Διυλιστήριο: 04/30/14
ροη αναρτησεων

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Σοκαριστικό. Φωτογραφία γροθιά στο στομάχι...

Μια εκπληκτική φωτογραφία για ένα τρομερό κοινωνικό φαινόμενο.

Η πρώτη εικόνα που αναφέρεται στα φαινόμενα παιδεραστίας στο Βατικανό.

Η δεύτερη εικόνα αναφέρεται στη σεξουαλικό τουρισμό με θύματα μικρά παιδιά στην Ταϊλάνδη.

Η τρίτη εικόνα αναφέρεται στον πόλεμο στη Συρία.

Η τέταρτη εικόνα αναφέρεται στην εμπορία οργάνων στη μαύρη αγορά, όπου τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά φτωχών χωρών.

Η πέμπτη εικόνα αναφέρεται στο δικαίωμα της ελεύθερης οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Η έκτη εικόνα αναφέρεται στην παχυσαρκία, κατηγορώντας τις μεγάλες εταιρείες fast food.
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Η Σπυράκη... 'πρόλαβε' τον Βρούτση στις περικοπές των συντάξεων. Όλες οι περικοπές των συντάξεων από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο.

Της παραδοχής για τις μειώσεις των επικουρικών από τον υπουργό Εργασίας, προηγήθηκε η δήλωση περικοπών από την πρώην δημοσιογράφο του Mega...

Τη διαβεβαίωση ότι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις θα υπάρξουν, αλλά θα είναι μικρές, από 1η Ιουλίου, με την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, έδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Βρούτσης τόνισε πως οι προσαρμογές στο εφάπαξ με την καθιέρωση του συντελεστή βιωσιμότητας, που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου στις κύριες συντάξεις και θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου στις επικουρικές, ήταν αναγκαίες.

Διαβεβαίωσε πάντως πως δεν θα υπάρξουν στο εξής άλλες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, το οποίο χαρακτήρισε «θωρακισμένο» και «νοικοκυρεμένο».

Ο κ. Βρούτσης δεσμεύτηκε επίσης ότι δεν θα υπάρχει «καμία πρόθεση» για αλλαγές στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών με ανήλικα τέκνα.

Παράλληλα, επαναβεβαίωσε πως δεν σχεδιάζεται η «παραμικρή μείωση» στις συντάξεις.

Ο υπουργός Εργασίας στάθηκε επίσης στην καταπολέμηση των κάλπικων συντάξεων, επισημαίνοντας πως με τις αλλαγές που έχουν τεθεί σε εφαρμογή το φαινόμενο έχει καταπολεμηθεί και πλέον έχουν διαγραφεί από το σύστημα περισσότερες από 30.000 συντάξεις «μαϊμού». Προσέθεσε πως καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Πάντως η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο πως της παραδοχής για τις μειώσεις, προηγήθηκε η δήλωση περικοπών από την πρώην δημοσιογράφο του Mega και νυν υποψήφια ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, η οποία στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου («στον ενικό»), μιλώντας για την «κουρεμένη» σύνταξη της μαμάς της, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι έρχεται και μείωση των επικουρικών συντάξεων...

Ας όμως δούμε όλες τις περικοπές των συντάξεων από τότε που ξεκίνησαν να ''μας σώσουν''.

Νό­μος 3845/2010 - Άρ­θρο 3

10. Κα­τάρ­γη­ση των Δώ­ρων Χρι­στου­γέν­νων, Πά­σχα και του Ε­πι­δό­μα­τος Α­δεί­ας

Τα ε­πι­δό­μα­τα ε­ορ­τών Χρι­στου­γέν­νων και Πά­σχα και το ε­πί­δο­μα α­δεί­ας που προ­βλέ­πο­νται α­πό ο­ποια­δή­πο­τε γε­νι­κή ή ει­δι­κή διά­τα­ξη νό­μου ή κα­νο­νι­στι­κής πρά­ξης για τους συ­ντα­ξιού­χους και βο­η­θη­μα­τού­χους ό­λων των φο­ρέ­ων κύ­ριας α­σφά­λι­σης, με ε­ξαί­ρε­ση τους συ­ντα­ξιού­χους του Ο.Γ.Α., χο­ρη­γού­νται ε­φό­σον ο δι­καιού­χος έ­χει υ­περ­βεί το 60ό έ­τος της η­λι­κί­ας του και το ύ­ψος τους κα­θο­ρί­ζε­ται ως ε­ξής:

α) Το ε­πί­δο­μα ε­ορ­τών Χρι­στου­γέν­νων, στο πο­σό των τε­τρα­κο­σί­ων (400) ευ­ρώ.

β) Το ε­πί­δο­μα ε­ορ­τών Πά­σχα, στο πο­σό των δια­κο­σί­ων (200) ευ­ρώ.

γ) Το ε­πί­δο­μα α­δεί­ας, στο πο­σό των δια­κο­σί­ων (200) ευ­ρώ.

11. Α­πό το ό­ριο η­λι­κί­ας που προ­βλέ­πε­ται στην προ­η­γού­με­νη πα­ρά­γρα­φο ε­ξαι­ρού­νται ό­σοι εξ ι­δί­ου δι­καιώ­μα­τος λαμ­βά­νουν σύ­ντα­ξη λό­γω α­να­πη­ρί­ας ή με το κα­θε­στώς των βα­ρέ­ων και αν­θυ­γιει­νών ή των οι­κο­δο­μι­κών ε­παγ­γελ­μά­των, κα­θώς και οι δι­καιού­χοι εκ με­τα­βι­βά­σε­ως, ε­φό­σον οι τε­λευ­ταί­οι:

α) εί­ναι δι­καιού­χοι λό­γω θα­νά­του συ­ζύ­γου, ή

β) δεν έ­χουν υ­περ­βεί το 18ο έ­τος ή αν σπου­δά­ζουν, το 24ο έ­τος της η­λι­κί­ας τους, ή

γ) εί­ναι α­νί­κα­νοι για ά­σκη­ση ο­ποιου­δή­πο­τε βιο­πο­ρι­στι­κού ε­παγ­γέλ­μα­τος σε πο­σο­στό με­γα­λύ­τε­ρο του 67%.

12. Αν κα­τα­βάλ­λο­νται στο ί­διο πρό­σω­πο δύ­ο κύ­ριες συ­ντά­ξεις α­πό ο­ποιον­δή­πο­τε α­σφα­λι­στι­κό φο­ρέ­α κύ­ριας α­σφά­λι­σης, τα ε­πι­δό­μα­τα της πα­ρα­γρά­φου 10 κα­τα­βάλ­λο­νται μό­νο α­πό τον φο­ρέ­α που κα­τα­βάλ­λει την με­γα­λύ­τε­ρη σύ­ντα­ξη.

13. Αν στη σύ­ντα­ξη συ­ντρέ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ροι του ε­νός δι­καιού­χοι εκ με­τα­βι­βά­σε­ως, το πο­σό των ε­πι­δο­μά­των ε­πι­με­ρί­ζε­ται α­να­λό­γως στα συν­δι­καιού­χα πρό­σω­πα.

