Διυλιστήριο: 05/09/16
ροη αναρτησεων

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Η ιστορία επαναλαμβάνεται... ως κακόγουστη φάρσα (ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ)

Tο 1831 ο Αδαμάντιος Κοραής, σε ηλικία 83 ετών, γράφει ένα μανιφέστο με τίτλο «Προς τους Ελευθέρους Έλληνας».

Ο σπουδαίος φιλόσοφος και πατριάρχης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού είχε προβλέψει λίγο πριν το τέλος της ζωής του, με εκπληκτική ακρίβεια, όλα αυτά τα θλιβερά που συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα μας. Μέχρι –ακόμα- και την βρισιά του Θόδωρου Πάγκαλου, που αποκάλεσε Έλληνες πολίτες «κοπρίτες», είχε κατά κάποιο τρόπο «προφητεύσει» και «ερμηνεύσει». (Κ. Σκανδάλης, 2011).

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι, ότι ο Κοραής εξηγεί, στο κείμενο / μανιφέστο του (185 χρόνια πριν), τις αιτίες των σημερινών μας δεινών και είχε προειδοποιήσει τους τότε Έλληνες τι έπρεπε να πράξουν για να αποφύγουν την προδιαγεγραμμένη σημερινή καταστροφή (Κ. Σκανδάλης, 2011). (Φυσικά οι Έλληνες – ως είθισται- έκαναν ακριβώς τα αντίθετα).

Το παραθέτω λοιπόν (με επεξηγηματικές σημειώσεις μέσα σε αγκύλες του Κ. Σκανδάλη και Σ. Καμπιώτη) και ο καθένας, που διαθέτει την ελάχιστη κριτική ικανότητα, ας εξάγει τα συμπεράσματά του:ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Παράκλησις ομογενούς γέροντος

Φίλοι ομογενείς, εις μίαν από τας Ελβετικάς συμπολιτείας, επάνω του προεδρικού θρόνου, φέρονται γραμμένα τα δύο ταύτα ονόματα. Ελευθερία και Πατρίς (Liberte et Patrie). Το Λακωνικόν επίγραμμα τούτο είναι πολλής διδασκαλίας μεστόν, άξιον όχι μόνο να επιγράφεται εις τα πολιτικά συνέδρια, αλλά και να το φέρη κρεμαστόν πας ένας πολίτης εις το στήθος ως ιερόν εγκόλπιον και φυλακτήριον της ειρήνης, της ελευθερίας, της αρετής, εις ένα λόγο της ευδαιμονίας του. Από τα δύο ταύτα, πατρίδα λέγω και ελευθερίαν, αδιαιρέτως ενωμένα, κρέμεται όσην η Πρόνοια μας εσυγχώρεσε ν' απολαύσωμεν εις τον παρόντα κόσμο ευδαιμονίαν. Εν από τάλλο χωρισμένον δεν αρκεί να μας καταστήσει ευδαίμονας [...]

Τα μέσα ταύτα (δια την απόλαυσιν τινός καλού) είναι τα εξής:

Πρώτον μέσον. Να μείνετε ως διέταξεν απ' αρχής το προσωρινόν πολιτικόν σας σύνταγμα, αβασίλευτοι [συμβούλευσε δηλαδή, το νέο ελληνικό κράτος να είναι δημοκρατία -όπως ιδρύθηκε στην Επανάσταση- και όχι μοναρχία όπως το επιθυμούσαν οι ξένες "προστάτιδες" δυνάμεις και οι ντόπιοι ολιγαρχικοί]. [...]

ή ακόμα χειρότερα όπως συμβαίνει σήμερα με την επιβολή μιας διεθνούς υφέρπουσας και φασίζουσας πολιτικής η οποία κατακλύζει και εκμαυλίζει τα πάντα και τους πάντες, εκπορευόμενη από μία απολυταρχική και νεοταξική κάστα ακρας φασιστικής και εγκληματικής νοοτροπίας.

