Διυλιστήριο: 10/09/13
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Φανταράκια

 Γραμμένο γιά τούς στρατιῶτες μας στήν Ἀλβανία (1940-1941).
Τοῦ Σπύρου Μελᾶ.
.
Ὅταν τό δῇς μπροστά σου ἀδύνατο, ζαρωμένο, ἀξύριστο, συφοριασμένο, ζαλωμένο τό σάκκο νά πηγαίνῃ μονοπάτια καί κουτσαίνοντας, δέ δίνεις οὔτε μιά δεκάρα:

― Αὐτός εἶναι ὁ ἥρωας;

― Ἔ, λοιπόν, ναί… αὐτός εἶναι!

Ὅλοι οἱ ξένοι ἔχουν τήν αὐτή ἔκπληξι στήν πρώτη ἐπαφή: «Ἐμένα, κύρ Φράγκο –σάν νά τούς λέῃ ἄφωνο τό στρατιωτάκι– δέν μπορεῖς νά μ’ ἐξηγήσῃς εὔκολα… Εἶμαι μεγάλο θέμα μελέτης».

Εἶναι ἕνας ἥρωας, πού δέν ξέρει τίποτε ἀπό τόν ἑαυτό του· πού δέ νιώθει τόν ἡρωισμό του· πού κινεῖται στήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐποποιΐας, σά νά ἦταν ἡ πιό καθημερινή του πραγματικότης.

Περπάτησα πλάϊ του ὧρες μέ τήν αἰώνια ἀγωνία:

Ποῦ βρίσκεται τό μυστικό τοῦ μεγαλείου του;

Ἔρχονται στιγμές, πού στά μάτια του καῖνε καί φέγγουν ὅλοι οἱ ἥλιοι τῆς Μεσογείου. Βλέπω καθαρά κάτι:

Ὅτι τό φῶς αὐτό κυριαρχεῖ πάνω στή φλόγα· ἡ ἐξυπνάδα ἐξουσιάζει πώς πρέπει νά τό ἀπομακρύνω ἀπό αὐτή τήν ἀπόπειρα ψυχολογίας. Ἡ ἐξυπνάδα στόν πόλεμο δέν χρειάζεται παρά γιά τό τεχνικό μέρος. Ἀλλά δέν ἀποτελεῖ ποτέ τόν ἥρωα. Ὁ Ἕλλην μάχεται πολύ ἐπιδέξια ἴσως ἀπό οἱονδήποτε ἄλλο στρατιώτη.

Ἔρχονται ὧρες, πού καί τό τελευταῖο φανταράκι γίνεται στρατηγός:

― Ἐδῶ σ’ αὐτή τή γράνα νά πέσουμε, συνάδελφε –ἄκουσα στρατιωτάκι νά λέῃ στή μάχη στό σύντροφό του– νά τούς βγοῦμε στό πλευρό!

― Ὁ λοχαγός τραβᾷ ἀπό κεῖ!

― Μωρέ, ἄσ’ τό λοχαγό τώρα, θά τόν ἀπαντήσουμε ψηλότερα.

Ἀλλά μέ τήν ἐξυπνάδα δέν πάει κανείς στή θυσία. Καί τό φανταράκι ἀξίζει, ὅταν βάζῃ τόν ἑαυτό του κάτω· ὅταν ἔρχεται ἡ θεία στιγμή, πού σπάζει ὅλες τίς χορδές τῆς ζωῆς: «Ἐδῶ Βαγγέλη, σώθηκαν τά ψέματα· ἐδῶ θά πεθάνης!».

― Ἀλλά καί πρίν ἀπ’ αὐτή τή στιγμή: Ὅταν δίνῃ τόν ἑαυτό του σ’ ὅλες τίς δεινοπάθειες, σ’ ὅλους τούς ἀφάνταστους μόχθους καί τίς τεράστιες δυσκολίες μέ μιά φοβερή γαλήνη, μιάν ἁπλότητα καταπληκτική. Γι’ αὐτό τό περίεργο πλάσμα, πού θά κάμῃ τή σκούφια πολλῶν ἱστορικῶν νά γυρίσῃ ἀνάποδα, τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο.

Ἀντιμετωπίζει τά πιό τεράστια προβλήματα σάν νά τά ἤξερε, νά τά εἶχε ὑπ’ ὄψιν του ἀπό πρίν. Ἀναπτύσσει ἀμέσως ἀπόλυτη οἰκειότητα μέ τίς μεγαλύτερες δυσκολίες. Ποῦ κρύβουν τ’ ἀνεξάντλητα ἀποθέματα δυνάμεως οἱ ἀσκητικές αὐτές πράξεις, πού νομίζετε, ὅτι κατέθεσαν ἤδη ὅ,τι κι ἄν εἶχαν; Θέλησι –μιά θέλησι χωρίς στόμφο, χωρίς ρητορική, χωρίς θορυβώδεις χειρονομίες.

Γιά νά νιώσωμε τό φανταράκι, πρέπει νά βγάλωμε ἀπό τή μέση κάθε τύπο ἐξωτερικό. Πρέπει νά σβήσωμε καί διατάγματα ἐπιστρατεύσεως καί προσκλήσεις ἡλικιῶν καί κάθε ἰδέα ἐξωτερικῆς ἀνάγκης. Μπορεῖ νά τούς ἀπολύσετε, ἄν θέλετε. Δέ θά φύγῃ κανείς! Θά μείνουν ὅλοι στά βουνά τῆς Ἀλβανίας ἐθελονταί, ὡς πού νά ρίξουν τούς Ἰταλούς στή θάλασσα.

Αὐτό τό φανταράκι, πού δέ δίνετε μιά δεκάρα, ὅταν τό πρωταντικρύζετε, ἔχει τό ἔνστικτο τῆς ἱστορίας. Δέν ξέρει παρά ἄκρες μέσες. Ἀλλά τήν αἰσθάνεται, τή νιώθει. Ἔχει βάλει μέσα του κατάβαθα, ἀκλόνητα, ὅτι αὐτή τή στιγμή παίζεται ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐλευθερία της, ἡ τιμή της, ἡ ἐθνική της ὕπαρξι. Αὐτό τό ξέρει καί τό πιό ἀγράμματο στρατιωτάκι, πού ἱδρώνει νά σκαρώσῃ μέ μαγγοῦρες τήν ὑπογραφή του.