14. Τα ε­πι­δό­μα­τα της πα­ρα­γρά­φου 10 δεν κα­τα­βάλ­λο­νται, ε­φό­σον οι κα­τα­βαλ­λό­με­νες συ­ντά­ξεις, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ε­πι­δο­μά­των της πα­ρα­γρά­φου 10, υ­πο­λο­γι­ζό­με­νες σε δω­δε­κά­μη­νη βά­ση υ­περ­βαί­νουν κα­τά μή­να, τα δύ­ο χι­λιά­δες πε­ντα­κό­σια (2.500) ευ­ρώ. Αν με την κα­τα­βο­λή των ε­πι­δο­μά­των της πα­ρα­γρά­φου 10, οι κα­τα­βαλ­λό­με­νες συ­ντά­ξεις υ­περ­βαί­νουν το ύ­ψος αυ­τό, τα ε­πι­δό­μα­τα της πα­ρα­γρά­φου 10 κα­τα­βάλ­λο­νται μέ­χρι του ο­ρί­ου των δύ­ο χι­λιά­δων πε­ντα­κο­σί­ων (2.500) ευ­ρώ, με α­νά­λο­γη μεί­ω­σή τους.

Νόμος 3863/10 άρ­θρο 38 και Ν. 3986/11 άρ­θρο 44

Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων


Α­πό 1.8.2011 με την ψή­φι­ση του ε­φαρ­μο­στι­κού νό­μου 3986/11 η Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων (Ε­ΑΣ) αυ­ξά­νε­ται και ε­πε­κτεί­νε­ται σύμ­φω­να με τους πα­ρα­κά­τω πί­να­κες.

α. Για συ­ντά­ξεις α­πό 1.400,01 € έ­ως 1.700,00 €, πο­σο­στό 3%

β. Για συ­ντά­ξεις α­πό 1.700,01 € έ­ως 2.000,00 €, πο­σο­στό 6%

γ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.000,01 € έ­ως 2.300,00 €, πο­σο­στό 7%

δ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.300,01 € έ­ως 2.600,00 €, πο­σο­στό 9%

ε. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.600,01 € έ­ως 2.900,00 €, πο­σο­στό 10%

στ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.900,01 € έ­ως 3.200,00 €, πο­σο­στό 12%

ζ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 3.200,01 € έ­ως 3.500,00 €, πο­σο­στό 13%

η. Για συ­ντά­ξεις α­πό 3.500,01 € και ά­νω πο­σο­στό 14%

α. Για την πρώ­τη κα­τη­γο­ρί­α το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά την πα­ρα­κρά­τη­ση της ει­σφο­ράς δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται των χι­λί­ων τε­τρα­κο­σί­ων ευ­ρώ (1.400 €).

γ. Ε­ξαι­ρού­νται της πα­ρα­κρά­τη­σης της Ει­δι­κής Ει­σφο­ράς οι συ­ντα­ξιού­χοι λό­γω α­να­πη­ρί­ας ή γή­ρα­τος που λαμ­βά­νουν το Ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κό Ε­πί­δο­μα ή το Ε­πί­δο­μα Α­πο­λύ­του Α­να­πη­ρί­ας του άρ­θρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) ό­πως ι­σχύ­ει.

δ. Στις πε­ρι­πτώ­σεις κα­τα­βο­λής στο ί­διο πρό­σω­πο πε­ρισ­σο­τέ­ρων της μί­ας κύ­ριας σύ­ντα­ξης λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το ά­θροι­σμα των συ­ντά­ξε­ων αυ­τών. Το Κέ­ντρο Ε­λέγ­χου της Η.Δ.Ι­ΚΑ Α.Ε. ε­νη­με­ρώ­νει τους Φο­ρείς Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης και το Δη­μό­σιο για το πο­σό της πα­ρα­κρά­τη­σης. Η πα­ρα­κρά­τη­ση γί­νε­ται α­πό τον Φο­ρέ­α που χο­ρη­γεί το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σό σύ­ντα­ξης.

ε. Στις πε­ρι­πτώ­σεις που στη σύ­ντα­ξη συ­ντρέ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ροι του ε­νός δι­καιού­χοι, για τον προσ­διο­ρι­σμό των πο­σών σύ­ντα­ξης της πα­ρα­γρά­φου 2 λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το συ­νο­λι­κό πο­σό της σύ­ντα­ξης που έ­χει με­τα­βι­βα­σθεί και το πα­ρα­κρα­τη­θέν πο­σό ε­πι­με­ρί­ζε­ται α­νά­λο­γα.

Α­πό 1.8.2011 στους συ­ντα­ξιού­χους που δεν έ­χουν συ­μπλη­ρώ­σει το 60ο έ­τος της η­λι­κί­ας τους πα­ρα­κρα­τεί­ται ε­πι­πλέ­ον ει­σφο­ρά ως ε­ξής:

α. Για συ­ντά­ξεις α­πό 1.700,01 € έ­ως 2.300,00 €, πο­σο­στό 6%

β. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.300,01 € έ­ως 2.900,00 €, πο­σο­στό 8%

γ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 2.900,01 € και ά­νω πο­σο­στό 10%

Α­πό 1.9.2011 θε­σπί­ζε­ται Ει­δι­κή Ει­σφο­ρά Συ­ντα­ξιού­χων Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης ως ε­ξής:

α. Για συ­ντά­ξεις α­πό 300,01 € έ­ως 350,00 €, πο­σο­στό 3%

β. Για συ­ντά­ξεις α­πό 350,01 € έ­ως 400,00 €, πο­σο­στό 4%

γ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 400,01 € έ­ως 450,00 €, πο­σο­στό 5%

δ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 450,01 € έ­ως 500,00 €, πο­σο­στό 6%

ε. Για συ­ντά­ξεις α­πό 500,01 € έ­ως 550,00 €, πο­σο­στό 7%

στ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 550,01 € έ­ως 600,00 €, πο­σο­στό 8%

ζ. Για συ­ντά­ξεις α­πό 600,01 € έ­ως 650,00 €, πο­σο­στό 9%

η. Για συ­ντά­ξεις α­πό 650,01 € και ά­νω πο­σο­στό 10%

Νό­μος 4024/2011 - Άρ­θρο 2

Ρύθ­μι­ση θε­μά­των α­σφα­λι­στι­κών φο­ρέ­ων


1. Α­πό 1-11-2011 μεί­ω­ση 40% κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων για η­λι­κί­ες κά­τω των 55 ε­τών και πο­σά που υ­περ­βαί­νουν τα 1.000 ευ­ρώ.

Για την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κύ­ριας σύ­ντα­ξης που ε­να­πο­μέ­νει με­τά την πα­ρα­κρά­τη­ση α­πό το συ­νο­λι­κό πο­σό της μη­νιαί­ας σύ­ντα­ξης της Ει­σφο­ράς Αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της ε­πι­πλέ­ον ει­σφο­ράς της παρ. 11 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011, (βλέ­πε σελ. 28).

Ε­ξαι­ρού­νται α­πό την εν λό­γω μεί­ω­ση:

α) οι συ­ντα­ξιού­χοι λό­γω γή­ρα­τος ή α­να­πη­ρί­ας, οι ο­ποί­οι λαμ­βά­νουν το ε­ξω­ι­δρύ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα ή το ε­πί­δο­μα α­πο­λύ­του α­να­πη­ρί­ας του άρ­θ. 42 του ν. 1140/81 και του άρ­θ. 30 του ν. 2084/1992, δη­λα­δή οι συ­ντα­ξιού­χοι που ε­ξαι­ρού­νται και α­πό την Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων,

β) τα θύ­μα­τα τρο­μο­κρα­τι­κών ε­νερ­γειών ή βί­αιων συμ­βά­ντων, κα­θώς και οι ορ­φα­νι­κές οι­κο­γέ­νειες αυ­τών,

γ) οι συ­ντα­ξιού­χοι του άρ­θ. 27 του ν. 3185/2003,

δ) ΟΙ συ­ντα­ξιού­χοι του άρ­θ. 5 του ν. 3232/2004 ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και ι­σχύ­ει,

δη­λα­δή οι αι­μορ­ρο­φι­λι­κοί, με­τα­μο­σχευ­μέ­νοι α­πό συ­μπα­γή όρ­γα­να, οι πά­σχο­ντες α­πό χρό­νια νε­φρι­κή α­νε­πάρ­κεια τε­λι­κού στα­δί­ου οι συ­ντα­ξιού­χοι που παίρ­νουν το ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα και πά­σχουν α­πό μυα­σθέ­νεια, α­κρω­τη­ρια­σμό, φω­κο­μέ­λεια, σκλή­ρυν­ση κα­τά πλά­κας, οι συ­ντα­ξιού­χοι γο­νείς, α­δέλ­φια και σύ­ζυ­γοι α­να­πή­ρων κα­θώς και τα ορ­φα­νά και α­πό τους δύ­ο γο­νείς παι­διά που πά­σχουν α­πό νο­η­τι­κή υ­στέ­ρη­ση, αυ­τι­σμό ή πολ­λα­πλές βα­ριές α­να­πη­ρί­ες.

