Διυλιστήριο: 07/22/15
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Όλη η απόφαση για την πληρωμή της κάρτας σίτισης. 150.000 οι δικαιούχοι !!!

Όλη η απόφαση για την πληρωμή της κάρτας σίτισης 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γ. Κατρούγκαλου εγκρίθηκε η πίστωση για την κάρτα σίτισης απο το πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης. Σύμφωνα με την απόφαση και το πόσο που εκταμιεύτηκε στους περίπου 150.000 δικαιούχους θα πιστωθεί ένας μήνας για αγορές τροφίμων. 


Ολη η αποφαση 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/ 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α') «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α'41) «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου "Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας" και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2015 ( ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015). 

 5. Τις διατάξεις του ΠΔ 54/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 83/Α/18-7-2015). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

7. Του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194) 

8. Την υπ'αρ.οικ. 494/9-4-2015 (ΦΕΚ 577 τ.Β') Κ.Υ.Α. «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α')», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ'αρ.Δ23/οικ. 33108/2064/20-7-2015 Απόφαση: Έγκριση πίστωσης της Α' δόσης για τη φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης (Αλληλεγγύης), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ποια καταστήματα δέχονται την Κάρτα Αλληλεγγύης 

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2015 δεκαέξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (16.298.650 €) στην Εθνική Τράπεζα ως πρώτη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στη φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης ("Αλληλεγγύης"), στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης». το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 145.357 (Valeur πίστωσης : 22.07.2015). 

Το ΓΛΚ θα χρεώσει το λογαριασμό 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα πιστώσει την Εθνική Τράπεζα με έμβασμα (BIC ETHNGRAA) στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) GR1501107030000070321557376 "Εισπράξεις Τρίτων για Απόδοση" (Εναλλακτική επωνυμία: ΦΟΡΤΙΣ. PREPAID ΚΑΡΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓ.).

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Η Εφορία δεσμεύει λογαριασμούς και θυρίδες 600 γιατρών και δικηγόρωνΚαθημερινά εκδίδονται πάνω από 20 εντολές δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών - Αφορά κυρίως γιατρούς, δικηγόρους και επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν στείλει εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ ή να είχαν αδικαιολόγητες τραπεζικές συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ

«Χωρίς αναισθητικό» παίρνει η εφορία Μεγάλου Πλούτου τα λεφτά των καταθέσεων από 410 γιατρούς τους οποίους έχουν βάλει στο στόχαστρο οι οικονομικοί εισαγγελείς. Παραλλήλως, στην τσιμπίδα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου έχουν πιαστεί περίπου 200 δικηγόροι και επιχειρηματίες που ελέγχονται για φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθημερινά εκδίδονται πάνω από 20 εντολές δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών για ελεύθερους επαγγελματίες (στην πλειοψηφία τους γιατρούς και δικηγόρους) που έχουν μπει στο μικροσκόπιο επειδή εντοπίστηκαν να έχουν στείλει εμβάσματα ύψους άνω των 100.000 ευρώ ή είχαν καταθέσεις και τραπεζικές συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Ήδη από τις αρχές του χρόνου έχουν πέσει στο δόκανο της εφορίας πάνω από 100 γιατροί του ΕΣΥ που ελέγχονται σε βάθος 10 ετών, για τους οποίους διαπιστώθηκε φορολογική διαφορά. Πριν καν βεβαιωθεί όμως καμία φορολογική παράβαση και πριν να δώσουν εξηγήσεις οι ελεγχόμενοι, με εντολή εισαγγελέα το δημόσιο δεσμεύει αυτόματα όλους τους λογαριασμούς αλλά και τις θυρίδες των ελεγχομένων, για να μην προλάβουν να μεταφέρουν λεφτά σε τρίτους ή στο εξωτερικό.

Παράλληλα προχωρούν οι έλεγχοι και σε εκατοντάδες δικηγόρους.

Με την τακτική αυτή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) έχει ήδη βάλει στο χέρια 45 εκατ. ευρώ και φαίνεται πως θα ξεπεράσει εύκολα τον ετήσιο στόχο εισπράξεων εσόδων που έχει τεθεί στα 77 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ισχύει και στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) που έχει είσπραξη 253 εκατ. ευρώ στο α΄εξάμηνο, έναντι ετήσιου στόχου τα 370 εκατ. ευρώ.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ραγδαίες εξελίξεις στο Ευρωκοινοβούλιο: Ο Σουλτς «παραπέμπεται» στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για εγκλήματα κατά Ελλάδας

Ο Πρόεδρός του, Μάρτιν Σουλτς, ελέγχεται για όσα εγκληματικά διέπραξε σε βάρος της Ελλάδας πριν και μετά το δημοψήφισμα.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελία/αναφορά του Έλληνα Πολίτη και διερευνά αν οι
συγκεκριμένες διοικητικές/πολιτικές πράξεις Σουλτς εμπίπτουν στις δικές του αρμοδιότητες ή άλλου αρμόδιου οργάνου.

Εκείνο που εκπλήσσει είναι η ταχύτητα της αντίδρασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αν ήταν στην Ελλάδα, στο Δημόσιο, ίσως να είχε την τιμή να πεταχτεί στα σκουπίδια η καταγγελία.

