Διυλιστήριο: Απριλίου 2014
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Σοκαριστικό. Φωτογραφία γροθιά στο στομάχι...

Μια εκπληκτική φωτογραφία για ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο.

Η πρώτη εικόνα που αναφέρεται στα φαινόμενα παιδεραστίας στο Βατικανό.

Η δεύτερη εικόνα αναφέρεται στη σεξουαλικό τουρισμό με θύματα μικρά παιδιά στην Ταϊλάνδη.

Η τρίτη εικόνα αναφέρεται στον πόλεμο στη Συρία.

Η τέταρτη εικόνα αναφέρεται στην εμπορία οργάνων στη μαύρη αγορά, όπου τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά φτωχών χωρών.

Η πέμπτη εικόνα αναφέρεται στο δικαίωμα της ελεύθερης οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Η έκτη εικόνα αναφέρεται στην παχυσαρκία, κατηγορώντας τις μεγάλες εταιρείες fast food.
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Η Σπυράκη... 'πρόλαβε' τον Βρούτση στις περικοπές των συντάξεων. Όλες οι περικοπές των συντάξεων από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο.

Της παραδοχής για τις μειώσεις των επικουρικών από τον υπουργό Εργασίας, προηγήθηκε η δήλωση περικοπών από την πρώην δημοσιογράφο του Mega...

Τη διαβεβαίωση ότι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις θα υπάρξουν, αλλά θα είναι μικρές, από 1η Ιουλίου, με την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, έδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Βρούτσης τόνισε πως οι προσαρμογές στο εφάπαξ με την καθιέρωση του συντελεστή βιωσιμότητας, που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου στις κύριες συντάξεις και θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου στις επικουρικές, ήταν αναγκαίες.

Διαβεβαίωσε πάντως πως δεν θα υπάρξουν στο εξής άλλες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, το οποίο χαρακτήρισε «θωρακισμένο» και «νοικοκυρεμένο».

Ο κ. Βρούτσης δεσμεύτηκε επίσης ότι δεν θα υπάρχει «καμία πρόθεση» για αλλαγές στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών με ανήλικα τέκνα.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε πως δεν σχεδιάζεται η «παραμικρή μείωση» στις συντάξεις.

Ο υπουργός Εργασίας στάθηκε επίσης στην καταπολέμηση των κάλπικων συντάξεων, επισημαίνοντας πως με τις αλλαγές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή το φαινόμενο έχει καταπολεμηθεί και πλέον έχουν διαγραφεί από το σύστημα περισσότερες από 30.000 συντάξεις «μαϊμού». Προσέθεσε πως καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Πάντως η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο πως της παραδοχής για τις μειώσεις, προηγήθηκε η δήλωση περικοπών από την πρώην δημοσιογράφο του Mega και νυν υποψήφια ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, η οποία στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου («στον ενικό»), μιλώντας για την «κουρεμένη» σύνταξη της μαμάς της, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι έρχεται και μείωση των επικουρικών συντάξεων...

Ας όμως δούμε όλες τις περικοπές των συντάξεων από τότε που ξεκίνησαν να ''μας σώσουν''.

Νό­μος 3845/2010 - Άρ­θρο 3

10. Κα­τάρ­γη­ση των Δώ­ρων Χρι­στου­γέν­νων, Πά­σχα και του Ε­πι­δό­μα­τος Α­δεί­ας

Τα ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών Χρι­στου­γέν­νων και Πά­σχα και το ε­πί­δο­μα α­δεί­ας που προ­βλέ­πο­νται α­πό ο­ποια­δή­πο­τε γε­νι­κή ή ει­δι­κή διά­τα­ξη νό­μου ή κα­νο­νι­στι­κής πρά­ξης για τους συ­ντα­ξιού­χους και βο­η­θη­μα­τού­χους ό­λων των φο­ρέ­ων κύ­ριας α­σφά­λι­σης, με ε­ξαί­ρε­ση τους συ­ντα­ξιού­χους του Ο.Γ.Α., χο­ρη­γού­νται ε­φό­σον ο δι­καιού­χος έ­χει υ­περ­βεί το 60ό έ­τος της η­λι­κί­ας του και το ύ­ψος τους κα­θο­ρί­ζε­ται ως ε­ξής:

α) Το ε­πί­δο­μα ε­ορ­τών Χρι­στου­γέν­νων, στο πο­σό των τε­τρα­κο­σί­ων (400) ευ­ρώ.

β) Το ε­πί­δο­μα ε­ορ­τών Πά­σχα, στο πο­σό των δια­κο­σί­ων (200) ευ­ρώ.

γ) Το ε­πί­δο­μα α­δεί­ας, στο πο­σό των δια­κο­σί­ων (200) ευ­ρώ.

11. Α­πό το ό­ριο η­λι­κί­ας που προ­βλέ­πε­ται στην προ­η­γού­με­νη πα­ρά­γρα­φο ε­ξαι­ρού­νται ό­σοι εξ ι­δί­ου δι­καιώ­μα­τος λαμ­βά­νουν σύ­ντα­ξη λό­γω α­να­πη­ρί­ας ή με το κα­θε­στώς των βα­ρέ­ων και αν­θυ­γιει­νών ή των οι­κο­δο­μι­κών ε­παγ­γελ­μά­των, κα­θώς και οι δι­καιού­χοι εκ με­τα­βι­βά­σε­ως, ε­φό­σον οι τε­λευ­ταί­οι:

α) εί­ναι δι­καιού­χοι λό­γω θα­νά­του συ­ζύ­γου, ή

β) δεν έ­χουν υ­περ­βεί το 18ο έ­τος ή αν σπου­δά­ζουν, το 24ο έ­τος της η­λι­κί­ας τους, ή

γ) εί­ναι α­νί­κα­νοι για ά­σκη­ση ο­ποιου­δή­πο­τε βιο­πο­ρι­στι­κού ε­παγ­γέλ­μα­τος σε πο­σο­στό με­γα­λύ­τε­ρο του 67%.

12. Αν κα­τα­βάλ­λο­νται στο ί­διο πρό­σω­πο δύ­ο κύ­ριες συ­ντά­ξεις α­πό ο­ποιον­δή­πο­τε α­σφα­λι­στι­κό φο­ρέ­α κύ­ριας α­σφά­λι­σης, τα ε­πι­δό­μα­τα της πα­ρα­γρά­φου 10 κα­τα­βάλ­λο­νται μό­νο α­πό τον φο­ρέ­α που κα­τα­βάλ­λει την με­γα­λύ­τε­ρη σύ­ντα­ξη.

13. Αν στη σύ­ντα­ξη συ­ντρέ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ροι του ε­νός δι­καιού­χοι εκ με­τα­βι­βά­σε­ως, το πο­σό των ε­πι­δο­μά­των ε­πι­με­ρί­ζε­ται α­να­λό­γως στα συν­δι­καιού­χα πρό­σω­πα.

14. Τα ε­πι­δό­μα­τα της πα­ρα­γρά­φου 10 δεν κα­τα­βάλ­λο­νται, ε­φό­σον οι κα­τα­βαλ­λό­με­νες συ­ντά­ξεις, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ε­πι­δο­μά­των της πα­ρα­γρά­φου 10, υ­πο­λο­γι­ζό­με­νες σε δω­δε­κά­μη­νη βά­ση υ­περ­βαί­νουν κα­τά μή­να, τα δύ­ο χι­λιά­δες πε­ντα­κό­σια (2.500) ευ­ρώ. Αν με την κα­τα­βο­λή των ε­πι­δο­μά­των της πα­ρα­γρά­φου 10, οι κα­τα­βαλ­λό­με­νες συ­ντά­ξεις υ­περ­βαί­νουν το ύ­ψος αυ­τό, τα ε­πι­δό­μα­τα της πα­ρα­γρά­φου 10 κα­τα­βάλ­λο­νται μέ­χρι του ο­ρί­ου των δύ­ο χι­λιά­δων πε­ντα­κο­σί­ων (2.500) ευ­ρώ, με α­νά­λο­γη μεί­ω­σή τους.

Νόμος 3863/10 άρ­θρο 38 και Ν. 3986/11 άρ­θρο 44

Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων


Α­πό 1.8.2011 με την ψή­φι­ση του ε­φαρ­μο­στι­κού νό­μου 3986/11 η Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων (Ε­ΑΣ) αυ­ξά­νε­ται και ε­πε­κτεί­νε­ται σύμ­φω­να με τους πα­ρα­κά­τω πί­να­κες.

α. Για συ­ντά­ξεις α­πό 1.400,01 € έ­ως 1.700,00 €, πο­σο­στό 3%

β. Για συ­ντά­ξεις α­πό 1.700,01 € έ­ως 2.000,00 €, πο­σο­στό 6%

γ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.000,01 € έ­ως 2.300,00 €, πο­σο­στό 7%

δ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.300,01 € έ­ως 2.600,00 €, πο­σο­στό 9%

ε. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.600,01 € έ­ως 2.900,00 €, πο­σο­στό 10%

στ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.900,01 € έ­ως 3.200,00 €, πο­σο­στό 12%

ζ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 3.200,01 € έ­ως 3.500,00 €, πο­σο­στό 13%

η. Για συ­ντά­ξεις α­πό 3.500,01 € και ά­νω πο­σο­στό 14%

α. Για την πρώ­τη κα­τη­γο­ρί­α το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά την πα­ρα­κρά­τη­ση της ει­σφο­ράς δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται των χι­λί­ων τε­τρα­κο­σί­ων ευ­ρώ (1.400 €).

γ. Ε­ξαι­ρού­νται της πα­ρα­κρά­τη­σης της Ει­δι­κής Ει­σφο­ράς οι συ­ντα­ξιού­χοι λό­γω α­να­πη­ρί­ας ή γή­ρα­τος που λαμ­βά­νουν το Ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κό Ε­πί­δο­μα ή το Ε­πί­δο­μα Α­πο­λύ­του Α­να­πη­ρί­ας του άρ­θρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) ό­πως ι­σχύ­ει.

δ. Στις πε­ρι­πτώ­σεις κα­τα­βο­λής στο ί­διο πρό­σω­πο πε­ρισ­σο­τέ­ρων της μί­ας κύ­ριας σύ­ντα­ξης λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το ά­θροι­σμα των συ­ντά­ξε­ων αυ­τών. Το Κέ­ντρο Ε­λέγ­χου της Η.Δ.Ι­ΚΑ Α.Ε. ε­νη­με­ρώ­νει τους Φο­ρείς Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης και το Δη­μό­σιο για το πο­σό της πα­ρα­κρά­τη­σης. Η πα­ρα­κρά­τη­ση γί­νε­ται α­πό τον Φο­ρέ­α που χο­ρη­γεί το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σό σύ­ντα­ξης.

ε. Στις πε­ρι­πτώ­σεις που στη σύ­ντα­ξη συ­ντρέ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ροι του ε­νός δι­καιού­χοι, για τον προσ­διο­ρι­σμό των πο­σών σύ­ντα­ξης της πα­ρα­γρά­φου 2 λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το συ­νο­λι­κό πο­σό της σύ­ντα­ξης που έ­χει με­τα­βι­βα­σθεί και το πα­ρα­κρα­τη­θέν πο­σό ε­πι­με­ρί­ζε­ται α­νά­λο­γα.

Α­πό 1.8.2011 στους συ­ντα­ξιού­χους που δεν έ­χουν συ­μπλη­ρώ­σει το 60ο έ­τος της η­λι­κί­ας τους πα­ρα­κρα­τεί­ται ε­πι­πλέ­ον ει­σφο­ρά ως ε­ξής:

α. Για συ­ντά­ξεις α­πό 1.700,01 € έ­ως 2.300,00 €, πο­σο­στό 6%

β. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.300,01 € έ­ως 2.900,00 €, πο­σο­στό 8%

γ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.900,01 € και ά­νω πο­σο­στό 10%

Α­πό 1.9.2011 θε­σπί­ζε­ται Ει­δι­κή Ει­σφο­ρά Συ­ντα­ξιού­χων Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης ως ε­ξής:

α. Για συ­ντά­ξεις α­πό 300,01 € έ­ως 350,00 €, πο­σο­στό 3%

β. Για συ­ντά­ξεις α­πό 350,01 € έ­ως 400,00 €, πο­σο­στό 4%

γ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 400,01 € έ­ως 450,00 €, πο­σο­στό 5%

δ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 450,01 € έ­ως 500,00 €, πο­σο­στό 6%

ε. Για συ­ντά­ξεις α­πό 500,01 € έ­ως 550,00 €, πο­σο­στό 7%

στ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 550,01 € έ­ως 600,00 €, πο­σο­στό 8%

ζ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 600,01 € έ­ως 650,00 €, πο­σο­στό 9%

η. Για συ­ντά­ξεις α­πό 650,01 € και ά­νω πο­σο­στό 10%

Νό­μος 4024/2011 - Άρ­θρο 2

Ρύθ­μι­ση θε­μά­των α­σφα­λι­στι­κών φο­ρέ­ων


1. Α­πό 1-11-2011 μεί­ω­ση 40% κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων για η­λι­κί­ες κά­τω των 55 ε­τών και πο­σά που υ­περ­βαί­νουν τα 1.000 ευ­ρώ.

Για την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κύ­ριας σύ­ντα­ξης που ε­να­πο­μέ­νει με­τά την πα­ρα­κρά­τη­ση α­πό το συ­νο­λι­κό πο­σό της μη­νιαί­ας σύ­ντα­ξης της Ει­σφο­ράς Αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της ε­πι­πλέ­ον ει­σφο­ράς της παρ. 11 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011, (βλέ­πε σελ. 28).

