Διυλιστήριο: 03/18/15
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ (pdf)


Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το απόγευμα το νομοσχέδιο για την επανίδρυση της ΕΡΤ με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν2190-1920». Η διάρκεια της διαβούλευσης προσδιορίζεται έως την Πέμπτη στις 10:00.

Οπως προκύπτει, δεν θα υπάρξει αύξηση του ανταποδοτικού τέλους ενώ επαναπροσλαμβάνονται όλοι οι απολυμένοι της πρώην ΕΡΤ.

Η κυβέρνηση σε άτυπη ενημέρωσή της αναφέρει για την ΕΡΤ:

Η ΕΡΤ επαναλειτουργεί για να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει και στην επιλογή του τηλεθεατή και στο τηλεοπτικό στερέωμα. Με το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας χωρίς διακοπή και με πιστή τήρηση των συνταγματικών αρχών, καθώς και η επίλυση των εργασιακών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ως σήμερα.

Με οικονομική εξυγίανση σε πλήρη ανάπτυξη και χωρίς επιβάρυνση

Χωρίς αύξηση του ανταποδοτικού τέλους αλλά με εξοικονόμηση πόρων, κατάργηση προνομίων, περικοπή της σπατάλης των μεικτών και εξωτερικών παραγωγών, των κρυφών αμοιβών, και ουσιαστικό οικονομικό έλεγχο των πεπραγμένων του παρελθόντος επαναλειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη με μουσικά σύνολα, διαδικτυακούς ιστότοπους και οπτικοακουστικό αρχείο. Η ΕΡΤ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό προσφέροντας ποιοτικό περιεχόμενο και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Οι απολυμένοι επιστρέφουν στις δουλειές τους

Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου που ίσχυαν στις 11 Ιουνίου 2013 αναβιώνουν. Η επαναφορά αυτή δεν προκαλεί δημοσιονομική επιβάρυνση ούτε επιβαρύνει τον πολίτη. Το ανταποδοτικό τέλος παραμένει στο σημερινό ύψος των τριών (3,00) ευρώ μηνιαίως ενώ υπάρχει για πρώτη φορά και μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Επίσης οι συμβάσεις εργασίας στη ΝΕΡΙΤ διατηρούνται.

Με διασφάλιση της ανεξαρτησίας αλλά και του κοινωνικού ελέγχου της

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ διορίζεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Απαρτίζεται από 7 μέλη: α) Πρόεδρο, β) Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ) τρία (3) μέλη, με ειδικές γνώσεις και πείρα που μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε., δ) δύο (2) μέλη, που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ Α.Ε. Τα πρώτα 5 μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται μετά από δημόσια πρόσκληση, ενώ τα 2 μέλη εκ των εργαζομένων εκλέγονται με άμεση, μυστική, καθολική ψηφοφορία. Για το πρώτο, μεταβατικό έτος ορίζεται ΔΣ, με μονοετή θητεία, με παρόμοια σύνθεση και συμμετοχή εκπροσώπου της ΠΟΕΣΥ. Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΕΡΤ Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με άλλο δημόσιο αξίωμα, θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε διοίκηση συνδικαλιστικών ενώσεων.

Θεσμοθετείται κοινωνικός έλεγχος της ΕΡΤ με για πρώτη φορά υποχρεωτική συγκρότηση των Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου ανά περιφέρεια.

Εισηγητική έκθεση

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση: «Η αιφνίδια κατάργηση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και συνακόλουθα η διακοπή της συνεχούς και αδιάλειπτης παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας που συντελέστηκε τον Ιούνιο του 2013, συνιστά σοβαρό ρήγμα στην αρχή της συνέχειας της παροχής δημόσιας υπηρεσίας με ουσιαστική έννοια.