Αβασίλευτοι [έλεγε τότε αλλά ποιος τον άκουε], διότι η σημερινή πτωχή της Ελλάδος κατάστασις δεν είναι ικανή να υποφέρη βασιλείαν, πράγμα και καθ' αυτό βαρυδάπανον, και μέλλον όχι μόνον να σας καταστήση πτωχότερους, αλλά και να αμαυρώση όλους σας τους υπέρ της ελευθερίας λαμπρούς αγώνας και να σας καταβυθίση εις τον έσχατον βαθμόν της ατιμίας. Εσείς σήμερον, φίλοι ομογενείς, πολιορκείσθε από δύο φατρίας -[για κάνετε μια αντιπαραβολή με το σήμερα]- και τρέχετε κίνδυνον να μεταπέσετε από την Επτανησιακήν ψώραν [εννοεί τους κόντιδες και άλλους "ευγενείς"] εις την Φαναριακήν λέπραν [εννοεί τους Φαναριώτες τουρκόδουλους ολιγαρχικούς]. [Αλήθεια ποια η διαφορά σήμερα; Οταν από την μία έχουμε τους Δεξιονεοφιλελεύθερους και από την άλλη τους Αριστερονεοφιλελεύθερους;]

Αι δύο αύται φατρίαι, αι καταπολεμούσαι σήμερον μία την άλλην [πάντα φαινομενικά], ευθύς όταν ίδωσι βασιλέα εις την Ελλάδα μέλλουν (μην αμφιβάλλετε) να ομονοήσωσιν ως αδελφοί -[γιαυτό και σήμερα εναλλάσονται ή πάνε όλοι μαζί/ναζί στο ΝΑΙ σε ΟΛΑ]-, να περικυκλώσωσιν ως ανδράποδα τον νεοφανή βασιλέα [σήμερα θεσμοί/τρόικα], να συγκροτήσουν αυλήν, να τον μεταμορφώσωσιν εις δεσπότην, αν σέβεται το " Ουχ ούτως δε έσται εν υμίν", ή να τον καταστήσωσι δεσποτικώτερον, αν τρέφη τα οποία σπανίως οι βασιλείς αποστρέφονται δεσποτικά φρονήματα και να τον διδάσκωσι πώς και μέχρι πόσου να σας φορολογή, δια να συμμερίζωνται μ' αυτόν τους ιδρώτας σας,

(φίλοι αναγνώστες, συμπατριώτες και συναγωνιστές, το παρακάτω μπήκε επι τούτου με κεφαλαία, διότι πάντα αυτός ήταν ο στόχος τους) ΝΑ ΣΑΣ ΒΥΖΑΝΩΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΡΚΟΥΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΧΡΕΩΣΟΥΣΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΥΠΟΘΗΚΗΝ ΕΙΣ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΛΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΚΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ. ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΩΣΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ [...].

Εάν εξεναντίας φορτισθήτε βασιλέα, δεν έχετε να φοβήσθε μόνον (ως έλεγα) το βαρυδάπανον -[σήμερα η έννοια ή αλληγορία της λέξης ¨βασιλέας¨ λαμβάνει πολλές μορφές και ερμηνείες]- . Άλλο τούτου μυριάκις (χιλιάδες φορές) βαρύτερον και αισχρότερον σας προσμένει, η καταφρόνησις. [...] .αφού σας στραγγίξωσιν όλους τους ιδρώτας (κοινώς θα σας ξεζουμίσουν), μέλλουν και να σας καταφρονώσιν ως δούλους χρεωστούντας να τρέφετε και να στολίζετε την αργίαν των [τεμπελιά τους] και να σας ονομάζωσι Σκυλολόγιον (Canaille), καθώς μας ονόμαζαν Κιοπέκ οι Τούρκοι [και κοπρίτες κατά Θεόδωρον Πάγκαλο καθώς και άννοους κατά Θεοδώραν Μητσοτάκη με το περιβόητο ¨ας πρόσεχαν¨ ]. Τοιαύτη είναι η διάλεκτος όλων των ολιγαρχικών.