Κατά πληροφορίες του ΑΥΤΕΝΕΡΓΟΥ, η έρευνα του Διαμεσολαβητή επέδρασε και διαμόρφωσε τη στροφή Σουλτς (έστω φαινομενική) που εκδηλώθηκε και με δηλώσεις του (Να αποφύγουμε την ταπείνωση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού) κατά τις διαδικασίες της τελευταίας, ντροπιαστικής, Συνόδου των Ευρωπαίων Ηγετών που επέβαλε το νέο μνημόνιο αφού «τραυμάτισε» τον Α. Τσίπρα.

Ανεξάρτητα από τα «όρια» του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, τα αποτελέσματα της έρευνας και την κρίση του (που πρέπει να κρίνει κυρίως διοικητικά αλλά και πολιτικά), ήδη η καταγγελία έχει τα πρώτα αποτελέσματα και επιβεβαιώνει τη δύναμη της παρέμβασης των πολιτών είτε δρουν ατομικά ή συλλογικά και κυρίως μέσα από (και) πανευρωπαϊκές-παγκόσμιες κινητοποιήσεις των λαών.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Στο εδώλιο (για κακουργήματα) η παρέα της ΓΕΝΟΠ ΤΟΥΡΣ


Του Πέτρου Κουσουλού

Σε δίκη για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα παραπέμπονται 59 συνολικά πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τα ΓΕΝΟΠ ΤΟΥΡΣ της ΔΕΗ. Μεταξύ τους βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και μέλος του ΔΣ της εταιρείας,Νίκος Φωτόπουλος, ο πρώην αρχισυνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος και η κόρη του, οι πρώην πρόεδροι της ΔΕΗ, Ιωάννης Παλαιοκρασσάς και Αρθούρος Ζερβός καθώς και πολλοί ακόμη όπως ο πρώην διευθυντής επικοινωνίας, Κίμων Στεριώτης.


Το υπ’ αριθ. 1148/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών είναι κόλαφος και ουσιαστικά ανατρέπει την πρόταση του αντεισαγγελέα Εφετών κ. Γ. Πρασσά ο οποίος είχε εισηγηθεί την απαλλαγή για 70 από τους 71 κατηγορούμενους. Το πολυσέλιδο δικαστικό έγγραφο καθίζει στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών 59 συνολικά άτομα εκ των οποίων τους κ.κ.: Παπαθανασίου, Έξαρχο, Αβδραμίδη, Στεριώτη, Παλαιοκρασσά , Πιλαλίδη, Λόφτσαλη, Δαυίδ , Μπουζούλας , Φωτόπουλο, Κατσαρό, Ζερβό, Μίχαλος, Αθανασόπουλο , Ρίζο Ρίζο, Χριστιάνα Ρίζου, κλπ. Οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τα κακουργήματα της α) απιστίας στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και β) της απάτης σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε.

Ανάμεσα στους 59 κατηγορούμενους βρίσκονται πρώην πρόεδροι της ΔΕΗ Α.Ε., συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, πρόεδροι του ΟΚΔΕ/ΔΕΗ, τουριστικά πρακτορεία, και η κόρη του συνδικαλιστή Ρίζου Ρίζου (για εικονικό τιμολόγιο 31.400,00 ευρώ για σύνταξη μελέτης).

Σύμφωνα με το βούλευμα τα ποσά για τα οποία κατηγορούνται αφορούν τιμολόγια τα οποία ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ για τις χρονικές περιόδους 2008, 2009, 2010, ένα δάνειο ύψους 500.000 ευρώ της ΔΕΗ προς την ΓΕΝΟΠ, το οποίο ούτε επεστράφη ποτέ, ούτε δόθηκαν ποτέ σοβαρές εγγυήσεις για να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά πίσω στη ΔΕΗ, καθώς και 300.000 ευρώ που δαπανήθηκαν από τη ΔΕΗ για μελέτη που ποτέ δεν εκπονήθηκε ούτε όμως επεστράφησαν τα χρήματα.

«ΓΕΝΟΠ-TOURS»

Η υπόθεση αφορούσε τις παράνομες χρηματοδοτήσεις της ΔΕΗ προς τη ΓΕΝΟΠ, όπως το δάνειο των 500.000 ευρώ που κατηγορείται ότι είχε πάρει ο συνδικαλιστής Νίκος Φωτόπουλος το 2010 για λογαριασμό του συνδικαλιστικού οργάνου. Εκτός από τον κ. Φωτόπουλο ποινική δίωξη είχε ασκηθεί και στον πρώην υπουργό Ιωάννη Παλαιοκρασά, στην Χριστιάννα Ρίζου (κόρη του πρώην αρχισυνδικαλιστή), στον Αρθούρο Ζερβό και σε πολλούς άλλους, ενώ οι κατηγορίες αφορούσαν τα αδικήματα της απιστίας στην υπηρεσία, της απάτης κατ’ επάγγελμα, κοκ.

