Διυλιστήριο: 02/03/17
ροη αναρτησεων

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Πoλύ καλή είδηση: Έρχονται σημαντικές αλλαγές στα Capital ControlsΟκτώ προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, έχουν υποβάλει οι τράπεζες, όπως καταγράφεται στα Στοιχεία Τεκμηρίωσης σχετικά με τη Λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Όπως αναφέρεται στην επισκόπηση της ΕΕΤ, στις 28 Ιανουαρίου 2017 έκλεισαν δεκαεννέα μήνες από την έναρξη της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και την, από 18 Ιουλίου 2015, επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων. Έκτοτε, οι καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας έχουν σταδιακά αυξηθεί ενώ η χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) μειώθηκε κατά 49%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η ΕΕΤ, ήδη από το τέλος Νοεμβρίου 2016, έχει καταθέσει οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών προκειμένου:

1. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα (από 840 ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).

2. Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί.

3. Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.

4. Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή τροποποιήθηκε επανειλημμένα και ισχύει, και τα μεταφερόμενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού). Η μη ρητή συμπερίληψη των συγκεκριμένων συναλλαγών στα «ελεύθερα» κεφάλαια μιας ελληνικής επιχείρησης έχει οδηγήσει πολλές από αυτές (τουριστικές, ξενοδοχειακές, αεροπορικές, κ.λπ) στην υπογραφή νέων ή στην ενεργοποίηση υφιστάμενων, πριν την 18/7/2015, συμβάσεων αποδοχής καρτών πληρωμών με φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών του εξωτερικού, δημιουργώντας σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις τράπεζες και τους λοιπούς φορείς αποδοχής συναλλαγών καρτών πληρωμών που λειτουργούν στη χώρα μας.

5. Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ σήμερα).

6. Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.

7. Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών. Με αυτήν την πρόταση θα περιοριστεί το διαχειριστικό κόστος των τραπεζών και θα μειωθούν οι προμήθειες προς μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών έναντι παραστατικών.

8. Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-31/12/2016″. Με το ισχύον καθεστώς, όσες επιχειρήσεις είναι νεοσύστατες (έναρξη μετά την 1η Οκτωβρίου 2014) μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς να ισχύει το στοιχείο της ιστορικότητας του 140%. Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις δεν είναι νεοσύστατες και είχαν χαμηλές εισαγωγές το περασμένο διάστημα, αναγκάζονται συχνά να καθυστερούν τις πληρωμές τους καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ιστορικότητας του 140%. Αυτό όμως δεν ευνοεί την προσπάθειά τους να αναπτυχθούν.

 https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

To Natura 2000 χαστούκι στις απαιτήσεις των Τούρκων για βραχονησίδεςΟι βραχονησίδες στο Αιγαίο έχουν ελληνική ταυτότητα και είναι καταγεγραμμένες στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000.


Τι είναι το δίκτυο NATURA 2000;

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:
  • τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών»
  • τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.
Οι ΖΕΠ, μετά το χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖΔ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Με αφορμή τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού, Μπιναλί Γιλντιρίμ, ο οποίος δήλωσε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν 130 μικρές και μεγάλες βραχονησίδες οι οποίες ούτε ταυτότητα έχουν, ούτε καν είναι γνωστό σε ποιον ανήκουν, ο συν-εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, Κώστας Διάκος, δήλωσε:

​«Οι βραχονησίδες του Αιγαίου όχι μόνο είναι ελληνικό έδαφος, αλλά επίσης Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αξίας για τη φύση και ιδιαίτερα για τα πουλιά. Ανήκουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000, είναι πλήρως καταγεγραμμένες και χαρτογραφημένες, αποτελούν αντικείμενο πολυετούς έρευνας από πλήθος έλληνες και ξένους επιστήμονες και απολαμβάνουν του κοινοτικού καθεστώτος προστασίας και διατήρησης».
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

Το Γραφείο Τύπου των ΟΠ

Πληροφορίες: 6972223030

Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακα με τους επίσημους κωδικούς των βραχονησίδων και νησίδων του Αιγαίου και την ευρωπαϊκή ονομασία τους, που αποτελούν Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου NATURA 2000:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=504&language=el-GR