ε) οι συ­ντα­ξιού­χοι της παρ. 3 του άρ­θ. 16 του ν. 2227/1994, οι ο­ποί­οι πά­σχουν α­πό με­σο­γεια­κή α­ναι­μί­α και λαμ­βά­νουν σύ­ντα­ξη με τις δια­τά­ξεις του ν. 612/77.

στ) ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με το κα­θε­στώς υ­περ­βα­ρέ­ων ε­παγ­γελ­μά­των, δη­λα­δή ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με ει­δι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις λό­γω α­πα­σχό­λη­σης σε με­ταλ­λεί­α - λι­γνι­τω­ρυ­χεί­α - υ­πο­θα­λάσ­σιες ερ­γα­σί­ες, για τους ο­ποί­ους έ­χει κα­τα­βλη­θεί το ει­δι­κό πρό­σθε­το αυ­ξη­μέ­νο α­σφά­λι­στρο, κα­θώς και οι συ­ντα­ξιού­χοι του ΤΑΠ-ΔΕ­Η με τις ει­δι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις λό­γω α­πα­σχό­λη­σης σε ο­ρυ­χεί­α, σταθ­μούς πα­ρα­γω­γής και δί­κτυα και για τους ο­ποί­ους έ­χει κα­τα­βλη­θεί το ει­δι­κό αυ­ξη­μέ­νο πρό­σθε­το α­σφά­λι­στρο.

ζ) ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με 35 του­λά­χι­στον έ­τη πραγ­μα­τι­κής α­σφά­λι­σης, ά­ρα και ό­σοι έ­χουν συ­ντα­ξιο­δο­τη­θεί με τις δια­τά­ξεις πε­ρί 37ε­τί­ας και έ­ναρ­ξη συ­νταξιοδότησnς μέχρι 31/12/2010.

Συ­νε­πώς δεν κα­τα­λαμ­βά­νο­νται α­πό την ε­ξαί­ρε­ση οι συ­ντα­ξιού­χοι στους ο­ποί­ους έ­χει χο­ρη­γη­θεί σύ­ντα­ξη βά­σει 35ε­τί­ας ό­πως ι­σχύ­ει α­πό 1/1/2011 με συ­νυ­πο­λο­γι­σμό και πλα­σμα­τι­κών χρό­νων στους ο­ποί­ους και θα γί­νει η σχε­τι­κή πε­ρι­κο­πή.

Ε­πι­ση­μαί­νου­με ό­τι για την κα­τη­γο­ρί­α αυ­τή θα δο­θεί νέ­α Νο­μι­κή Βά­ση.

Ό­μως, ε­πει­δή μέ­χρι στιγ­μής δεν υ­πάρ­χει νο­μι­κή βά­ση γι’ αυ­τές τις πε­ρι­πτώ­σεις, στους συ­ντα­ξιού­χους οι ο­ποί­οι έ­χουν πά­ρει σύ­ντα­ξη με έ­ναρ­ξη α­πό 1/1/2011 λό­γω 35ε­τί­ας - ό­πως ι­σχύ­ει α­πό 1/1/2011 - χω­ρίς συ­νυ­πο­λο­γι­σμό των νέ­ων πλα­σμα­τι­κών χρό­νων, θα γί­νει η πε­ρι­κο­πή α­πό την Μη­χα­νο­γρά­φη­ση ε­νώ θα έ­πρε­πε να ε­ξαι­ρε­θούν α­πό αυ­τή.

Τα πο­σά που έ­χουν πε­ρι­κο­πεί θα πρέ­πει να ε­πι­στρα­φούν στους δι­καιού­χους, με­τά α­πό τις α­παι­τού­με­νες ε­νέρ­γειες των Τμη­μά­των Πλη­ρω­μών με α­ναγ­γε­λί­α στη Δ/νση Εκ­με­τάλ­λευ­σης.

2. Α­πό 1-11-2011 μεί­ω­ση 20% κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων για η­λι­κί­ες ά­νω των 55 ε­τών και πο­σά που υ­περ­βαί­νουν τα 1.200 ευ­ρώ.

Για την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κύ­ριας σύ­ντα­ξης που ε­να­πο­μέ­νει με­τά την πα­ρα­κρά­τη­ση α­πό το συ­νο­λι­κό πο­σό της μη­νιαί­ας σύ­ντα­ξης της Ει­σφο­ράς Αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της ε­πι­πλέ­ον ει­σφο­ράς της παρ. 11 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011, (βλέ­πε σελ. 28).

Ε­ξαι­ρού­νται α­πό την εν λό­γω μεί­ω­ση:

α) οι συ­ντα­ξιού­χοι λό­γω γή­ρα­τος ή α­να­πη­ρί­ας, οι ο­ποί­οι λαμ­βά­νουν το ε­ξω­ι­δρύ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα ή το ε­πί­δο­μα α­πο­λύ­του α­να­πη­ρί­ας του άρ­θ. 42 του ν. 1140/81 και του άρ­θ. 30 του ν. 2084/1992, δη­λα­δή οι συ­ντα­ξιού­χοι που ε­ξαι­ρού­νται και α­πό την Ει­σφο­ρά Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Συ­ντα­ξιού­χων,

β) τα θύ­μα­τα τρο­μο­κρα­τι­κών ε­νερ­γειών ή βί­αιων συμ­βά­ντων, κα­θώς και οι ορ­φανlκές οι­κο­γέ­νειες αυ­τών,

γ) οι συ­ντα­ξιού­χοι του άρ­θ. 5 του ν. 3232/2004 ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και ι­σχύ­ει, δη­λα­δή οι αι­μορ­ρο­φι­λι­κοί, με­τα­μο­σχευ­μέ­νοι α­πό συ­μπα­γή όρ­γα­να, οι πά­σχο­ντες α­πό χρό­νια νε­φρι­κή α­νε­πάρ­κεια τε­λι­κού στα­δί­ου οι συ­ντα­ξιού­χοι που παίρ­νουν το ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κό ε­πί­δο­μα και πά­σχουν α­πό μυα­σθέ­νεια, α­κρω­τη­ρια­σμό, φω­κο­μέ­λεlα, σκλή­ρυν­ση κα­τά πλά­κας, οι συ­ντα­ξιού­χοι γο­νείς, α­δέλ­φια και σύ­ζυ­γοι α­να­πή­ρων κα­θώς και τα ορ­φα­νά και α­πό τους δύ­ο γο­νείς παι­διά που πά­σχουν α­πό νο­η­τι­κή υ­στέ­ρη­ση, αυ­τι­σμό ή πολ­λα­πλές βα­ριές α­να­πη­ρί­ες.

δ) οι συ­ντα­ξιού­χοι της παρ. 3 του άρ­θ. 16 του ν. 2227/1994, οι ο­ποί­οι πά­σχουν α­πό με­σο­γεια­κή α­ναι­μί­α και λαμ­βά­νουν σύ­ντα­ξη με τις δια­τά­ξεις του ν. 612/77.