Στο κατηγορητήριο περιέχονταν στοιχεία για μεγάλα χρηματικά ποσά που πήρε η συνδικαλιστική οργάνωση από τη ΔΕΗ, για να διοργανώσει ταξίδια και συνέδρια (με τη συμμετοχή ταξιδιωτικών πρακτόρων, δικηγόρων κ.λπ.).Οι διοργανώσεις αυτές φέρονται ότι δεν πραγματοποιήθηκαν, ενώ στην ίδια υπόθεση ο κ. Φωτόπουλος κατηγορείται για εικονικά τιμολόγια, τα οποία εκδόθηκαν για λογαριασμό της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

H υπόθεση είχε φτάσει στη Δικαιοσύνη με πόρισμα του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, με βάση το οποίο διατάχτηκε προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Παράλληλα, είχε διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από το ΣΔΟΕ επί των τιμολογίων που είχαν εκδοθεί για διάφορες δραστηριότητες. Ο έλεγχος είχε αναδείξει υπερκοστολογήσεις σε δαπάνες για ταξίδια κ.λπ., καθώς επίσης και ποσά ως έξοδα για μελέτες, οι οποίες είχαν ανατεθεί σε συγγενικά πρόσωπα συνδικαλιστών.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Citigroup: "Ζωτική ανάγκη μείωσης του ελληνικού χρέους κατά 130 δισ. ευρώ" αλλά ... εντός ευρώ;

Με έκθεσή της, η αμερικανική τράπεζα Citigroup αναφέρει πως η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα «κούρεμα» περί τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 35-40% του χρέους της, αλλά αυτό είναι δύσκολο να γίνει λόγω του τεράστιου ποσού που θα χρειαστεί να "κουρευτεί".

Το «συντηρητικό» σενάριο κάνει λόγο για παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη έως το 2022. Σε αυτή την περίπτωση, οι εταίροι θα πρέπει να προχωρήσουν το 2016 σε ένα "κούρεμα" που θα αγγίζει τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ (60% του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας για το 2014). Μόνο έτσι θα καταφέρει η Ελλάδα να εμφανίσει το 2022, χρέος που θα φτάνει στο 120% του ΑΕΠ της.

Το άλλο σενάριο είναι λιγότερο δραστικό, άρα από πολιτικής άποψης πιο «εύπεπτο». Σύμφωνα με αυτό, μετά το 2016 οι Ευρωπαίοι θα ήταν σε θέση να κάνουν «κουρέματα» ετησίως σε διάφορες δόσεις ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εδώ ειπεισέρχεται και ο παράγων "ευρώ". Μόλις προ τριων ημερών η καγκελάριος της Γερμανίας Α.Μέρκελ παραδέχθηκε ότι υπάρχει ανάγκη αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και ότι αυτό "Θα μελετηθεί, όταν ολοκληρωθεί η ανάλυση του πρώτου μέρους του προγράμματος" αλλά τόνισε ότι "Δεν μπορεί να γίνει "κούρεμα" χρέους μέσα σε μία νομισματική ένωση".

Αρα μήπως το "κουρεμα" έρθει ... εκτός της νομισματικής ένωσης ως bonus επιβίωσης της χώρας;

Ωστόσο, σημειώνει η έκθεση της Citigroup, αν η Ευρώπη δεν προχωρήσει άμεσα σε ένα «κούρεμα» και περιμένει στωικά έως το 2022, τότε ο λογαριασμός θα ανέβει. Έτσι, το κόστος θα μπορούσε να ανέβει στα 130 δισεκατομμύρια ευρώ (72% του ονομαστικού ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2014).

«Αυτά τα σενάρια καθιστούν σαφές πόσο δύσκολο θα είναι πολιτικά να πραγματοποιηθεί μια μείωση του χρέους της χώρας, δεδομένων των τεράστιων ποσών για τα οποία μιλάμε», σημειώνει ο αναλυτής της Citi, Guillame Menuet.

Όπως επισημαίνει, κάθε είδους εναλλακτική που δεν υποδηλώνει ένα τέτοιο κούρεμα του χρέους, όπως επέκταση της περιόδου ωρίμανσης του χρέους ή μείωση των επιτοκίων, θα έπρεπε να περιλαμβάνει περιόδους χάριτος χωρίς πληρωμή των επιτοκίων που θα έπρεπε να επεκταθούν για πολλές δεκαετίες.

Στο μεταξύ o αρχηγός του συγκυβερνώντος -με τους Σοσιαλδημοκράτες- συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, Ράινχολντ Μιτερλένερ δήλωσε πριν λίγο ότι "συνεχίζει να μην αποκλείει ένα Grexit, μία έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ", σημειώνοντας ότι το σχέδιο Β είναι"επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενωσης".


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ !!! ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ !!!


Καταργήθηκαν οι ποινές στους οφειλέτες ατομικών εισφορών του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο της Διοίκησης του Ταμείου που εκδόθηκε σήμερα και, ταυτόχρονα, παύουν όλες οι διώξεις και οι εκκρεμείς υποθέσεις τίθενται στο Αρχείο !!!

Συγκεκριμένα υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξητίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση και αν έχουν εισαχθεί αποσύρονται από τον Εισαγγελέα.

Οι υποθέσεις τίθενται και στις δύο περιπτώσεις στο Αρχείο “. Επιπλέον, ” αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για τις ανωτέρω παραβάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεση τους, διακόπτεται “. Με τις προαναφερόμενες διατάξεις παύει να ισχύει εφεξής η δυνατότητα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών με ενέργειες που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο 86/67 και, παράλληλα, υποθέσεις ή αποφάσεις που εκκρεμούν ή δεν έχουν εκτελεστεί, αντίστοιχα, αρχειοθετούνται ή δεν εκτελούνται.