Ε­ξαι­ρού­νται α­πό την εν λό­γω μεί­ω­ση:

α) οι συ­ντα­ξιού­χοι λό­γω γή­ρα­τος ή α­να­πη­ρί­ας, οι ο­ποί­οι λαμ­βά­νουν το ε­ξω­ι­δρύ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα ή το ε­πί­δο­μα α­πο­λύ­του α­να­πη­ρί­ας του άρ­θ. 42 του ν. 1140/81 και του άρ­θ. 30 του ν. 2084/1992, δη­λα­δή οι συ­ντα­ξιού­χοι που ε­ξαι­ρού­νται και α­πό την Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων,

β) τα θύ­μα­τα τρο­μο­κρα­τι­κών ε­νερ­γειών ή βί­αιων συμ­βά­ντων, κα­θώς και οι ορ­φα­νι­κές οι­κο­γέ­νειες αυ­τών,

γ) οι συ­ντα­ξιού­χοι του άρ­θ. 27 του ν. 3185/2003,

δ) ΟΙ συ­ντα­ξιού­χοι του άρ­θ. 5 του ν. 3232/2004 ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και ι­σχύ­ει,

δη­λα­δή οι αι­μορ­ρο­φι­λι­κοί, με­τα­μο­σχευ­μέ­νοι α­πό συ­μπα­γή όρ­γα­να, οι πά­σχο­ντες α­πό χρό­νια νε­φρι­κή α­νε­πάρ­κεια τε­λι­κού στα­δί­ου οι συ­ντα­ξιού­χοι που παίρ­νουν το ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα και πά­σχουν α­πό μυα­σθέ­νεια, α­κρω­τη­ρια­σμό, φω­κο­μέ­λεια, σκλή­ρυν­ση κα­τά πλά­κας, οι συ­ντα­ξιού­χοι γο­νείς, α­δέλ­φια και σύ­ζυ­γοι α­να­πή­ρων κα­θώς και τα ορ­φα­νά και α­πό τους δύ­ο γο­νείς παι­διά που πά­σχουν α­πό νο­η­τι­κή υ­στέ­ρη­ση, αυ­τι­σμό ή πολ­λα­πλές βα­ριές α­να­πη­ρί­ες.

ε) οι συ­ντα­ξιού­χοι της παρ. 3 του άρ­θ. 16 του ν. 2227/1994, οι ο­ποί­οι πά­σχουν α­πό με­σο­γεια­κή α­ναι­μί­α και λαμ­βά­νουν σύ­ντα­ξη με τις δια­τά­ξεις του ν. 612/77.

στ) ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με το κα­θε­στώς υ­περ­βα­ρέ­ων ε­παγ­γελ­μά­των, δη­λα­δή ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με ει­δι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις λό­γω α­πα­σχό­λη­σης σε με­ταλ­λεί­α - λι­γνι­τω­ρυ­χεί­α - υ­πο­θα­λάσ­σιες ερ­γα­σί­ες, για τους ο­ποί­ους έ­χει κα­τα­βλη­θεί το ει­δι­κό πρό­σθε­το αυ­ξη­μέ­νο α­σφά­λι­στρο, κα­θώς και οι συ­ντα­ξιού­χοι του ΤΑΠ-ΔΕ­Η με τις ει­δι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις λό­γω α­πα­σχό­λη­σης σε ο­ρυ­χεί­α, σταθ­μούς πα­ρα­γω­γής και δί­κτυα και για τους ο­ποί­ους έ­χει κα­τα­βλη­θεί το ει­δι­κό αυ­ξη­μέ­νο πρό­σθε­το α­σφά­λι­στρο.

ζ) ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με 35 του­λά­χι­στον έ­τη πραγ­μα­τι­κής α­σφά­λι­σης, ά­ρα και ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με τις δια­τά­ξεις πε­ρί 37ε­τί­ας και έ­ναρ­ξη συ­νταξιοδότησnς μέχρι 31/12/2010.

Συ­νε­πώς δεν κα­τα­λαμ­βά­νο­νται α­πό την ε­ξαί­ρε­ση οι συ­ντα­ξιού­χοι στους ο­ποί­ους έ­χει χο­ρη­γη­θεί σύ­ντα­ξη βά­σει 35ε­τί­ας ό­πως ι­σχύ­ει α­πό 1/1/2011 με συ­νυ­πο­λο­γι­σμό και πλα­σμα­τι­κών χρό­νων στους ο­ποί­ους και θα γί­νει η σχε­τι­κή πε­ρι­κο­πή.

Ε­πι­ση­μαί­νου­με ό­τι για την κα­τη­γο­ρί­α αυ­τή θα δο­θεί νέ­α Νο­μι­κή Βά­ση.

Ό­μως, ε­πει­δή μέ­χρι στιγ­μής δεν υ­πάρ­χει νο­μι­κή βά­ση γι’ αυ­τές τις πε­ρι­πτώ­σεις, στους συ­ντα­ξιού­χους οι ο­ποί­οι έ­χουν πά­ρει σύ­ντα­ξη με έ­ναρ­ξη α­πό 1/1/2011 λό­γω 35ε­τί­ας - ό­πως ι­σχύ­ει α­πό 1/1/2011 - χω­ρίς συ­νυ­πο­λο­γι­σμό των νέ­ων πλα­σμα­τι­κών χρό­νων, θα γί­νει η πε­ρι­κο­πή α­πό την Μη­χα­νο­γρά­φη­ση ε­νώ θα έ­πρε­πε να ε­ξαι­ρε­θούν α­πό αυ­τή.

Τα πο­σά που έ­χουν πε­ρι­κο­πεί θα πρέ­πει να ε­πι­στρα­φούν στους δι­καιού­χους, με­τά α­πό τις α­παι­τού­με­νες ε­νέρ­γειες των Τμη­μά­των Πλη­ρω­μών με α­ναγ­γε­λί­α στη Δ/νση Εκ­με­τάλ­λευ­σης.

2. Α­πό 1-11-2011 μεί­ω­ση 20% κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων για η­λι­κί­ες ά­νω των 55 ε­τών και πο­σά που υ­περ­βαί­νουν τα 1.200 ευ­ρώ.

Για την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κύ­ριας σύ­ντα­ξης που ε­να­πο­μέ­νει με­τά την πα­ρα­κρά­τη­ση α­πό το συ­νο­λι­κό πο­σό της μη­νιαί­ας σύ­ντα­ξης της Ει­σφο­ράς Αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της ε­πι­πλέ­ον ει­σφο­ράς της παρ. 11 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011, (βλέ­πε σελ. 28).

Ε­ξαι­ρού­νται α­πό την εν λό­γω μεί­ω­ση:

α) οι συ­ντα­ξιού­χοι λό­γω γή­ρα­τος ή α­να­πη­ρί­ας, οι ο­ποί­οι λαμ­βά­νουν το ε­ξω­ι­δρύ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα ή το ε­πί­δο­μα α­πο­λύ­του α­να­πη­ρί­ας του άρ­θ. 42 του ν. 1140/81 και του άρ­θ. 30 του ν. 2084/1992, δη­λα­δή οι συ­ντα­ξιού­χοι που ε­ξαι­ρού­νται και α­πό την Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων,

β) τα θύ­μα­τα τρο­μο­κρα­τι­κών ε­νερ­γειών ή βί­αιων συμ­βά­ντων, κα­θώς και οι ορ­φανlκές οι­κο­γέ­νειες αυ­τών,

γ) οι συ­ντα­ξιού­χοι του άρ­θ. 5 του ν. 3232/2004 ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και ι­σχύ­ει, δη­λα­δή οι αι­μορ­ρο­φι­λι­κοί, με­τα­μο­σχευ­μέ­νοι α­πό συ­μπα­γή όρ­γα­να, οι πά­σχο­ντες α­πό χρό­νια νε­φρι­κή α­νε­πάρ­κεια τε­λι­κού στα­δί­ου οι συ­ντα­ξιού­χοι που παίρ­νουν το ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα και πά­σχουν α­πό μυα­σθέ­νεια, α­κρω­τη­ρια­σμό, φω­κο­μέ­λεlα, σκλή­ρυν­ση κα­τά πλά­κας, οι συ­ντα­ξιού­χοι γο­νείς, α­δέλ­φια και σύ­ζυ­γοι α­να­πή­ρων κα­θώς και τα ορ­φα­νά και α­πό τους δύ­ο γο­νείς παι­διά που πά­σχουν α­πό νο­η­τι­κή υ­στέ­ρη­ση, αυ­τι­σμό ή πολ­λα­πλές βα­ριές α­να­πη­ρί­ες.

δ) οι συ­ντα­ξιού­χοι της παρ. 3 του άρ­θ. 16 του ν. 2227/1994, οι ο­ποί­οι πά­σχουν α­πό με­σο­γεια­κή α­ναι­μί­α και λαμ­βά­νουν σύ­ντα­ξη με τις δια­τά­ξεις του ν. 612/77.

Τα πο­σά που προ­έρ­χο­νται α­πό τη μεί­ω­ση των συ­ντά­ξε­ων των παρ. 1 και 2 του άρ­θ. 2 του ν. 4024/2011 α­πο­τε­λούν έ­σο­δα του οι­κεί­ου φο­ρέ­α στον ο­ποί­ο α­νή­κει ο συ­ντα­ξιού­χος.

3. Α­πό 1-11-2011 μεί­ω­ση 30% ε­πι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων Ε­ΤΕ­ΑΜ για πο­σά που υ­περ­βαί­νουν τα 150 ευ­ρώ.

Για την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης που ε­να­πο­μέ­νει με­τά την τυ­χόν πα­ρα­κρά­τη­ση α­πό το συ­νο­λι­κό πο­σό της μη­νιαί­ας σύ­ντα­ξης της Ει­δι­κής Ει­σφο­ράς Συ­ντα­ξιού­χων ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης της παρ. 13 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011, (βλέ­πε πιο πά­νω).

Nό­μος 4051/2012 - Άρ­θρο 6.

Α­να­προ­σαρ­μο­γή συ­ντά­ξε­ων, ε­πι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων και άλ­λες ρυθ­μί­σεις για τον περιο­ρι­σμό της κρα­τι­κής ε­πι­χο­ρή­γη­σης προς α­σφα­λι­στι­κά τα­μεί­α

Πε­ρι­κο­πές στις κύ­ριες συ­ντά­ξειςαπό 1-1-2012.


1. Τα πο­σά της μη­νιαί­ας κύ­ριας σύ­ντα­ξης που υ­περ­βαί­νουν τα χί­λια τρια­κό­σια (1.300) ευ­ρώ και κα­τα­βάλ­λο­νται α­πό την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, κα­θώς και τους λοι­πούς φο­ρείς κύ­ριας Α­σφά­λι­σης αρ­μο­διό­τη­τας Υ­πουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης, μειώ­νο­νται κα­τά 12% α­πό 1.1.2012. Η μεί­ω­ση αυ­τή κα­τα­λαμ­βά­νει και το 50% του συ­νο­λι­κού πο­σού κύ­ριας και ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης που χο­ρη­γεί­ται α­πό το Ε­ΤΑΤ και το Ε­ΤΕ­ΑΜ σε συ­ντα­ξιού­χους προ­συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού κα­θε­στώ­τος. Για τη μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κα­τα­βλη­τέ­ας την 1.1.2012 κύ­ριας σύ­ντα­ξης.

Το πο­σό της κύ­ριας σύ­ντα­ξης με­τά και την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση της πα­ρα­γρά­φου αυ­τής δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται των χι­λί­ων τρια­κο­σί­ων (1.300) ευ­ρώ.

Ό­ταν δι­καιού­χοι για τη σύ­ντα­ξη λό­γω θα­νά­του εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ροι του ε­νός, το πο­σό πέ­ραν των χι­λί­ων τρια­κο­σί­ων (1.300) ευ­ρώ του συ­νο­λι­κού πο­σού σύ­ντα­ξης μειώ­νε­ται κα­τά το ως ά­νω πο­σο­στό. Το ε­να­πο­μεί­ναν πο­σό σύ­ντα­ξης ε­πι­με­ρί­ζε­ται κα­τά τα πο­σο­στά των δι­καιο­δό­χων.

Πε­ρι­κο­πές στις ε­πι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξειςαπό 1-1-2012.

2. Τα κα­τα­βαλ­λό­με­να πο­σά συ­ντά­ξε­ων α­πό το Ε­νιαί­ο Τα­μεί­ο Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης Μι­σθω­τών (Ε­ΤΕ­ΑΜ), τους Το­μείς του Τα­μεί­ου Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης Ι­διω­τι­κού Το­μέ­α (ΤΕ­ΑΙΤ), το Τα­μεί­ο Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης Δη­μο­σί­ων Υ­παλ­λή­λων (ΤΕ­Α­ΔΥ) και τους Το­μείς αυ­τού “ΤΕ­Α­ΠΟ­ΚΑ” και “ΤΑΔ­ΚΥ”, το Ε­νιαί­ο Τα­μεί­ο Α­σφά­λι­σης Τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων (Ε­ΤΑΤ), τους Το­μείς του Κλά­δου Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης του Τα­μεί­ου Α­σφά­λι­σης υ­παλ­λή­λων Τρα­πε­ζών και Ε­πι­χει­ρή­σε­ων Κοι­νής Ω­φέ­λειας (ΤΑΥ­ΤΕ­ΚΩ) και τον Κλά­δο Α­σφά­λι­σης Προ­σω­πι­κού ΔΕ­Η του ΤΑΥ­ΤΕ­ΚΩ, μειώ­νο­νται α­πό 1.1.2012 ως ε­ξής:

α. Οι συ­ντά­ξεις έ­ως δια­κό­σια πε­νή­ντα (250) ευ­ρώ, κα­τά πο­σο­στό 10% στο συ­νο­λι­κό πο­σό. Το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά τη μεί­ω­ση δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται του πο­σού των δια­κο­σί­ων (200) ευ­ρώ.

β. Οι συ­ντά­ξεις α­πό δια­κό­σια πε­νή­ντα ευ­ρώ και έ­να λε­πτό (250,01) έ­ως τρια­κό­σια (300) ευ­ρώ, κα­τά πο­σο­στό15% στο συ­νο­λι­κό πο­σό. Το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά τη μεί­ω­ση δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται του πο­σού των δια­κο­σί­ων εί­κο­σι πέ­ντε (225) ευ­ρώ.

γ. Οι συ­ντά­ξεις α­πό τρια­κό­σια ευ­ρώ και έ­να λε­πτό (300.01) και ά­νω κα­τά πο­σο­στό 20% στο συ­νο­λι­κό πο­σό. Το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά τη μεί­ω­ση δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται του πο­σού των δια­κο­σί­ων πε­νή­ντα πέ­ντε (255) ευ­ρώ.

Τα πο­σο­στά των μειώ­σε­ων αυ­τών κα­τα­λαμ­βά­νουν και το 50% του συ­νο­λι­κού πο­σού κύ­ριας και ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης που χο­ρη­γεί­ται α­πό το Ε­ΤΑΤ και το Ε­ΤΕ­ΑΜ σε συ­ντα­ξιού­χους προ­συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού κα­θε­στώ­τος.