Τα πο­σά που προ­έρ­χο­νται α­πό τη μεί­ω­ση των συ­ντά­ξε­ων των παρ. 1 και 2 του άρ­θ. 2 του ν. 4024/2011 α­πο­τε­λούν έ­σο­δα του οι­κεί­ου φο­ρέ­α στον ο­ποί­ο α­νή­κει ο συ­ντα­ξιού­χος.

3. Α­πό 1-11-2011 μεί­ω­ση 30% ε­πι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων Ε­ΤΕ­ΑΜ για πο­σά που υ­περ­βαί­νουν τα 150 ευ­ρώ.

Για την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης που ε­να­πο­μέ­νει με­τά την τυ­χόν πα­ρα­κρά­τη­ση α­πό το συ­νο­λι­κό πο­σό της μη­νιαί­ας σύ­ντα­ξης της Ει­δι­κής Ει­σφο­ράς Συ­ντα­ξιού­χων ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης της παρ. 13 του άρ­θρου 44 του ν. 3986/2011, (βλέ­πε πιο πά­νω).

Nό­μος 4051/2012 - Άρ­θρο 6.

Α­να­προ­σαρ­μο­γή συ­ντά­ξε­ων, ε­πι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων και άλ­λες ρυθ­μί­σεις για τον περιο­ρι­σμό της κρα­τι­κής ε­πι­χο­ρή­γη­σης προς α­σφα­λι­στι­κά τα­μεί­α

Πε­ρι­κο­πές στις κύ­ριες συ­ντά­ξειςαπό 1-1-2012.


1. Τα πο­σά της μη­νιαί­ας κύ­ριας σύ­ντα­ξης που υ­περ­βαί­νουν τα χί­λια τρια­κό­σια (1.300) ευ­ρώ και κα­τα­βάλ­λο­νται α­πό την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, κα­θώς και τους λοι­πούς φο­ρείς κύ­ριας Α­σφά­λι­σης αρ­μο­διό­τη­τας Υ­πουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης, μειώ­νο­νται κα­τά 12% α­πό 1.1.2012. Η μεί­ω­ση αυ­τή κα­τα­λαμ­βά­νει και το 50% του συ­νο­λι­κού πο­σού κύ­ριας και ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης που χο­ρη­γεί­ται α­πό το Ε­ΤΑΤ και το Ε­ΤΕ­ΑΜ σε συ­ντα­ξιού­χους προ­συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού κα­θε­στώ­τος. Για τη μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κα­τα­βλη­τέ­ας την 1.1.2012 κύ­ριας σύ­ντα­ξης.

Το πο­σό της κύ­ριας σύ­ντα­ξης με­τά και την πα­ρα­πά­νω μεί­ω­ση της πα­ρα­γρά­φου αυ­τής δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται των χι­λί­ων τρια­κο­σί­ων (1.300) ευ­ρώ.

Ό­ταν δι­καιού­χοι για τη σύ­ντα­ξη λό­γω θα­νά­του εί­ναι πε­ρισ­σό­τε­ροι του ε­νός, το πο­σό πέ­ραν των χι­λί­ων τρια­κο­σί­ων (1.300) ευ­ρώ του συ­νο­λι­κού πο­σού σύ­ντα­ξης μειώ­νε­ται κα­τά το ως ά­νω πο­σο­στό. Το ε­να­πο­μεί­ναν πο­σό σύ­ντα­ξης ε­πι­με­ρί­ζε­ται κα­τά τα πο­σο­στά των δι­καιο­δό­χων.

Πε­ρι­κο­πές στις ε­πι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξειςαπό 1-1-2012.

2. Τα κα­τα­βαλ­λό­με­να πο­σά συ­ντά­ξε­ων α­πό το Ε­νιαί­ο Τα­μεί­ο Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης Μι­σθω­τών (Ε­ΤΕ­ΑΜ), τους Το­μείς του Τα­μεί­ου Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης Ι­διω­τι­κού Το­μέ­α (ΤΕ­ΑΙΤ), το Τα­μεί­ο Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης Δη­μο­σί­ων Υ­παλ­λή­λων (ΤΕ­Α­ΔΥ) και τους Το­μείς αυ­τού “ΤΕ­Α­ΠΟ­ΚΑ” και “ΤΑΔ­ΚΥ”, το Ε­νιαί­ο Τα­μεί­ο Α­σφά­λι­σης Τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων (Ε­ΤΑΤ), τους Το­μείς του Κλά­δου Ε­πι­κου­ρι­κής Α­σφά­λι­σης του Τα­μεί­ου Α­σφά­λι­σης υ­παλ­λή­λων Τρα­πε­ζών και Ε­πι­χει­ρή­σε­ων Κοι­νής Ω­φέ­λειας (ΤΑΥ­ΤΕ­ΚΩ) και τον Κλά­δο Α­σφά­λι­σης Προ­σω­πι­κού ΔΕ­Η του ΤΑΥ­ΤΕ­ΚΩ, μειώ­νο­νται α­πό 1.1.2012 ως ε­ξής:

α. Οι συ­ντά­ξεις έ­ως δια­κό­σια πε­νή­ντα (250) ευ­ρώ, κα­τά πο­σο­στό 10% στο συ­νο­λι­κό πο­σό. Το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά τη μεί­ω­ση δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται του πο­σού των δια­κο­σί­ων (200) ευ­ρώ.

β. Οι συ­ντά­ξεις α­πό δια­κό­σια πε­νή­ντα ευ­ρώ και έ­να λε­πτό (250,01) έ­ως τρια­κό­σια (300) ευ­ρώ, κα­τά πο­σο­στό15% στο συ­νο­λι­κό πο­σό. Το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά τη μεί­ω­ση δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται του πο­σού των δια­κο­σί­ων εί­κο­σι πέ­ντε (225) ευ­ρώ.

γ. Οι συ­ντά­ξεις α­πό τρια­κό­σια ευ­ρώ και έ­να λε­πτό (300.01) και ά­νω κα­τά πο­σο­στό 20% στο συ­νο­λι­κό πο­σό. Το πο­σό της σύ­ντα­ξης με­τά τη μεί­ω­ση δεν μπο­ρεί να υ­πο­λεί­πε­ται του πο­σού των δια­κο­σί­ων πε­νή­ντα πέ­ντε (255) ευ­ρώ.

Τα πο­σο­στά των μειώ­σε­ων αυ­τών κα­τα­λαμ­βά­νουν και το 50% του συ­νο­λι­κού πο­σού κύ­ριας και ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης που χο­ρη­γεί­ται α­πό το Ε­ΤΑΤ και το Ε­ΤΕ­ΑΜ σε συ­ντα­ξιού­χους προ­συ­ντα­ξιο­δο­τι­κού κα­θε­στώ­τος.

Για τη μεί­ω­ση λαμ­βά­νε­ται υ­πό­ψη το πο­σό της κα­τα­βλη­τέ­ας την 1.1.2012 ε­πι­κου­ρι­κής σύ­ντα­ξης.

3. Α­πό τη μεί­ω­ση των πα­ρα­γρά­φων 1 και 2 του άρ­θρου αυ­τού ε­ξαι­ρού­νται οι συ­ντα­ξιού­χοι που προ­βλέ­πο­νται α­πό τις δια­τά­ξεις του τέ­ταρ­του και πέ­μπτου ε­δα­φί­ου της πα­ρα­γρά­φου 2 του άρ­θρου 2 του ν. 4024/2011, ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και ι­σχύ­ει. (βλέπε σελ. 30).