Ειδικότερα:


– Δεν υποβάλλονται εφεξής μηνυτήριες αναφορές.
– Μηνύσεις για τις οποίες εκκρεμεί εκδίκαση, τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμοδίου Εισαγγελέα.
– Εφέσεις και αιτήσεις αναιρέσεων ( εκκρεμή ένδικα μέσα ) δεν συζητούνται ή αν έχουν εισαχθεί για συζήτηση αποσύρονται με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα και τίθενται στο αρχείο.
– Ποινικές αποφάσεις που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την δημοσίευση του Νόμου, δεν εκτελούνται και αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ :

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων σας ενημερώνουμε ότι :

– Η Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής, έχει μεριμνήσει ώστε να ενημερωθεί μαζικά η εφαρμογή μηνύσεων (ARIS) στο πεδίο: Απόφαση Δικαστηρίου με το λογότυπο : Αποσύρεται Ν. 4331/2015
– Η ενημέρωση αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις χρονικού διαστήματος 01/07/2015-31/12/2015 ( τελευταία ημερομηνία δικαστηρίων Αττικής ) . Εάν εκκρεμούν υποθέσεις σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για να προσαρμοσθεί, αντίστοιχα, η ενημέρωση της εφαρμογής.
– Η ένδειξη “Μ” στο Μηχανογραφικό Σύστημα Εισφορών θα παραμένει αφενός για γενικότερους πληροφοριακούς λόγους αφετέρου διότι η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς αποτελεί διακοπτικό της παραγραφής γεγονός.
– Παύει η εκπροσώπηση του Οργανισμού στα Ποινικά Δικαστήρια . Οι αρμόδιοι, για την εκπροσώπηση, υπάλληλοι θα πρέπει σε συνεννόηση με τις κατά τόπο Εισαγγελίες να επιβεβαιώσουν την εφαρμογή των νέων διατάξεων .

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Γιούνκερ: Συμφωνήσαμε με την Ελλάδα λόγω του φόβου! Kάποιοι δεν αγαπούν την Ευρώπη

«Η Ελλάδα είναι λάθος να αισθάνεται ταπεινωμένη, γιατί η Eυρωπαική Επιτροπή έκανε τα πάντα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση» επισημαίνει ο πρόεδρος της Κομισιόν

Στο φόβο αποδίδει τη συμφωνία με την Ελλάδα ο πρόεδρος της Κομισιόν στη συνέντευξή του στην βελγική εφημερίδα “Le Soir” στην οποία ανοίγει τα χαρτιά του αναφορικά με την διαπραγμάτευση της Ελλάδας.

Για πρώτη φορά – όπως επισημαίνει η εφημερίδα του Βελγίου – ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δίνει την δική του εκδοχή αναφορικά με την συμφωνία των Βρυξελλών. «Αποφύγαμε τα χειρότερα, όχι γιατί ήμασταν υπερβολικά σοφοί αλλά γιατί φοβόμαστε. Ο φόβος ήταν αυτός που επέτρεψε τη συμφωνία. Μετά το φόβο υπάρχει η ανακούφιση», εξηγεί ο πρώην “κλειδοκράτορας” του Λουξεμβούργου.

Για τον επικεφαλής της Κομισιόν «η Ελλάδα είναι λάθος να αισθάνεται ταπεινωμένη, γιατί ειδικότερα, η Eυρωπαική Επιτροπή έκανε τα πάντα για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση».

Ο επικεφαλής της Κομισιόν εκφράζει επίσης την ανησυχία του όχι μόνο για την περίπτωση της Ελλάδας αλλά για την Ευρώπη γενικότερα δεδομένου του μεταναστευτικού προβλήματος γιατί, όπως ο ίδιος έχει διαπιστώσει, υπάρχει μία ρήξη στους δεσμούς της αλληλεγγύης. Επιπλέον, αναφέρεται «στους παλιούς δαίμονες, τα εθνικά αισθήματα που είναι ενάντια στα άλλα που είναι ζωντανά».

Για τον Γιούνκερ υπάρχουν Eυρωπαίοι που δεν αγαπούν την Ευρώπη. «Η ευρωπαική ολοκλήρωση γεννημένη από την λαϊκή θέληση, έγινε ένα σχέδιο της ελίτ, που εξηγεί το χάσμα μεταξύ της κοινής γνώμης και της ευρωπαικής δράσης», επισημαίνει.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σκάνδαλο ΑΤΕ: ΠΑΣΟΚ και ΝΔ «φέσωσαν» με πάνω από 200 εκατ. ευρώ την Αγροτική.


ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ

Η ΑΤΕ δεν ήταν μια απλή τράπεζα που χρεοκόπησε. Ήταν το όχημα του κρατικοδίαιτου σοσιαλισμού που γεννήθηκε επί ΠΑΣΟΚ και διογκώθηκε επί ΝΔ - Τα δυο κόμματα όχι μόνο φέσωσαν με πάνω από 200 εκατομμύρια θαλασσοδανείων την τράπεζα, αλλά κουκούλωσαν όλο το σκάνδαλο συγχωνεύοντάς την στην Πειραιώς.