― Δέν εἶναι σάν τίς ἄλλες φορές! θ’ ἀκούσετε νά σᾶς λένε ὅλοι. Αὐτοί πᾶνε νά σβήσουν τήν Ἑλλάδα! Μά δέ θά τό φᾶνε.

Ἡ ἀδάμαστη θέλησι τῆς νίκης, αὐτή ἡ ἥσυχη κι ἀλύγιστη ἀπόφασι νά μή γυρίσῃ πίσω κανείς, ἄν δέ ρίξουν τόν ἐχθρό στή θάλασσα, εἶναι τό μυστικό τοῦ ἡρωϊσμοῦ τους, τῆς ἐπιμονῆς, τῆς ἀντοχῆς, τῶν ἀφάνταστων θυσιῶν, πού προσφέρονται μέ τή μεγαλύτερη αὐταπάρνησι. Τό κάθε φανταράκι ἔχει κάμει τήν ἐθνική ὑπόθεσι προσωπικό ζήτημα:

― Μωρέ, ἀκοῦς ἐκεῖ νά τούς περάσῃ ἀπό τό μυαλό νά μᾶς ὑποδουλώσουν!

Φρενιάζει, θηρίο ἀνήμερο γίνεται καί τό πιό ἥσυχο φανταράκι, ὅταν τοῦ τό θυμίσουν. Ἔχει πληγωθῆ βαθύτατα τό φιλότιμό του: Γιά ποιούς μᾶς περάσανε; Εμαστ’ Ἕλληνες!

Ξέρεις τί θά πῇ Ἕλληνες;… Ἄν δέν τό ξέρῃς, θά σοῦ τό μάθω τώρα στή στιγμή!

Ἔτσι μπαίνει τό στρατιωτάκι στή μάχη: νά τούς δείξῃ ποιός εἶναι.

Αὐτός μπορεῖ νά συγχύζῃ τόν Περικλῆ μέ τό Θεμιστοκλῆ· δέν ἔχει διόλου νά κάμῃ. Τήν Ἑλλάδα καί τήν ἱστορία της δέν τήν ἔχει μέσα του σάν κρύες γνώσεις. Τήν ἔχει σάν ἔννοια, σάν οὐσία, σά ζωντανή πραγματικότητα: Εἶναι αὐτός ὁ ἴδιος ἡ Ἑλλάς αὐτή, γεμᾶτος ἀπό τά κλέη καί τούς θρύλους τριῶν χιλιάδων ἐτῶν, ἀπό τό καθάριο καταστάλαγμά τους, ὑπερήφανος γιά τήν τύχη του, νά εἶναι φορεύς τέτοιας ἀξίας. Κι ἄς μήν μπορῇ νά μετρήσῃ τό θησαυρό σ’ ὅλη τήν ἔκτασί του.

Μ’ ἀνατρίχιασμα κρυφό ἄκουσα μιά μέρα αὐτή τήν κουβέντα, δυό λεπτά πρίν μπῇ ἕνα τάγμα στή μάχη:

― Καί γιατί ἄλλο ἤρθαμε, ρέ συνάδελφε, δῶ πέρα; Ἤρθαμε νά νικήσωμε ἤ νά πεθάνωμε σάν Ἕλληνες!

― Καί πῶς πεθαίνουν οἱ Ἕλληνες, δέ μοῦ λές;…

― Οἱ Ἕλληνες πεθαίνουν σάν Ἕλληνες! Κι ἄν δέν τό ξέρῃς νά πᾷς νά τό μάθῃς. Πεθαίνουν παλληκαρίσια… γιά τήν ἰδέα!…

Πιό ξάστερο ὁρισμό τῆς οὐσίας αὐτοῦ τοῦ ἡρωισμοῦ δέν ἀπάντησα πουθενά. Τήν ἔδωσε μονάχο του τό φανταράκι.
.
Πηγή: Περιοδικό «ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ», τεῦχος 368, Ὀκτώβριος 2003.
Οι φωτογραφίες είναι από την τράπεζα ιδεών
www.diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Γραπτή Ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Φρανκ Ένγκελ για τη "Διαύγεια" προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στρασβούργο, 08.10.2013

Τις τελευταίες μέρες τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχέδιο νόμου που προτείνει αλλαγές στο σύστημα «Διαύγεια». Την προσοχή τράβηξε συγκεκριμένο άρθρο το οποίο άφηνε πολλά περιθώρια για παρερμηνείες και θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβάθμιση της αξίας της «Διαύγειας». Το Υπουργείο αναδιατύπωσε το άρθρο, χωρίς ωστόσο και πάλι να αποκλείεται η κατάχρηση του συστήματος.

Η «Διαύγεια» αποτελεί βασικό εργαλείο για την προώθηση της διαφάνειας στο Δημόσιο Τομέα, αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία ελέγχου του κυβερνητικού έργου. Η διαφάνεια στις κυβερνητικές αποφάσεις επηρεάζει επίσης και την αξιοπιστία της χώρας προς τους Ευρωπαίους Εταίρους της, δεδομένου ότι στη «Διαύγεια» δημοσιεύονται και ανακοινώσεις για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το σκοπό αυτό ο ευρωβουλευτής από το Λουξεμβούργο και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Frank Engel, υπέβαλε γραπτή κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το θέμα της «Διαύγειας». Σκοπός της ερώτησής του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελληνική κυβέρνηση στο έργο του εκσυγχρονισμού και της εξυγίανσης του κράτους.
 