Για τη μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κα­τα­βλη­τέ­ας την 1.1.2012 ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης.

3. Α­πό τη μεί­ω­ση των πα­ρα­γρά­φων 1 και 2 του άρ­θρου αυ­τού ε­ξαι­ρού­νται οι συ­ντα­ξιού­χοι που προ­βλέ­πο­νται α­πό τις δια­τά­ξεις του τέ­ταρ­του και πέ­μπτου ε­δα­φί­ου της πα­ρα­γρά­φου 2 του άρ­θρου 2 του ν. 4024/2011, ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και ι­σχύ­ει. (βλέπε σελ. 30).

4. Οι α­να­δρο­μι­κές μειώ­σεις των πα­ρα­γρά­φων 1 και 2 πα­ρα­κρα­τού­νται σε 8 ι­σό­πο­σες μη­νιαί­ες δό­σεις αρ­χής γε­νο­μέ­νης α­πό τη σύ­ντα­ξη Μα­ΐ­ου 2012.

5. Τα πο­σά των μειώ­σε­ων των συ­ντά­ξε­ων του άρ­θρου αυ­τού α­πο­τε­λούν έ­σο­δα του φο­ρέ­α α­πό τον ο­ποί­ο κα­τα­βάλ­λε­ται η σύ­ντα­ξη.

6. Το κα­τα­βαλ­λό­με­νο πο­σό του ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κού ε­πι­δό­μα­τος των πα­ρα­γρά­φων 1 και 2 του άρ­θρου 42 του ν. 1140/1981, ό­πως έ­χει τρο­πο­ποι­η­θεί και ι­σχύ­ει, κα­θώς και το α­νώ­τα­το πο­σό προ­σαύ­ξη­σης της σύ­ντα­ξης των συ­ντα­ξιού­χων α­σφα­λι­στι­κών ορ­γα­νι­σμών αρ­μο­διό­τη­τας υ­πουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης λό­γω α­πο­λύ­του α­να­πη­ρί­ας της πα­ρα­γρά­φου 3 του ι­δί­ου ως ά­νω άρ­θρου υ­πο­λο­γί­ζο­νται με το πο­σό που α­ντι­στοι­χεί στο η­με­ρο­μί­σθιο του α­νει­δί­κευ­του ερ­γά­τη της 31.12.2011.

Ας δούμε τώρα και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομικών και όλης της κυβέρνησης για μειώσεις συντάξεωνhttp://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τελικά ''τίς πταίει;'';..

   Όταν στις 29 Ιουνίου 1874 στην εφημερίδα ''ΚΑΙΡΟΙ'' του Πέτρου Κανελλίδη ο Χαρίλαος Τρικούπης δημοσίευε το πολύκροτο άρθρο του με τίτλο ''Τίς πταίει;'',
..έθετε το πολύ βασικό ερώτημα: ''Αηδιάζοντες και αγανακτούντες και βλέποντες την γενικήν κατάπτωσιν των πολιτευομένων ερωτώμεν αυτούς, μη τυχόν αληθώς πταίει το Έθνος;''

Αν παραλλάξουμε λίγο το ερώτημα, χωρίς να χάσουμε πολύ απ' την ουσία του, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε: μη τυχόν στ' αλήθεια φταίει ο λαός;
Το ερώτημα αυτό έρχεται και ξανάρχεται, είτε σαν σόφισμα, είτε σαν πραγματική αναρώτηση, θέτοντας το δάχτυλο ''επί των τύπων των ήλων'': ΦΤΑΙΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ;

Θα ήταν πολύ εύκολο να απαντήσουμε: ναί! Συγχρόνως όμως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε:
Διαμορφώνει ο ίδιος ο λαός τις εκλογικές διαδικασίες, με τις οποίες οδηγείται στην κάλπη;
Διαλέγει ο ίδιος ο λαός το εκλογικό σύστημα με το οποίο ''εκπροσωπείται'' στο Κοινοβούλιο;
Μήπως ίσως μπορεί να ορίσει τον χρόνο κατά τον οποίο εκτιμά ότι θα πρέπει να εκφράσει την γνώμη του;
Και το σπουδαιότερο: ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Πώς περιμένει κανείς να οδηγηθεί ο λαός ώριμος και κατασταλαγμένος στις εκλογές, όταν σε όλα τα παραπάνω η απάντηση είναι ''όχι'';
Πώς περιμένει να έχει σωστή άποψη και κρίση για τους πολιτικούς και την πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, όταν τα πάντα αποκρύβονται, καλύπτονται, διαστρεβλώνονται, άλλοτε ωραιοποιούνται και άλλοτε δαιμονοποιούνται,
..και όταν η ''αλήθεια'' που φτάνει πιά στα μάτια και τ' αυτιά του λαού είναι αγνώριστη, σαν να έχει περάσει το είδωλό της από χίλιους παραμορφωτικούς καθρέφτες;

Να λοιπόν ως πού φτάνει η ευθύνη του λαού, και πού αρχίζει η ευθύνη όλων όσων θέλουν να λέγονται πραγματικά ''πνευματικοί άνθρωποι'',
..κήνσορες(κριτές κι επικριτές) και θεράποντες(υπηρέτες) των γραμμάτων, της τέχνης, της αλήθειας!
Όλων αυτών που πρέπει να σταθούν ΟΡΘΙΟΙ στο πλάϊ ενός λαού χειμαζόμενου, προδομένου, βυθισμένου στα σκοτάδια της συγκάλυψης και της προπαγάνδας,
..να τον ενημερώσουν, να τον στηρίξουν, να τον φορτίσουν ηθικά και συναισθηματικά,
..να τον προετοιμάσουν με δυό λόγια, να διαλέξει σωστά και να αποβάλλει από πάνω του (ο λαός) το στίγμα της επιλογής των χειρότερων, των πιό ανήθικων, των πιό ξεπουλημένων!

Έτσι επιμερίζονται οι ευθύνες!
Όλων μας!..


Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δείτε εικόνες της Ελλάδας του 2014 !!! Μας εξαθλίωσαν, μας εξευτέλισαν ....

Ένταση επικρατεί στη λαϊκή αγορά στον Κολωνό για μία σακούλα με δωρεάν φρούτα και λαχανικά.

Από το πρωί, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών διανέμουν δωρεάν τα προϊόντα τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει συνωστισμός στις λαϊκές, για να προμηθευτούν οι πολίτες δωρέαν τα προϊόντα.

Δείτε το βίντεο από το Star:Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Απίθανος διάλογος που είχε χθες ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΜΚΙΕ* με συνεργάτη του Υπ. Υγείας ... τα σχόλια δικά σας

Παραθέτουμε τον απίθανο διάλογο που είχε χθες ο υπεύθυνος επικοινωνίας μας του Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού με συνεργάτη του Υπ. Υγείας ... τα σχόλια δικά σας

"Διάλογος χθες νωρίς το βράδυ με συνεργάτη του Υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη (το όνομα του ξεκινά με το γράμμα Σ)

Συνεργάτης Υπ. – Καλησπέρα σας, ο κος Σιδέρης;

Εγώ – Ναι ο ίδιος

Συνεργάτης Υπ. – Σας καλώ από το Υπ. Υγείας και συγκεκριμένα από το γραφείο του Υπ. Υγείας

Εγώ – Μάλιστα … πως μπορώ να σας βοηθήσω;

Συνεργάτης Υπ. – Διαβάσαμε το άρθρο της κας. Turner στο VICE και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα …

Εγώ – να μάθετε περισσότερα για τους 4 ανασφάλιστους ασθενείς με την ηπατίτιδα;

Συνεργάτης Υπ. – ναι ναι, αυτούς …

Εγώ – … (προσπαθώντας να συγκρατήσω να νεύρα μου) συγνώμη αλλά έχουμε ενημερώσει το Υπ. Υγείας από τις 11/03 με κατεπείγουσα επιστολή μας και μετά στις 27/03 με δημόσια έκκληση μας πάλι προς το Υπουργείο σας τα πάντα, μάλιστα η δημόσια έκκληση μας έχει και αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης … και φυσικά αναρίθμητα τηλεφωνήματα από άλλη εθελόντρια με συνεργάτες σας.

Συνεργάτης Υπ. – Ναι ναι τα έχω όλα μπροστά μου

Εγώ – Οπότε γνωρίζεται τα πάντα

Συνεργάτης Υπ. – Μάλιστα. Με ποιους από τους συνεργάτες του υπουργού έχετε μιλήσει;

Εγώ – Πολύ ωραία τότε! Την κα. … και τον κ. … Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε με τους ασθενείς μας;

Συνεργάτης Υπ. – (εδώ αρχίζει το λογύδριο) κ. Σιδέρη, γνωρίζεται πολύ καλά ότι το Υπ. Υγείας και συγκεκριμένα ο Υπουργός μας (το είπε με ενθουσιασμό) κάνει ότι καλύτερο μπορεί, τηρουμένων πάντα των αναλογιών της πολύ δύσκολης περιόδου που περνάμε … (μπλα μπλα μπλα μπλα). Ξέρετε καλά (με έμφαση) ότι ο Υπουργός έχει βοηθήσει επανειλημμένα ασθενείς σας, π.χ. τους 10 ανασφάλιστους αρχές του χρόνου.

Εγώ – (είπα να μην δυναμιτίσω την συζήτηση και να του πω ότι για τις τράπεζες βρίσκουν λεφτά κλπ.) κ. Σ……. αυτά που λέτε δεν ισχύουν, έχετε αφήσει τους ανασφάλιστους πλήρως εκτεθειμένους και πεθαίνει κόσμος, αυτά δεν τα γνωρίζετε; Ελάχιστους έχετε βοηθήσει και αυτό μετά από πολύ φασαρία μέσω των ΜΜΕ. Τίποτα παραπάνω!

Συνεργάτης Υπ. – κ. Σιδέρη (με έμφαση) θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο Υπουργός έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες …

Εγώ – Ποιες είναι αυτές, θέλετε να μου τις πείτε;

Συνεργάτης Υπ. – Μα δεν γνωρίζετε ότι όλοι οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση στο ΠΕΔΥ;

Εγώ – (κάπου εδώ αρχίζω και ανεβάζω πίεση) … κ. Σ…… νομίζω ότι μου κάνετε πλάκα! Στο ΠΕΔΥ οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ στους γιατρούς, όχι σε φάρμακα και εξετάσεις, π.χ. αιματολογικές κλπ.

Συνεργάτης Υπ. – … (σιγή, προσπαθεί να βρει τι να πει) κ. Σιδέρη δεν είναι έτσι ακριβώς.

Εγώ – Πως είναι για πείτε μου; Έχω το ΦΕΚ, θέλετε να σας το στείλω;

Συνεργάτης Υπ. – Μα το γνωρίζω κ. Σιδέρη

Εγώ – μάλλον δεν το γνωρίζετε, αλλιώς θα ξέρατε ότι ρητά λέει για δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων ΜΟΝΟ στους γιατρούς. Θέλετε να σας το στείλω να το διαβάστε;

Συνεργάτης Υπ. – (και εδώ αλλάζει τη συζήτηση) κ. Σιδέρη, προερχόμαστε από διαφορετικές ρίζες (;;;;;;;) και αντιλαμβάνομαι ότι βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά …

Εγώ - … δεν αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, εσείς πληρώνεστε από το Υπ. Υγείας;

Συνεργάτης Υπ. – … (σιγή)

Εγώ – εσείς δουλεύετε για τον Υπουργό και το Υπ. Υγείας, σωστά; Σωστά! Εγώ και οι άλλοι 249 εθελοντές του κοινωνικού ιατρείου ότι κάνουμε το κάνουμε αφιλοκερδώς κ. … και ουσιαστικά κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το Υπ. Υγείας. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, το έχετε καταλάβει;

Συνεργάτης Υπ. – κ. Σιδέρη, είσαστε αξιέπαινοι για τη δουλειά που κάνετε (μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα)… και εμείς κάνουμε ότι μπορούμε (ξανά παίζει η κασέτα «κάνει ότι μπορεί ο καλός μας ο Υπουργός»)

Εγώ – κ. Σ….. θέλετε να καταλήξετε κάπου;

Συνεργάτης Υπ. – Απλά ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα και να σας πω ότι δίνουμε λύσεις όπου μπορούμε (!!!) αφού δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα (εδώ ξανά παίζει η κασέτα περί οικονομικής κρίσης και στενότητας των οικονομικών του Υπουργείου) … και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον … (και κάπου εδώ πάει να κλείσει το τηλέφωνο)

Εγώ – κ. Σ….. δεν μου έχετε απαντήσει όμως για το τι σκοπεύετε να κάνετε με τους ασθενείς μας! Οι άνθρωποι έχουν ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ, είναι μεταδοτικό νόσημα, το γνωρίζετε;

Συνεργάτης Υπ. – … θα κάνουμε ότι μπορούμε κ. Σιδέρη, θα σας ενημερώσουμε.

Ο παραπάνω διάλογος έγινε σε 2 τηλεφωνικές συνομιλίες που τις συμπυκνώσαμε σε μία. Δεν δημοσιεύουμε το όνομα του συνεργάτη του Υπ. Υγείας πλήρως γιατί τον λυπόμαστε. Φυσικά απάντηση δεν πήραμε για το εάν θα βοηθήσουν ή όχι. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι οι άνθρωποι απλά διαχειρίζονται μια κατάσταση και τίποτα παραπάνω.

Αυτοί έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους."

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

«Στα αρχ@@@ια μου αν αυτοκτόνησαν»!

Φαίνεται πως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τσίπα.

Την ώρα που λόγω κρίσης άνθρωποι απελπισμένοι βάζουν τέλος στην ζωή τους, πολιτευτής της ΝΔ γράφει στο fb «Στα αρχίδια μου αν αυτοκτόνησαν»!