Οι νομικές ενέργειες που έλαβαν χώρα και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την περίοδο εκείνη προκάλεσαν ισχυρότατες αντιδράσεις, οι οποίες προήλθαν όχι μόνο από το θιγόμενο προσωπικό του μέχρι τότε λειτουργούντος δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, αλλά και από όλες τις αντιπροσωπευτικές κοινωνικές ομάδες και τους φορείς που σχετίζονται με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση τόσο εντός όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Οι ενέργειες και πολιτικές αυτές έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικά προβληματικό καθεστώς στη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε εργασιακά ζητήματα καθώς και οικονομικά/νομικά θέματα που ανέκυψαν κατά την εκκαθάρισή του.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και μέσα από την αναβίωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας χωρίς ασυνέχεια, η οποία θα λειτουργεί με πιστή τήρηση των συνταγματικών αρχών (όπως αυτές αποτυπώνονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος), και η επίλυση των εργασιακών, οικονομικών και άλλων προβλημάτων που δημιούργησαν οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν ως τώρα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει στη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου καταθέτοντας τις προτάσεις του στη διαβούλευση».

Μεταξύ άλλων, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, σημειώνεται πως «οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ' εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

Εξάλλου, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ, ενώ στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.4173/2013 όπου αναφέρεται η φράση «ΝΕΡΙΤ Α.Ε.», αντικαθίσταται ως «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε»

Επίσης, συστήνεται «Ειδική Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εκκαθάρισης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει».

Το ανταποδοτικό τέλος

Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών ευρώ (3,00 ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη, και απόδοση του αναλογούντος ποσού στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο,
β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους,
δ) οι κάτοχοι μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες,
ε) οι κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι και δέκα ευρώ μηνιαίως,
στ) οι πάσης φύσεως ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, καθώς και τα νεκροταφεία.
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ρυθμίζεται η περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους της παραγράφου 3 του παρόντος, ή της αναπροσαρμογής αυτού για όσους καταναλωτές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και καθορίζονται τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την εξαίρεση αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Επαναπρόσληψη όσων απολύθηκαν τον Ιούνιο του 2013
Σύμφωνα με το άρθρο 16 όλες οι συμβάσεις που λύθηκαν με το «λουκέτο» «αναβιώνουν» από την ψήφιση του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα από την ημερομηνία που θα πάρει ΦΕΚ.
Με Κοινή υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει θα ρυθμιστούν ζητήματα όπως:
α) Μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.

Ωστόσο δεν θα «αναβιώσουν» οι συμβάσεις για:
α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι.
β) όσοι με έγγραφη δήλωση τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της προθεσμίας αυτής.
γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης.

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πρόταση-σοκ! Ισόβια κάθειρξη στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου;


Τα ισόβια δεσμά αντιμετωπίζει ο πρώην «τσάρος» της οικονομίας, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μετά την πρόταση κόλαφο του εισαγγελέα της έδρας στο Ειδικό Δικαστήριο για την πολύκροτη υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Η εισαγγελέας της έδρας, Ξένη Δημητρίου, στην μαραθώνια αγόρευσή της που διήρκησε πέντε ώρες επιχείρησε να αποδομήσει όλα τα επιχειρήματα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, προτείνοντας την ενοχή του για τα αδικήματα της απόπειρας απιστίας και νόθευσης εγγράφου, για τα οποία κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα.

Οι δύο κατηγορίες είναι σε βαθμό κακουργήματος με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου, που σημαίνει ότι εάν το δικαστήριο δεχθεί τις κατηγορίες, οι ποινές σε περίπτωση που δεν του αναγνωριστούν ελαφρυντικά μπορεί να φτάσουν και την ισόβια κάθειρξη.