Πώς άλλως ημπορούσαν να διακρίνωνται από τους αδελφούς των οι τιτλοφορούμενοι ευγενέστατοι, ενδοξότατοι, εξοχώτατοι, εκλαμπρότατοι (βλ. σήμερα προέδρους, αρχηγούς, πρωθυπουργούς, υπουργούς, γ. γραμματείς και .... φαρισαίους....) , παρά ονομάζοντες τους λαούς άθροισμα σκύλων; Ναι, φίλοι ομογενείς, Σκυλολόγιον! Ποίους; Εσάς, εκ των οποίων εγεννήθησαν οι Βότσαροι, οι Νικήται, οι Μιαούλοι, οι Κάναροι και άλλοι αείμνηστοι ήρωες. Ποιοι; οι μη όντες καλοί να τεκνογονώσι παρά Αρχοντόπουλα, Τσελεπίδας, Βεϊζατάδας [τίτλοι "ευγενείας" των πλουσίων γόνων] και άλλα αντικοινωνικά μισάδελφα, ανθρωπόμορφα θηρία (Σήμερα βλ. γόνοι ακάματοι, γκατζετάκηδες, σκαφάτοι, θεατρίνοι, απαίδευτοι φιλοτομαριστές, ανάλγητοι, .....)

Άλλο, φίλοι ομογενείς, όσων είπα πολύ πλέον αισχρόν και αξιοθρήνητον. Όχι μόνον θέλουν να σας ονομάζει Σκυλολόγιον [όπως π.χ ο πάλαι ποτέ Πάγκαλος σας αποκαλεί κοπρίτες, ή η Θεοδώρα και άλλοι με γκρίζα φρασεολογία άννοους], αλλ' όλη των η σπουδή και η ασχολία θελ' είσθαι να σας καταστήσωσιν αληθώς Σκυλολόγιον. Μη δυνάμενοι πλέον να ζήτε εντίμως από τους κόπους των ιδίων έργων, των αργών την αργίαν μέλλετε να ζηλεύσετε [των τεμπέληδων την τεμπελιά να ζηλεύσετε], αυτούς να μιμήσθε, αυτούς να κολακεύετε, ως δεσπότας και κυρίους σας, και αυτών ανδράποδα να γίνεσθε και σκύλοι, δια να τρέφεσθε καν ως " Κυνάρια από των ψιχίων των πιπτόντων από της τραπέζης αυτών" [για να τρέφεσθε ως σκυλάκια από τα ψίχουλα που θα πέφτουν από τα τραπέζια τους] (Ματθ. ιε΄, 27).

Αυτά προειδοποιούσε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής πριν 185 χρόνια, οι τότε Έλληνες δεν τον άκουσαν και ¨σήμερα φτάσαμε εδώ που ήμαστε¨ όπως ακριβώς τα προέβλεψε. Ωστόσο, επειδή ο λόγος του είναι πάντα επίκαιρος, σκέφθηκα να τον αναδημοσιεύσω με την ελπίδα να βρει σήμερα πιο καλούς και περισσότερους ακροατές να τον λάβουν σοβαρά υπ' όψιν τους και σύντομα, γιατί άλλος καιρός δεν μας μένει, να αποτινάξουμε αυτή την αισχρή ολιγαρχία από τον τόπο μας και να ζήσουμε -επιτέλους- ελεύθεροι (Κ. Σκανδάλης, 2011).