Την οργή του κόσμου προκάλεσε η απάντηση του πολιτευτή της Ν.Δ στην Πάτρα Γιάννη Δριμάλα σε σχόλιο πολίτη.
Συγκεκριμένα γράφει ο Μάριος Α.:

"Ο Κύριος Giannis Drimalas πολιτευτής της ΟΝΝΕΔ & της ΝΔ ο οποίος μου έστειλε αίτημα φιλίας, με αφορμή ανάρτηση στον τοίχο του όπου έγραψε αυτολεξί τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική διαφήμιση της ΝΔ όπου και καταλήγει «ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ» και του απάντησα «Πάλι σήμερα είχαμε 3 αυτοκτονίες Γιάννη. Έχει δίκιο ο Σαμαράς. Θα τα καταφέρουμε. Να μην μείνει κανενας ζωντανος» μου έστειλε το ακόλουθο μύνημα στα εισερχόμενά μου:

«kalhspera!!!epidi den me 3ereis kai den se 3erw … gia na min paragnwristoume 8a protimousa na min 3anasxoliaseis ston teixo mou …. sta @@ mou an pe8anan – autoktonisan – skwto8ikan …. opws kai esena sta @@ sou an skwto8ikan 1000 stin tinisia ton perasmeno mhna!!!
mporeis na kaneis oti goustareis stis ekloges apla min me enoxleis….. euxaristw gia ton xrono sou!»"

Όπως ήταν λογικό μόλις ο Μάριος Α. ανέβασε την απάντηση του πολιτευτή έγινε χαμός και αυτό είχε ως συνέπεια ο Γιάννης Δριμάλας που είναι γνωστός στην Πάτρα έσπευσε αμέσως να αλλάξει τις φωτογραφίες του προφίλ του, ενώ στη συνέχεια άλλαξε και το όνομά του.

Εμείς αυτό που έχουμε να ρωτήσουμε στο εν λόγω καθίκι είναι το εξής:

Σε ποια αρχίδια σου ρε γράφεις τις αυτοκτονίες του απελπισμένου κοσμάκη; Σε αυτά που δεν έχεις; Ή σε αυτά που θα σου κόψουμε σε λίγο καιρό; Τότε να δούμε που θα μας γράφετε..

Άλλωστε και εσύ και οι όμοιοί σου τα αρχίδια μας θα πάρετε σε αυτές τις εκλογές και μετά και εμάς στα αρχίδια μας αν θα σας κρεμάσουμε ή θα σας κάψουμε..

Είναι ξεκάθαρο το ποιών αυτού του ανθρωποειδούς -η σκατόφατσα του κάνει μπαμ απο μακρυά- πόσο γελοίος είναι και πως μπροστά στο συμφέρον του αυτός είναι ικανός να πουλήσει και την ίδια του τη μάνα! Αν δεν το έχει κάνει ήδη! Πραγματικά είναι εξοργιστικό που υπάρχουν τέτοια άτομα στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας του 2012!
Ο εν λόγο ανθρωπος (ο θεός να τον κάνει) πρέπει να φάει πολύ μα πολύ ξύλο μπας αι ισσοροπήσει λιγάκι! Και η αλήθεια είναι πως με την φωτό του στο ίντερνετ δύσκολα θα ξανακυκλοφορήσει ήρεμα έξω.. Και καλά να πάθει!!! Το κατακάθι του ανθρώπινου είδους!

Καθίκι, βρωμερός, άθλιο απολειφάδι της πιο μαύρης εποχής της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανορθόγραφος υπάνθρωπος, που ούτε νεκρούς δε σέβεται στο βωμό της ψηφοθηρίας και ζητάει την ψήφο μας θέλοντας να μας "εκπροσωπήσει" το σαπίδι.. Μαύρο ρε, μαύρο και στη λήθη των αιώνων όλα αυτά τα καθάρματα


Αλλά τι να περιμένουμε; Με έναν τέτοιο τυχοδιώκτη που έχει αρχηγό, τί άλλο θα μπορούσαμε να περιμένουμε;
Τέτοια ρεμάλια θα βάλει στα ψηφοδέλτιά του.
Εδώ ο αρχηγός του μας περνάει για ...αμοιβάδες νομίζοντας ότι έχουμε ξεχάσει τη λαμπρή του πορεία το 90-93. Τη μία σαν υπουργός οικονομικών μας έφερε σε μια παρόμοια κατάσταση με τη σημερινή. Την άλλη σαν εξωτερικών υπέγραψε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και μας έφερε εδώ μέσα όλη την αλβανική μαφία. Και τέλος έριξε το κόμμα του και τον αυτουργό αυτής της πτώσης ήθελε να τον ξανακάνει ...βολευτή.

Αυτός λοιπόν με τους δριμάλες του θέλει να ξανακυβερνήσει την Ελλάδα. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να πάμε μια ώρα αρχίτερα στο γκρεμό.

Και κοίτα δριμάλα, πως διάολο σε λένε, να ξέρεις πλέον πολλοί σκέφτονται τα εξής:

"Όταν έρθει η ώρα να αυτοκτονήσω δεν θα γίνω ήρωας σαν το συνταξιούχο φαρμακοποιό. Πριν το κάνω θα έχω φάει και 5 από σας καθάρματα."
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τι περιλαμβάνει το νέο μεσοπρόθεσμο 2014 - 2017 !!! Ψηφίστε τους .... μην τους ξεχάσετε !!!!

Υπό καθεστώς αυστηρότατης πίεσης για τέσσερα ακόμη χρόνια μπαίνουν τα ελληνικά νοικοκυριά με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της περιόδου 2014 – 2017 που παρουσιάζει το www.bankingnews.gr.

Αυτό προβλέπει περισσότερους φόρους κατά 2,6 δις. ευρώ από την έμμεση φορολογία (κυρίως από τους ΕΦΚ σε καύσιμα και ποτά αλλά και από τον ΦΠΑ) και τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων αλλά και νέες μεγάλες μειώσεις σε όλα τα κονδύλια του κράτους.

Το νέο Μεσοπρόθεσμο που η κυβέρνηση θα το παρουσιάσει ως το νέο «χάρτη εξόδου από το μνημόνιο και την οικονομική κρίση», βάζει σε καθεστώς… αυστηρής δίαιτας το δημόσιο ώστε να συμβάλει με 5,5 δισ. ευρώ στην κάλυψη του δημοσιονομικού «κενού».
Ουσιαστικά, οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές για το νέο Μεσοπρόθεσμο ξεκινούν από τα 8,1 δις. ευρώ (5,5 δις ευρώ +2,6 δις. ευρώ ) που αποτελεί το βασικό σενάριο του προγράμματος.

Στην τετραετία 2014 – 2017 προβλέπονται πρόσθετες περικοπές δαπανών άνω του 1 δισ. ευρώ ανά έτος, σε υπουργεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και γενικά σε όλους τους φορείς που «σιτίζονται» από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μόνο από το «ψαλίδι» των πιστώσεων στα υπουργεία η κυβέρνηση στοχεύει σε μία εξοικονόμηση δαπανών που θα φθάσει τα 2 δις. ευρώ στο τέλος της περιόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 17 υπουργεία 4 είναι αυτά τα οποία μπαίνουν σε καθεστώς αυστηρής λιτότητας. Πρόκειται για το Εργασίας, το Παιδείας, το Υγείας και το Εθνικής Άμυνας των οποίων τα κονδύλια «ψαλιδίζονται» κατά 1,4 δις. ευρώ.

Το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσαρμογής θα σηκώσει το υπουργείο Εργασίας που θα πρέπει να μειώσει κατά 754 εκατ. ευρώ τις δαπάνες του έως το 2017 στα 11,4 δις. ευρώ από 12,1 δις. ευρώ που θα ανέλθουν το 2014.

Ακολουθεί το Παιδείας με περικοπές 440 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα προέλθουν από το κλείσιμο Πανεπιστημίων και σχολών ΑΕΙ και του «κύματος» της διαθεσιμότητας που θα «σαρώσει» την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται το υπουργείο Υγείας το οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα νέο νυστέρι των δαπανών του κατά 116 εκατ. ευρώ προκειμένου να μην ξεπεράσουν το «πλαφόν» των 4,3 δις. ευρώ που έχει ορίσει η τρόικα στην εκπνοή του Μεσοπρόθεσμου.

Από τον «συνήθη ύποπτο» που δεν είναι άλλο από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητούνται περικοπές 116 εκατ. ευρώ κυρίως από το μέτωπο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ 58,4 εκατ. ευρώ θα αφαιρεθούν από τις πιστώσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από τη «μέγγενη» νέου Μεσοπρόθεσμου δεν θα γλιτώσουν και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες στην τετραετία 2014 – 2017 μειώνονται κατά 310 εκατ. ευρώ στα 6,690 δις. ευρώ από 7 δις. ευρώ το 2014.

Το 2015 προβλέπεται να διατεθούν στην αγορά επενδυτικοί πόροι ύψους 6,9 δις. ευρώ και 6,7 δις. ευρώ το 2016.

Σε ότι αφορά την κατανομή αυτών των κονδυλίων τα 5,6 δις. ευρώ θα απορροφήσουν τα υπουργεία και το υπόλοιπο κομμάτι 1,1 δις. ευρώ θα μοιραστούν οι υπόλοιποι φορείς.
Από τα υπουργεία τη «μερίδα του λέοντος» θα λαμβάνει καθ όλη την διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου το Ανάπτυξης, το οποίο θα έχει στην διάθεση του ένα ποσό 3,6 δις. ευρώ για το 2015, 3,3 δις. ευρώ για το 2016 και άλλα 3,3 δις. ευρώ για το 2017.

Εκτός από τις περικοπές στις δαπάνες το νέο Μεσοπρόθεσμο προβλέπει και σημαντικές αυξήσεις φόρων. Τα καθαρά έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,6 δις. ευρώ στα 23,1 δις. ευρώ από 20,5 δις. ευρώ το 2014. Αυτά θα προέλθουν μέσα από νέες αυξήσεις που θα γίνουν στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κυρίως σε καύσιμα και ποτά και κατάργηση των προνομιακών καθεστώτων του ΦΠΑ.

Την ίδια στιγμή υπάρχει προγραμματισμός για νέες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη των δήμων έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα τους προκειμένου να φθάσουν στα 7,1 δις ευρώ το 2017 από 6,7 δις, ευρώ το 2014.

Από τις αυξήσεις σε αυτά τα τέλη ωφελημένος θα βγει και ο προϋπολογισμός αφού ένα ποσό της τάξης των 750 εκατ. ευρώ το χρόνο ή 3 δις. ευρώ στην τετραετία είναι υποχρεωμένοι οι δήμοι να το αποδίδουν στο Γενικό Λογιστήριο.

Με το νέο Μεσοπρόθεσμο, στο οποίο η κυβέρνηση έχει αφήσει ακόμη ανοικτό το κομμάτι με το δημοσιονομικό «κενό» για τη διετία 2015 – 2016 που φθάνει τα 6,5 δις. ευρώ σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του ΔΝΤ, αφού θα αποτελέσει το βασικό κεφάλαιο των συζητήσεων που θα γίνουν με την τρόικα.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από το βασικό σενάριο του Μεσοπρόθεσμου είναι ότι:
* Η ιδιωτική κατανάλωση θα αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητα από το 2015 με ρυθμό 1,6% – 1,7%, ενώ η δημόσια θα βρεθεί σε θετικό πρόσημο το 2017, γεγονός το οποίο είναι ενδεικτικό της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.
* Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές θα φθάσει στα 186 δις. ευρώ το 2015, στα 195 δις. ευρώ το 2016 και πάνω από το ψυχολογικό «φράγμα» των 200 δις. ευρώ το 2017 στα 205 δις. ευρώ
* Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (κατασκευές, εξοπλισμός) θα αρχίσουν να κινούνται από το 2014 ανοδικά για να φθάσουν στο 11,5% το 2015 και στο 14,9% το 2016.
* Η τελική εγχώρια ζήτηση εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ενισχύεται από το 2015 σε ποσοστό 2% και θα φθάσει στο 4% τα επόμενα δύο χρόνια.
* Οι δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων θα παρουσιάσουν σημαντική άνοδο τα επόμενα χρόνια. Από τα 700 εκατ. ευρώ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 437 εκατ. ευρώ στο 1,1 37 δις. ευρώ το 2017 εντείνοντας έτσι την ασφυξία στον προϋπολογισμό.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ελλάδα : Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν θα εισπράττει τέλη διέλευσης Φυσικού Αερίου.

Σε πολιτικό φιάσκο που αποδίδεται στην αγωνία των επικοινωνιολόγων της κυβέρνησης να αναστήσουν το ανύπαρκτο succes story, εξελίσσεται η υπόθεση του αγωγού φυσικού αερίου TAΡ.

Βασική παράμετρος η οποία είχε αποκρυβεί και η οποία αποκαλύφθηκε χθες από το defencenet.gr και εν συνεχεία βέβαια αναπαράχθηκε από τα περισσότερα ΜΜΕ είναι ότι η κοινοπραξία δεν θα πληρώνει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ από τέλη διέλευσης από το ελληνικό έδαφος!

Την ίδια στιγμή ο South Stream που θα περνά από την τουρκική ΑΟΖ στην Μαύρη Θάλασσα θα δίνει στην τουρκική οικονομία πάνω από 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που δέχεται μία κυβέρνηση να μην εισπράττει τέλη διέλευσης ενός αγωγού φυσικού αερίου, όταν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης θησαυρίζουν.

Η συμφωνία και οι όροι της αγγίζουν τα όρια της απιστίας σε βάρος του δημοσίου...

Όσο για τα πραγματικά έστω έμμεσα έσοδα το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ως εκτιμήσεις το ποσό των 320 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος ... 15ετίας από την έναρξη λειτουργίας του αγωγού!

Δηλαδή μέχρι το 2038 (ο αγωγός θα αρχίσει να λειτουργεί και να στέλνει στην Ιταλία φυσικό αέριο το 2023) η Ελλάδα θα ειπράξει αυτά τα λεφτά και ο Α.Σαμαράς αποκαλεί "επιτυχία της 10ετίας" την συμφωνία!

Αλλά ζήτημα τίθεται και ως προς απαλλοτριώσεις. Θα πληρωθούν τα ακίνητα που θα απαλλοτριωθούν στην πραγματική τους αξία η θα είναι συμβολική η απαλλοτρίωση.

Επίσης δημιουργούνται ερωτήματα γιατί δεν κλείστηκε πριν την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό συμφωνία αγοράς του αζέρικου φυσικού αερίου σε προνομιακή τιμή έτσι ώστε να πιεστεί και η Gazprom να μειώσει την τιμή στην οποία πουλάει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα; Τώρα είναι αργά για οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Η Gazprom είναι πολύ ισχυρή για να διακανονίζει αυτή τις εξελίξεις ακόμα και στην τιμή του αζέρικου φυσικού αερίου. Το πρόβλημα της Gazprom ήταν ο Nabucco όπως έχουμε ήδη αναλύσει, ο οποίος θα πλαγιοκοπούσε τον South Stream με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από μτον ΤΑΡ. Η χθεσινή δήλωση του προέδρου της Gazpom A.Mίλερ για την επιλογή του ΤΑΡ, τα λέει όλα: "Nabucco, τέλος"!