4. Οι α­να­δρο­μι­κές μειώ­σεις των πα­ρα­γρά­φων 1 και 2 πα­ρα­κρα­τού­νται σε 8 ι­σό­πο­σες μη­νιαί­ες δό­σεις αρ­χής γε­νο­μέ­νης α­πό τη σύ­ντα­ξη Μα­ΐ­ου 2012.

5. Τα πο­σά των μειώ­σε­ων των συ­ντά­ξε­ων του άρ­θρου αυ­τού α­πο­τε­λούν έ­σο­δα του φο­ρέ­α α­πό τον ο­ποί­ο κα­τα­βάλ­λε­ται η σύ­ντα­ξη.

6. Το κα­τα­βαλ­λό­με­νο πο­σό του ε­ξω­ι­δρυ­μα­τι­κού ε­πι­δό­μα­τος των πα­ρα­γρά­φων 1 και 2 του άρ­θρου 42 του ν. 1140/1981, ό­πως έ­χει τρο­πο­ποι­η­θεί και ι­σχύ­ει, κα­θώς και το α­νώ­τα­το πο­σό προ­σαύ­ξη­σης της σύ­ντα­ξης των συ­ντα­ξιού­χων α­σφα­λι­στι­κών ορ­γα­νι­σμών αρ­μο­διό­τη­τας υ­πουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Α­σφά­λι­σης λό­γω α­πο­λύ­του α­να­πη­ρί­ας της πα­ρα­γρά­φου 3 του ι­δί­ου ως ά­νω άρ­θρου υ­πο­λο­γί­ζο­νται με το πο­σό που α­ντι­στοι­χεί στο η­με­ρο­μί­σθιο του α­νει­δί­κευ­του ερ­γά­τη της 31.12.2011.

Ας δούμε τώρα και τις δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομικών και όλης της κυβέρνησης για μειώσεις συντάξεωνhttp://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τελικά ''τίς πταίει;'';..

   Όταν στις 29 Ιουνίου 1874 στην εφημερίδα ''ΚΑΙΡΟΙ'' του Πέτρου Κανελλίδη ο Χαρίλαος Τρικούπης δημοσίευε το πολύκροτο άρθρο του με τίτλο ''Τίς πταίει;'',
..έθετε το πολύ βασικό ερώτημα: ''Αηδιάζοντες και αγανακτούντες και βλέποντες την γενικήν κατάπτωσιν των πολιτευομένων ερωτώμεν αυτούς, μη τυχόν αληθώς πταίει το Έθνος;''

Αν παραλλάξουμε λίγο το ερώτημα, χωρίς να χάσουμε πολύ απ' την ουσία του, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε: μη τυχόν στ' αλήθεια φταίει ο λαός;
Το ερώτημα αυτό έρχεται και ξανάρχεται, είτε σαν σόφισμα, είτε σαν πραγματική αναρώτηση, θέτοντας το δάχτυλο ''επί των τύπων των ήλων'': ΦΤΑΙΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ;

Θα ήταν πολύ εύκολο να απαντήσουμε: ναί! Συγχρόνως όμως θα έπρεπε να αναρωτηθούμε:
Διαμορφώνει ο ίδιος ο λαός τις εκλογικές διαδικασίες, με τις οποίες οδηγείται στην κάλπη;
Διαλέγει ο ίδιος ο λαός το εκλογικό σύστημα με το οποίο ''εκπροσωπείται'' στο Κοινοβούλιο;
Μήπως ίσως μπορεί να ορίσει τον χρόνο κατά τον οποίο εκτιμά ότι θα πρέπει να εκφράσει την γνώμη του;
Και το σπουδαιότερο: ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Πώς περιμένει κανείς να οδηγηθεί ο λαός ώριμος και κατασταλαγμένος στις εκλογές, όταν σε όλα τα παραπάνω η απάντηση είναι ''όχι'';
Πώς περιμένει να έχει σωστή άποψη και κρίση για τους πολιτικούς και την πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, όταν τα πάντα αποκρύβονται, καλύπτονται, διαστρεβλώνονται, άλλοτε ωραιοποιούνται και άλλοτε δαιμονοποιούνται,
..και όταν η ''αλήθεια'' που φτάνει πιά στα μάτια και τ' αυτιά του λαού είναι αγνώριστη, σαν να έχει περάσει το είδωλό της από χίλιους παραμορφωτικούς καθρέφτες;

Να λοιπόν ως πού φτάνει η ευθύνη του λαού, και πού αρχίζει η ευθύνη όλων όσων θέλουν να λέγονται πραγματικά ''πνευματικοί άνθρωποι'',
..κήνσορες(κριτές κι επικριτές) και θεράποντες(υπηρέτες) των γραμμάτων, της τέχνης, της αλήθειας!
Όλων αυτών που πρέπει να σταθούν ΟΡΘΙΟΙ στο πλάϊ ενός λαού χειμαζόμενου, προδομένου, βυθισμένου στα σκοτάδια της συγκάλυψης και της προπαγάνδας,
..να τον ενημερώσουν, να τον στηρίξουν, να τον φορτίσουν ηθικά και συναισθηματικά,
..να τον προετοιμάσουν με δυό λόγια, να διαλέξει σωστά και να αποβάλλει από πάνω του (ο λαός) το στίγμα της επιλογής των χειρότερων, των πιό ανήθικων, των πιό ξεπουλημένων!

Έτσι επιμερίζονται οι ευθύνες!
Όλων μας!..


Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Δείτε εικόνες της Ελλάδας του 2014 !!! Μας εξαθλίωσαν, μας εξευτέλισαν ....

Ένταση επικρατεί στη λαϊκή αγορά στον Κολωνό για μία σακούλα με δωρεάν φρούτα και λαχανικά.

Από το πρωί, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών διανέμουν δωρεάν τα προϊόντα τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει συνωστισμός στις λαϊκές, για να προμηθευτούν οι πολίτες δωρέαν τα προϊόντα.

Δείτε το βίντεο από το Star:Πηγή
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Απίθανος διάλογος που είχε χθες ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΜΚΙΕ* με συνεργάτη του Υπ. Υγείας ... τα σχόλια δικά σας

Παραθέτουμε τον απίθανο διάλογο που είχε χθες ο υπεύθυνος επικοινωνίας μας του Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού με συνεργάτη του Υπ. Υγείας ... τα σχόλια δικά σας

"Διάλογος χθες νωρίς το βράδυ με συνεργάτη του Υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη (το όνομα του ξεκινά με το γράμμα Σ)

Συνεργάτης Υπ. – Καλησπέρα σας, ο κος Σιδέρης;

Εγώ – Ναι ο ίδιος

Συνεργάτης Υπ. – Σας καλώ από το Υπ. Υγείας και συγκεκριμένα από το γραφείο του Υπ. Υγείας

Εγώ – Μάλιστα … πως μπορώ να σας βοηθήσω;

Συνεργάτης Υπ. – Διαβάσαμε το άρθρο της κας. Turner στο VICE και θέλουμε να μάθουμε περισσότερα …

Εγώ – να μάθετε περισσότερα για τους 4 ανασφάλιστους ασθενείς με την ηπατίτιδα;

Συνεργάτης Υπ. – ναι ναι, αυτούς …

Εγώ – … (προσπαθώντας να συγκρατήσω να νεύρα μου) συγνώμη αλλά έχουμε ενημερώσει το Υπ. Υγείας από τις 11/03 με κατεπείγουσα επιστολή μας και μετά στις 27/03 με δημόσια έκκληση μας πάλι προς το Υπουργείο σας τα πάντα, μάλιστα η δημόσια έκκληση μας έχει και αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης … και φυσικά αναρίθμητα τηλεφωνήματα από άλλη εθελόντρια με συνεργάτες σας.