GR3000011 NISIDES MYRTOOU PELAGOUS: FALKONERA, VELOPOULA, ANANES

GR3000012 NISOS ANTIKYTHIRA KAI NISIDES PRASONISI, LAGOUVARDOS, PLAKOULITHRA KAI NISIDES THYMONIES

GR3000013 KYTHIRA KAI GYRO NISIDES: PRASONISI, DRAGONERA, ANTIDRAGONERA, AVGO, KAPELLO, KOUFO KAI FIDONISI

GR3000014 PERIOCHI LEGRENON - NISIDA PATROKLOU

GR4110008 NISIDES KAI VRACHONISIDES LIMNOU: NISOS SERGITSI KAI NISIDES DIAVATES, KOMPIO, KASTRIA, TIGANI, KARKALAS, PRASONISI

GR4110009 NISIDES LESVOU (SYMPLEGMA TOMARONISION, KYDONAS, AGIOS GEORGIOS, GLARONISI, KLP)

GR4110014 NISOS AGIOS EFSTRATIOS KAI THALASSIA ZONI

GR4120006 NISOS FOURNOI KAI NISIDES THYMAINA, ALATSONISI, THYMAINAKI, STRONGYLO, PLAKA, MAKRONISI, MIKROS KAI MEGALOS ANTHROPOFAGOS, AGIOS MINAS

GR4130002 NISIA ANTIPSARA KAI NISIDES DASKALIO, MASTROGIORGI, PRASONISI, KATO NISI, MESIAKO, KOUTSOULIA

GR4130004 NISIDA VENETIKO

GR4210014 NISIDES PATMOU: PETROKARAVO, ANYDROS

GR4210015 NISOS AGATHONISIOU KAI NISIDES: PITTA, KATSAGANI, NERONISI, STRONGYLI

GR4210016 NISOS LEIPSOI (DYTIKO TMIMA) KAI NISIDES: FRAGKOS, MAKRONISI, PILAFI, KAPARI, KALAPODIA, MEGALO ASPRONISI, MAKRY ASPRONISI, KOULOURA, NOTIA ASPRA, SARAKINA, PIATO, PSOMOS, STAVRI, LIRA, ARETHOUSA, MANOLI

GR4210017 VOREIODYTIKO TMIMA ARKION KAI NISIDES: AGRELOUSA, STRONGYLI, SPALATHI, SMINERO, TSOUKA, TSOUKAKI, PSATHONISI, KALOVOLOS, MAKRONISI, AVAPTISTOS, KOMAROS

GR4210018 NISIDES LEROU: PIGANOUSA, MEGALO GLARONISI, MIKRO GLARONISI, LERIKO

GR4210019 NISIDES KALYMNOU: EPANO, NERA, SARI, TELENDOS

GR4210020 NISOI KINAROS KAI LEVITHA KAI NISIDES LIADIA, PLAKA, GLAROS, MAVRA

GR4210021 ANATOLIKO TMIMA ASTYPALAIAS KAI NISIDES KOUNOUPOI, FTENO, CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA

GR4210022 NISOS SYRNA KAI NISIDES MEGALOS ADELFOS, MIKROS ADELFOS, KATSIKAS, MESONISI, PLAKIDA, STEFANIA, NAVAGIO

GR4210023 NISIDES KARPATHIOU PELAGOUS: MEGALO SOFRANO, SOCHAS, MIKRO SOFRANO, AVGO, DIVOUNIA, CHAMILI, ASTAKIDONISIA

GR4210024 NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS, PELEKOUSA, GAIDOURONISI, GIAKOUMIS, AGIOS ANDREAS, PRASOUDA, NISI

GR4210025 ANATOLIKO TMIMA NISOU SYMIS KAI NISIDES KOULOUNDROS, SESKLI, TROUMPETO, MARMARAS, KARAVALONISI, MEGALONISI, GIALESINO, OXEIA, CHONDROS, PLATY, NIMOS

GR4210026 NISOS CHALKI KAI NISIDES: KOLOFONA, PANO PRASOUDA, TRAGOUSA, STRONGYLI, AGIOS THEODOROS, MAELONISI, ALIMIA, KREVVATI, NISAKI

GR4210028 NISOS KASOS KAI SYMPLEGMA KASONISION

GR4210029 ANATOLIKI RODOS: PROFITIS ILIAS - EPTA PIGES - EKVOLI LOUTANI - KATERGO, REMA GADOURA - CHERSONISOS LINDOU - NISIDES PENTANISA KAI TETRAPOLIS, LOFOS PSALIDI