Ακόμα και φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, μετά τις αποκαλύψεις του defencenet.gr,παραδέχονται τις πραγματικές διαστάσεις του deal, αλλά μακάρι να περιοριζόταν στο ανύπαρκτο ή ελάχιστο οικονομικό όφελος η συμφωνία:

Ο αγωγός θα λειτουργήσει ως ένα ακόαμ μέσο πίεσης των ΗΠΑ και της Τουρκίας για μεταφορά του ισραηλινού και του κυπριακού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας. Η ευθεία απόσταση από τα ισραηλινά ενεργειακά πεδία της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι τον αγωγό TAP είναι περίπου 700 χιλιόμετρα (περιοχή της Άγκυρας) και το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται σε 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, η κατασκευή ενός τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο υπολογίζεται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός αυτού θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην εξαγωγή του κυπριακού και του μελλοντικού ελληνικού φυσικού αερίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας;

Πραγματικά πρέπει να είναι απελπισμένοι στην κυβέρνηση για να πανηγυρίζουν για μα τέτοια συμφωνία. Να τονίσουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα ο ΤΑΡ, αλλά τα όσα έχουν συμφωνηθεί από την κυβέρνηση για τον ΤΑΡ που προβληματίζουν...
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Πλειστηριασμοί ακινήτων .... στο ένα τρίτο της αντικειμενικής !!! Αν δεν πουληθεί πάει ακόμα χαμηλότερα ....

Σε ανοιχτή γραμμή με την τρόικα βρίσκεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να διορθωθεί η πρόβλεψη που έχει ενσωματωθεί στο κείμενο της συμφωνίας με την Κομισιόν σχετικά με τους πλειστηριασμούς.
Στο κείμενο της συμφωνίας προβλέπεται ότι το υπουργείο Οικονομικών θα νομοθετήσει άμεσα ώστε οι πλειστηριασμοί ακινήτων να μπορούν να γίνονται στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας.
Σήμερα, οι πλειστηριασμοί δεν μπορούν να γίνουν σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής και δεδομένου ότι στις περισσότερες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλότερες των εμπορικών, οι πλειστηριασμοί συνήθως κηρύσσονται άγονοι. Προκειμένου μάλιστα να υποχωρήσει η αποδεκτή τιμή στον πλειστηριασμό ακινήτων κάτω από την αντικειμενική θα πρέπει να έχουν προηγηθεί δύο άγονοι πλειστηριασμοί και στη συνέχεια το Δημόσιο, μόνο αφού προηγηθεί δικαστική απόφαση, μπορεί να χαμηλώσει περαιτέρω τον πήχη της ελάχιστης αποδεκτής τιμής.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της αλληλογραφίας με την τρόικα έχει θέσει σειρά επιχειρημάτων για τα οποία δεν θα πρέπει να νομοθετηθεί διάταξη με την οποία θα επιτρέπεται πλειστηριασμός ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο στο ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας. Μάλιστα, πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι η σχετική απαίτηση της τρόικας δεν είχε γίνει αποδεκτή στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπουργείο Οικονομικών συζητούσε ευθυγράμμιση των διατάξεων με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, βάσει των οποίων οι πλειστηριασμοί θα μπορούσαν να διενεργούνται σε τιμές ίσες με τα δύο τρίτα των αντικειμενικών αξιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα έφερνε τις τιμές στις οποίες βγαίνουν στο σφυρί ακίνητα πιο κοντά στις εμπορικές αξίες σήμερα, δεδομένου ότι οι πραγματικές τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από τις αντικειμενικές.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Χάνουμε τη Θράκη. ΣΤΟΠ

Με το σύνθημα αυτό το ανεξάρτητο τουρκικό κόμμα που ίδρυσε ο γνωστός Αχμέτ Σαδίκ, (εκτελεστικό όργανο του ανθελληνικού τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, και των πασάδων της Άγκυρας) έχει εξαπολύσει ένα πρωτοφανές κύμα επηρεασμού και σε ορισμένες περιπτώσεις ένα κύμα τρομοκρατίας, σε Έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης και ιδιαίτερα στα Πομακοχώρια για να ψηφίσουν «Τούρκους της Δυτικής Θράκης».

Την ίδια ώρα το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής που βρίσκεται σε στενή και καθημερνή επαφή με τα υπουργείο Εξωτερικών και Μεταφορών της Τουρκίας, σχεδιάζει την «έφοδο 15.000-20.000 περίπου Τουρκόφωνων Ελλήνων μουσουλμάνων που κατοικούν όμως στην Τουρκία και προέρχονται από τη Θράκη, να έρθουν την ημέρα των εκλογών στην Ελλάδα για να ψηφίσουν το κόμμα του Σαδίκ ώστε ακόμη και ένας από το κόμμα αυτό να μπει στην ευρωβουλή για να καταγγέλλεται σχεδόν καθημερινά η Ελλάδα για καταδυνάστευση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και η ΕΥΠ παρακολουθούν τις κρίσιμες αυτές εξελίξεις στη Θράκη από μακριά, αποφεύγοντας οποιαδήποτε παρέμβαση για να σταματήσει αυτή η ανθελληνική προσπάθεια των Τουρκόφωνων της Θράκης, αφήνοντας όμως έτσι ελεύθερο το έδαφος στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής και στον Σαδίκ να υλοποιούν σχέδια της Άγκυρας για δημιουργία μειονοτικού σχήματος στη Θράκη.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ε, και;..

     Άρχισαν, λέει, χθες απεργία οι λιανοπωλητές των λαϊκών αγορών.
Ε, και;

Ας δούμε ποιό θά ναι το αποτέλεσμα της κινητοποίησής τους: θα κάνουν κάμποσες μέρες απεργίας, η κυβέρνηση δεν θα δώσει καμιά σημασία, στο τέλος θα πεινάσουν οι οικογένειές τους, συμπαράσταση από άλλους κλάδους εργαζομένων δεν θα υπάρξει,
..αντίθετα θα βρεθούν και μερικά πιθηκοειδή, που όταν οι τηλεκατευθυνόμενοι ρεπόρτερ τους ρωτήσουν στον δρόμο, αυτά θ' αποφανθούν για το ''πόσο κακό κάνει αυτή η απεςργία, γιατί δεν μπορεί να προμηθευτεί φθηνά τρόφιμα ο κοσμάκης''!
Και η απεργία θα λήξει, μ' άλλον έναν κλάδο ηττημένο κι απροστάτευτο στην λαίλαπα της ''νέας τάξης πραγμάτων''!

Πριν απ' τους λιανοπωλητές έκαναν απεργία και οι ναυτεργάτες. Και οι μεταφορείς. Και οι ταξιτζήδες. Και οι γιατροί. Και οι εργαζόμενοι στο μετρό. Και οι καθηγητές. Κι οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία. Και άλλοι, και άλλοι! Ε, και; Τί έγινε; Απολύτως τίποτα!
Η κατοχική κυβέρνηση δεν υποχωρεί, δεν αντιδρά, παρά μόνον για να κηρύξει ορισμένες απεργίες ''παράνομες και καταχρηστικές'' (όταν απεργούν κάποιοι πολύ ευαίσθητοι για το κοινωνικό σύνολο κλάδοι, που θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν κι άλλους κλάδους σε απεργία και συμπαράσταση), και για να επιβάλλει επιστράτευση στους απεργούς.
Η κοινωνία δεν αντιδρά.
Και οι εργαζόμενοι ηττούνται!

Το ''κλειδί'' εδώ, η λέξη-σήμαντρο που δεν υπάρχει είναι: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ !

Όσο ο ένας κλάδος εργαζομένων αφήνει τον άλλον στην τύχη του να βγάλει μόνος του τα κάστανα από την φωτιά, ελπίδα δεν υπάρχει. Ούτε σωτηρία!
Όσο θα εξακολουθούμε να είμαστε κοινωνία και έθνος ''εαυτούληδων'',
..το σαλάμι που λέγεται ''εργαζόμενοι'' θα το κόβουν φετούλα-φετούλα οι επιτήδειοι λαοπροδότες, και θα το καταπίνουν αμάσητο μαζί με το ουζάκι τους, έτσι, για να ''φτιάχνουν κεφάλι'', για να ''γουστάρουν'' που χαλιναγωγούν όπως τους γουστάρει και χωρίς κόπο μιάν ολόκληρη κοινωνία!

Για να δούμε..
Τούτος ο ελαττωματικός λαός θα συμπαρασταθεί τουλάχιστον στον εαυτό του, με μία πράξη, μία κίνηση που δεν χρειάζεται να καταβάλλει επιπλέον κόπο απ' αυτό που έτσι κι αλλοιώς σκόπευε να κάνει: με την ψήφο;
Για να δούμε!..


Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Χανς-Βέρνερ Ζιν: «Παραπλάνηση» το ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα

Για παραπλάνηση της κοινής γνώμης» κάνει λόγο αναφερόμενος στο ελληνικό πρωτογενές πλεόνασμα ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (Ifo) του Μονάχου, Χανς-Βέρνερ Ζιν, ασκώντας σκληρή κριτική στην τρόικα και στην Κομισιόν του οποίους κατηγορεί ουσιαστικά για παραποίηση και επιλεκτική χρήση μεμονωμένων στοιχείων.

Ο διάσημος σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης κ. Ζιν είναι γνωστός επικριτής των προγραμμάτων βοήθειας προς την Ελλάδα και υποστηρικτής της άποψης ότι η χώρα μας θα έπρεπε να αποχωρήσει από το ευρώ προκειμένου να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητά της.

«Τα δημοσιονομικά υπόλοιπα είναι πάντα θετικά, εάν αφήσεις απέξω αρκετά στοιχεία δαπανών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τηρεί κανείς τους κανόνες της Eurostat και όχι να τους κάμπτει κατά βούληση όπως είναι κάθε φορά βολικό» λέει μεταξύ αλλων.

«Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για τέτοια πλεονάσματα προϋπολογισμού», αναφέρει ο κ. Ζιν σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Αυτό που έβαλε η τρόικα να ανακοινώσει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες ήταν ένας αριθμός, ο οποίος απλώς εξαιρούσε οποιαδήποτε στοιχεία δαπανών τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως μη επαναλαμβανόμενα, κυρίως το κόστος διάσωσης των τραπεζών, αν και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω κεφάλαια για τη διάσωση των τραπεζών.»

» Τα δημοσιονομικά υπόλοιπα είναι πάντα θετικά, εάν αφήσεις απέξω αρκετά στοιχεία δαπανών. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τηρεί κανείς τους κανόνες της Eurostat για τον υπολογισμό του πρωτογενούς ελλείμματος και όχι να κάμπτει αυτούς τους κανόνες κατά βούληση όπως είναι κάθε φορά βολικό».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τους κανόνες του Μάαστριχτ και όπως ανακοίνωσε η Eurostat, το έλλειμμα της Ελλάδας για το 2013 έφτασε τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 12,7% του ελληνικού ΑΕΠ.

Το πρωτογενές έλλειμμα που ανακοινώθηκε από την Eurostat, με άλλα λόγια το έλλειμμα χωρίς το βάρος των επιτοκίων, ήταν σαφώς αρνητικό, στο 8,7% του ΑΕΠ, συνεχίζει ο κ. Ζιν και τονίζει:

«Η ελληνική κυβέρνηση σαφώς δεν έχει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της, όπως μεταδόθηκε χθες. Η Ελλάδα είναι στο χείλος της χρεοκοπίας και θα είχε αναγκαστεί να κηρύξει πτώχευση προ πολλού, εάν οι ιδιωτικές πιστώσεις δεν είχαν αντικατασταθεί από πιστώσεις με χαμηλό επιτόκιο από τα κράτη-μέλη».

«Όλες οι προβλέψεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που έχουν δημοσιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από την τρόικα και την ΕΕ βασίζονταν σε δραματικά υπερβολικές εκτιμήσεις ανάπτυξης.»

» Ο μόνος λόγος που η Ελλάδα μπορεί να έχει και πάλι πρόσβαση στις χρηματαγορές είναι οι άμεσες και οι υπαινισσόμενες υποσχέσεις διάσωσης από την κοινότητα των κρατών και την ΕΚΤ, οι οποίες σημαίνουν ότι, σε περίπτωση κρίσης, την αποπληρωμή θα αναλάμβαναν οι φορολογούμενοι άλλων χωρών», καταλήγει ο Γερμανός οικονομολόγος.

Καχυποψία σε Λονδίνο και Ουάσινγκτον

Η επιβεβαίωση του ελληνικού πρωτογενούς πλεονάσματος, την Τετάρτη, από την Eurostat δεν ήταν αρκετή για άρει την καχυποψία. Οι πιο «σκληρές» φωνές αμφισβήτησης ήρθαν από το Λονδίνο και την Ουάσινγκτον, με δημοσιεύματα στον Guardian και τη Wall Street Journal αντίστοιχα.

Στη βρετανική εφημερίδα, ο αρθρογράφος Λάρι Έλιοτ αμφισβήτησε ευθέως την ανακοίνωση της Eurostat με δημοσίευμά του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας είναι σε δεινή κατάσταση και το μαγείρεμα των βιβλίων δεν βοηθά».

Στη Wall Street Journal το αντίστοιχο δημοσίευμα της Ματίνα Στέβις και του Τσαρλς Φόρελ έχει τον επίσης χαρακτηριστικό τίτλο «Κι άλλα Greek Statistics; Η τρόικα επιβεβαιώνει το πρωτογενές πλεόνασμα».

Και στις δύο περιπτώσεις η επιχειρηματολογία είναι ανάλογη με εκείνη που χρησιμοποιεί ο Χανς-Βέρνερ Ζιν: Αν χρησιμοποιηθεί ο αυστηρός ορισμός του πρωτογενούς πλεονάσματος και από το δημοσιονομικό έλλειμμα των 23 δισ. ευρώ το 2013 αφαιρεθούν τα 7,2 δισ. ευρώ για πληρωμές τόκων, τότε η Ελλάδα εμφανίζει έλλειμμα 16 δισ. ευρώ, αντί πρωτογενούς πλεονάσματος.