Η ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 


Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει ένα σύστημα δημοσίευσης στο διαδίκτυο των επίσημων αποφάσεων των κρατικών αρχών, υπό το όνομα «Διαύγεια». Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να αλλάξει τη χρήση αυτού του συστήματος, κατά τρόπο που το καθιστά σχεδόν προαιρετικό – περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ανακοίνωσης προσλήψεων ή των δημοσίων συμβάσεων. Μια διαδικασία διαβούλευσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2013. Ως εκ τούτου, η κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης που περιγράφτηκε εδώ εν συντομία δικαιολογεί τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της παρούσας ερώτησης.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι δικαιούχος ευρωπαϊκής βοήθειας η οποία συνδέεται μεταξύ άλλων με προϋποθέσεις για την αύξηση της διοικητικής διαύγειας, η Επιτροπή οφείλει να ανησυχήσει μπροστά στην πιθανότητα να παροπλιστεί ένα διαυγές σύστημα δημοσίευσης στο διαδίκτυο αποφάσεων των κρατικών αρχών. Στο μέτρο που σημαντικά νέα κονδύλια θα πρέπει να διατεθούν στην Ελλάδα, ιδίως για τις δημόσιες επενδύσεις, δύσκολα γίνεται κατανοητό πώς η διαχείριση και η κατανομή αυτών των ευρωπαϊκών πόρων  θα γίνεται χωρίς διαφανείς διοικητικές αποφάσεις και πώς ειδικά οι προκηρύξεις των δημοσίων συμβάσεων δεν θα δημοσιεύονται εγκαίρως και κατά τρόπο ορατό σε όλους.

Συνεπώς, θα ήθελα να μάθω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψή μου σύμφωνα με την οποία ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο αποφάσεων των κρατικών αρχών της Ελλάδας πρέπει να διατηρηθεί ως έχει για να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση πόρων, κυρίως ευρωπαϊκών, αλλά όχι μόνο, όπως και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη της Ελληνικής διοίκησης στη διοικητική δομή της και να εκπληρωθεί η ενίσχυση της διοικητικής διαφάνειας στην Ελλάδα, καθοριστικού παράγοντα για την παροχή βοήθειας στη χώρα.

Αν η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψή μου, θα ήθελα να μάθω αν σκοπεύει να παρέμβει προς τις ελληνικές αρχές ώστε να εξασφαλίσει τη διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της δημοσίευσης στο διαδίκτυο των αποφάσεων των κρατικών αρχών μέσω του συστήματος «Διαύγεια».


www.diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Βόμβα Κομισιόν -Ζητά αύξηση φόρων σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο

Πέρα από τη πραγματικότητα, σε άλλο κόσμο, φαίνεται ότι ζουν οι καρεκλοκένταυροι των Βρυξελλών, καθώς αν και αναγνωρίζουν ότι στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση φορολογικών βαρών μέσα σε έναν χρόνο, την ίδια ώρα ζητούν- όχι μόνο για την Ελλάδα- αύξηση του ΦΠΑ σε ηλεκτρικό ρεύμα- φυσικό αέριο και του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης!!!

Ειδικότερα, σε Έκθεση της για τις τάσεις της φορολογίας στην Ευρώπη, η Κομισιόν αναλύοντας τη δομή των φόρων στα ενεργειακά προϊόντα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ΕΦΚ που επιβάλλουν τα κράτη- μέλη, πολλές φορές δεν. συνάδουν με το στόχο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και κάνοντας ένα βήμα παραπέρα επισημαίνει ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του ΕΦΚ στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, που δεν καλύφθηκε ούτε στη διάρκεια του 2013.

Για να μην υπάρχει, δε, καμία αμφιβολία για το εάν στοχοποιείται και η χώρα μας, οι «ειδικοί» της Κομισιόν επισημαίνουν ότι ενώ κάποιες χώρες (Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Λιθουανία, Ρουμανία και Σουηδία) αύξησαν λίγο το φόρο στο πετρέλαιο, η Ελλάδα και η Δανία μείωσαν το φόρο, δίνοντας έτσι. πλεονέκτημα στη κατανάλωση πετρελαίου κίνησης αντί βενζίνης! Το... κερασάκι στη τούρτα είναι ότι οι «ειδικοί» της Κομισιόν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν συμφέρον να επαναξιολογήσουν αυτούς τους φόρους και να περιορίσουν την ειδική φορολογική μεταχείριση για το πετρέλαιο! Σημειώνεται- για όσους στις Βρυξέλλες το λησμονούν- ότι κάθε αύξηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης, συμπαρασύρει αυτομάτως και το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει πλέον τον ίδιο ακριβώς φόρο.

Ο παραλογισμός δεν σταματά, όμως, εδώ, καθώς στην επόμενη σελίδα της Έκθεσης, όπου γίνεται ανάλυση των συντελεστών ΦΠΑ στα ενεργειακά προϊόντα, επισημαίνεται ότι κάποιες. κακές χώρες (δεν χρειάζεται φαντασία για να καταλάβει κανείς ποια αναφέρεται πρώτη- πρώτη) εφαρμόζουν χαμηλό συντελεστή στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Ποια είναι η σύσταση των «ειδικών» της Κομισιόν; Ότι αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να εξαλείψουν αυτή την επιδότηση, προτείνοντας μάλιστα απευθείας ενισχύσεις για τα ευπαθή νοικοκυριά!

Το άκρον άωτον του παραλογισμού είναι ότι όλες αυτές οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις συμπεριλαμβάνονται στην ίδια Έκθεση, όπου καταγράφεται ότι στην Ελλάδα υπήρξε μέσα σε μόλις μία χρονιά αύξηση κατά 3,9% των φορολογικών επιβαρύνσεων στο εισόδημα, αποκλειστικά και μόνο λόγω της αύξησης της φορολογίας εισοδήματος. Αυτή η αύξηση είναι, μάλιστα, με διαφορά η μεγαλύτερη στην Ευρώπη (μόλις 0,3% κατά μέσο όρο) και αρκεί να αναφέρει κανείς ότι στις άλλες δύο χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα, έχουμε την ακριβώς αντίθετη εικόνα, καθώς στη Πορτογαλία καταγράφηκε μείωση κατά 2,3% και στην Ιρλανδία κατά 0,8%!!!
Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο !!!