GR4210030 DYTIKI RODOS: ORI ATTAVYROS & AKRAMYTIS, TECHNITI LIMNI APOLAKKIAS KAI NISIDES GEORGIOU, STRONGYLI, CHTENIES & KARAVOLAS

GR4210032 NISOS NISYROS KAI NISIDES

GR4220004 FOLEGANDROS ANATOLIKI MECHRI DYTIKI SIKINO KAI THALASSIA ZONI

GR4220021 NISOS IRAKLEIA, NISOI MAKARES, MIKROS KAI MEGALOS AVELAS, NISIDA VENETIKO IRAKLEIAS

GR4220022 NISOI CHRISTIANA

GR4220023 ANAFI: ANATOLIKO KAI VOREIO TMIMA KAI GYRO NISIDES

GR4220024 NISOS AMORGOS (VOREIOANATOLIKO TMIMA) KAI NISIDES: PSALIDA, GRAMVOUSSA, NIKOURIA, MIKRO KAI MEGALO VIOKASTRO, KRAMVONISI, PETALIDI

GR4220025 NISIDES PAROU KAI NOTIA ANTIPAROS

GR4220027 NISIDES MYKONOU (RINEIA, CHTAPODIA, TRAGONISI)

GR4220028 ANDROS: KENTRIKO KAI NOTIO TMIMA, GYRO NISIDES KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI

GR4220029 SERIFOS: PARAKTIA ZONI KAI NISIDES SERIFOPOULA, PIPERI KAI VOUS

GR4220030 DYTIKI MILOS, ANTIMILOS, POLYAIGOS KAI NISIDES

GR4220031 VOREIOANATOLIKI TINOS KAI NISIDES

GR4220032 VOREIA SYROS KAI NISIDES

GR4220033 NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI

GR4310003 NISOS DIA

GR4310009 KROUSONAS - VROMONERO IDIS

GR4320011 DIONYSADES NISOI

GR4320017 NISOS KOUFONISI, GYRO NISIDES KAI NISIDES KAVALLOI

GR4340018 NISIDA AGIOI THEODOROI

GR4340023 NOTIODYTIKI GAVDOS KAI GAVDOPOULA

Πηγή  www.ethnos.gr

https://diulistirio.blogspot.gr/
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Το μεγάλο λάθος του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Άρθρο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Με αφορμή το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ και την μεγάλη συζήτηση που έχει προκαλέσει, θυμηθήκαμε μια παλιότερη δίκη που είχε γίνει για το σκάνδαλο Κοσκωτά κατά του πρώην τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου.

Θεωρώ ότι τότε ήταν μια σημαντική στιγμήν, όπου θα έμπαινε ή όχι ταφόπλακα σε όλη την κυοφορούμενη διαπλοκή στην Ελλάδα. Και τότε υπήρξε, αν και σε εμβρυακή μορφή, η σύνδεση της πολιτικής ζωής με οικονομικό μεγαλοπαράγοντα της χώρας, τον Κοσκωτά. Ο Κοσκωτάς κατάφερε να δημιουργήσει μέσα από τον πολιτκή βούληση του Ανδρέα, το πρώτο τρίγωνο της διαπλοκής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, μεταξύ των επιχειρήσεων, της πολιτικής, των ΜΜΕ, των τραπεζών. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό θα ήταν, και για την δικαιοσύνη στην Ελλάδα, να καταδικαζόταν ο πρώην πρωθυπουργός, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Πραγματικά θα έκλεινε ίσως οριστικά , τις όποιες ελπίδες δημιουργίας σχέσεων μεγαλοπαραγόντων με πολιτικούς, προσπαθώντας να επηρεάσουν πολιτικές αποφάσεις.

Την ιστορική εκείνη στιγμή για την πορεία της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, από την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, πριν την έκδοση της απόφασης είχε πει : ''Όταν ένας πολιτικός κάνει λάθος, δεν πάει σε δίκη, πάει σπίτι του.'' Τις επόμενες μέρες βγήκε η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου, που αθώωνε τον Ανδρέα Παπανδρέου με ψήφους μόλις 7 έναντι 6. Δηλαδή με μόλις ένα ψήφο, αθώος. Η φράση του αυτή, σιγουρα έπαιξε ρόλο στην έκδοση της απόφασης, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι παρόλο που μέχρι τότε υπήρχε ισοδικία μεταξύ των Ελλήνων, ανεξάρτητα αν κάποιος ήταν πολιτικός ή όχι, έδωσε το δικαίωμα να δημιουργηθεί διαχωρισμός μεταξύ των Ελλήνων πολιτών με βάσει την θέση που διοικούν.