Σπύρος Καμπιώτης
Πανεπιστημιακός
Προεδρεύων της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
της Ένωσης Αδέσμευτων Ελλήνων (ΕΝΑ-Ε)
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου : ''Οι Ευρωπαίοι δείχνουν μια σκανδαλώδη ανοχή προς το ΣΥΡΙΖΑ''

Ακόμα και την ύστατη αυτή ώρα, που η Πατρίδα μας πληγώνεται χρόνο με τον χρόνο, μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα με φόρους και μέτρα λιτότητας που επήλθαν από την κακή διακυβέρνηση 40 χρόνων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και αντί τουλάχιστον τώρα η φτωχοποίηση των Ελλήνων μας ενώσει και μας ''βάλει'' μυαλό και κοιτάξουμε πως θα αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος, υπάρχουν Έλληνες και μάλιστα βουλευτές, που λυπούνται από την όποια επιτυχία της Ελληνικής κυβέρνησης, που αισθάνονται προδομένοι από τους ''φίλους΄΄ τους Ευρωπαίους που δεν συνεχίζουν να ποδοπατούν τον Ελληνικό.
Δυστυχώς με αυτή την φράση της, η κυρία Ασημακοπούλου, αποδεικνύει το ''μέγεθος'' της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που για χάρη του κομματικού και προσωπικού τους οφέλους, προτιμούν την πλήρη αποτυχία της Ελληνικής κυβέρνησης και την πλήρη εξαθλίωση του Ελληνικού λαού.

Δείτε το video που ακολουθείhttp://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Bloomberg: To ΔΝΤ έχει δίκιο για την ΕλλάδαΕίναι απόλυτα δικαιολογημένη η θέση του ΔΝΤ σε σχέση με το ελληνικό χρέος και την ανάγκη ελάφρυνσής του, γράφει το Bloomberg, λίγο προτού συνεδριάσει το Eurogroup.

«Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συναντώνται για να βρουν λύση στο αδιέξοδο με το ελληνικό χρέος. Το τι θα συμβεί περιγράφηκε σε μια επιστολή που διέρρευσε στον Τύπο και έστειλε η Κριστίν Λαγκάρντ στο Eurogroup. Έλεγε όσα δεν ήθελαν να ακούσουν οι υπουργοί» αναφέρει.

To Bloomberg υπογραμμίζει τη θέση της Λαγκάρντ ότι το ΔΝΤ δεν μπορεί να στηρίξει το σχέδιο που ζητούν οι Ευρωπαίοι, το σχέδιο που περιλαμβάνει δεσμεύσεις που η Ελλάδα δεν μπορεί ή δεν θέλει να τηρήσει, και που αναβάλλει μια ελάφρυνση του χρέους.

Η έμμεση απειλή αποχώρησης από τις διαπραγματεύσεις είναι δικαιολογημένη, γράφει το Bloomberg.

Ουσιαστικά, τόσο οι ευρωπαίοι όσο και η ελληνική κυβέρνηση κινούνται σε μια συμφωνία που κανείς δεν πιστεύει ότι θα προχωρήσει. Θυμίζει δε, ένα παλιό ανέκδοτο για την ΕΣΣΔ: Προσποιούμαστε ότι δουλεύουμε και προσποιούνται ότι μας πληρώνουν.»

Το editorial αναφέρεται στα όσα έχει συμφωνήσει η Ελλάδα έναντι των Ευρωπαίων εταίρων (φορολογικές περικοπές, μέτρα έκτακτης ανάγκης που θα ενεργοποιούνται αυτόματα κλπ), συμπληρώνοντας ότι για το ΔΝΤ αυτή η προσέγγιση δεν είναι αξιόπιστη.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, το ΔΝΤ δεν ζητά ένα σχέδιο για να την γλιτώσει η Ελλάδα. «Το χάος που υπάρχει στα οικονομικά της χώρας είναι δικό τους δημιούργημα και οι Έλληνες έχουν πληρώσει το τίμημα με την κατάρρευση του βιοτικού τους επιπέδου.

» Πρέπει να τεθούν πιο ρεαλιστικοί στόχοι, όπως προτείνει το ΔΝΤ, όπως πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ το οποίο και πάλι θα επιβάλλει λιτότητα σε μια χώρα που έχει ήδη υποφέρει πολύ. Αλλά ακόμα και αυτός ο στόχος που είναι χαμηλότερος και πάλι δεν θα κάνει το χρέος βιώσιμο. Μόνο με ελάφρυνση του χρέους θα λυθεί το πρόβλημα.»