Σε μια αγόρευση καταπέλτης η εισαγγελέας τόνισε ότι:

«Ο κατηγορούμενος και έχει τελέσει τις πράξεις για τις οποίες έχει παραπεμφθεί ενώπιον σας αλλά και η στάση του πραγματικά με απογοήτευσε γιατί ήταν ένας τρόπος, ένας άντρας που έχει τόσα προσόντα, που έχει υπηρετήσει σε τόσες θέσεις, που έχει μια αξιοπρεπή οικογένεια, ένα βαρύ βιογραφικό θα έπρεπε να έχει συναίσθηση της ευθύνης.
Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη δεν εξοντώνει αλλά δείχνει επιείκεια σε αυτούς που συναισθάνονται αυτό που έκαναν. Δυστυχώς εδώ φάνηκε και αυτό λυπεί, ότι ο κατηγορούμενος δεν σεβάστηκε ούτε την αρχή της αντικειμενικότητας, ούτε την αρχή της αμεροληψίας. Πιστεύω ότι παρέβη τα καθήκοντα. Προτείνω να κηρυχτεί ένοχος και για τα δυο εγκλήματα και ειλικρινά αυτό που με λυπεί και μακάρι να είναι τελευταίο αυτό, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα είμαστε περιπλανιόμουν όχι για τους προγόνους μας αλλά για το κράτος μας και τη διοίκηση μας και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα στο εξωτερικό. Μου καλεί ντροπή ακόμα και η ονομασία της λίστας ως Λαγκάρντ και αισθάνθηκα παρά πολύ άβολα βλέποντας τα έγγραφα που συνόδευαν το δεύτερο CD από τη Γαλλία που αναγκαστήκαμε να ξαναζητήσουμε.»

«Προφάσεις εν αμαρτίες»

«Προφάσεις εν αμαρτίες» είναι όλοι οι ισχυρισμοί του Γ. Παπακωνσταντίνου. Ότι η λίστα ήταν μυστική, Ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί οτι την έχασε... πιστεύω ότι όλα είναι προφάσεις. Ειδικά ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις με την Ελβετία... αυτό και αν ήταν πρόφαση» είπε η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου Ξένη Δημητρίου. «Τα αρχεία διαγράφηκαν μετά την μετατροπή του πρώτου cd σε usb και πριν δημιουργήσει άλλο στικάκι ο Ι. Διώτης. Αυτό προκύπτει εργαστηριακά. Το περιεχόμενο του usb που δημιούργησε ο κατηγορούμενος νοθεύτηκε από πρόσωπο που είχε συμφέρον. Και ο μόνος που είχε συμφέρον ήταν ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Είτε για να βοηθήσει τους συγγενείς του , είτε για να προστατέψει το δικό του όνομα στην πολιτική να μην φανεί στην πορεία, οτι τρεις συγγενείς του ελέγχονται για φοροδιαφυγή» υπογράμμισε η εισαγγελική λειτουργός συμπληρώνοντας «όλοι οι ισχυρισμοί του καταπίπτουν από μόνοι τους εκείνος είχε το συμφέρον να κάνει τη νόθευση, εκείνος την έκανε. Είδαμε τους τρόπους...υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δεν έχει σημασία ποιον τρόπο επέλεξε . Αυτό όμως παραπέμπει στον κ. Διώτη ο οποίος πολλά ξέρει και αρνείται να μιλήσει. Η καταστροφή του usb από τον Διώτη ευνοούσε μόνο τον κατηγορούμενο», υπογράμμισε.
«Δεν τολμά να εκθέσει κανένα από τους συνεργάτες του γιατί δεν τους έδωσε κανένα cd. Μόνος του έκανε ότι έκανε ίσως με κάποιον έμπιστο του.

Δεν είχαν κίνητρο Διώτης και Βενιζέλος

Στην αναζήτηση του προσώπου που είχε κίνητρο για να διαγράψει τα ονόματα των συγγενών του Γ. Παπακωνσταντίνου από τη λίστα Λαγκάρντ προχώρησε κατά τη διάρκεια της αγόρευσης της η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου. Επιχειρώντας να αποδυναμώσει το επιχείρημα του κατηγορούμενου που κάνει λόγο για σκευωρία που στήθηκε σε βάρος του για πολιτικούς λόγους είπε:

«Ο Ι. Διώτης δεν είχε κίνητρο να προβεί στην διαγραφή των συγγενών του κατηγορούμενου. Αν κάποιος ήθελε να τον βλάψει, ο κ. Βενιζέλος θα ήταν μεγαλύτερο το πολιτικό κόστος για τον κ. Παπακωνσταντίνου αν τους άφηνε στη λίστα και διέδιδε πως είναι συγγενείς του χωρίς να τους σβήσει».
Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Πολύ σοβαρό αυτό που έκανε ο Ντάισελμπλουμ. Εδώ κυνηγάμε την τελευταία φορά τον απλό πολίτη, που το ανέφερε κάτι αντίστοιχο


Όταν ο πρόεδρος του Eurogroup κ. Ντάισελμπλουμ δηλώνει ανοιχτά ότι υπάρχει έτοιμο σενάριο σαν της Κύπρου για τις ελληνικές τράπεζες, αναρωτιόμαστε τι θα σκεφτεί άραγε ένας καταθέτης χρημάτων σε ελληνικές τράπεζες; Δεν είναι φυσικό να σκεφτεί ότι θα πρέπει να πάει τα χρήματά του σε κάποιο πιο ασφαλές μέρος, π.χ. σε κάποια γερμανική τράπεζα;

Δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζε ότι αυτή η δήλωσή του μπορεί να προκαλέσει πανικό αναλήψεων από τις ελληνικές τράπεζες και διάλυσης της εθνικής οικονομίας και του ελληνικού κράτους!!!

Έπειτα είπε ότι υπάρχουν έτοιμα σενάρια, αλλά δεν είπε ποιος ετοίμασε αυτά τα σενάρια και ποιος σκέφτεται να τα εφαρμόσει στην Ελλάδα. Πως είναι δυνατόν να σκέφτονται στην Ευρώπη (ποιοι άραγε;) ότι θα εφαρμόσουν κάποια σενάρια στην Ελλάδα, χωρίς η Ελλάδα να έχει συμμετάσχει στην διαμόρφωση αυτών των σεναρίων και να τα έχει αποδεχτεί;


Είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι η μονοπολική ΔΟΕ (Δεξιά Ολιγαρχική Ευρώπη), δεν ανέχεται τη δημοκρατία και τη βούληση των λαών. Εμείς τι κάνουμε;

Η απάντηση της Ελλάδας πρέπει να είναι μία και μοναδική: Δημοψήφισμα για το μονομερές κούρεμα του χρέους, αναλαμβάνοντας όλοι μας τις ευθύνες μας.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δεκτό το αίτημα Τσίπρα για πενταμερή συνάντηση


Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ, έγινε δεκτό το αίτημα Τσίπρα για πενταμερή συνάντηση με Ολάντ, Μέρκελ, Γιούνκερ και Ντράγκι. Ο πρωθυπουργός είχε απευθύνει το αίτημα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκου Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, που αναμένεται να συμμετέχει και αυτός στη συνάντηση των πέντε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση πρόκειται να γίνει την Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ελάτε να μας τα κουρέψετε!..

    Τα χρήματα λέμε! Τις καταθέσεις μας. Ελάτε να μας τις κουρέψετε!
Να δούμε τί ακριβώς θα βρείτε.

Απ' το 90% των πολιτών θα πάρετε εκείνο που σας έδειξε ο υπουργός των Οικονομικών.
Απ' το υπόλοιπο 10%, πάρτε! Έτσι κι αλλιώς αυτοί έχουν. Και το σπουδαιότερο: δεν έχουν πληρώσει ποτέ! Κι αν έχουν πληρώσει θα είναι δυσανάλογα λίγο με αυτό που πληρώνουν οι υπόλοιποι!
Γι αυτό χ@στήκαμε για τις απειλές σας ότι θα γίνει της Κύπρου, και άλλα φαιδρά και π@ύστικα του φλούφλη με την περμανάντ!