Εκτός από τα 1.300 δάνεια που χορήγησε υπο μορφή «δανεικών και αγύριστων» σε φυσικά πρόσωπα και φορείς, η Αγροτική Τράπεζα υπήρξε βασικός χορηγός του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με δάνεια που δόθηκαν υπο αδιαφανείς διαδικασίες προς τα κόμματα. Όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ ήξεραν τι συμβαίνει με την Αγροτική και γι αυτό το λόγο στις θέσεις κλειδιά έβαζαν έμπιστους ανθρώπους του κομματικού μηχανισμού.

Η αγροτική τράπεζα ήταν η δεξαμενή που έδινε δανεικά κι αγύριστα στα αστικά πολιτικά κόμματα για να μπορούν να βολεύουν τους κομματικούς τους στρατούς. Ήταν το σημείο στο οποίο η επιχειρηματικότητα συναντήθηκε με την εγκληματικότητα.

Τα δάνεια στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.


Επί σειρά ετών οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κρατούσαν ζωντανή την ΑΤΕ -αν και η τράπεζα είχε χρεοκοπήσει ουσιαστικά - και την κρατούσαν ζωντανή «μπουκώνοντάς» την με νέα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου τα οποία τελικά κατέληγαν στα κόμματα.

Δείτε στο gallery τα έγγραφα που παρουσίασε πριν απο χρόνια το olympia.gr

Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο την έδωσαν στην τράπεζα Πειραιώς για να εξαφανίσουν τη ζημία που υπέστη το ελληνικό δημόσιο.

Όπως μπορείτε να δείτε από τα έγγραφα η ΑΤΕ έλαβε δάνειο 200 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα περισσότερα προβληματικά δάνεια δόθηκαν επί εποχής Λάμπρου στην διοίκηση της Αγροτικής αλλά μετά από δικαστικές αποφάσεις αθωώθηκε.

Θυμίζουμε ότι μάρτυρας υπεράσπισης του Πέτρου Λάμπρου ήταν ο σημερινός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Το παιχνίδι είχε στηθεί με χειρουργικό τρόπο αφού οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ φρόντισαν με νόμο να «καθαρίσουν» και όλες τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες για όσους διαχειρίστηκαν τον πακτωλό χρημάτων που πέρασαν μέσα από την Αγροτική Τράπεζα, η οποία επαναλαμβάνουμε λειτουργούσε ως «πλυντήριο» για το βρώμικο πολιτικό χρήμα.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Άλλοι τα φοράνε, άλλοι τα τιμάνε..

     Περί παντελονιών ο λόγος.
Και περί του περιεχομένου αυτών.

Το blog νομίζει πως πολλοί απ' τους βουλευτές μας θα ήθελαν να φοράνε τα παντελόνια τους σαν την Ζωή, κι ας τους έλειπε το περιεχόμενο!
Δε μπορούν όμως. Γιατί το περιεχόμενο απουσιάζει εκ των προτέρων.

Και εν πάση περιπτώσει
το πρόβλημα δεν είναι τα παντελόνια και το περιεχόμενό τους. Ας μην γινόμαστε τόσο αισχροί και σεξιστές.
Το πρόβλημα είναι ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπεια.
Ή τα διαθέτεις και τραβάς ευθεία,
..ή δεν τα διαθέτεις και γίνεσαι έλλην βουλευτής.
Ακόμη όμως κι αυτό το παραπάνω είναι ισοπεδωτικό και άδικο. Μύλος η υπόθεση!

Σ' αυτή την πρωτοφανή συγκυρία όπου όλοι και όλα αμφισβητούνται,
..όλοι και όλα ανατρέπονται,
..όπου η διαπλοκή, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και η πολιτική έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια,
..όπου ''είναι πολλά τα λεφτά, Άρη'',
..όπου κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν,
..υπάρχει ένα κριτήριο που είναι λίγο-πολύ ασφαλές: τα συστημικά ΜΜΕ της διαπλοκής!

Όσους τώρα βρίζουν και διασύρουν,
..εκείνοι που στο δημοψήφισμα έδωσαν τα ρέστα τού γκαιμπελισμού και της κακοήθειας εναντίον του ''ΟΧΙ'',
..εκείνοι που διέσπειραν τον πανικό, εκείνοι που και πιό πριν προέτρεπαν τους καταθέτες να αποσύρουν τις καταθέσεις τους,
..εκείνοι που πέντε χρόνια τώρα αποτελούν τους πληρωμένους δολοφόνους της αλήθειας και της ενημέρωσης,
..εκείνοι που τα συμφέροντά τους, η ζωή τους η ίδια έχει συνδεθεί και εξαρτάται από την ''επιτυχία'' των μνημονίων και την επικράτηση των διεθνών απατεώνων-τοκογλύφων-δανειστών,

..ΟΣΟΥΣ ΤΩΡΑ ΕΚΕΙΝΟΙ ΒΡΙΖΟΥΝ,
..είναι οι πιό άξιοι, οι πιό συνεπείς εκπρόσωποι της βούλησης του λαού,
..αυτοί που από μόνοι τους προσπαθούν να κρατήσουν όρθιο και να δικαιώσουν το ''ΟΧΙ'',
..που όλοι μαζί το 62% του λαού βροντοφωνάξαμε πριν λίγες μέρες,
..κόντρα στην κακουργία των (παράνομων) ΜΜΕ και των εκλεκτών τους!

Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο.
Όλοι, και όλα τα άλλα είναι υπό αίρεση.
Τούτου του blog συμπεριλαμβανομένου!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Κλήση στον Τζήμερο για πράξεις εσχάτης προδοσίας (έγγραφο)


Και όμως του ήρθε η κλήση του Τζήμερου να παρουσιαστεί στην Εισαγγελία εφετων και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπειγοντως (μπας και προλάβει και ανατρέψει το πολιτευμα). Περιμένουμε τώρα και τις ανάλογες κλήσεις προς όλους αυτούς που διοίκησαν τη χώρα…
http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Eγκέφαλοι εγκληματικής οργάνωσης - Βίκτωρας Ρέστης, Αναστάσιος Πάλλης


Δύο χρόνια μετά το σκάνδαλο των δανείων ύψους 5,8 εκ. ευρώ της FBBank, για το οποίο παρέμεινε στη φυλακή για περίπου 8 μήνες, σφίγγει και πάλι ο κλοιός για το γνωστό επιχειρηματία-εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

Αυτή τη φορά ο «κραταιός» επιχειρηματίας φέρεται ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης κατά τα πρότυπα της «μαφίας», με εκβιάσεις, απειλές, ξυλοδαρμούς ακόμη και απόπειρες δολοφονιών.

Τόσο ο Βίκτωρας Ρέστης, όσο και ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Αναστάσιος Πάλλης με δυναμική παρουσία στον χώρο των media (Πρώτο Θέμα -τον εκπροσωπούσε ως πρώην μέτοχος ο Πάλλης, μετέχει στο Mega με ποσοστό περί το 2,5%, κατέχει ως ιδιοκτήτης του MTV τον παιδικό Nickelodeon και τον ραδιοφωνικό σταθμό Music FM, ενώ παλαιότερα ήταν μέτοχος -κατά 20% με μέλη της οικογένειάς του-στον ΔΟΛ, από τον οποίο αποχώρησε έπειτα από σύγκρουση με τον Στ. Ψυχάρη), κατηγορούνται ότι είχαν στήσει ένα πραγματικό δίκτυο παρακολουθήσεων και εγκληματικών ενεργειών από μπράβους της νύχτας αλλά και πρώην αστυνομικούς για να λύνουν δια της βίας τις οικονομικές διαφορές τους και να εκβιάζουν γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου.

Προφανώς και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο στο εισαγγελικό πόρισμα που συντάχθηκε για την υπόθεση περιγράφονται «ανατριχιαστικές» μέθοδοι πρωτοφανούς σκληρότητας. Ήδη οι εισαγγελικές αρχές απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα τόσο για το Β. Ρέστη όσο και τον Αναστ. Πάλλη οι οποίοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με σωρεία κακουργημάτων.

Σύμφωνα με το πόρισμα που σχηματίστηκε από την εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη η οποία ήταν επικεφαλής της έρευνας που διενήργησαν τέσσερις εισαγγελείς, η συμμορία δρούσε στο «παρασκήνιο» της οικονομικών δοσοληψιών του Βίκτωρα Ρέστη.

Στο 30 σελίδων πόρισμα περιγράφονται σειρά εκβιασμών, απειλών, εκρήξεων, ξυλοδαρμών και άλλων βίαιων επιθέσεων. Ανάμεσα στα θύματα είναι επιχειρηματίες -κατά πληροφορίες του zougla.gr πλοιοκτήτης, έμπορος κοσμημάτων, ιδιοκτήτης μεγάλου ταξιδιωτικού γραφείου- αλλά κι ένας δικηγόρος ο οποίος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε «ανηλεώς»,

Ενδεικτική της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελία.

Σε βάρος του εφοπλιστή Β. Ρέστη, αλλά και του πρώην συνεργάτη του Αν. Πάλλη, απαγγέλθηκε κατηγορία για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η ποινική δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση και στρέφεται και κατά μελών της ομάδας περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για:

-εκβίαση με όλες τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου
-απόπειρα ανθρωποκτονίας επίσης με επιβαρυντικές περιστάσεις
-ληστεία που διαπράχθηκε από κοινού και κατ΄εξακολούθηση
-επικίνδυνη σωματική βλάβη με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου σκοπούμενη σωματική βλάβη και απόπειρα σκοπούμενης σωματικής βλάβης
-παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία,
-έκρηξη με επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου
-υπόθαλψη εγκληματία
-παραβίαση τηλεφωνικού απορρήτου
-αθέμιτη παρακολούθηση
-παραβίαση προσωπικών δεδομένων.Στο εισαγγελικό πόρισμα αναφέρεται πως πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Ρέστης-Πάλλης και μάλιστα είχαν εφοδιαστεί με συστήματα παρακολούθησης -τα αποκαλούμενα «βαλιτσάκια» - ώστε να ελέγχουν τις συνομιλίες των θυμάτων τους, αλλά και συνεργατών τους προκειμένου να γνωρίζουν την πορεία υλοποίησης των σχεδίων τους.

Ειδικότερα στο εισαγγελικό πόρισμα σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Η συμπεριφορά τους εντάσσεται στο σχέδιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας ηγετικό ρόλο είχαν οι Β. Ρ και A.Π. και η οποία δρούσε συστηματικά με υποδομή και με συστήματα παρακολούθησης όσο και με ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό βλάβης των παρακολουθούμενων προσώπων, αφού γινόταν χρήση αυτών σε εκβιασμούς και σε σχεδιασμό επικίνδυνων επιθέσεων στους παθόντες».