Μετά, αν και ήταν ένα μικρό κτύπημα, για την διαπλοκή της εποχής, έδωσε το δικαίωμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να γιγαντωθεί η διαπλοκή στην Ελλάδα. Ο πολιτικός μπορούσε πια, να ''συνεργάζεται'' με τις άλλες εξουσίες, και οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει των ορέξεων των μεγαλοπαραγόντων της κάθε εποχής. Ψηφίστηκαν νόμοι όπου έδιναν ''ασφάλεια'' στους πολιτικούς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον νόμο - κατάπτυσμα για την Ελληνική δημοκρατία, τον νόμο Βενιζέλου.

Και ερχόμαστε σήμερα όπου η διαπλοκή πια είναι φανερή σε όλους. όπου εκδότες, τραπεζίτες, δημοσιογράφοι κτλ δηλώνουν ξεδιάντροπα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ότι συμμετείχαν σε αυτό το φαγοπότι, δηλώνουν ότι έπαιρναν υπέρογκα δάνεια με το άκουσμα μόνο του ονόματός τους, και λόγω των ψηφισθέντων νόμων να είναι δύσκολο να τους αγγίξεις. Πολιτική ευθύνη δεν μπορείς να την καταλογήσεις, μιας και όταν κάνει λάθος ο πολιτικός πάει σπίτι του, η ποινική ευθύνη διαγράφεται για βουλευτές μετά από δύο εκλογικές αναμετρήσεις και αυτοί συνεχίζουν να κομπάζουν όσους δίκαια τους κατηγορούν.

Τώρα, είναι πιστεύω, η τελευταία ευκαίρια να κτυπηθεί καίρια η διαπλοκή. Τώρα πρέπει πραγματικά η δικαστική εξουσία να λειτουργήσει δημοκρατικά στην Ελλάδα και να δώσει πάλι το αίσθημα της ισονομίας και ισοδικίας στους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες βουλευτές πρέπει να συνδράμουν σε αυτήν την κατεύθυνση, όπου να έρθουν όλα στο φως. Και από τους δικούς τους και από τους άλλους. Να ακυρωθεί αυτός ο κατάπτυστος νόμος Βενιζέλου, και να δει ο Ελληνικός λαός να οδηγούνται στην φυλακή, αυτούς που οδήγησαν την ευλογημένη χώρα μας στην μέγγενη των μνημονίων. Αν δεν το κάνουμε τώρα, δυστυχώς η διαπλοκή θα γιγαντωθεί. Θα είναι ανεξέλεγκτη και η δημοκρατία, θα έχει εξαφανισθεί στην Ελλάδα. Οίδομεν .....

Δείτε το παρακάτω video. Στο 28.00 και μετά αναφέρουν την στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Καραμανλή την εποχή εκείνη


https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Αχταρμάς επικαιρότητα..

     Πριν μερικά χρόνια η είδηση της ίδρυσης ελληνικής υπηρεσίας διαστήματος, θα έφερνε ένα ελαφρό μειδίαμα στα χείλια.
Σήμερα προκαλεί βαρύ καγχασμό ακολουθούμενο από βαριά "γαλλικά" για
τους εμπνευστές του εγχειρήματος.

"Ψωμί, τυρί δεν έχουμε, ραπανάκια για την όρεξη", λέει ο λαός.
Ποιός τον χ@ζει όμως τον λαό; Η διαστημική υπηρεσία να 'ναι καλά να βολέψουμε όσους βολέψουμε,
..να φτιάξουμε και τίποτα γραφεία, να τα επιπλώσουμε, να βάλουμε και υπεύθυνους με μισθούς ντάγκα-ντάγκα και στο χέρι, υπερωρίες,
..να φτιάξουμε και επιτροπές, κι άλλες επιτροπές έρευνας (πσσσσ!), και σεμινάρια, και αυτοψίες στο ελληνικό "μπαϊκονούρ" Καλαμάτας,
..και διαστημικές πύλες (πσσσσσσσσσσ!), κι ενημερωτικά φυλλάδια, και καταχωρήσεις στον τύπο,
..μέγκλα πράματα. Τρέμε ΝΑSΑ.