Και καταλήγει: Επί μήνες οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης, υπό τη Γερμανία, καθοδηγούνται από τις εσωτερικές τους πιέσεις, αρνούμενες την αναπόφευκτη πραγματικότητα.

» Η Ελλάδα πρέπει σύντομα να αποπληρώσει δάνεια. Όσο το ζήτημα δεν επιλύνεται, θα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης στην Ευρώπη. Και το ΔΝΤ έχει δίκιο να λέει 'Ως Εδώ'»


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Η Ελλάδα προώθησε ψήφισμα στον ΟΗΕ για τα γλυπτά του Παρθενώνα

Με πρωτοβουλία της Ελλάδας υιοθετήθηκε, ομόφωνα από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η απόφαση για την «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης».

Με την απόφαση αυτή δημιουργείται το υπόβαθρο που θα ευνοεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά.

Ωστόσο, έγινε λίγες μόλις μέρες μετά τη δήλωση του υπουργού πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά, να ξαναθέσουμε το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα με εντελώς σύγχρονους και πραγματικούς όρους, αναδεικνύοντας τον βιασμό που έγινε τότε», επισημαίνοντας ότι η τάση είναι «να μην προχωρήσουμε νομικά γιατί κινδυνεύουμε να χάσουμε το αντίστοιχο δικαστήριο».

Ειδική μνεία γίνεται στην Απόφαση για την «Σύσταση της Αρχαίας Ολυμπίας», η οποία καλεί τα κράτη-μέλη σε κινητοποίηση για επιστροφή κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών με ρητή αναφορά στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Μια άλλη, εξίσου σημαντική, διάσταση της Απόφασης, είναι η καταδίκη της καταστροφής μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ένοπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων των υπό κατοχή εδαφών, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως το ISIS.

Η απόφαση είχε ευρείας αποδοχή από συνολικά 74 κράτη, μεταξύ των οποίων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικός αριθμός κρατών της Λατινικής Αμερικής, καθώς και αρκετά αραβικά και αφρικανικά κράτη.

Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Γιατί αποκαλύπτεται ο κουκουλοφόρος στα ΜΑΤ;


Επεισόδια έξω από τη Βουλή διέλυσαν τη συγκέντρωση – Βροχή οι μολότοφ και οι κρότου λάμψης

Λίγο μετά τις 20:30 επικράτησε ένταση, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εκτόξευε βόμβες μολότοφ και αντικείμενα κατά ανδρών των ΜΑΤ που βρίσκονταν μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια. Μετά από λίγα λεπτά οι τελευταίοι απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης απωθώντας τους αντιεξουσιαστές.

Μετά το επεισόδιο, η παρουσία των διαδηλωτών μειώθηκε αισθητά.

Ωστόσο μια περίεργη σκηνή κατέγραψε (άθελα του) ο φακός του MEGA.

Κουκουλοφόροι “κάνουν τη δουλειά τους” πετώντας βόμβες μολότωφ, οι αστυνομικοί των ΜΑΤ πάνε να αντεπιτεθούν, αλλά ένας κουκουλοφόρος μοιάζει σαν να ζητάει τα ρέστα από τον αστυνομικό και μετά βγάζει την κουκούλα σαν να θέλει έτσι να ταυτοποιηθεί καλλίτερα.

Δείτε το βίντεο (0:15)
πηγή
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Σώζονται εγκαταλελειμμένα κτίριαΤην παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων κτιρίων της πρωτεύουσας προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάστασή τους εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο έχει επανασυστήσει τη σχετική επιτροπή με στόχο να έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο νόμου ίσως και πριν από το καλοκαίρι.

Αν και οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμα, η ηγεσία του υπουργείου προσανατολίζεται σε μια λύση στη φιλοσοφία της παλαιάς αντιπαροχής, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο δήμος για τις εργασίες που θα κριθούν απαραίτητες.