Συνεργάτης Υπ. – Ναι ναι τα έχω όλα μπροστά μου

Εγώ – Οπότε γνωρίζεται τα πάντα

Συνεργάτης Υπ. – Μάλιστα. Με ποιους από τους συνεργάτες του υπουργού έχετε μιλήσει;

Εγώ – Πολύ ωραία τότε! Την κα. … και τον κ. … Τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε με τους ασθενείς μας;

Συνεργάτης Υπ. – (εδώ αρχίζει το λογύδριο) κ. Σιδέρη, γνωρίζεται πολύ καλά ότι το Υπ. Υγείας και συγκεκριμένα ο Υπουργός μας (το είπε με ενθουσιασμό) κάνει ότι καλύτερο μπορεί, τηρουμένων πάντα των αναλογιών της πολύ δύσκολης περιόδου που περνάμε … (μπλα μπλα μπλα μπλα). Ξέρετε καλά (με έμφαση) ότι ο Υπουργός έχει βοηθήσει επανειλημμένα ασθενείς σας, π.χ. τους 10 ανασφάλιστους αρχές του χρόνου.

Εγώ – (είπα να μην δυναμιτίσω την συζήτηση και να του πω ότι για τις τράπεζες βρίσκουν λεφτά κλπ.) κ. Σ……. αυτά που λέτε δεν ισχύουν, έχετε αφήσει τους ανασφάλιστους πλήρως εκτεθειμένους και πεθαίνει κόσμος, αυτά δεν τα γνωρίζετε; Ελάχιστους έχετε βοηθήσει και αυτό μετά από πολύ φασαρία μέσω των ΜΜΕ. Τίποτα παραπάνω!

Συνεργάτης Υπ. – κ. Σιδέρη (με έμφαση) θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο Υπουργός έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες …

Εγώ – Ποιες είναι αυτές, θέλετε να μου τις πείτε;

Συνεργάτης Υπ. – Μα δεν γνωρίζετε ότι όλοι οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση στο ΠΕΔΥ;

Εγώ – (κάπου εδώ αρχίζω και ανεβάζω πίεση) … κ. Σ…… νομίζω ότι μου κάνετε πλάκα! Στο ΠΕΔΥ οι ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ στους γιατρούς, όχι σε φάρμακα και εξετάσεις, π.χ. αιματολογικές κλπ.

Συνεργάτης Υπ. – … (σιγή, προσπαθεί να βρει τι να πει) κ. Σιδέρη δεν είναι έτσι ακριβώς.

Εγώ – Πως είναι για πείτε μου; Έχω το ΦΕΚ, θέλετε να σας το στείλω;

Συνεργάτης Υπ. – Μα το γνωρίζω κ. Σιδέρη

Εγώ – μάλλον δεν το γνωρίζετε, αλλιώς θα ξέρατε ότι ρητά λέει για δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων ΜΟΝΟ στους γιατρούς. Θέλετε να σας το στείλω να το διαβάστε;

Συνεργάτης Υπ. – (και εδώ αλλάζει τη συζήτηση) κ. Σιδέρη, προερχόμαστε από διαφορετικές ρίζες (;;;;;;;) και αντιλαμβάνομαι ότι βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά …

Εγώ - … δεν αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, εσείς πληρώνεστε από το Υπ. Υγείας;

Συνεργάτης Υπ. – … (σιγή)

Εγώ – εσείς δουλεύετε για τον Υπουργό και το Υπ. Υγείας, σωστά; Σωστά! Εγώ και οι άλλοι 249 εθελοντές του κοινωνικού ιατρείου ότι κάνουμε το κάνουμε αφιλοκερδώς κ. … και ουσιαστικά κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το Υπ. Υγείας. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, το έχετε καταλάβει;

Συνεργάτης Υπ. – κ. Σιδέρη, είσαστε αξιέπαινοι για τη δουλειά που κάνετε (μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα)… και εμείς κάνουμε ότι μπορούμε (ξανά παίζει η κασέτα «κάνει ότι μπορεί ο καλός μας ο Υπουργός»)

Εγώ – κ. Σ….. θέλετε να καταλήξετε κάπου;

Συνεργάτης Υπ. – Απλά ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα και να σας πω ότι δίνουμε λύσεις όπου μπορούμε (!!!) αφού δεχόμαστε πάρα πολλά αιτήματα (εδώ ξανά παίζει η κασέτα περί οικονομικής κρίσης και στενότητας των οικονομικών του Υπουργείου) … και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον … (και κάπου εδώ πάει να κλείσει το τηλέφωνο)

Εγώ – κ. Σ….. δεν μου έχετε απαντήσει όμως για το τι σκοπεύετε να κάνετε με τους ασθενείς μας! Οι άνθρωποι έχουν ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ, είναι μεταδοτικό νόσημα, το γνωρίζετε;

Συνεργάτης Υπ. – … θα κάνουμε ότι μπορούμε κ. Σιδέρη, θα σας ενημερώσουμε.

Ο παραπάνω διάλογος έγινε σε 2 τηλεφωνικές συνομιλίες που τις συμπυκνώσαμε σε μία. Δεν δημοσιεύουμε το όνομα του συνεργάτη του Υπ. Υγείας πλήρως γιατί τον λυπόμαστε. Φυσικά απάντηση δεν πήραμε για το εάν θα βοηθήσουν ή όχι. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι οι άνθρωποι απλά διαχειρίζονται μια κατάσταση και τίποτα παραπάνω.

Αυτοί έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους."

Διαβάστε περισσότερα.... »
....

«Στα αρχ@@@ια μου αν αυτοκτόνησαν»!

Φαίνεται πως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τσίπα.

Την ώρα που λόγω κρίσης άνθρωποι απελπισμένοι βάζουν τέλος στην ζωή τους, πολιτευτής της ΝΔ γράφει στο fb «Στα αρχίδια μου αν αυτοκτόνησαν»!

Την οργή του κόσμου προκάλεσε η απάντηση του πολιτευτή της Ν.Δ στην Πάτρα Γιάννη Δριμάλα σε σχόλιο πολίτη.
Συγκεκριμένα γράφει ο Μάριος Α.:

"Ο Κύριος Giannis Drimalas πολιτευτής της ΟΝΝΕΔ & της ΝΔ ο οποίος μου έστειλε αίτημα φιλίας, με αφορμή ανάρτηση στον τοίχο του όπου έγραψε αυτολεξί τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική διαφήμιση της ΝΔ όπου και καταλήγει «ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ» και του απάντησα «Πάλι σήμερα είχαμε 3 αυτοκτονίες Γιάννη. Έχει δίκιο ο Σαμαράς. Θα τα καταφέρουμε. Να μην μείνει κανενας ζωντανος» μου έστειλε το ακόλουθο μύνημα στα εισερχόμενά μου:

«kalhspera!!!epidi den me 3ereis kai den se 3erw … gia na min paragnwristoume 8a protimousa na min 3anasxoliaseis ston teixo mou …. sta @@ mou an pe8anan – autoktonisan – skwto8ikan …. opws kai esena sta @@ sou an skwto8ikan 1000 stin tinisia ton perasmeno mhna!!!
mporeis na kaneis oti goustareis stis ekloges apla min me enoxleis….. euxaristw gia ton xrono sou!»"

Όπως ήταν λογικό μόλις ο Μάριος Α. ανέβασε την απάντηση του πολιτευτή έγινε χαμός και αυτό είχε ως συνέπεια ο Γιάννης Δριμάλας που είναι γνωστός στην Πάτρα έσπευσε αμέσως να αλλάξει τις φωτογραφίες του προφίλ του, ενώ στη συνέχεια άλλαξε και το όνομά του.