Λεφτά υπάρχουν!
Για πέταμα όμως, στην κομματική καταβόθρα, και στο πηγάδι των εκλογών.
Όχι για τους συνταξιούχους. Ούτε για τα νοσοκομεία.
(Ποιός είπε ότι το ΠαΣοΚ σταμάτησε ποτέ να κυβερνάει;
Το ΠαΣοΚ είναι εδώ, μεταστατικός όγκος μέσα στο ΤΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν και πρίν, καρκίνος με την ΝΔ.
Και θα είναι για πάντα μέσα στην ψυχή και στην σκέψη του κάθε λαμόγιου, και του κάθε δωσίλογου πολιτικού.)

Λεφτά υπάρχουν για τους μπαρμπα-Αλέκους. Αυτοί δεν κινδυνεύουν ποτέ να ψάξουν στα σκουπίδια.
Σκουπίδια είναι από μόνοι τους. Τί να σκαλίζουν μέσα τους; Τί να βρούν; Πάλι σκουπίδια.
Η χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλούμ. Και της αριστεράς επίσης.
Η βία της εξουσίας με λόγια.
Η εξουσία με βία, χωρίς λόγια.

Η Αντιγόνη τους έφταιξε.
Κι αν δεν τους έφταιξε, τους τρόμαξε.
Το αιώνια αντιστασιακό έργο του Σοφοκλή, ωδή κόντρα σους άνομους νόμους και στην ιερή υποχρέωση των ανθρώπων να αντιστέκονται στους κάθε λογής δυνάστες, και στους παραλογισμούς της εξουσίας.
Κι αν δεν την κατάργησαν ακόμη από διδακτέα ύλη, θα την καταργήσουν. Αργότερα. Σιωπηρά.
Η Ελλάδα τους δεν αντέχει πιά άλλους Έλληνες.
Η αριστερά τους δεν αντέχει κριτική, ούτε αντίδραση.
Ούτε σκεπτόμενους ανθρώπους.
Μόνον επήλυδες (που λέει κι ο Ψώρρας), και ημιμαθείς κομματικούς ταλιμπάν.

Άντε παένετε ρε από 'δω,
..που λέει κι ο υπουργός σας ο Μπαλαφα(ρα)ς σε όποιον διαφωνεί.
Τσακίδια. Και με πύραυλο. Της διαστημικής σας υπηρεσίας.
Γρήγορα!..

Αναρτήθηκε από Κώστας Μαντατοφόρος
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

VIDEO - Σε κρίση ειλικρίνειας η Μπακογιάννη για στρατιωτικούς - ταξί


Το Διυλιστήριο λέει : ''... Άραγε γιατί να την πιάσει αυτή η κρίση; Μήπως ξαφνικά έγινε φιλαλήθης ; Δεν νομίζω ... Μήπως δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να επιτύχει στις εκλογές ; Και αν αποτύχει ποιο θα είναι το μέλλον του Κυριάκου; Ποιος θα αναλάβει μετά την Νέα Δημοκρατία ; Ποιος είναι ο  ρόλος του Άδωνι σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες κορώνες ; Τι ελπίζει αυτός από την πλευρά του; Μήπως προς στιγμήν, ο στόχος τους είναι κοινός ; ΆΡΕ Κούλη , να ήξερες τι σου ξημερώνει ....''

 
Νέα Δημοκρατία-«Θα κόψουμε €350εκ από τους Στρατιωτικούς για να κλείσει η αξιολόγηση»

Βόμβα από Ντόρα για τα 350 εκ. περικοπών που δεν έγιναν στο ΥΠΕΘΑ: “Εμείς θα τις κάναμε”
«Θα κόψουμε 350εκ από τους Στρατιωτικούς για να κλείσει η αξιολόγηση»

Π. Καρβουνόπουλος

Την ίδια ώρα που το στράτευμα δουλεύει στα “κόκκινα” λόγω και του προσφυγικού, μια δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη επικεφαλής του τομέα Άμυνας και Εξωτερικών της ΝΔ,θα προκαλέσει σίγουρα μεγάλη συζήτηση και προβληματισμό εντός των ΕΔ.

Η κυρία Μπακογιάννη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στο Star απαντώντας σε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το τι θα έπραττε η ΝΔ στην παρούσα φάση της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές είπε ότι το κόμμα της έχει καλύτερο μίγμα πολιτικής και ως παράδειγμα ανέφερε ότι “εμείς δεν θα χαρίζαμε τα 350.000.000 των περικοπών στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας”!