Στην προκειμένη περίπτωση κάτι έχει αφαιρεθεί. Πρόκειται κυρίως για το έκτακτο (εφάπαξ) κόστος της στήριξης του τραπεζικού τομέα και την επιστροφή κερδών από τα ελληνικά ομόλογα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ.

Με άλλα λόγια, στον υπολογισμό της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας αφαιρέθηκαν έκτακτες ροές προκειμένου «να αποτυπώσουμε καλύτερα την υποκείμενη δομική δημοσιονομική θέση» της χώρας, όπως εξήγησε στην WSJ ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Σίμον Ο' Κόνορ.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Υποχρεωτική ''ανακαίνιση'' για χιλιάδες ακίνητα

Υποχρεωτική ''ανακαίνιση'' για χιλιάδες ακίνητα 
Nέα «βόμβα» για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ευρώπη βάζουν οι σχεδιαζόμενες οδηγίες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που συζητούνται στις Βρυξέλλες.Το επόμενο χρονικό διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο θα ανοίξουν θέματα που αφορούν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν απανωτά χαράτσια για σειρά εργασιών που θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά.

Σύμφωνα με την Ημερησία,πρόκειται για ένα σχέδιο συνολικής αναβάθμισης των παλαιών κυρίως κτιρίων με τους ιδιοκτήτες, όμως, να πληρώνουν από την τσέπη τους χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Με το προκάλυμμα των καλύτερων συνθηκών διαμονής και εργασίας στα κτίρια, την ενεργειακή αναβάθμιση που θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την υγεία των ενοίκων, τα «λόμπι των επαγγελματιών» που κάνουν τις προτάσεις, δεν καταθέτουν προγράμματα χρηματοδότησης και κίνητρα. Κάτι που σημαίνει ότι τα χαράτσια θα τα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες από την τσέπη τους. 
Ποιες είναι οι προτάσεις που προωθούνται: 
1. Επανέρχεται η οδηγία όχι μόνο για την ανακατασκευή αλλά και για την αντικατάσταση όλων των παλαιών ανελκυστήρων στα κτίρια. Κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες μπορεί να επιβαρυνθούν συνολικά με ένα ποσό 5-10 χιλιάδων ευρώ.
2. Προτείνεται η αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του νερού στα κτίρια. Δηλαδή να αντικατασταθούν χιλιάδες μέτρα σωλήνων που είναι παλιοί, με το κόστος να βαρύνει τις πλάτες των ιδιοκτητών. 
3. Υπάρχει η πρόταση για το λεγόμενο water performance, δηλαδή για το πώς διαχειρίζονται το νερό οι ιδιοκτήτες. Προτείνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος για τον αριθμό και την ποιότητα των βρυσών, αν υπάρχουν συστήματα ανακύκλωσης του νερού, αν υπάρχουν ειδικά φίλτρα κ.λπ. 
4. Υπήρξαν προτάσεις για σειρά εργασιών όπως ξήλωμα αμιάντου (που υπάρχει μόνο σε ελάχιστα κτίρια, κυρίως σε στέγες και καπνοδόχους), αντικατάσταση μονωτικών υλικών, φελιζόλ, τζάμια, θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα τα οποία στο μέλλον θα γίνουν υποχρεωτικά. 
5. Η βιομηχανία καλωδίων προωθεί στις Βρυξέλλες οδηγία για το scraping, δηλαδή το ξήλωμα όλων των καλωδίων, διακοπτών και ηλεκτρολογικών πινάκων από τα παλιά κτίρια και την αντικατάστασή τους με το τεράστιο κόστος να βαραίνει τον ιδιοκτήτη. 
6. Υπήρχε και πολύ σωστά η πρόταση για την προσβασιμότητα των αναπήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Να κατασκευάζονται μπάρες, ράμπες ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα για τη διευκόλυνση των αναπήρων σε κτίρια που ζούσαν και εργάζονταν άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάποια λόμπι πρότειναν οι εργασίες προσβασιμότητας να γίνουν σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια, ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει κανείς ανάπηρος. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και της Διεθνούς Ενωσης Ιδιοκτητών, Στράτος Παραδιάς, τονίζει πως «η θέσπιση αυστηρών υποχρεώσεων για αναβαθμίσεις και υποχρεωτικές ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων θα τινάξει στον αέρα εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Να προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, αλλά να δοθούν κίνητρα και χρηματοδοτικά πακέτα για τους ιδιοκτήτες, κυρίως τους ηλικιωμένους που έχουν στην κατοχή τους παλαιά ακίνητα. Θέλουμε ασφαλή και πράσινα κτίρια, αλλά όχι με απρόσιτο κόστος».
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ο Δήμαρχος της Κροατικής πόλης Kutjevo μείωσε τον μισθό του κατά 1/3 για να βοηθήσει να ξεπεραστεί η κρίση.

Ο νέος δήμαρχος από την πόλη Kutjevo της ανατολικής Κροατίας αποφάσισε να κόψει τον μισθό του περίπου στο 1/3.

Ο 26χρόχος φοιτητής οικονομικών Josip Budimir, εκλέχτηκε πρόσφατα δήμαρχος της πόλης με το κεντροδεξιό κόμμα SDP.

Ο νέος δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα  δουλέψει σκληρά και ότι μία από τις πρώτες του αποφάσεις είναι να μειώσει τον μισθό του ,αλλά και ακόμα τους μισθούς κι άλλων αξιωματούχων της πόλης, ώστε να καταφέρουν να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση.
croatiantimes

Σχόλιο:
Όταν πιστεύεις ότι με λιτότητα θα ξεπεράσεις την οικονομική κρίση....όπως τα δικά μας τα καλόπαιδα.... Αν θέλεις ο κόσμος να συστρατευθεί μαζί σου και να στερηθεί....Αυτό πρέπει να κάνεις. Μόνο έτσι μπορείς να εμπνεύσεις τον κόσμο με απόδείξεις τα έργα σου, ότι πραγματικά πιστεύεις ότι αυτή είναι η μοναδική λύση. Όχι κόβοντας μισθούς και συντάξεις από όλους, και εσύ να κάθεσαι στην πολυθρονάρα σου χωρίς να σε αγγίζει τπτ και να μας λες θεωρίες οικονομικών.

www.diulistirio.blogspot.gr


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Συγκλονιστικές δηλώσεις του Γ. Πρετεντέρη και της Μ. Σπυράκη.

«Είμαστε ψεύτες δημοσιογράφοι»

Γ. Πρετεντέρης: Λέγαμε στην κυβέρνηση ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και μας λέγανε: Να λέτε ότι είναι βιώσιμο. Και εμείς το λέγαμε και κοροϊδεύαμε τον κόσμο!...

Μ. Σπυράκη: Τον Μάιο – Ιούνιο του 2012 ο κόσμος έπαιρνε τα λεφτά του από τις τράπεζες και η κυβέρνηση κάθε μέρα έστελνε από την Ελευσίνα ένα αεροπλάνο και ερχόταν γεμάτο λεφτά. Αυτό το ξέραμε και το κρύβαμε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ για να ΦΡΙΞΕΤΕ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ με προσοχή αυτά που δήλωσαν προχθές ο Γιάννης Πρετεντέρης και η Μαρία Σπυράκη για να καταλάβετε ΠΩΣ γίνεται η Δημοσιογραφία στην Ελλάδα και ΠΟΣΟ ΚΟΡΟΪΔΑ νομίζουν οι διάφοροι μεγαλοδημοσιογράφοι, ότι είναι οι αναγνώστες και οι Έλληνες τηλεθεατές.

Η Μαρία Σπυράκη η γνωστή δημοσιογράφος του MEGA και ήδη υποψήφια της Ν.Δ. για την Ευρωβουλή δήλωσε στο «Κρήτη TV».
Σπυράκη: Ξέραμε για τις τράπεζες και δεν το λέγαμε.

«Η Ελλάδα είχε bank run την περίοδο ανάμεσα στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι πήγαιναν στις τράπεζες και έπαιρναν τα λεφτά τους. Αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορούσε να το πει κανείς άνθρωπος στη θέση μου. (…) Υπήρχε μια διαδικασία πολύ οδυνηρή. Και ήταν η διαδικασία τροφοδοσίας της Ελλάδας με μετρητά. Εφευγε το αεροπλάνο από την Ελευσίνα, πήγαινε στην Ιταλία, επέστρεφε με μετρητά, που πήγαιναν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μοιράζονταν στις τράπεζες. Αυτό δεν το περιγράψαμε ποτέ. Δεν είχαμε δικαίωμα να το πούμε ποτέ. (…) Και προφανώς τη διήγηση δεν μπορώ να σας πω από ποιον την έχω, αλλά την έχω από εκείνους που το ήξεραν με όλη του τη λεπτομέρεια».

Σας το κρύβαμε
Και τώρα δείτε τις δηλώσεις του άλλου… φωστήρα του MEGA του Γιάννη Πρετεντέρη.
Πρετεντέρης: Ξέραμε την αλήθεια για το χρέος και δεν τη λέγαμε.
Ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει περιγράψει το ρόλο του, όπως και του Mega, στο βιβλίο του «Ο Ψυχρός Εμφύλιος» (Εκδόσεις Πατάκη). Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Ανέστη και στο www.iefimerida.gr παραδεχόταν τα εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της αυτοκριτικής κύριε Πρετεντέρη;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: «Φωνάξαμε «λύκος» περισσότερες φορές απ΄ όσες έπρεπε στα Μέσα Ενημέρωσης. Το δεύτερο είναι ότι δεν τα είπαμε όλα, μέσα από μια ηλίθια αίσθηση εθνικού, δημόσιου συμφέροντος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πείτε μου ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, παρακαλώ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ: Η αναδιάρθρωση του χρέους: Ολοι ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι βιώσιμο, αλλά μας έλεγαν μην το πείτε τώρα, δεν είναι σωστό. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέχρι το 2010 έλεγαν όλοι, ότι το χρέος είναι βιώσιμο και εμείς δεν τους απαντούσαμε «όχι, δεν είναι! Δεν τους λέγαμε ότι αυτά είναι βλακείες. Αυτό ήταν μια αυτοσυγκράτηση».

Καλώς τους, καλώς τους, τον… ΨΕΥΤΗ και την ΨΕΥΤΡΑ! Η κυρία Μαρία Σπυράκη γνώριζε, όταν ο κόσμος έτρεχε και έπαιρνε τα λεφτά του από τις τράπεζες τον Μαΐο – Ιούνιο 2012 και ότι κάθε πρωΐ, έφευγε ένα αεροπλάνο, από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να μην διαρρεύσει το μεγάλο μυστικό, πήγαινε στην Ιταλία και γύριζε ΤΙΓΚΑ με ευρώ. Τυπώνανε οι Ιταλοί και τα μοιράζανε στις ελληνικές τράπεζες που τα «σήκωναν» οι καταθέτες τους!

Και η κυρία Μαρία ΗΞΕΡΕ ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ και είχε ΚΑΤΑΠΙΕΙ την είδηση μαζί με τη… γλώσσα της! Το έκανε λέει για εθνικούς λόγους! Ετσι τις είχε πει η κυβέρνηση και αυτή το ΕΧΑΨΕ και ΤΟ ΕΚΡΥΒΕ για να το ΧΑΨΟΥΜΕ εμείς…

Γύρευε η κυρία Μαρία με πόσες ΨΕΥΤΙΕΣ και πόσους τόνους ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ μας έχει ταΐσει όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια.

Πάντως πρέπει να ομολογήσετε ότι η κυβέρνηση της φέρθηκε άψογα! Για τις ψευτιές της, την ΠΛΗΡΩΣΕ και με το παραπάνω! Την έβαλε υποψήφια της Ν.Δ. για την Ευρωβουλή. Και αν την ψηφίσουνε ΟΛΟΙ αυτοί που τόσα χρόνια τους ΤΑΪΖΕ με κουτόχορτα, θα βγεί Ευρωβουλευτίνα και θα τσεπώνει γύρω στα ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ευρώ το μήνα! Το αξίζει. Με τόσα ψέματα που μας έλεγε και λίγα είναι…
Κανονικά έπρεπε να την έκαναν μια και έξω… «επίτροπο» στην Κομισιόν.

Το… γοργόν και χάριν έχει!

Και ερχόμαστε τώρα στον άλλο… ΨΕΥΤΗ τον Τζον Πρετεντέρη, που λέει και ο Τράγκας. Αυτός είναι… μεγαλύτερος ψεύτης από την ΣΠΥΡΑΚΗ, γιατί αυτός μας ζαλίζει το κεφάλι πολύ περισσότερες ώρες από την Μαρία και είναι και ειδικός στις… «αναλύσεις» των στημένων δημοσκοπήσεων, από τις οποίες βγάζει πάντα πρώτο τον Σαμαρά και τελευταίο τον Αλέξη.

Είμαστε περίεργοι, να δούμε τι…. λάκκο θα ανοίξει για να πάει να κρυφτεί, όταν θα βγαίνουν τα αποτελέσματα, το βράδυ των εκλογών.
Αν ο Γιάννης Πρετεντέρης και η Μαρία Σπυράκη, ζούσαν σε άλλη δυτική χώρα και τολμούσαν να ομολογήσουν ότι επί χρόνια ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΑΝ και παραπλανούσαν συνειδητά τους τηλεθεατές και έκρυβαν ειδήσεις, θα τους είχαν σκίσει τα διπλώματα και ο εισαγγελέας θα τους είχε συλλάβει.

Αν όμως ζούσαν στην Ιαπωνία, από την οργή του λαού θα γλύτωναν, μόνο αν έκαναν χαρακίρι…
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Συνελήφθη ο Γιάννης Βούρος για χρέη.

Για χρέη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος συνεληφθη ο γνωστός ηθοποιός και πρόεδρος του ΚΘΒΕ Γιάννης Βουρος. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, καθώς το θέατρο έχει ήδη υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των χρεών του -
Το κρατικο θεατρο οφείλει ασφαλιστικες εισφορες στο ΙΚΑ υψους 250.000 ευρω.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες σήμερα (28-04-2014), στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 59χρονος ημεδαπός, διευθυντής Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου που δραστηριοποιείται στο χώρο των Υπηρεσιών θεατρικών και λοιπών θεαμάτων γενικά, για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ.