Περιθωριακό, ουσιαστικά, φαινόμενο μέχρι πριν από μία μόλις δεκαετία, οι άστεγοι πλήθυναν θεαματικά τα χρόνια της κρίσης. Σήμερα υπολογίζονται σε 20-25.000 ανθρώπους πανελλαδικά, Έλληνες και ξένους, από τους οποίους οι μισοί σχεδόν βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο, ενώ κάπου 3.000 διανυκτερεύουν σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς δημόσιους χώρους. Και αν παλιότερα ο όρος «άστεγος» παρέπεμπε σε κάτι λούμπεν τύπους, τζάνκια, αλκοολικούς και λοιπούς «τρελαμένους», στους οποίους αργότερα προστέθηκαν οι φτωχότεροι μετανάστες, τώρα πια αφορά όλο και περισσότερο «υπεράνω πάσης υποψίας» συμπολίτες μας, οικογένειες ολόκληρες ακόμα, που ζούσαν μια εντελώς «κανονική» ζωή προτού βρεθούν στον δρόμο. Χρέη, δάνεια, ανεργία, απελπισία, σπίτια που υποθηκεύτηκαν, κατασχέθηκαν ή που είναι πρακτικά αδύνατο να νοικιαστούν ακόμα και μισοτιμής... ε, δεν θέλει και πολύ για να μην παλεύεται. Ούτε χρειάζεται να είσαι μάντης για να αντιληφθείς πως η συνεχιζόμενη πολιτικοκοινωνική αστάθεια μόνο να χειροτερέψει μπορεί το πρόβλημα. Για κάποιον κόσμο εκεί έξω είναι κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου το αν ο φετινός χειμώνας θα είναι εξίσου ήπιος με τον περσινό...

 Αυτονόητο ότι χρειάζεται αλλαγή ευαισθησιών, προτεραιοτήτων, αλλαγή πολιτικής προπαντός. Τι κάνουμε, όμως, ως κοινωνία πολιτών ως τότε; Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, σιχτιρίζοντας; Υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι τρόποι και το αποδεικνύουν οι εθελοντικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Μια τέτοια είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» που διευθύνει η 64χρονη ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Βέρα Μεσσήνη και πρόσφατα κατάφερε να εξασφαλίσει για τους αστέγους ένα ολόκληρο 6ώροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας: «Γνωρίζοντας ότι ήταν για χρόνια κενό, απευθυνθήκαμε στο ίδρυμα όπου ανήκε και τους πείσαμε να το παραχωρήσουν έναντι μειωμένου αντιτίμου στον Δήμο Αθηναίων, με τον οποίο συνεργαζόμαστε... Εμείς αναλάβαμε την ανακαίνιση και την επίπλωση, ενώ ο δήμος τα έξοδα λειτουργίας του» λέει για την αστική πολυκατοικία της Μπουμπουλίνας 36 στα Εξάρχεια –κατασκευής 1936, όπως μας πληροφορεί η μαρμάρινη πλάκα κάτω αριστερά στην πρόσοψη–, όπου οι (πολλές) αναγκαίες επισκευές ήδη ολοκληρώνονται.

 Τα έξι διαμερίσματα της πολυκατοικίας, στο ισόγειο της οποίας διαμορφώνονται μαγειρείο, βιβλιοθήκη και κοινόχρηστο σαλόνι, μπορούν να στεγάσουν μέχρι 70 άτομα, με προτεραιότητα σε οικογένειες και ηλικιωμένους που θα πρέπει να είναι καταγραμμένοι ως άστεγοι στα μητρώα του δήμου. «Ήδη οι Γιατροί του Κόσμου αλλά και συνάδελφοι ψυχοθεραπευτές προσφέρθηκαν να συνδράμουν σε θέματα υγείας και περίθαλψης, γνωστή φαρμακοβιομηχανία ανέλαβε την παροχή φαρμάκων, ενώ η εταιρεία μας ανέλαβε την επισκευή του κτιρίου. Υπάρχουν επίσης εταιρείες-χορηγοί, συγκινητική, όμως, είναι και η ανταπόκριση του απλού κόσμου. Έρχονται εθελοντές, νέοι οι περισσότεροι, που μας ρωτούν πώς μπορούν να βοηθήσουν κι ας μην έχουμε καν κανονικά γραφεία ακόμα» λέει με ικανοποίηση. Η πρωτοβουλία αυτή, ωστόσο, δεν στοχεύει στην ιδρυματοποίηση αλλά στη σταδιακή κοινωνική επανένταξη αυτών των ανθρώπων, όπως διευκρινίζει. Γι' αυτό προγραμματίζεται η προσφορά εκπαίδευσης καθώς και εργασίας σε όσους το επιθυμούν, είτε στην ανακαίνιση των επόμενων διαμερισμάτων ή κτιρίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από αστέγους –γιατί η πρωτοβουλία δεν σταματά εδώ, πρόσφατα «αποκτήθηκαν», σε συνεννόηση με ιδιώτες, άλλα τέσσερα ξενοίκιαστα διαμερίσματα στην Αθήνα, ενώ η κ. Μεσσήνη ευελπιστεί στη συνεργασία με άλλους δήμους καθώς και κοινωφελή ιδρύματα– είτε σε βιολογικές καλλιέργειες σε γη που ήδη αναζητείται (πολύ καλές ιδέες αμφότερες). «Η γενιά μου είχε μια πτωτική πορεία, δώσαμε πολλή έμφαση στο εγώ και παραμελήσαμε το εμείς» μονολογεί. Να σημειωθεί ότι οι «Ανθρώπινοι Άνθρωποι», σε συνεργασία με τον εκάστοτε δήμο, προτίθενται να αναλάβουν τη δωρεάν επισκευή και συντήρηση όποιου ακινήτου παραχωρηθεί προσωρινά ή μονιμότερα σε αστέγους, καθώς και την αποπληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Να σημειωθεί, επίσης, ότι τα κάπου 200.000 άδεια σπίτια που υπάρχουν σήμερα μόνο στην Αθήνα (ξενοίκιαστα, «κλειστά», εγκαταλειμμένα κ.λπ.) θα μπορούσαν να στεγάσουν, πολλές φορές, τους αστέγους της.
http://diulistirio.blogspot.gr/
 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

"Σημιτάνθρωπος" ο νέος επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ. Τελειωμό δεν έχουν .....

Πλούσιο είναι το «ΠΑΣΟΚικό» παρελθόν του νέου επικεφαλής του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Κωνσταντίνου Μανιατόπουλου.

Ο κ. Μανιατόπουλος επί υπουργίας Αναστάσιου Πεπονή διαπραγματεύθηκε την εξαγορά της ESSO-Pappas (σημερινή ΕΚΟ) από το ελληνικό Δημόσιο και συνέχισε ως επικεφαλής της, ενώ μερικά χρόνια μετά, επί πρωθυπουργίας Σημίτη (1995), επέστρεψε από τις Βρυξέλλες όπου διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη διοίκηση του ΟΛΠ, του ΟΣΚ και του ΜΟΔ.

