που ήρθαν εδώ από την Ευρώπη, ήρθαν για λόγους θρησκευτικής ελευθερίας. Επομένως, είναι ευαίσθητο θέμα και για αυτό τον λόγο ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τα θέματα του πατριαρχείου μας, τα οποία επειδή τα προωθούμε μέσω της ιδέας της θρησκευτικής ελευθερίας έχουν τη δυνατότητα να περάσουν ευκολότερα και σε μεγαλύτερα στρώματα».

Ιδιαίτερα τώρα που κατά πληροφορίες, ο κ. Ερντογάν φημολογείται ότι θα πάει στην Αγία Σοφία πριν από το δημοψήφισμα για να προσευχηθεί...

«Έχουμε αυξημένες προκλήσεις και επομένως χρειάζονται αυξημένα αντίδοτα».

Πηγή: real.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τα αντίμετρα της 25ης..

     Πριν από 196 χρόνια, λίγοι -στην αρχή- έλληνες πραγματικοί πατριώτες, ξεκίνησαν έναν αγώνα απελευθέρωσης ενός έθνους,
..και μετά από 7 χρόνια είχαν ήδη φτάσει στα πρόθυρα της δημιουργίας ενός νέου κράτους στα αιώνια αυτά πατρογονικά εδάφη,
..που θα στέγαζε την
ζωή του ελεύθερου έθνους.

Στις μέρες μας, ακόμη λιγότεροι ανθέλληνες πραγματικοί προδότες, μέσα σε 7 χρόνια και για δικό τους αποκλειστικά συμφέρον υποδούλωσαν ξανά αυτό το έθνος, και ξεπούλησαν την περιουσία του κράτους,
..αφήνοντας έναν λαό να δυστυχεί και να χειμάζεται, έρμαιο διεθνών τοκογλύφων και ευρωπαίων πολιτικών απατεώνων.

Αν οι σημερινοί προδότες ζούσαν στην εποχή των τότε πατριωτών-ηρώων θα ήταν οι κοτζαμπάσηδες, οι προεστοί της εποχής, οι υπέρμαχοι της "νομιμότητας" των φόρων του σουλτάνου, και της "κανονικότητας" του ραγιά,
..αυτοί που θα προτιμούσαν των οθωμανικό ζυγό προκειμένου να μη χάσουν τα αξιώματα και τα γρόσια τους,
..αυτοί που απ' την πρώτη στιγμή θα έβαζαν -έβαλαν- εμπόδια και θα διέβαλλαν την Επανάσταση, που θα απειλούσαν τον λαό με "οθωμανικούς μονόδρομους",
..και που τελικά όταν θα έβλεπαν κατά που γέρνει ο αγώνας, θέλοντας και μη, θα προσχωρούσαν στο στρατόπεδο των νικητών σαν γνήσιοι δειλοί και καιροσκόποι.

Το αστείο και συνάμα εξοργιστικό είναι πως οι σημερινοί κοτζαμπάσηδες της τρόϊκας,
..περιφέρουν την λιμασμένη και γελοία ύπαρξή τους κάθε φορά τέτοιες μέρες σε γιορτές και εκδηλώσεις, και εκφωνούν πανηγυρικούς, εκθειάζοντας την τόλμη και τον πατριωτισμό των ηρώων του '21,
..οι οποίοι ήρωες αν μπορούσαν για μιά στιγμή να ξαναζήσουν δεν θα χαράμιζαν δυό δράμια σάλιο ούτε για να τους φτύσουν.

Δυστυχώς μαζί μ' αυτούς, γιορτάζει -ποιός ξέρει τί- κι ένα μεγάλο μέρος του λαού,
..αποτελούμενο απ' τους μενουμευρώπηδες παρέα με τους ισάξιούς τους "καναπεδάτους".
Προφανώς γι αυτούς το νόημα της γιορτής και της επετείου είναι καμιά αργία αν δεν συμπέσει η επέτειος με σαββατοκύριακο, κάνας μπακαλιάρος με σκορδαλιά, και το μίνι των μαθητριών στις παρελάσεις.
Αν δεν ήταν αυτό το νόημα της επετείου γι αυτούς,
..αν ήταν ο πραγματικός θαυμασμός και σεβασμός για τους ήρωες εκείνους,
..αν ήταν η υπόσχεση και η προσπάθεια μίμησής τους,
..τότε δεν θα βρισκόμασταν στην κατάσταση που είμαστε.

Για όσους νοιώθουν -νοιώθουμε- το πραγματικό νόημα της επετείου,
..ενός λεπτού σιγή για την μνήμη των ηρώων,
..και μιά υπόσχεση μέσα μας, στον εαυτό μας, για το τί πρέπει,
..είναι αρκετά.

Οι υπόλοιποι ας ξεφαντώσουν μέσα στην υποκρισία τους,
..μέσα στα μνημόνια, τα eurogroups,
..και τις "αξιολογήσεις"!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....