Παλαιότερες καταμετρήσεις ανέβαζαν τον αριθμό των κενών, εγκαταλελειμμένων ή αγνώστου ιδιοκτήτη κτιρίων της πρωτεύουσας σε περίπου 1.800. Ωστόσο φαίνεται πως η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση ανεβάζει συνεχώς τον αριθμό τους, εντείνοντας το πρόβλημα το οποίο δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αισθητικής για την πόλη αλλά και δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής.

Συναίνεση

Σε κάθε περίπτωση αυτό που καθιστά σαφές ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, είναι ότι θα επιδιωχθεί η συναίνεση του ιδιοκτήτη τους και δεν θα προωθηθούν λύσεις που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν όπως η παραχώρηση της χρήσης έως 50 χρόνια σε δήμους ή επενδυτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, αυτό φαίνεται να είναι αρκετά σύνθετο κυρίως σε μεγάλα κτίρια του κέντρου της πόλης με δεκάδες ακόμα και... εκατοντάδες συνιδιοκτησίες.


«Το ζήτημα βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Ωστόσο βέβαιο είναι πως είμαστε εντελώς αντίθετοι με τη λογική της άτυπης ''δήμευσης'' μιας ιδιοκτησίας, την οποία θεωρούμε αντισυνταγματική», επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, συμπληρώνοντας ότι δεν μπορείς να παραχωρείς ένα ακίνητο για πενήντα χρόνια, όταν το διάστημα αυτό είναι όλη η αξία του.

Ο ίδιος προσθέτει ότι στόχος είναι να υπάρξει συναίνεση ιδιοκτήτη και Πολιτείας: «Αν ένα κτίριο πρέπει να αποκατασταθεί, να μπορεί να υπάρξει ένα συμβόλαιο μεταξύ δήμου και ιδιοκτήτη, με το οποίο θα συμφωνούν ότι ο πρώτος θα μπορεί να προχωρήσει στην αναπαλαίωσή του και στη συνέχεια να το μισθώσει για λογαριασμό του λαμβάνοντας τα ενοίκια π.χ. για μια 15ετία ή εάν μισθωθεί για τριάντα χρόνια τα ενοίκια να μοιράζονται μεταξύ δήμου και ιδιοκτήτη. Εξετάζουμε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία στη λογική της αντιπαροχής, χωρίς ωστόσο να έχουμε καταλήξει ακόμα».

Το πρώτο βήμα

Η σχετική επιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει τρεις φορές και σύμφωνα με μέλη της, το πρώτο βήμα είναι να οριστεί επακριβώς ποια κτίρια θεωρούνται εγκαταλελειμμένα και να καταγραφούν επίσημα όσα εντάσσονται σ΄αυτήν την κατηγορία. Στη συνέχεια θα αποφασιστεί και ο τρόπος παρέμβασης, με την αρχή να γίνεται πιθανότατα από τα δημόσια κτίρια των οποίων το καθεστώς ιδιοκτησίας είναι πιο ξεκάθαρο.

Στην επιτροπή συμμετέχει και ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων, ο οποίος και στο παρελθόν είχε θέσει αίτημα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Αν και το αίτημα υφίσταται ακόμα, θεωρείται μάλλον απίθανο να γίνει αποδεκτό δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης. Για την ερχόμενη εβδομάδα, πάντως, έχει προγραμματιστεί συνάντηση στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ με στόχο να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο βρίσκεται σε μια πιο σωστή κατεύθυνση αφού με το προηγούμενο δινόταν η δυνατότητα να περιέλθει η χρήση των κτιρίων στον δήμο με συνοπτικές διαδικασίες για διάστημα 50 ετών αλλά τον ΕΝΦΙΑ θα τον πλήρωνε ο ιδιοκτήτης αφού θα είχε την κυριότητα», λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Χαρκιολάκης.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:
Πρόβλημα οι συνιδιοκτησίες

Την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας συνολικής λύσης για το ζήτημα υπογραμμίζει ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχανικών, Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει μελέτη για εγκαταλελειμμένα κτίρια του κέντρου της Αθήνας, συντάσσοντας και το σχετικό σχέδιο νόμου που είχε παρουσιαστεί τον Νοέμβριο του 2014.