To ύψος της οφειλής ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 250.510,55 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2013 έως 30-11-2013.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον συλληφθέντα αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1,2 Α.Ν. 86/67 που ισχύει και άρθρο 1, παρ.6 του ιδίου νόμου και άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 4038/12, περί ασφαλιστικών εισφορών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Χάθηκαν 200 δισ. φόροι λόγω ανεπαρκούς μηχανογράφησης !!!

Διακόσια δισ. ευρώ έσοδα δεν εισπράχθηκαν και χάθηκαν από τα δημόσια ταμεία της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω της ανεπάρκειας και της αναποτελεσματικότητας που υπήρξε στον τομέα της μηχανοργάνωσης των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία, που παρέθεσε στη διάρκεια εκδήλωσης ο πρόεδρος της Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ ΑΕ, Αναστάσιος Τζήκας, το παραπάνω ποσό, που ο όπως είπε αντιστοιχεί περίπου στο μισό του δημόσιου χρέους της χώρας, προέρχεται από τη φοροδιαφυγή στον τομέα της παραοικονομίας. Όπως εξήγησε, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ και άλλων οργανισμών, το ύψος της παραοικονομίας στην Ελλάδα φτάνει τα 60 δισ. ευρώ και από το ποσό αυτό το υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε να εισπράττει πολύ εύκολα γύρω στα 20 δισ. φόρους κάθε χρόνο, από το 1994 μέχρι σήμερα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα εντόπιζε τη φοροδιαφυγή, με τη χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανοργάνωσης.

«Στη δεκαετία του 90 η Ελλάδα διέθετε ένα πλούτο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Τότε η χώρα θα μπορούσε άνετα να οργανώσει τη μηχανοργάνωση, κάτι που έγινε ΄την εποχή εκείνη στην Ιρλανδία, στο Ισραήλ, στη Φινλανδία, κ.α., με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής από την παραοοικονομία. Δεν έγινε όμως ολοκληρωμένα και η χώρα έχασε μια μοναδική ευκαιρία», είπε ο κ. Τζήκας.

Μιλώντας στην εκδήλωση, με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για τη Λύση στην Ελληνική Κρίση», που διοργάνωσε απόψε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης η διαδραστική πλατφόρμα δράσης "Thought for Action – Σκέψη για Δράση", επισήμανε ότι παρ΄όλα αυτά ο κλάδος των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, παραμένει από τους πλέον δυναμικούς και αναφέρθηκε στη σημασία και στο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τεχνόπολις Θεσσαλονίκης.

Ο τέως υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μιχάλης Σαρρής, εξάλλου, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση της Ελλάδας είπε αν δεν ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις δεν υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί ανάπτυξη και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει εθνική στρατηγική σε αναπτυξιακούς τομείς και σε καινοτόμες δράσεις. Ανέφερε ως παράδειγμα τη Φινλανδία η οποία – όπως υπενθύμισε – κατάφερε, μέσω της καινοτομίας, να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο παραγωγής κινητών τηλεφώνων.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που – όπως είπε – προκάλεσε στο «κατεστημένο της πολιτικής ηγεμονίας» της Θεσσαλονίκης, η απόφαση της διοίκησης του Δήμου να ανοίξει το δρόμο στις επισκέψεις τουριστών από την Τουρκία και το Ισραήλ. Ακόμα, επέκρινε όσους καλλιεργούν τη βία και αρνούνται τον ευπρεπισμό στο πανεπιστημιακό campus του ΑΠΘ, αλλά και την «εσωστρεφή πελατειακή», όπως τη χαρακτήρισε κατάσταση, που, όπως είπε, επικρατεί στο χώρο της νοσοκομειακής περίθαλψης.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Η Μακεδονία είναι ελληνική!

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέλιος Κούλογλου σε ενημερωτικό portal της ΠΓΔΜ, όπου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως η εξωφρενική διαμάχη δημιουργήθηκε από τον τότε υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαμαρά και πως η Ελλάδα έχει ηττηθεί σε αυτό το θέμα• προφανώς, επειδή οι περισσότερες χώρες έχουν αναγνωρίσει την «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και η χώρα μας αναζητεί πια μια λύση με σύνθετη ονομασία.

Μετά το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, περνάμε στο Σκοπιανό -ή Μακεδονικό-, ενώ στη συνέχεια θα έρθει στο προσκήνιο το Κυπριακό, ο Εμφύλιος Πόλεμος, η Μικρασιατική Καταστροφή, και, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, θα μας απασχολήσει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και το πολύ επίκαιρο θέμα των σχέσεων της Αθήνας με την Σπάρτη.

Είναι πολύ ωραίο που σηκώνει προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ –τώρα που η χώρα μας έχει υποχωρήσει πια επίσημα από τις αρχικές της θέσεις και επιθυμεί τη σύνθετη ονομασία που απέρριπτε το 1992-, λες και έχουμε πάθει όλοι αμνησία και δεν θυμόμαστε πως ο Σαμαράς ήταν τότε υπουργός Εξωτερικών και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον είχε αποπέμψει από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για το Σκοπιανό και μετά είχε δηλώσει πως δεν θέλει να ξαναδεί τον Σαμαρά μπροστά του.

Εκτός αν κάποιος θεωρεί τον Αντώνη Σαμαρά πιο πατριώτη και πιο «Μακεδονομάχο» από τον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Πάντως, αν ο Σαμαράς -που ξεπουλάει τη χώρα- είναι πατριώτης, εγώ είμαι η Λένω η Μπότσαρη, η αδελφή του Γιάννη, και ζωντανή δεν πιάνουμαι εις των Τουρκών τα χέρια.

Από το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι ελληνική» το 1992, έχουμε φτάσει σήμερα η χώρα να ξεπουλιέται και να υποθηκεύεται για δεκαετίες, οπότε ούτε η Ελλάδα δεν είναι πια ελληνική.

Πάντα επίκαιρη η ρήση του Ουίνστον Τσόρτσιλ «Τα Βαλκάνια παράγουν περισσότερη Ιστορία απ’ όση μπορούν να καταναλώσουν» αλλά, αν το μόνο που μπορείς να καταναλώσεις πια είναι η Ιστορία, είσαι φτωχός, βλάκας και χάπατο, οπότε άσε κατά μέρος την Ιστορία και ασχολήσου και λίγο με το παρόν.

Γιατί και το παρόν θα είναι κάποτε Ιστορία και θα γελάνε όλοι μαζί μας.

(Για να προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να φέρει τη συζήτηση στα εθνικά θέματα –τα οποία η ίδια χειρίστηκε άθλια ως κυβέρνηση-, σκέφτομαι πως αφενός τα ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ χαμηλό και αφετέρου πως η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι πιο άσχημη απ’ όσο νομίζουμε.)

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τί έγινε ρε παιδιά;..

    ..εμείς δεν είχαμε ένα κοτζάμ πρωτογενές πλεόνασμα,
..και δεν ξέραμε και τί να το κάνουμε;

Τί σκ@τά μας λεν οι κουτόφραγκοι;
Πού το βρήκε εκείνη η Eurostsat ότι έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα 12,7% του ΑΕΠ, και συνολικό χρέος 175,1%;
Και ποιά είναι αυτή πιά που τα ξέρει όλα; Και με τέτοια ακρίβεια!
Σιγά κυρά μου! Σε ξέρει η μάνα σου; Τί Eurostat και αηδίες;

Μπορείς να ξέρεις εσύ περισσότερα απ' το δικό μας παιδί το ψηλό, το τσίλικο, το μπάνικο; Μη λέμε χαζά!

Τί πάει να πεί δηλαδή ότι το δικό μας το έλλειμμα είναι το δεύτερο χειρότερο όχι μόνο μεταξύ των 18 χωρών της Eυρωζώνης, αλλά και μεταξύ των 28 κρατών όλης της ΕΕ;
Αφού η παλικαρίνα απ' την Καλαμάτα, τούπε λέει το Στουρνάρι ότι έχουμε περίσσεμα! Κι όποιος πεινάει, λέει, νάρθει να πάρει ''συμπλήρωμα''! Όπως κάναμε στην κατασκήνωση όταν είχε πατάτες τηγανητές!

Και τί πάει να πεί ότι το χρέος της Ελλάδας αποτελεί νέο πανευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ;
Ρε, δεν τ' αφήνετε αυτά μεγάλοι άνθρωποι, που μη δείτε άλλον να προκόψει, μη δείτε κιμπάρη άντρα να πάει μπροστά, με τα success story του και με τα όλα του,
..αμέσως να τον κακολογήσετε, να τον ''θάψετε''! Ντροπή ''κατίνες''!

Και άντε, ας πούμε ότι έχετε και λίγο δίκιο!
Τα λένε αυτά προεκλογικές μέρες; Τί θέλετε δηλαδή; Να πάθει ο ασίκης κανά στραπάτσο, και να βρεθεί να κοιτάει το ταβάνι του σπιτιού του τ' ανάσκελα; Αυτό θέλετε;
Αφού για σάς δουλεύει ο λεβένταρος! Για την τσεπούλα σας και το καλό σας! Ναρθούν δηλαδή τίποτε άλλοι και να μπλέξετε;

Άϊντε λοιπόν, αφήστε τις μ@λακίες, κι ελάτε όλοι μαζί ν' αναφωνήσουμε:
Ζήτω το πρωτογενές πλεόνασμα!
Ζήτω το success story!
ΖΗΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΕΥΤΑΡΑ!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Όταν ο «μικρός ΣΥΡΙΖΑ» πυροβολεί τον «μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ». Του Σταύρου Λυγερού


  • Εάν οι πολίτες νομίζουν ότι ψηφίζουν πατριωτική Αριστερά και τους προκύψουν εθνομηδενιστές θα πρόκειται για πολιτικοεκλογική αεροπειρατεία.
  • Η θεμελιώδης αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί στην Κουμουνδούρου αντανακλούν τους συσχετισμούς στην παραδοσιακή εκλογική βάση του 4%. Δεν εκφράζουν, όμως, τους εκλογικούς πρόσφυγες (κυρίως κεντροαριστερούς) που το 2012 έδωσαν το 27%.
  • Δεν είναι τυχαίο ότι για τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους επέλεξε κατά κανόνα κομματικούς υποψηφίους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν το φάσμα εκλογικής πανωλεθρίας.
  • Για να ανταποκριθεί σ' αυτό το ιστορικό αίτημα, ο Τσίπρας πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τις απολύτως μειοψηφικές ιδεοληψίες που κυριαρχούν στην Κουμουνδούρου.

Από www.theinsider.grΗ ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξαναπυροβολήσει τα πόδια της, αλλά αυτή τη φορά το τραύμα στην τελική ευθεία προς τις ευρωεκλογές ενδέχεται να αποδειχθεί μοιραίο. Στην Κουμουνδούρου θεωρούσαν ανοήτως ότι το κόψιμο της Σαμπιχά Σουλεϊμάν από το ευρωψηφοδέλτιο θα περνούσε ντούκου.
Η υπόθεση, όμως, λειτούργησε σαν καταλύτης για να τεθούν ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που η κομματική γραφειοκρατία αντιλαμβάνεται το εθνικό συμφέρον και βεβαίως για την ικανότητά της να χειρισθεί τα εθνικά θέματα. Μ' αυτή την έννοια, ο Τσίπρας προσέφερε πολύτιμο δώρο στον Σαμαρά.

Πέρα, όμως, από την πολιτική διάσταση, υπάρχουν και δύο ακόμα διαστάσεις. Η πρώτη είναι το γεγονός πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ παραβίασε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία ενέκρινε την υποψηφιότητα Σαμπιχά. Η δεύτερη διάσταση είναι ο ανθρωποφαγικός τρόπος, με τον οποίον η Κουμουνδούρου αντιμετώπισε τη ρομά ακτιβίστρια. Αντί να της δώσei εξηγήσεις, άφησε δημοσίως να αιωρούνται άθλιοι υπαινιγμοί.

Ας σημειωθεί ότι η νομαρχιακή επιτροπή Ξάνθης, που χάλασε τον κόσμο για την υποψηφιότητα της Σαμπιχά, είχε εγκρίνει ενθέρμως την υποψηφιότητα (για το περιφερειακό συμβούλιο) του δεδηλωμένου Τούρκου εθνικιστή Κουρτ, ο οποίος υπερηφανεύεται για τις σχέσεις του με τον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι ούτε ο πολιτικός στραβισμός της νομαρχιακής επιτροπής ούτε οι απολύτως περιθωριακές απόψεις του Χριστόπουλου. Το πρόβλημα είναι ότι ο Τσίπρας, που διεκδικεί να κυβερνήσει την Ελλάδα, αποδέχεται αυτές τις πρακτικές κι απόψεις. Η Κουμουνδούρου κάλυψε πολιτικά τη νομαρχιακή της Ξάνθης και για να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις από τις απόψεις Χριστόπουλου επιστράτευσε τον Γλέζο!

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ποσοστό της τάξεως του 4% δεν είχαν μεγάλη σημασία τα όσα έλεγαν στελέχη του. Τώρα, όμως, που ζητάει από τους Έλληνες να του εμπιστευθούν τη διακυβέρνηση, δεν αρκούν οι γενικολογίες και οι υπεκφυγές. Οφείλει να ξεκαθαρίσει πως αντιλαμβάνεται τα εθνικά συμφέροντα.

Εάν οι πολίτες νομίζουν ότι ψηφίζουν πατριωτική Αριστερά και τους προκύψουν εθνομηδενιστές θα πρόκειται για πολιτικοεκλογική αεροπειρατεία. Είναι κοινό τόπος ότι οι ιδεολογικές αντιλήψεις της Κουμουνδούρου, αλλά και η πολιτική της στα εθνικά θέματα, έχουν επηρεασθεί αποφασιστικά από τον εθνομηδενισμό της κομματικής μικρογραφειοκρατίας που προέρχεται κυρίως από το πάλαι ποτέ ΚΚΕεσωτ και ορισμένων συνιστωσών.

Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκουν ευήκοα ώτα στην Κουμουνδούρου όσοι αποκαλούν τη FYROM Μακεδονία, καταγγέλουν την καταπίεση της "μακεδονικής μειονότητας" στην Ελλάδα, μιλάνε για Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου κι όχι για ψευδοκράτος, χαρακτηρίζουν τις μονομερείς τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο ανταγωνισμό δύο εθνικισμών ή και φαντασιώσεις Ελλήνων εθνικιστών και τέλος ζητάνε να μην εμποδίζεται η είσοδος παράνομων μεταναστών. Είναι οι ίδιοι που αποκαλούν τη μουσουλμανική μειονότητα «ένα ενιαίο συμπαγές τουρκικό πράμα», θεωρώντας αφήγημα του ελληνικού εθνικισμού τη διάκριση σε τουρκογενείς, πομάκους και ρομά!