Αλλά εκτίθεστε μόνοι σας για το πόσο παλιάνθρωποι είσαστε, και για το πώς εννοείτε την ''Ενωμένη Ευρώπη'', αφού την ίδια ώρα μας καλείτε να πληρώσουμε τους τόκους τού swap με την ονομασία ''Titlos'' της Goldman Sachs, που έμεινε ''ακούρευτο'' το 2012 όταν ληστεύατε δια του ''κουρέματος'' τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες (Χυδαίο χοντρικό, Παπαδήμιε, πείτε αλεύρι: το Ειδικό Δικαστήριο σας γυρεύει!),
..και που στους οικονομικούς κύκλους είναι γνωστό ως ''αμαρτωλό'',
..αφού οργανώθηκε από την Goldman Sachs για να μπει η Ελλάδα στην ευρωζώνη καλλωπίζοντας το αυξανόμενο χρέος της χώρας το 2001, βοηθώντας την έτσι να ανταποκριθεί στους κανόνες ένταξης! ( Κιτρινιάρη του εκσυγχρονισμού, Στουρνάρι, ΧριστοΔουλάκι, ακούτε το καμπανάκι του Ειδικού Δικαστηρίου;)

Κι ακόμα,
..επιμένετε να χαρακτηρίζετε ''μονομερή ενέργεια'' την ψήφιση νομοσχεδίου που στόχο έχει να απαλύνει τις πληγές της καταστροφικής πολιτικής σας των τελευταίων χρόνων!
Βρήκατε καινούργια καραμέλα!

Η αποικιοκρατική σας συμπεριφορά έχει χτυπήσει ''κόκκινο''!
Δεν την θέλουμε ρε τέτοια Ευρώπη, νεοναζιστική και γερμανική όπως την καταντήσατε!
Πάρτε τη και βάλτε την υπόθετο.
Και αμέτε στον διάολο από δώ, αφήστε μας να χρεοκοπήσουμε μόνοι μας, να πεινάσουμε μόνοι μας, να σηκωθούμε μόνοι μας, όπως και άλλες φορές κάναμε, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΤΕ!

Και πάρτε μαζί σας και τα τσογλανάκια που είχατε σπείρει πολλά χρόνια τώρα στην χώρα να παριστάνουν τους αφέντες και τους ''μονόδρομους''!
Πάρτε τους και βάλτε τους να κυβερνούν εσάς,
..ή κάντε τους αρχηγούς των νέων κομμάτων των παιδόφιλων και κτηνοβατών, που όπου νάναι μετά κι απ' την νομιμοποίηση στις ''πολιτισμένες'' χώρες σας αυτών των ανωμαλιών, δεν θ' αργήσουν να δημιουργηθούν και να ζητήσουν την ψήφο των Βησιγότθων!

Κι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα!
Υπάνθρωποι!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Συγκινητικό Τραγούδι της Μελίνας Ασλανίδου απάντηση σε Bild, Σόιμπλε και Μέρκελ


Μία εικόνα, χίλιες λέξεις... ένας στίχος δέκα χιλιάδες νοήματα. Ντυμένα με μουσική εκατομμύρια καρδιοχτύπια... Ένα βίντεο κλίπ με πολλά νοήματα και πολλούς αποδέκτες... Ένα λιθαράκι για την Ελλάδα. Ένα λιθαράκι για την πατρίδα. (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΙΛΑΚΗΣ)

Η Μελίνα Ασλανίδου αποφάσισε να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στους δανειστές μας με στίχους γεμάτους ιστορία και πολιτισμό. Μέσα από το δικό της χώρο και τρόπο έκφρασης θέλησε να δώσει το παρών και να υπερασπιστεί τη χώρα της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει. Μια εκπληκτική εκτέλεση με στίχους που ξεχειλίζουν συναίσθημα και πολιτισμό, μια δυναμική και έντονα φορτισμένη φωνή που μπορούν να μας θυμίσουν γιατί πρέπει να έχουμε το κεφάλι ψηλά. Αξιέπαινη κίνηση!Συγχαρητήρια Μελίνα!
Πηγή

http://diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ο ΕΝΦΙΑ έφερε 2,6 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία


Οι φορολογούμενοι έκαναν το «πατριωτικό τους καθήκον» Ιανουάριο και Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα ο φόρος ακινήτων να αποδειχθεί ιδιαίτερα προσοδοφόρος.