«Σαφώς χρειάζεται θεσμική αντιμετώπιση αλλά και συνολική λύση. Διαφορετικά είναι δύσκολο να βρεθεί άκρη με τις συνιδιοκτησίες» τονίζει στο «Εθνος» και εξηγεί: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τα αυτοτελώς εγκαταλελειμμένα κτίρια αλλά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε ποσοστά 10% ή 20% του συνόλου, κυρίως τα μεγάλα κτίρια για τα οποία υπάρχει λύση που μπορεί να τη στηρίξει και η αγορά αφού ακόμα και σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει ζήτηση για γραφεία στο κέντρο από μεγάλους οργανισμούς που δεν μπορεί να καλυφθεί».

Αυτοψίες
Κατά την περίοδο της μελέτης, ο κ. Τριανταφυλλόπουλος είχε πραγματοποιήσει αυτοψίες σε 1.650 κτίρια του κέντρου, ενώ από την έρευνα των ιδιοκτησιών είχε προκύψει ότι υπάρχουν κτίρια στα οποία ο αριθμός των συνιδιοκτησιών ξεπερνά τις... 300. Ο μέσος όρος των συνιδιοκτητών έφτανε τους 32 με τα μισά κτίρια να ανήκουν σε 75 άτομα.

Το κόστος μιας αναπαλαίωσης υπολογίζεται σε περίπου 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατά μέσον όρο, χωρίς να συνυπολογίζονται παρεμβάσεις για τη στατικότητα του κτιρίου.

«Οι ιδιοκτήτες είναι εγκλωβισμένοι. Οι περισσότεροι δεν μπορούν ούτε να τα αναπαλαιώσουν ούτε να τα αξιοποιήσουν κι αυτό επιταχύνει την πορεία ερήμωσης των κτιρίων και συνακόλουθα ολόκληρων γειτονιών. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η 100% συναίνεση είναι δύσκολη και υπάρχει κίνδυνος να μην προχωρήσει τίποτα. Σε περίπτωση που υπάρξει δικαστική διερεύνηση της άρνησης κάποιου για αναπαλαίωση ενός κτιρίου μπορεί να διαρκέσει 15 χρόνια», καταλήγει.

Τα κενά της Αθήνας
Αριθμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην Αθήνα, κενών ή αγνώστου ιδιοκτήτη:

• 1.800 (σύμφωνα με παλαιότερες καταγραφές).

• Σημαντικό πρόβλημα τα μερικώς εγκαταλελειμμένα, στα οποία χρησιμοποιείται μόνο το 10% ή 20% της επιφάνειάς τους.

• Σε 1.650 κτίρια που ελέγχθηκαν από την ειδική ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντοπίστηκαν αρκετές συνιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος ήταν 32 συνιδιοκτήτες, το 50% των κτιρίων είχε 75 συνιδιοκτήτες, ενώ σε ορισμένα μεγάλα κτίρια εντοπίστηκαν πάνω από 300 συνιδιοκτήτες.

• Κόστος αναπαλαίωσης στα κτίρια που μελετήθηκαν: Περίπου 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πού είν' το παρακράτος σου μωρή;..

     Είναι λυπηρή η διαπίστωση,
..αλλά στην Ελλάδα η συλλογικότητα έχει πεθάνει.

Διότι δεν μπορεί κανείς να ονομάσει ''συλλογικότητα'' τις πεντ'-έξη-εφτά διαφορετικές πορείες και συγκεντρώσεις μερικών εκατοντάδων πολιτών,
..που πολύ εύκολα
μπορούν να τις διαλύσουν καμιά δεκαριά παρακρατικοί με κουκούλες προβοκάροντας και προκαλώντας την -άλλο που δεν ήθελαν- επέμβαση των ΜΑΤ.