Ο Χριστόπουλος έχει δίκιο όταν δηλώνει δημοσίως ότι η Κουμουνδούρου τον επέλεξε για υποψήφιο ευρωβουλευτή ακριβώς λόγω αυτών των απόψεών του. Τις ίδιες απόψεις, άλλωστε, εξέφρασε και η νομαρχιακή επιτροπή Ξάνθης και η Αυγή στο κύριο άρθρο της περασμένης Τετάρτης. Ένα άρθρο που παρεμπιπτόντως απέπνεε έντονα σταλινικές μεθόδους.

Η θεμελιώδης αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί στην Κουμουνδούρου αντανακλούν τους συσχετισμούς στην παραδοσιακή εκλογική βάση του 4%. Δεν εκφράζουν, όμως, τους εκλογικούς πρόσφυγες (κυρίως κεντροαριστερούς) που το 2012 έδωσαν το 27%. Η στρατηγική πρόκληση για την Κουμουνδούρου είναι να υπερβεί την παραδοσιακή ιδεολογικοπολιτική περιχαράκωση του μικρού κόμματος διαμαρτυρίας, να αποκτήσει αίσθηση εθνικής ευθύνης και να μετεξελιχθεί σε αξιόπιστο κόμμα εξουσίας.

Το ζητούμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να απαλλάξει τη χώρα από τα δεσμά των μνημονιακών πολιτικών και να οικοδομήσει μία οικονομικά εύρωστη, κοινωνικά δίκαιη και εθνικά ισχυρή Ελλάδα. Για να ανταποκριθεί σ' αυτό το ιστορικό αίτημα, ο Τσίπρας πρέπει να αποστασιοποιηθεί από τις απολύτως μειοψηφικές ιδεοληψίες που κυριαρχούν στην Κουμουνδούρου. Η κομματική γραφειοκρατία, όμως, που θεωρεί τον εαυτό της ιδιοκτήτη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι διατεθειμένη να χάσει τον έλεγχο.

Ούτε, άλλωστε, ο Τσίπρας δείχνει αποφασισμένος να συγκρουσθεί μαζί της. Τα μέχρι τώρα βήματά του είναι μικρά και δειλά, ενώ δεν λείπουν και τα πισωγυρίσματα. Ίσως γιατί και ο ίδιος, ως παιδί του κομματικού σωλήνα, είναι μπολιασμένος μ' αυτές τις ιδεοληψίες και υποταγμένος στην άτυπη κομματική επετηρίδα.

Δεν είναι τυχαίο ότι για τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους επέλεξε κατά κανόνα κομματικούς υποψηφίους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν το φάσμα εκλογικής πανωλεθρίας. Εάν είχαν επιλέξει προσωπικότητες ικανές να προσελκύσουν και στις αυτοδιοικητικές κάλπες τους εκλογικούς πρόσφυγες, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό.

Όσο ο Τσίπρας δεν ολοκληρώνει τη ιδεολογικοπολιτική του υπέρβαση δεν θα αποκτήσει στόφα κυβερνήτη. Και βεβαίως δεν θα μπορεί να μετεξελίξει το κόμμα του. Προς το παρόν συνηθίζει να βάζει τις αντιθέσεις κάτω από το χαλί και να παλινδρομεί ανάμεσα σε συμπεριφορές κόμματος του 4% και κόμματος του 27%. Όποιος, όμως, πατάει σε δύο βάρκες πέφτει στη θάλασσα.

Αυτό που συμβολίζει και εκφράζει η υποψηφιότητα Σαμπιχά είναι στον αντίποδα αυτού που συμβολίζει και εκφράζει η υποψηφιότητα Χριστόπουλου. Για την οργανωτίστικη και ψηφοθηρική ματιά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, αυτά είναι ψιλά γράμματα.

Έτσι, όταν εκδηλώθηκε η επίθεση εναντίον της ρομά ακτιβίστριας με αναληθείς στερεοτυπικές κατηγορίες, ο Τσίπρας υποχώρησε ατάκτως, χωρίς να ψάξει την ουσία. Την έκοψε, νομίζοντας ότι δεν θα ανοίξει μύτη. Άνοιξε, όμως, τον ασκό του Αιόλου και θα πληρώσει εκλογικό κόστος. Όταν εξορίζεις την ιδεολογία και την πολιτική αυτές σε εκδικούνται. Το ίδιο κι όταν προκαλείς το πατριωτικό αίσθημα των ψηφοφόρων σου.

Όσο δεν αποσαφηνίζεται η ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία του "μεγάλου ΣΥΡΙΖΑ" οι αντιφάσεις θα αναβλύζουν σ' όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως θα δίνουν ευκαιρίες στον πολυπλόκαμο προπαγανδιστικό μηχανισμό της «παράταξης του Μνημονίου» να επιτίθεται και να επιφέρει πλήγματα. Στην Κουμουνδούρου, όμως, δεν προβληματίζονται σοβαρά για τα αυτογκόλ και κυρίως για την ανικανότητά τους να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικοεκλογικά την πρωτοφανή κοινωνική οργή.
Realnews


Πηγή
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σαμαράς: Δεν νομοθετώ αν δεν το πει η Μέρκελ! Μαρτυρία – σοκ Γερμανού εταίρου (video)

Στην επιβεβαίωση όλων όσοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα, από το 2010 και μετά, βρίσκεται σε καθεστώς επικυριαρχίας και κουμάντο κάνει η γερμανική πολιτική και επιχειρηματική ελίτ προχώρησε ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων κ.Βέμπερ υποστηρίζοντας, δημόσια, ότι «ο Σαμαράς (του) είπε να παρακαλέσει τη Μέρκελ να μεσολαβήσει στην τρόικα για να του επιτρέψει να αλλάξει η νομοθεσία για τις συνδρομές στα Επιμελητήρια»!

Η δημόσια δήλωση του κ. Βέμπερ, όσο και αν ακούγεται απίστευτη, όσο και αν για τα συστημικά ΜΜΕ (για ευνόητους λόγους) δεν αποτέλεσε είδηση, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Φλωρά, την Παρασκευή 25 Απριλίου, η Κεντρική ΈνωσηΕπιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) είχε έκτακτη συνεδρίαση στο κτίριο του ΕΒΕΑ για το θέμα της συνδρομής στα Επιμελητήρια. Παρών ήταν και ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, Γερμανός, κ. Βέμπερ.

«Ήμουν παρών στο ακροατήριο και αυτά που άκουσα με άφησαν άναυδο» αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ο κ. Φλωράς επισημαίνοντας ότι την αμέσως προηγούμενη ημέρα ο κ. Βέμπερεπισκέφθηκε τον κ. Σαμαρά μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Γ.Μίχαλο και τον γραμματέα των Ευρωεπιμελητηρίων. Στο πλαίσιο της συνάντησης τους, συζήτησαν διάφορα θέματα και ανάμεσα στα άλλα το θέμα της συνδρομής των Επιμελητηρίων (που καταργείται από την 1η Ιανουαρίου του 2015).

Το ρουσφέτι που ζήτησε ο Σαμαράς

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Βέμπερ από το βήμα της ΚΕΕΕ, ο πρωθυπουργός του είπε «αν μπορείτε παρακαλέστε την κ. Μέρκελγια να μεσολαβήσει στην Τρόικα για να μου επιτρέψει να αλλάξω την νομοθεσία για τα Επιμελητήρια. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω την νομοθεσία μόνος μου (…) έχω τα χέρια δεμένα»! Μάλιστα, ο κ. Βέμπερ έκανε και τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, όπως φέρεται με βάση τη μαρτυρία του να έκανε ο κ. Σαμαράς κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους!

Η ομολογία της «κατοχής» της Ελλάδας από ξένες δυνάμεις είναι καταγεγραμμένη στα πρακτικά του ΔΣ της ΚΕΕΕ, ακούστηκε από σχεδόν όλους τους προέδρους των Επιμελητηρίων της Ελλάδος και φυσικά είναι αποτυπωμένη στην κάμερα που υπήρχε στον χώρο, αναφέρει ο κ. Φλωράς και καταλήγει: «Ο κ. Σαμαράς έμεινε μόνος του στο κάδρο, απαλλάσσοντας από ευθύνες των υπουργό του για Ανάπτυξη που έχει και την ευθύνη των Επιμελητηρίων. Προσωπικά νοιώθω αηδία για το γεγονός ότι η χώρα μου βρίσκεται σε κατοχή και υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι με λαϊκή εντολή μας κυβερνούν».

Δείτε το βίντεο – video στον ακόλουθο σύνδεσμο (4:41 και μετά, η επίμαχη φράση στο 6:10)Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΕΥΓΕ!!!!ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΕ 60 ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΡΗΨΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ!!!!!

Η Κρήτη σήμερα έκανε το δεύτερο βήμα. Πιστή στο χρέος να υπερασπιστεί τη θάλασσα και το περιβάλλον της, έφτιαξε μία συμβολική πλωτή ασπίδα κι έστειλε το μήνυμα σε όσους σχεδιάζουν την υδρόλυση των χημικών στη Μεσόγειο, πως δεν σκοπεύει να τους αφήσει ανενόχλητους να παίζουν με το μέλλον της.Χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν το μεσημέρι στα Σφακιά, παρά τις καιρικές συνθήκες που δεν αποδείχτηκαν και τόσο ευνοϊκές και επιβιβάστηκαν σε 60 σκάφη κι ένα επιβατηγό πλοίο που επιστρατεύτηκε για να τους μεταφέρει ανοιχτά της Γαύδου, λίγα μίλια μακρύτερα από το σημείο που σχεδιάζεται να ξεκινήσει η υδρόλυση του χημικού εφιάλτη στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου.Μαζί τους στην κινητοποίηση ήταν το "πλοίο της Γάζας", ο Άη Νικόλας με 15 ακτιβιστές πλήρωμα που ήρθε μετά από 24ωρες ταξίδι στην Κρήτη για να τεθεί στη διάθεση των Κρητικών και του αγώνα τους. 

Τη φωνή τους εξάλλου σήμερα, ένωσαν με τους Κρήτες και οι κάτοικοι των Κυθήρων που επίσης κινητοποιούνται για τα χημικά και την υδρόλυση. 
Η σημερινή κινητοποίηση είχε μεν συμβολικό χαρακτήρα αλλά απώτερος σκοπός της είναι να δείξει στους διεθνείς παράγοντες πως οι Κρητικοί είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν το δίκιο της θάλασσας. Ο τόπος μας δεν παράγει χημικά, δεν εμπορεύεται ουσίες θανάτου και δεν θα ανεχτεί να μολυνθεί από εκείνους που τις διακινούν και τις καταστρέφουν.
Ο αγώνας των κρητικών δείχνει ήδη πως έχει αποτελέσματα: θορύβησε τους συντονιστές του "πειράματος της Μεσογείου" κι ήδη κάποιες χώρες παίρνουν αποστάσεις από την ευθύνη του σχεδιασμού. Η Κρήτη θα συνεχίσει μέχρι να δικαιωθεί. Κι αν χρειαστεί -όπως είπαν οι συντονιστές της σημερινής διαμαρτυρίας- την επόμενη φορά ο "στολίσκος" της Κρήτης με τα μικρά πλεούμενα θα βγει στη Μεσόγειο και θα ζητήσει εξηγήσεις για το έγκλημα που σχεδίασαν σε βάρος του τόπου και της θάλασσάς μας.

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

«Σας προσφωνώ Μακεδονία, όπως ο υπόλοιπος κόσμος»….Κούλογλου υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Τα όσα υποστήριξε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στ.Κούλογλου στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα indepentent.mk προκάλεσαν την έντονη αντιπαράθεση πολλών Ελλήνων.Ο δημοσιογράφος μιλώντας στην σκοπιανή ιστοσελίδα του independent.mk τόνισε μεταξύ άλλων: «Σας προσφωνώ Μακεδονία, όπως ο υπόλοιπος κόσμος»….

Κατηγόρησε, μάλιστα, τον Σαμαρά ότι ήταν εκείνος που ουσιαστικά δημιούργησε το ζήτημα. «Την αντιπαράθεση τη δημιούργησε ο Αντώνης Σαμαράς τη δεκαετία του 90’» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στ.Κούλογλου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να βρει άλλο τρόπο για να σώσει την τιμή της. δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω σε ποια λύση θα πρέπει να φτάσουμε, ωστόσο από τη δική μου οπτική, αυτό το πρόβλημα ανήκει στο παρελθόν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στις 26 Μαρτίου .
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Στις δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη εξαθλίωση παγκοσμίως η Ελλάδα.

Σύμφωνα με έρευνα ανάλυσης δεδομένων του 2013 που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Cato, στη λίστα των δέκα χωρών με τη μεγαλύτερη εξαθλίωση παγκοσμίως βρίσκεται και η Ελλάδα. Η Βενεζουέλα βρίσκεται στην κορυφή με το έθνος της να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά εξαθλίωσης, ενώ ακολουθεί το Ιράν και η Σερβία. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Αργεντινή και ακολουθούν κατά σειρά η Τζαμάικα, η Αίγυπτος, η Ισπανία, η Ν.Αφρική, η Βραζιλία και τέλος η Ελλάδα. Οι συνολικά 90 χώρες που περιλαμβάνονται στον "δείκτη δυστυχίας" επιλέχθηκαν με βάση τα δεδομένα του Economist Intelligence Unit και αναλύθηκαν από τον καθηγητή Steve Hanke του πανεπιστημίου Johns Hopkins. Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του καταλόγου αφορά τον πληθωρισμό, τα επιτόκια δανεισμού, και τα ποσοστά ανεργίας και τη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από έτος σε έτος. Ο πληθωρισμός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μαστίζει τρεις από τις τέσσερις κορυφαίες χώρες που παρατίθενται. Για την Ελλάδα, ο παράγοντας που υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση της θέσης της στη λίστα ήταν η ανεργία. Αναλυτικά ο κατάλογος με τις 90 χώρες που παρουσιάζονται στην Έκθεση:

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »
....