Θεωρείται θιασώτης του σημιτικού εκσυγχρονισμού, όπως και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, ενώ είναι μέλος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, επικεφαλής του οποίου ήταν ο ΥΠΟΙΚ.

To βιογραφικό του

Ο Κωνσταντίνος Σ. Μανιατόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1941, είναι παντρεμένος με την Ομότιμο Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θ. Χίου και έχει ένα γιό (Δικηγόρο).

Είναι Μηχανικός  παραγωγής (Μ.–Η.) του Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακές  σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Οικονομία και Στατιστική, στην Αθήνα και στο Παρίσι.

Είναι πρώην Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 1986 – 1995).

Σήμερα είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Παράλληλα, είναι Μέλος του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέματα Ενέργειας, Αν. Μέλος του Συμβουλίου Αναιρέσεων  του “Agency for the Cooperation of European Energy Regulators” (ACER, Slovenia), Μέλος του “Club de Nice - Energie et Géopolitique”, κλπ.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), της Μονάδας Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΚΟ, Πρόεδρος του ΟΣΚ, Μέλος του Governing Board του International Energy Agency (IEA), Πρόεδρος του European Energy Charter WG1, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρίας Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ – Ελ. Βενιζέλος), Μέλος Επιτροπών του ΥΠΕΚΑ, Μέλος και Σύνδεσμος με το WEC (World Energy Council) της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου (TEE), Μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΟΤ, της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), διαφόρων Επιστημονικών Εταιριών, Συλλόγων, Οργανώσεων, καθώς και Πρόεδρος ή Μέλος Δ.Σ. Ιδιωτικών Εταιριών. 

Έχει εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, στα Governing Boards του International Energy Agency (IEA) και του International Atomic Energy Agency (IAEA), στο Oxford Energy Club, σε διαπραγματεύσεις με τον OPEC και τον OAPEC, στις συνομιλίες για την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Χάρτα, σε πολυάριθμες διεθνείς ή διμερείς Συναντήσεις, Διαπραγματεύσεις, Συνέδρια, κλπ.

Έχει διαπραγματευθεί την εξαγορά της ESSO-Pappas από το ελληνικό δημόσιο (δημιουργία της ΕΚΟ), έχει εργασθεί ως Σύμβουλος της Διοίκησης της  ΔΕΗ για θέματα προσαρμογής σε καθεστώς ανταγωνιστικής λειτουργίας, της ΔΕΠΑ για Ιδιωτικοποίηση Δικτύων, της ΡΑΕ για θέματα αγοράς πετρελαιοειδών, έχει χρηματίσει Στέλεχος διεθνών εταιριών πετρελαίου στην Ελλάδα (ΒΡ) και τη Γαλλία (SHELL).

Έχει ασκήσει πολλαπλές άλλες κύριες ή παράλληλες Επιστημονικές, Επαγγελματικές, Συνδικαλιστικές και Πολιτικές δραστηριότητες για Ενεργειακά θέματα, θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης, Επενδύσεων, Διεθνών Σχέσεων κλπ.

Έχει οργανώσει, προεδρεύσει η συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής η Συντονιστής σε πολυάριθμες Διεθνείς Συναντήσεις και Συνέδρια Επαγγελματικών και Επιστημονικών Ενώσεων, σε Επιτροπές και Συσκέψεις για θέματα Ενέργειας, στην Ευρώπη, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Κόλπο, Κίνα κλπ.

Έχει εκλεγεί Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Πρόεδρος ή Μέλος πολλών Συνδικαλιστικών και Κοινωνικών Φορέων.
 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΑΡΘΡΟ 120 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ....

Η σοφή κλιμάκωση της συνταγματικώς επιτρεπτής αντιστάσεως των Ελλήνων κατά το Άρθρο 120 του Συντάγματος...

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗ
Εφέτου Διοικητικών Δικαστηρίων.

Το Σύνταγμά μας, θέλοντας προφανώς να αποτρέψει πάντας από την  καλλιέργεια συνθηκών προκλήσεως επαναστατικής βίας, όσο τούτο είναι δυνατόν για ελεύθερους ανθρώπους, έχει προβλέψει ως συνταγματική την κλιμακωτή αντίσταση των Ελλήνων στην άμεση και βίαια, ή στην έμμεση και νομότυπη, κατάλυση αυτού...

Κατά το άρθρο 120 του Συντάγματος,
 " 1....  2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.  
3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή...Διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.  

4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.".

Από το δευτέρα ως άνω παράγραφο του άρθρου 120 του Συντάγματος, προκύπτει ότι:
Αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων ο σεβασμός στο Σύνταγμα και σέ εκείνους εκ των νόμων οι οποίοι συμφωνούν με αυτό. Όχι στους άλλους νόμους, που δεν συμφωνούν με το Σύνταγμα. 

Συνεπώς, στους νόμους που δεν συμφωνούν με το Σύνταγμα, ακόμη και όταν δεν αντιβαίνουν ευθέως στο γράμμα αυτού, δεν οφείλεται συμμόρφωση.

Η αντίσταση σε νόμους που μόνο τυπικά σέβονται το Σύνταγμα, αλλά το παραβιάζουν ουσιαστικά, είναι νόμιμη δυνατότητα όλων των Ελλήνων και καθενός Έλληνος ξεχωριστά. Και δη των οργάνων του Ελληνικού Κράτους, που δύνανται να μην εφαρμόζουν τέτοιους νόμους.

Ειδικότερα, δεν υπάρχει συνταγματική υποχρέωση των πολιτών ούτε των οργάνων του Ελληνικού Κράτους, για υπακοή σε νόμους εάν αυτοί προσβάλλουν ένας έκαστος ή διά της συνδυασμένης εφαρμογής τους, είτε συνταγματική διάταξη ευθέως, είτε τον κατά την κοινή αντίληψη σκοπό συνταγματικής διατάξεως. είτε κάποια από τις  "κατά την κρίση μέσου αγαθού ανθρώπου" συνταγματικές αξίες.