Παρά την γκρίνια, τις αστοχίες και την έντονη κριτική που ασκήθηκε όλους τους προηγούμενους μήνες για τον ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και στο δημόσιο ταμείο εισέρρευσαν έσοδα τα οποία ξεπερνούν τα 2,6 δισ. ευρώ.

Οι υπολογισμοί του υπουργείου Οικονομικών είχαν γίνει στη βάση ότι ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικός φόρος θα οδηγούσαν σε βεβαίωση εσόδων της τάξεως των 3,230 δισ. ευρώ ώστε με την εισπραξιμότητα του φόρου στο 83% να μπουν τελικά στα ταμεία 2,650 δισ. ευρώ τα οποία είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Όπως δείχνουν τα τελικά στοιχεία, οκτώ στα δέκα ευρώ ΕΝΙΦΙΑ εισπράχθηκαν.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έως το τέλος του 2014 είχαν εισπραχθεί περίπου 2 δισ. ευρώ και το μεγάλο στοίχημα παιζόταν πλέον στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, με τις οποίες άνοιγε παράθυρο μη πληρωμής των δύο τελευταίων δόσεων (οι δηλώσεις αυτές «μαζεύονταν» αμέσως από κορυφαία στελέχη του κόμματος), οι φορολογούμενοι φαίνεται πως έκαναν το «πατριωτικό τους καθήκον» στο οποίο είχε αναφερθεί η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη.


http://diulistirio.blogspot.gr/


Πλήρωσαν για ΕΝΦΙΑ 337,070 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο και επιπλέον 316,955 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα, ο ΕΝΦΙΑ να αποδειχθεί ιδιαίτερα προσοδοφόρος για τα δημόσια οικονομικά.ΕΝΦΙΑ έφερε 2,6 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Καταργείται το ΤΑΙΠΕΔ, δημιουργείται νέος φορέας - Μονομερής ενέργεια χαρακτηρίζεται από τους ''Θεσμούς''


Την ώρα που συζητιόταν στην Βουλή το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση ο κύριος Καστέλο διαμήνυσε ότι θεωρείται μονομερής ενέργεια, αλλά παρόλο αυτά συνεχίστηκε κανονικά η συζήτηση στην Βουλή. Στην συνέχεια ήρθε ο κύριος Νταίσεμπλουμ σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό να βάλει στο παιχνίδι της πίεσης και το κούρεμα των καταθέσεων αλλά Κύπρο, χρησιμοποιώντας το τελευταίο χαρτί πίεσης που είναι οι συστημικές τράπεζες και ο κύριος Στουρνάρας.

Στόχος του νομοσχεδίου, μέσω του νέου φορέα, είναι τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις να στηριχθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Τη σχετική ανακοίνωση για την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, έκανε η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ.

Στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας Παράκτιο Αττικό Μέτωπο και η απορρόφηση της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στο ΤΑΙΠΕΔ. Μετά την απορρόφηση αυτή, δημιουργείται ένα Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας που στόχο έχει την αξιοποίηση της ιδιωτικής δημόσιας περιουσίας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται για την χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και την στήριξη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι ακριβείς όροι για τη δημιουργία και τη λειτουργία του νέου αυτού Ταμείου θα προσδιοριστούν με την κατάθεση ξεχωριστού σχεδίου νόμου.

Σύμφωνα με την κυρία Βαλαβάνη «τελειώνει το ΤΑΙΠΕΔ» ως Ταμείο που προωθούσε τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας και απέδιδε εντός δέκα ημερών τα έσοδα στον λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους στο εξωτερικό.

Απαντώντας η υπουργός σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Νικήτα Κακλαμάνη, σχετικώς με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες για τα περιφερειακά αεροδρόμια, είπε πως για το θέμα αυτό και οτιδήποτε άλλο δεν έχει ολοκληρωθεί, θα εξετασθεί με βάση τη νομιμότητα, κάτι που συμφωνήθηκε και στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ

http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....