Συλλογικότητα είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες λαού στο Παρίσι και στις άλλες πόλεις της Γαλλίας,
..όπου πολύ εύκολα, τόσους και άλλους τόσους παρακρατικούς κουκουλοφόρους θα τους είχαν βάλει να φάνε τις κουκούλες τους, ή θα τους είχαν φάει ζωντανούς.

Συλλογικότητα και λαοσύναξη ΔΕΝ είναι αυτό που συνέβη όλο το Σαββατοκύριακο εν όψει της ψήφισης του κατοχικού νόμου-ταφόπλακα της ελληνικής κοινωνίας.
Η συλλογικότητα έχει σαν κυρίαρχο γνώρισμα το ''κοινό καλό'',
..που στην προκειμένη περίπτωση είναι το μείζον κοινό καλό, δηλαδή το καλό της πατρίδας.
Όταν σπουδαιότερο απ' το κοινό καλό, θεωρείται το ατομικό καλό, ή το καλό της ιδεολογικής μας ιδεοληψίας,
..τότε η συλλογικότητα έχει πεθάνει, κι λαός πάει για βρούβες.

Τα πάντα στην Ελλάδα έχουν τελειώσει.
Τα έχουμε τελειώσει εμείς οι ίδιοι με όχημα την ψήφο μας που ακόμη και στον καιρό της κρίσης και των μνημονίων δεν έπαψε να είναι κομματική και ιδεοληπτική.
Δεν φταίει ο πρωθυπουργός-πολιτικός απατεώνας και το παρακράτος του (ένα παρακράτος που δεν είναι στενά κομματικό, παρά ανήκει στο σύστημα και υπηρετεί καθε εξουσία, αρκεί κι αυτή να ανήκει στο σύστημα).
Φταίμε εμείς που του επιτρέψαμε με την ψήφο μας,
..ή με την αβάσταχτη ελαφρότητα της αποχής μας,
..να υλοποιήσει το δωσιλογικό του πρόγραμμα.

Όταν ο λαός αδυνατεί να ενωθεί, αδυνατεί να νοιώσει συμμέτοχος, αδυνατεί να δράσει σαν μία συλλογικότητα,
..τότε έχει πάψει να είναι λαός,
..και το τέλος έχει επέλθει.

Ο καθένας για ''πάρτη του'' λοιπόν,
..ή για την ομαδούλα του με τις κοινές ιδεοληψίες,
..και καληνύχτα μας!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

«Βόμβες» Γκάμπριελ: Ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ΤΩΡΑΜετά το ΔΝΤ και τη Γαλλία, και ο Αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, ζητάει την ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το «Spiegel», ο κ. Γκάμπριελ δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Reuters» ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα πως «το Eurogroup πρέπει να βρει έναν τρόπο για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος. Η Ελλάδα χρειάζεται ελάφρυνση του χρέους της».

Η ελάφρυνση του χρέους «θα βοηθήσει την χώρα και τους ανθρώπους της να μην αγωνίζονται κάθε δώδεκα μήνες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα δάνεια για να αποπληρώσουν τα παλιά» αναφέρει ακόμα ο Αντικαγκελάριος της Γερμανίας, τονίζοντας ότι «γνωρίζουμε όλοι ότι κάποια στιγμή αυτή (σ.σ. η ελάφρυνση του χρέους) θα γίνει. Δεν έχει νόημα να την αποφεύγουμε».

Επίσης ο κ. Γκάμπριελ σημειώνει ότι θα ήταν «εντελώς λάθος για την Ελλάδα να καλύψει τώρα τις ανάγκες της με νέα μέτρα λιτότητας»συμπληρώνοντας «ειδικά τώρα που η χώρα έχει καταφέρει καλύτερη οικονομική ανάπτυξη απ’ ότι θα περίμενε κανείς».


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....