Η τοιαύτη άρνηση υπακοής ή η άρνηση εφαρμογής τέτοιων νόμων, δεν μπορεί ποτέ να συνιστά άδικη πράξη κατά την εφαρμογή του ποινικού δικαίου, ακόμη και όταν ο συγκεκριμένος ποινικός δικαστής επιλέγει να μην κάνει χρήση της ίδιας δυνατότητας, και θελήσει να εφαρμόσει τέτοιους νόμους: Διότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί άδικη πράξη σε βάρος του πολίτου ή του δημοσίου οργάνου που επέλεξε να μην συμμορφωθεί με αντισυνταγματικό νόμο υπό την ανωτέρω έννοια.

Αντίστοιχα ισχύουν, βεβαίως, και όσον αφορά την ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΑΚΟΗΣ σε φορολόγηση περιουσίας η οποία δεν αποδίδει εισόδημα (και άρα τοιαύτη περιουσία δεν αποτελεί  φοροδοτική ικανότητα, πλην εάν άλλως θεωρηθεί επί δολίως μη χρηστής διαχειρίσεως της περιουσίας ή προς όλως έκτακτη και όλως προσωρινή φορολόγηση), στις τυχόν διοικητικής φύσεως κυρώσεις, στά πρόστιμα και στις κατασχέσεις της Εφορίας κ.ο.κ.

Από την ίδια ως άνω δευτέρα παράγραφο του άρθρου 120 του Συντάγματος, προκύπτει ότι η αφοσίωση στην Πατρίδα και στην Δημοκρατία αποτελεί επίσης θεμελιώδη υποχρεώση όλων των Ελλήνων και ενός εκάστου Έλληνος ξεχωριστά. Δεν δικαιούται κάποιος Έλληνας, αλλ' ούτε κάποιο Ελληνικό κόμμα, να επικαλούνται την Δημοκρατία για να μην επιδεικνύουν αφοσίωση στην Πατρίδα, ούτε να επικαλούνται την Πατρίδα για να μην επιδεικνύουν αφοσίωση στην Δημοκρατία.

Επομένως,  αφοσίωση στη Δημοκρατία δεν σημαίνει απλή τυπική αφοσίωση στους δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά σημαίνει πραγματική και αυτοθυσιαστική αφοσίωση:

α) στην Ελευθερία της Πατρίδας μας της Ελλάδας και του Ελληνικού Λαού,

β) στην διατήρηση του Πολιτισμού της Πατρίδας μας της Ελλάδας και του Ελληνικού Λαού, και

γ) στην συνέχιση της Ιστορικής Παραδόσεως της Πατρίδας μας της Ελλάδας και του Ελληνικού Λαού. Ύστερα, και στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού, σημαίνει και σεβασμό των μεταναστών, αφού ενυπάρχει στον πολιτισμό μας η ιδέα της φιλοξενίας που φθάνει μέχρι και την αγάπη των άλλων, ακόμη και εχθρών μας, αλλά αυτά πάντα με διάκριση.

Σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 120 του Συντάγματος:

Όταν δημόσιο όργανο σφετερίζεται την λαϊκή κυριαρχία ή τις εξουσίες που προκύπτουν από αυτήν, δηλαδή τις ιδιοποιείται και τις ασκεί (ακόμη και νομότυπα) όχι υπέρ του κοινού συμφέροντος αλλά αποκλειστικώς ή κυρίως, υπέρ του ιδικού του συμφέροντος, ή και ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΡΙΤΩΝ, είτε ξένων δυνάμεων, είτε ιδιωτών, τότε το νομοτύπως ψευδο-νόμιμο δεν είναι ούτε ηθικό, ούτε συνταγματικώς επιτρεπτό.  Διώκεται δε ο σφετερισθείς λαϊκή κυριαρχία ή εξουσίες που πηγάζουν από αυτήν, ευθύς ως αποκατασταθεί η συνταγματική νομιμότητα.

Ερωτάται: Είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η αντίσταση των πολιτών και των δημοσίων οργάνων έναντι του σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν; Από τον συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 120 του Συντάγματος, προκύπτει ότι : Ναί, χάριν της Πατρίδας και της Δημοκρατίας, η αντίσταση, παθητική και ενεργητική,  έναντι του σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας και των σφετεριστών, είναι συνταγματικώς επιτρεπτή δυνατότητα, τόσο των πολιτών όσο και των δημοσίων οργάνων.

Το αυτό ισχύει και όταν η εν λόγω αντίσταση επιχειρείται υπό κομμάτων ή υπό ομάδων του λαού. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: Πρέπει σε κάθε περίπτωση η αντίσταση αυτή να μην υπερβαίνει το αναγκαίο για πράξεις αμύνης μέτρο, δηλαδή: Οποία και οπόση είναι η επίθεση στην Πατρίδα ή/και στην Δημοκρατία υπό και δια του σφετερισμού, τοιαύτη και τοσαύτη πρέπει να είναι η αντίσταση.
Εφ'όσον τηρείται αυτό το μέτρο αντιστάσεως, δεν συνίσταται άδικη πράξη ούτε συγκροτείται αντίστοιχη ποινική ευθύνη, παρά την τυχόν προς τούτο, για χάρη δηλαδή της εν λόγω αντιστάσεως, παραβίαση ποινικών διατάξεων που προστατεύουν συνταγματικές αξίες μικρότερες της προστασίας της Πατρίδας και της Δημοκρατίας.

Επίσης, η λόγω σφετερισμού κατάσταση ανάγκης, ενδέχεται να υπαγορεύει την απαλλαγή από ποινή, ακόμη και σοβαρών αδικημάτων, εφ' όσον αυτά διεπράχθησαν πράγματι και αναγκαίως προς αντιμετώπιση της καταστάσεως ανάγκης, κατά την σχετική ποινική εκτίμηση του ποινικού δικαστού.
Από την παράγραφο 4 του άρθρου 120 του Συντάγματος, προκύπτει ακόμη, ότι  η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Όχι στίς ιδιαίτερες και ενδεχομένως διεστραμμένες ευαισθησίες τους για κατηγορίες ανθρώπων που βαπτίζονται "μειονότητες", ούτε στις εισαγόμενες ιδεοληψίες πάσης φύσεως και κατευθύνσεως, αλλά στον ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ των Ελλήνων. Αυτόν που χάλκευσε η Ιστορική Παράδοση όλου του λαού μας διά μέσου των αιώνων.
Όχι τον ψευδοπατριωτισμό των όποιων τυχόν ενδοτικών αρχηγών και των προδοτών, αλλά τον αρχαιοελληνικό και ρωμαίϊκο πατριωτισμό των πάντα αγωνιζομένων για την ελευθερία Ελλήνων.  Όχι κάποιον διεθνιστικό ή υπερεθνικό (ευρωπαϊκο-κεντρικό κ.λ.π.) "πατριωτισμό", ούτε κάποιον υποκριτικό "πατριωτισμό" δοσιλόγων, αλλά τον αγνό αυτοθυσιαστικό πατριωτισμό όσων αγωνίσθηκαν "για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία", όπως ανεξίτηλα συνόψισε τον πατριωτισμό μας ορίζοντάς τον ο Κολοκοτρώνης.

