Διυλιστήριο: 01/23/16
ροη αναρτησεων

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται εγγύηση καταθέσεων έως 300.000 ευρώ

Το νέο σχέδιο νόμου, για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2014/49/ΕΕ, η οποία θέτει τους κανόνες και τους όρους εγγύησης των καταθέσεων, προβλέπει την προστασία τους έως του ποσού των 300.000 ευρώ για ειδικές περιπτώσεις (καταθέσεις από αποζημιώσεις, εφάπαξ, πώληση κατοικίας ή οικοπέδου κ.α.).

Για τις άλλες περιπτώσεις, το ανώτατο όριο κάλυψης της κατάθεσης για κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από πόσους λογαριασμούς διατηρεί και σε πόσες τράπεζες, παραμένει στις 100.000 ευρώ και η αποζημίωση θα δίνεται εντός 7ημέρου από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Η προστασία των καταθέσεων δεν παρέχεται καθόλου σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αυτές έχουν γίνει από δημόσιους φορείς, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών ταμείων και των ΟΤΑ, έχουν δεσμευθεί με δικαστική απόφαση και

Πότε οι καταθέσεις προστατεύονται έως 300.000 ευρώ

Κατ' εξαίρεση, προστατεύονται με πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις, στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι (6) μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:
α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ' επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων ιδιοκτήτη,
β) από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,
γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,
δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,
ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,
ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,
η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.
Ποσά που πιστώνονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται προστασίας

α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό,
β) τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζονται στην περίπτωση 118 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
γ) οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 (Α΄166). Όσο διαρκεί η ποινική δίκη, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου περί αναστολής οποιασδήποτε καταβολής μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.
δ) οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στην περίπτωση 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ε) οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό. Προκειμένου περί λογαριασμών πελατείας των ΕΠΕΥ ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,
στ) οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3691/2008, όταν καθίστανται μη διαθέσιμες,
ζ) οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ και λζ του άρθρου 2α και στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 400/1970 και των εξαρτημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009),
η) οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
θ) οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης,
ι) οι καταθέσεις δημόσιων αρχών,
ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων,
ιβ) οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 39.
α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό,
β) τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζονται στην περίπτωση 118 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
γ) οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 (Α΄166). Όσο διαρκεί η ποινική δίκη, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου περί αναστολής οποιασδήποτε καταβολής μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.
δ) οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στην περίπτωση 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
ε) οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό. Προκειμένου περί λογαριασμών πελατείας των ΕΠΕΥ ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου,
στ) οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3691/2008, όταν καθίστανται μη διαθέσιμες,
ζ) οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ και λζ του άρθρου 2α και στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 400/1970 και των εξαρτημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009),
η) οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
θ) οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης,
ι) οι καταθέσεις δημόσιων αρχών,
ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων,
ιβ) οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 39.


http://www.diulistirio.blogspot.gr/


Διαβάστε περισσότερα.... »
....