Εμείς αυτό που έχουμε να ρωτήσουμε στο εν λόγω καθίκι είναι το εξής:

Σε ποια αρχίδια σου ρε γράφεις τις αυτοκτονίες του απελπισμένου κοσμάκη; Σε αυτά που δεν έχεις; Ή σε αυτά που θα σου κόψουμε σε λίγο καιρό; Τότε να δούμε που θα μας γράφετε..

Άλλωστε και εσύ και οι όμοιοί σου τα αρχίδια μας θα πάρετε σε αυτές τις εκλογές και μετά και εμάς στα αρχίδια μας αν θα σας κρεμάσουμε ή θα σας κάψουμε..

Είναι ξεκάθαρο το ποιών αυτού του ανθρωποειδούς -η σκατόφατσα του κάνει μπαμ απο μακρυά- πόσο γελοίος είναι και πως μπροστά στο συμφέρον του αυτός είναι ικανός να πουλήσει και την ίδια του τη μάνα! Αν δεν το έχει κάνει ήδη! Πραγματικά είναι εξοργιστικό που υπάρχουν τέτοια άτομα στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας του 2012!
Ο εν λόγο ανθρωπος (ο θεός να τον κάνει) πρέπει να φάει πολύ μα πολύ ξύλο μπας αι ισσοροπήσει λιγάκι! Και η αλήθεια είναι πως με την φωτό του στο ίντερνετ δύσκολα θα ξανακυκλοφορήσει ήρεμα έξω.. Και καλά να πάθει!!! Το κατακάθι του ανθρώπινου είδους!

Καθίκι, βρωμερός, άθλιο απολειφάδι της πιο μαύρης εποχής της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανορθόγραφος υπάνθρωπος, που ούτε νεκρούς δε σέβεται στο βωμό της ψηφοθηρίας και ζητάει την ψήφο μας θέλοντας να μας "εκπροσωπήσει" το σαπίδι.. Μαύρο ρε, μαύρο και στη λήθη των αιώνων όλα αυτά τα καθάρματα


Αλλά τι να περιμένουμε; Με έναν τέτοιο τυχοδιώκτη που έχει αρχηγό, τί άλλο θα μπορούσαμε να περιμένουμε;
Τέτοια ρεμάλια θα βάλει στα ψηφοδέλτιά του.
Εδώ ο αρχηγός του μας περνάει για ...αμοιβάδες νομίζοντας ότι έχουμε ξεχάσει τη λαμπρή του πορεία το 90-93. Τη μία σαν υπουργός οικονομικών μας έφερε σε μια παρόμοια κατάσταση με τη σημερινή. Την άλλη σαν εξωτερικών υπέγραψε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και μας έφερε εδώ μέσα όλη την αλβανική μαφία. Και τέλος έριξε το κόμμα του και τον αυτουργό αυτής της πτώσης ήθελε να τον ξανακάνει ...βολευτή.

Αυτός λοιπόν με τους δριμάλες του θέλει να ξανακυβερνήσει την Ελλάδα. Από μας εξαρτάται αν θέλουμε να πάμε μια ώρα αρχίτερα στο γκρεμό.

Και κοίτα δριμάλα, πως διάολο σε λένε, να ξέρεις πλέον πολλοί σκέφτονται τα εξής:

"Όταν έρθει η ώρα να αυτοκτονήσω δεν θα γίνω ήρωας σαν το συνταξιούχο φαρμακοποιό. Πριν το κάνω θα έχω φάει και 5 από σας καθάρματα."
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Τι περιλαμβάνει το νέο μεσοπρόθεσμο 2014 - 2017 !!! Ψηφίστε τους .... μην τους ξεχάσετε !!!!

Υπό καθεστώς αυστηρότατης πίεσης για τέσσερα ακόμη χρόνια μπαίνουν τα ελληνικά νοικοκυριά με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της περιόδου 2014 – 2017 που παρουσιάζει το www.bankingnews.gr.

Αυτό προβλέπει περισσότερους φόρους κατά 2,6 δις. ευρώ από την έμμεση φορολογία (κυρίως από τους ΕΦΚ σε καύσιμα και ποτά αλλά και από τον ΦΠΑ) και τα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων αλλά και νέες μεγάλες μειώσεις σε όλα τα κονδύλια του κράτους.

Το νέο Μεσοπρόθεσμο που η κυβέρνηση θα το παρουσιάσει ως το νέο «χάρτη εξόδου από το μνημόνιο και την οικονομική κρίση», βάζει σε καθεστώς… αυστηρής δίαιτας το δημόσιο ώστε να συμβάλει με 5,5 δισ. ευρώ στην κάλυψη του δημοσιονομικού «κενού».
Ουσιαστικά, οι συζητήσεις της κυβέρνησης με τους δανειστές για το νέο Μεσοπρόθεσμο ξεκινούν από τα 8,1 δις. ευρώ (5,5 δις ευρώ +2,6 δις. ευρώ ) που αποτελεί το βασικό σενάριο του προγράμματος.

Στην τετραετία 2014 – 2017 προβλέπονται πρόσθετες περικοπές δαπανών άνω του 1 δισ. ευρώ ανά έτος, σε υπουργεία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και γενικά σε όλους τους φορείς που «σιτίζονται» από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μόνο από το «ψαλίδι» των πιστώσεων στα υπουργεία η κυβέρνηση στοχεύει σε μία εξοικονόμηση δαπανών που θα φθάσει τα 2 δις. ευρώ στο τέλος της περιόδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα 17 υπουργεία 4 είναι αυτά τα οποία μπαίνουν σε καθεστώς αυστηρής λιτότητας. Πρόκειται για το Εργασίας, το Παιδείας, το Υγείας και το Εθνικής Άμυνας των οποίων τα κονδύλια «ψαλιδίζονται» κατά 1,4 δις. ευρώ.

Το μεγαλύτερο βάρος αυτής της προσαρμογής θα σηκώσει το υπουργείο Εργασίας που θα πρέπει να μειώσει κατά 754 εκατ. ευρώ τις δαπάνες του έως το 2017 στα 11,4 δις. ευρώ από 12,1 δις. ευρώ που θα ανέλθουν το 2014.

Ακολουθεί το Παιδείας με περικοπές 440 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα προέλθουν από το κλείσιμο Πανεπιστημίων και σχολών ΑΕΙ και του «κύματος» της διαθεσιμότητας που θα «σαρώσει» την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται το υπουργείο Υγείας το οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα νέο νυστέρι των δαπανών του κατά 116 εκατ. ευρώ προκειμένου να μην ξεπεράσουν το «πλαφόν» των 4,3 δις. ευρώ που έχει ορίσει η τρόικα στην εκπνοή του Μεσοπρόθεσμου.

Από τον «συνήθη ύποπτο» που δεν είναι άλλο από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζητούνται περικοπές 116 εκατ. ευρώ κυρίως από το μέτωπο των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενώ 58,4 εκατ. ευρώ θα αφαιρεθούν από τις πιστώσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από τη «μέγγενη» νέου Μεσοπρόθεσμου δεν θα γλιτώσουν και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες στην τετραετία 2014 – 2017 μειώνονται κατά 310 εκατ. ευρώ στα 6,690 δις. ευρώ από 7 δις. ευρώ το 2014.

Το 2015 προβλέπεται να διατεθούν στην αγορά επενδυτικοί πόροι ύψους 6,9 δις. ευρώ και 6,7 δις. ευρώ το 2016.