Με αυτόν λοιπόν τον πατριωτισμό, οι Έλληνες όλοι μαζί, ή και ένας έκαστος,  και δικαιούνται αλλά και υποχρεούνται να αντιστέκονται με ΚΑΘΕ μέσο εναντίον "οιουδήποτε επιχειρούντος την βιαία κατάλυσιν" του Συντάγματος.

Και τίθεται από πολλούς το δίλημμα: Όταν επιχειρείται η κατάλυση του Συντάγματος αλλά όχι με βίαια μέσα, τότε τί;  Τότε έχουν εφαρμογή όσα ελέχθησαν προηγουμένως για τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 120 του Συντάγματος. Επισημαίνουμε ότι τότε, δεν επιτρέπεται η δια παντός μέσου αντίσταση, όπως στην περίπτωση επιχειρήσεως βιαίας καταλύσεως του Συντάγμοτος, αλλά επιτρέπεται η αντίσταση με μέσα αμύνης ή καταστάσεως ανάγκης, ανάλογα προς την επιβουλή και προς την δολιότητα ή την πίεση αυτής. Τούτο, κατ' αρχήν διά της νομίμου οδού,  εν ανάγκη δε ακόμη και τύποις παράνομα. Πάντως δε, με μέσα κατά το δυνατόν πρόσφορα και λυσιτελή, με μέσα σεβόμενα κατά το δυνατόν τις συνταγματικές αξίες.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι η κλιμάκωση της συνταγματικώς επιτρεπτής αντιστάσεως των Ελλήνων κατά το άρ. 120 του Συντάγματος, θεμελιώνει μία επικουρική συνταγματική νομιμότητα, σημασιοδοτημένη και οριοθετημένη από το ίδιο το Σύνταγμα, και ληπτέα υπ'όψη από τα δικαστήρια και όλα τα λοιπά όργανα, δημόσια ή ιδιωτικού δικαίου, του Ελληνικού κράτους.

Έτσι, ακόμη και υπό συνθήκες άνωθεν ουσιαστικής και έμμεσης καταστρατηγήσεως του Συντάγματος, ή άνωθεν προσπαθείας καταργήσεως της λειτουργίας αυτού βιαίως ή εκ πλαγίου, είναι νομικώς δυνατή η επαναφορά της όλης συνταγματικής νομιμότητας, διά της αντιστάσεως εκ μέρους των λοιπών δημοσίων οργάνων αλλά και των πολιτών. Την αντίσταση αυτή το Σύνταγμα την θέλει ακόμη και δυναμική, με άμεση δικαστική κατοχύρωση, και εφ' όσον είναι δυνατόν άνευ βίας.
Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Κλείνουν και την “Φωνή της Ελλάδος” στα βραχέα κύματα !!!!

Οι μόνοι που έκλεισαν την Φωνή της Ελλάδος στα βραχέα ήταν οι ναζί!
Αμφιβάλλει κανείς για το ποιοι είναι οι επίγονοί τους;;;;;
Νάτοι!


Σοφια
Κλείνουν και την “Φωνή της Ελλάδος”

Για όσους αμφιβάλουν ότι το Σχέδιο καλά κρατεί….

ΝΚ, Γενεύη
Κλείνουν την “Φωνή της Ελλάδος”
Με “εντολή” Υπ. Οικονομικών ξηλώνονται για… παλιοσίδερα οι ραδιοφωνικές κεραίες βραχέων της «Φωνής της Ελλάδας», της συντροφιάς των ναυτικών και της ομογένειας !!!
Χθες το πρωί στις εγκαταστάσεις των βραχέων της ΕΡΤ στην Αυλίδα, εμφανίστηκε εκπρόσωπος εταιρείας που εμπορεύεται μέταλλα, ο οποίος φωτογράφισε τους ιστούς των κεραιοσυστημάτων των βραχέων. Σε ερώτηση εργαζομένων της ΕΡΤ που βρίσκονταν εκεί, απάντησε ότι η εταιρεία του είναι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών για να δώσει προσφορά για την αποξήλωση των 39 ιστών των κεραιοσυστημάτων, την απομάκρυνσή τους από το χώρο και την αγορά των μετάλλων ως σκραπ, μετά την καταστροφή των μεταλλικών κατασκευών !!!

Στην Αυλίδα, σε μια έκταση 1160 στρεμμάτων, είναι εγκατεστημένοι 39 μεταλλικοί ιστοί, ύψους από 30 έως 100 μέτρα ο καθένας, στους οποίους είναι τοποθετημένα τα κεραιοσυστήματα των βραχέων που στέλνουν τη «Φωνή της Ελλάδας», την ΕΡΑ5, σε κάθε γωνιά της υφηλίου, σε όλες τις ηπείρους και ωκεανούς.
Το ίδιο συμβαίνει και στην Θεσσαλονίκη στην Περαία !!!
Τα βραχέα άρχισαν να λειτουργούν το 1938 και έστελναν τη φωνή της πατρίδας στο Αλβανικό μέτωπο.
Οι μόνοι που τόλμησαν να τα κλείσουν ήταν οι ναζί, στη διάρκεια της κατοχής της χώρας μας.
Μετά την απελευθέρωση δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να συνδέουν την πατρίδα με τους ναυτικούς μας και την ομογένεια.