Την ομάδα κρούσης που διέπραττε τα πάσης φύσεως εγκλήματα κατά το εισαγγελικό πόρισμα, είχαν συγκροτήσει πρώην αστυνομικοί και αλλοδαποί μπράβοι.

Η δικογραφία για την υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ο οποίος θα καλέσει σε απολογία τους κατηγορουμένους.

Ο Βίκτωρας Ρέστης πάντως δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη...

Τον Ιούλιο του 2013 είχε προφυλακιστεί με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, της απιστίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος για ποσό 5,8 εκατ. ευρώ το οποίο χορήγησε η FBB προς εταιρείες συμφερόντων του κ. Ρέστη. Αποφυλακίστηκε το Δεκέμβριο του 2013 έχοντας καταβάλλει 41 εκατ. ευρώ από το συνολικό πόσο που κατηγορείται ότι έλαβε ως δάνεια της τράπεζας FB Bank.

Ο Βίκτωρας Ρέστης ο οποίος επέμεινε για την αθωότητά του έστρεψε τα «πυρά» του στο άλλοτε δεξί του χέρι Αν. Πάλλη ο οποίος αρχικά ήταν καταζητούμενος αλλά εμφανίστηκε αυτοβούλως στις ανακριτικές αρχές. Προφυλακίστηκε αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση των επισφαλών δανείων FBBank, με χρηματική εγγύηση 500.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο Β. Ρέστης ισχυρίστηκε πως το δάνειο ύψους 5,8 εκατ. ευρώ δεν ελήφθη από τον ίδιο ούτε και κατέληξε ποτέ σε αυτόν. Υπέβαλε εξάλλου μήνυση σε βάρος του Αν. Πάλλη υποστηρίζοντας ότι πήρε το δάνειο εταιρεία συμφερόντων του, πείθοντας υπάλληλο της τράπεζας για κατά παρέκκλιση εκταμίευση του ποσού.

Ο Αν. Πάλλης έχει εμπλακεί και σε υπόθεση διακεκριμένης οπλοκατοχής, ενώ ο Β. Ρέστης κατηγορείται για εμπλοκή και στα «κόκκινα» δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Επιπλέον, ο εισαγγελέας Π. Παναγιωτόπουλος έχει προτείνει την παραπομπή του σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, τόσο του Βίκτωρα Ρέστη όσο και άλλων πέντε κατηγορουμένων για την υπόθεση «ξεπλύματος» μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω αγοραπωλησιών ακινήτων και δανείων, της αποκαλούμενης υπόθεσης Καρούζου.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Οι ΗΠΑ βάζουν στο τραπέζι τώρα το πώς θα γίνει η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους

Στην ατζέντα και το ύψος της μείωσης αναφέρει στέλεχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Γίνεται λόγος για αλλαγή του κλίματος τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η συζήτηση για το θέμα του ελληνικού χρέους τώρα έχει πλέον μεταφερθεί στο επίπεδο του πώς θα γίνει η αναδιάρθρωσή του ανέφερε υψηλόβαθμος αξιωματούχους του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών μιλώντας στο Reuters.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή στο τραπέζι βρίσκεται και το ύψος της μείωσης του χρέους που θα χρειαστει.

«Δύο εβδομάδες νωρίτερα η συζήτηση για το αν η αναδιάρθρωση του χρέους θα βρισκόταν ή όχι στο τραπέζι ήταν διαφορετική από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Τώρα η ερώτηση είναι τη μορφή θα πάρει και πόσο μεγάλη θα είναι (η αναδιάρθρωση)» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αμερικανός αξιωματούχος.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σε οικονομική ασφυξία βρίσκεται «Το Χαμόγελο του Παιδιού»


Αθήνα
Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Γιαννόπουλος, σημειώνοντας ότι «σήμερα, σε μια Ελλάδα που καταρρέει, καταρρέει και Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Οι προμηθευτές, είτε σε υλική, είτε σε οικονομική βοήθεια αδυνατούν να συνδράμουν, όπως πριν. Οι ετήσιες ανάγκες του «Χαμόγελου» ανέρχονται σε 13 εκατομμύρια, με το 11% να πηγαίνει στα διοικητικά έξοδα.

«Το πρώτο εξάμηνο του 2015 με υπεράνθρωπη προσπάθεια καταφέραμε να στηρίξουμε 60.804 παιδιά και τις οικογένειές τους μέσα από το σύνολο των δράσεών μας πανελλαδικά, σε σχέση με τα 82.802 για ολόκληρο το 2014. Σήμερα είμαστε εδώ, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα» υπογράμμισε ο κ. Γιαννόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα έχει μηδενική ρευστότητα, μηδενικά έσοδα, ενώ παράλληλα τα αιτήματα για παροχή βοήθειας προς παιδιά και οικογένειες αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό.

«Καλούμαστε να διαχειριστούμε την περικοπή δράσεων, υπηρεσιών και ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, σε μια Ελλάδα που καταρρέει, καταρρέει και Το Χαμόγελο του Παιδιού. Αγωνιούμε για το αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά που μέχρι σήμερα στηρίζαμε αλλά και στα παιδιά, που σήμερα μας έχουν ανάγκη» ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος.