Σε ότι αφορά την κατανομή αυτών των κονδυλίων τα 5,6 δις. ευρώ θα απορροφήσουν τα υπουργεία και το υπόλοιπο κομμάτι 1,1 δις. ευρώ θα μοιραστούν οι υπόλοιποι φορείς.
Από τα υπουργεία τη «μερίδα του λέοντος» θα λαμβάνει καθ όλη την διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου το Ανάπτυξης, το οποίο θα έχει στην διάθεση του ένα ποσό 3,6 δις. ευρώ για το 2015, 3,3 δις. ευρώ για το 2016 και άλλα 3,3 δις. ευρώ για το 2017.

Εκτός από τις περικοπές στις δαπάνες το νέο Μεσοπρόθεσμο προβλέπει και σημαντικές αυξήσεις φόρων. Τα καθαρά έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,6 δις. ευρώ στα 23,1 δις. ευρώ από 20,5 δις. ευρώ το 2014. Αυτά θα προέλθουν μέσα από νέες αυξήσεις που θα γίνουν στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, κυρίως σε καύσιμα και ποτά και κατάργηση των προνομιακών καθεστώτων του ΦΠΑ.

Την ίδια στιγμή υπάρχει προγραμματισμός για νέες αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη των δήμων έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα τους προκειμένου να φθάσουν στα 7,1 δις ευρώ το 2017 από 6,7 δις, ευρώ το 2014.

Από τις αυξήσεις σε αυτά τα τέλη ωφελημένος θα βγει και ο προϋπολογισμός αφού ένα ποσό της τάξης των 750 εκατ. ευρώ το χρόνο ή 3 δις. ευρώ στην τετραετία είναι υποχρεωμένοι οι δήμοι να το αποδίδουν στο Γενικό Λογιστήριο.

Με το νέο Μεσοπρόθεσμο, στο οποίο η κυβέρνηση έχει αφήσει ακόμη ανοικτό το κομμάτι με το δημοσιονομικό «κενό» για τη διετία 2015 – 2016 που φθάνει τα 6,5 δις. ευρώ σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση του ΔΝΤ, αφού θα αποτελέσει το βασικό κεφάλαιο των συζητήσεων που θα γίνουν με την τρόικα.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από το βασικό σενάριο του Μεσοπρόθεσμου είναι ότι:
* Η ιδιωτική κατανάλωση θα αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητα από το 2015 με ρυθμό 1,6% – 1,7%, ενώ η δημόσια θα βρεθεί σε θετικό πρόσημο το 2017, γεγονός το οποίο είναι ενδεικτικό της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.
* Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές θα φθάσει στα 186 δις. ευρώ το 2015, στα 195 δις. ευρώ το 2016 και πάνω από το ψυχολογικό «φράγμα» των 200 δις. ευρώ το 2017 στα 205 δις. ευρώ
* Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (κατασκευές, εξοπλισμός) θα αρχίσουν να κινούνται από το 2014 ανοδικά για να φθάσουν στο 11,5% το 2015 και στο 14,9% το 2016.
* Η τελική εγχώρια ζήτηση εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ενισχύεται από το 2015 σε ποσοστό 2% και θα φθάσει στο 4% τα επόμενα δύο χρόνια.
* Οι δαπάνες για καταπτώσεις εγγυήσεων θα παρουσιάσουν σημαντική άνοδο τα επόμενα χρόνια. Από τα 700 εκατ. ευρώ προβλέπεται να αυξηθούν κατά 437 εκατ. ευρώ στο 1,1 37 δις. ευρώ το 2017 εντείνοντας έτσι την ασφυξία στον προϋπολογισμό.
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ελλάδα : Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν θα εισπράττει τέλη διέλευσης Φυσικού Αερίου.

Σε πολιτικό φιάσκο που αποδίδεται στην αγωνία των επικοινωνιολόγων της κυβέρνησης να αναστήσουν το ανύπαρκτο succes story, εξελίσσεται η υπόθεση του αγωγού φυσικού αερίου TAΡ.

Βασική παράμετρος η οποία είχε αποκρυβεί και η οποία αποκαλύφθηκε χθες από το defencenet.gr και εν συνεχεία βέβαια αναπαράχθηκε από τα περισσότερα ΜΜΕ είναι ότι η κοινοπραξία δεν θα πληρώνει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ από τέλη διέλευσης από το ελληνικό έδαφος!

Την ίδια στιγμή ο South Stream που θα περνά από την τουρκική ΑΟΖ στην Μαύρη Θάλασσα θα δίνει στην τουρκική οικονομία πάνω από 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που δέχεται μία κυβέρνηση να μην εισπράττει τέλη διέλευσης ενός αγωγού φυσικού αερίου, όταν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης θησαυρίζουν.

Η συμφωνία και οι όροι της αγγίζουν τα όρια της απιστίας σε βάρος του δημοσίου...

Όσο για τα πραγματικά έστω έμμεσα έσοδα το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ως εκτιμήσεις το ποσό των 320 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος ... 15ετίας από την έναρξη λειτουργίας του αγωγού!

Δηλαδή μέχρι το 2038 (ο αγωγός θα αρχίσει να λειτουργεί και να στέλνει στην Ιταλία φυσικό αέριο το 2023) η Ελλάδα θα ειπράξει αυτά τα λεφτά και ο Α.Σαμαράς αποκαλεί "επιτυχία της 10ετίας" την συμφωνία!

Αλλά ζήτημα τίθεται και ως προς απαλλοτριώσεις. Θα πληρωθούν τα ακίνητα που θα απαλλοτριωθούν στην πραγματική τους αξία η θα είναι συμβολική η απαλλοτρίωση.

Επίσης δημιουργούνται ερωτήματα γιατί δεν κλείστηκε πριν την υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό συμφωνία αγοράς του αζέρικου φυσικού αερίου σε προνομιακή τιμή έτσι ώστε να πιεστεί και η Gazprom να μειώσει την τιμή στην οποία πουλάει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα; Τώρα είναι αργά για οποιαδήποτε ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Η Gazprom είναι πολύ ισχυρή για να διακανονίζει αυτή τις εξελίξεις ακόμα και στην τιμή του αζέρικου φυσικού αερίου. Το πρόβλημα της Gazprom ήταν ο Nabucco όπως έχουμε ήδη αναλύσει, ο οποίος θα πλαγιοκοπούσε τον South Stream με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα από μτον ΤΑΡ. Η χθεσινή δήλωση του προέδρου της Gazpom A.Mίλερ για την επιλογή του ΤΑΡ, τα λέει όλα: "Nabucco, τέλος"!

Ακόμα και φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, μετά τις αποκαλύψεις του defencenet.gr,παραδέχονται τις πραγματικές διαστάσεις του deal, αλλά μακάρι να περιοριζόταν στο ανύπαρκτο ή ελάχιστο οικονομικό όφελος η συμφωνία:

Ο αγωγός θα λειτουργήσει ως ένα ακόαμ μέσο πίεσης των ΗΠΑ και της Τουρκίας για μεταφορά του ισραηλινού και του κυπριακού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας. Η ευθεία απόσταση από τα ισραηλινά ενεργειακά πεδία της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι τον αγωγό TAP είναι περίπου 700 χιλιόμετρα (περιοχή της Άγκυρας) και το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται σε 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, η κατασκευή ενός τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο υπολογίζεται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός αυτού θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην εξαγωγή του κυπριακού και του μελλοντικού ελληνικού φυσικού αερίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας;

Πραγματικά πρέπει να είναι απελπισμένοι στην κυβέρνηση για να πανηγυρίζουν για μα τέτοια συμφωνία. Να τονίσουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα ο ΤΑΡ, αλλά τα όσα έχουν συμφωνηθεί από την κυβέρνηση για τον ΤΑΡ που προβληματίζουν...
http://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....