Η «Φωνή της Ελλάδας» μεταφέρει σε κάθε άκρη της γης την ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμό και την παράδοση από την Ελλάδα, με προγράμματα σε 12 γλώσσες.
Αυτή τη φωνή της πατρίδας θέλουν οι «κυβερνήτες» μας να ξεριζώσουν και ν’ αποκόψουν από τους ναυτικούς μας και ολόκληρο τον κόσμο, αποτιμώντας την ως… παλιοσίδερα.
Και μετά να ξεπουλήσουν έναντι πινακίου φακής το ισοπεδωμένο οικόπεδο, αφού έχουν εξαφανίσει την ιστορία της πατρίδας μας, που είναι γραμμένη σε κάθε σπιθαμή του…


Για όλους εμάς τους “εραστές των ερτζιανών” και του DX… που έχουμε ξενυχτήσει άπειρα βράδυα με τ’ ακουστικά στ’ αυτιά προσπαθώντας ν’ ακούσουμε όσο το δυνατόν πιό καθαρά κάποιον ραδιοσταθμό στην άλλη άκρη της γης, αλλά κ όλους του ναυτικούς μας κ τους απόδημους Έλληνες, είναι ΑΠΕΡΑΝΤΗ Η ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ !!!
Λόγω της σοβαρότητας της είδησης κι επειδή προσπάθησαν να την υλοποιήσουν εν κρυπτό, παρακαλώ όλους τους φίλους μου κ του ραδιοφώνου να την κοινοποιήσετε -με όποιον τρόπο μπορείτε- σε όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους, σελίδες κλπ!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ !!!

Φωτο απο τον πομπο βραχεων

φορτωνεται για σκραπ !!! Αποξήλωση γεννήτριας…
 
Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

BINTEO-Ο γητευτής των λεόντων

Πάνω από 700.000 εμφανίσεις έχει κάνει στο YouTube το βίντεο με τον δαμαστή λιονταριών Kevin Richardson που παίζει με δυο λιοντάρια σε σαβάνα της Νοτίου Αφρικής.

Το βίντεο ξεκινά με τον Richardson να καλεί τα λιοντάρια. Αρχικά εμφανίζεται ένα θηλυκό, το οποίο τρέχει προς το μέρος του και πηδά επάνω του.

Ωστόσο, αντί να του επιτεθεί, το λιοντάρι τον αγκαλιάζει. Εκείνος παραμερίζει το θηλυκό καθώς τον πλησιάζει ένα αρσενικό λιοντάρι που επίσης έχει όρεξη για παιχνίδι.

Ο δαμαστής ξαπλώνει στο έδαφος με τα ζώα και χαϊδεύει τη γούνα τους. Ο Richardson είναι   ζωολόγος και «συμπεριφοριστής» ζώων.

Εργάζεται στο Πάρκο Λιονταριών στο Γιοχάνσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, όπου φροντίζει και εκπαιδεύει τα άγρια ζώα.

Όπως υποστηρίζει, αναπτύσσει δεσμούς με τα λιοντάρια από τη γέννησή τους και πιστεύει στη δημιουργία σχέσεων που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη παρά στις συμβατικές τεχνικές εξημέρωσης.

Φυσικά αυτή η άποψη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή δεδομένου ότι τα λιοντάρια είναι ζώα με άγρια ένστικτα που δεν μπορούν να εξημερωθούν. Δεν είναι λίγες εξάλλου οι περιπτώσεις που έχουν επιτεθεί στους δαμαστές τους σε τσίρκο και ζωολογικούς κήπους.
 

Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ώστε η ευθύνη είναι συλλογική;..

Η αυτού Χυδαιότης, μετριότατος ως συνταγματολόγος, όμως ικανότατος δολοπλόκος, έχει καιρό τώρα και προς όφελος των κυβερνήσεων που συμμετέχει, ενστερνιστεί την ολοκληρωτικής έμπνευσης, θεωρία της ''συλλογικής ευθύνης''!

Την χρησιμοποιεί κατά περίπτωση εναντίον κλάδων εργαζομένων, ή κατά ολόκληρων ιδεολογικών χώρων, ή και πολιτικών κομμάτων..

Μήπως τώρα, κι εγκλωβισμένος στην ίδια αυτή θεωρία που χρησιμοποιεί σαν όπλο, θα έπρεπε να θεωρήσει το κόμμα του οποίου ηγείται σαν εγκληματική οργάνωση, ένα διαχρονικό θερμοκήπιο απατεώνων, και να το κηρύξει παράνομο;

Διότι δεν μπορεί ο παλιάνθρωπος και απατεώνας, με την ''βούλα'' της δικαιοσύνης πλέον, Άκης να υπήρξε συνιδρυτής, κορυφαίο στέλεχος και ''νούμερο δύο'' επί σαράντα χρόνια, ακόμα καιπαραλίγο πρόεδρος (και πρωθυπουργός), της παράταξης που ηγείσαι, ώ! χοντράνθρωπε, και σύ να σφυρίζεις αδιάφορα!

Πάει πολύ, για την κοινωνία και τον λαό που υποφέρει εξ αιτίας της εγκληματικής πολιτικής του κόμματός σου, ως κυβέρνησης και ως αντιπολίτευσης, να εφαρμόζεις δύο μέτρα και δύο σταθμάκατά το δοκούν, ώ! πολιτικά ελάχιστε!

Δεν μπορείς να παριστάνεις τον τιμητή, να κουνάς το δάχτυλο σ' έναν ολόκληρο λαό. όταν το ''σπίτι'' σου ζέχνει σαν βόθρος!

Και πολύ περισσότερο δεν μπορείς, αλλά και δεν εδιαφέρεσαι να σώσεις αυτόν τον τόπο!

Το μόνο που σε νοιάζει είναι να σώσεις το ''τομάρι'' σου, που σε κανονικές συνθήκες δημοκρατίας θα έπρεπε να κάνει ήδη παρέα στον εκλεκτό σου ''σύντροφο'', και αγωνιστή του σοσιαλισμού (!!!), Άκη, του και ''παγώνι'' ονομαζόμενου!..


Υ.Γ.  Η φασιστική θεωρία της ''συλλογικής ευθύνης'', είναι αυτή που όταν ας πούμε, ένα μέλος μιάς οικογένειας είναι κλέφτης, ή δολοφόνος, ή αναρχικός, θεωρείται όλη η οικογένεια ως οικογένεια κλεπτών, η δολοφόνων, ή αναρχικών!  


www.diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....