Την ίδια στιγμή βάσει των στατιστικών στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο του 2015, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχτηκε 135.197 τηλεφωνικές κλήσεις με το 36% να αφορά σε καταγγελίες για παιδιά που διέτρεχαν κίνδυνο. Μάλιστα, 420 καταγγελίες αφορούσαν σοβαρά περιστατικά κακοποίησης παιδιών.

Επίσης, δέχθηκε 70 αιτήματα για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο που αφορούσαν 103 παιδιά. Από αυτά τα 17 παιδιά μεγαλώνουν σήμερα στα Σπίτια του οργανισμού. Συνολικά 299 παιδιά μεγαλώνουν στα 11 σπίτια του συλλόγου, πανελλαδικά.

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να υποστηρίζει 32 πλέον ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν και εργάζονται. Παρείχε υποστήριξη σε 596 παιδιά με προβλήματα υγείας, το 28% των οποίων ήταν ανασφάλιστα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 στήριξε πανελλαδικά 10.619 παιδιά και τις οικογένειές τους με προβλήματα διαβίωσης. Σε ποσοστό 80% οι οικογένειες ήταν άνεργων γονέων ή απασχόλησης σε επισφαλή εργασία.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και το 2016


Την διατήρηση της αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και για το 2016, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση που αφορά την ψήφιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η αναστολή των πλειστηριασμών παραμένει μέχρι το τέλος του 2015 ως ισχύει, αλλά θα συνεχιστεί και το 2016.

Ειδικότερα η κυβέρνηση επισημαίνει ότι:

- Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας θα τεθεί σε ισχύ από την 1/1/2016.

- Έως τότε θα έχει ψηφιστεί από την Βουλή διάταξη για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

- Η εκκαθάριση των επιχειρήσεων που έχουν ήδη πτωχεύσει, θα γίνει με τον ισχύοντα νόμο

- Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ή κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα των πλειστηριασμών, έχει εκδώσει και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών η οποία δεσμεύεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Με το προεδρείο της ΕΕΤ θα συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Θρίαμβος της Πολεμικής Αεροπορίας: Σάρωσαν τα ελληνικά φτερά σε βρετανικό διαγωνισμό

Βαθιά υπόκλιση για την ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας για τη νέα διάκριση που κατέκτησε.


Θρίαμβος της ελληνικής ομάδας στη διεθνή στρατιωτική έκθεση Royal International Air Tattoo 2015» (RIAT), που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 15η έως την 20η Ιουλίου.

Το βραβείο «The best Livery» για το αεροσκάφος με την καλύτερη εμφάνιση κατέκτησε η ελληνική ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη νέα σχεδίαση και τον χρωματισμό του αεροσκάφους επίδειξης, το οποίο συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα.

Δείτε εδώ παλιότερο βίντεο με το συγκεκριμένο αεροσκάφος:Όπως τόνισε ο σμηναγός Σωτήρης Στράλης, παραλαμβάνοντας το βραβείο, «ήταν μεγάλη χαρά για την ομάδα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας να συμμετάσχει για πρώτη φορά στο RIAT 2015 και εξίσου μεγάλη τιμή να κερδίσει τη διάκριση για την καλύτερη εμφάνιση αεροσκάφους».


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Στίγκλιτς: Ασυνάρτητο και άθλιο το πρόγραμμα που επιβλήθηκε στην Αθήνα

Τηλεοπτική συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παραχώρησε ο διάσημος Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος Τζότζεφ Στίγκλιτς, στο περιθώριο του «Συμποσίου της Σύμης» που πραγματοποιείται στην Κέρκυρα.

Στη συνέντευξη που θα δημοσιευτεί το πρωί της Τετάρτης, ο κ.Στίγκλιτς χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων το τριετές πρόγραμμα που επιβλήθηκε από τους εταίρους στην Αθήνα «ασυνάρτητο». Όπως λέει χαρακτηριστικά «δεν είναι ένας δρόμος προς τα εμπρός που οδηγεί σε ευμάρεια, αλλά ένα τελεσίγραφο: ή το δέχεσαι ή φεύγεις».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος σημειώνει ότι «η έξωθεν υποβολή όρων σχεδόν πάντα αποτυγχάνει. Πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα που σχεδιάζεται από την ίδια τη χώρα και να μην σχεδιάζεται με το πιστόλι στο κρόταφο άλλα με γνώμονα τα πραγματικά προβλήματα».

«Η δική μου ερμηνεία» λέει ο Τζ. Στίγκλιτς «είναι ότι οι δανειστές κατέστησαν εξαιρετικά σαφές ότι δεν υπήρχε εναλλακτικός δρόμος, ότι αρνούνται να διαπραγματευτούν καλή τη πίστη. Αν κοιτάξει κανείς τον σχεδιασμό του προγράμματος, αντιπροσωπεύει απολύτως άθλια οικονομικά».

Ο Τζ. Στίγκλιτς τάσσεται υπέρ μιας βαθιάς αναδιάρθρωσης του χρέους, όπως έχει προτείνει το ΔΝΤ, χαρακτηρίζει λανθασμένη την γερμανική θέση γιατί την πολιτική της λιτότητας και καταφέρεται εναντίον της τρόικα υπογραμμίζοντας πως έχει δημιουργήσει τις χειρότερες δυνατόν συνθήκες για επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....