Η δήλωση προκαλεί εντύπωση ,γιατί είναι γνωστό ότι στους στρατιωτικούς χρωστάμε! Με βάση την απόφαση του ΣτΕ,την οποία όλα τα κόμματα έχουν αποδεχτεί.

Προκαλεί εντύπωση για ακόμη μια φορά η ευκολία με την οποία όλα τα κόμματα έχουν πολύ εύκολη την “λύση” των περικοπών στην Εθνική Άμυνα.

Προκαλεί τρόμο το γεγονός ότι το πολιτικό μας σύστημα δείχνει στο σύνολό του ότι δεν έχει καταλάβει ούτε στο ελάχιστο σε τι κατάσταση έχει φθάσει η Εθνική Άμυνα.

Δεν έχουν γραφτεί όλα όσα αντιμετωπίζουν οι ΕΔ και το προσωπικό τους. Για λόγους ευνόητους. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι οι πολιτικοί μας έχουν ενημερωθεί. Και γι΄ αυτό δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως έστω και σε επίπεδο…θεωρίας εξακολουθούν να γίνονται συζητήσεις ,σκέψεις και προτάσεις για περισσότερες περικοπές στις ΕΔ.
ΕΞΑΛΛΟΙ οι ΤΑΞΙτζηδες απο την αδισκακτη Νεοφιλελε Ντορα Μπακογιάννη


Να που υπάρχουν και πολιτικοί που δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν ξεκάθαρη σε ότι αφορά την Uber και πως την αντιμετωπίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και το δήλωσε ευθαρσώς στην εκπομπή ‘’Εν καμίνω’’ του Πάνου Παναγιωτόπουλου.
Ιδού η αποψή της :
« Μπακογιάννη: Στο Λονδίνο υπάρχουν αυτά τα ταξί. Τα Uber. Τα οποία τα ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ένας μικρός άνθρωπος, που παίρνει ένα μικρό αυτοκινητάκι και μπαίνει μέσα σε μία επαγγελματική κατηγορία και προφανώς είναι φτηνότερος από το ταξί. Οι ταξιτζήδες είναι έξαλλοι. Διότι σου λέει αυτός γιατί;… Δραστηριοποιείται μέσω διαδικτύου και έρχεται και μου παίρνει εμένα τη δουλειά. Αλλάζουνε λοιπόν οι συσχετισμοί τόσο πολύ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσαρμοστούν οι κοινωνίες. Ε! αυτό λοιπόν μαζί με όλα τα υπόλοιπα …
Παναγιωτόπουλος: Θέλετε να μπει ο κύριος Λυμπερόπουλος στο στούντιο και να μας τα σπάσει;
Μπακογιάννη: Εγώ παραταύτα τον κύριο Λυμπερόπουλο τον συμπαθώ αν και με πολέμησε σε όλη μου τη ζωή.
Παναγιωτόπουλος: Εκπροσωπεί κόσμο. Παίρνει 70%.
Μπακογιάννη: Σύμφωνοι, αλλά η πραγματικότητα δεν πολεμιέται. Σας έχω πει ότι ο μακαρίτης ο Λένιν έχει πει «ότι η πραγματικότητα είναι πεισματάρα».

Μίλησε για ‘’πεισματάρα πραγματικότητα’’. Όχι για παράνομη πραγματικότητα. Νομιμοποίησε τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τον αθώωσε στα μάτια του καταναλωτή.
— Ξέχασε να πει ότι η Uber δεν συνεισφέρει ούτε με ένα ευρώ στην ελληνική οικονομία.

–Απέφυγε να πει ότι είναι μια εταιρία που δεν πλήρωσε ποτέ , κανένα φόρο ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε καμιά από τις χώρες που δραστηριοποιείται. Κι ότι έχουν κριθεί παράνομες οι υπηρεσίες (μεταφορές με ΙΧ) που παρέχει και στη Βρετανία και σε όλες τις χώρες του κόσμου.
— Από άγνοια ή από πρόθεση , δεν έκανε κανένα διαχωρισμό ανάμεσα στο όχημα δημοσίας χρήσεως που από το νόμο πραγματοποιεί μεταφορές (ταξί) και στο πειρατικό όχημα ΙΧ που απαγορεύεται να κάνει επιβατική μεταφορά και παρανομεί.

–Αν η παρανομία θεωρείται πραγματικότητα και μάλιστα πεισματάρα, ας το ανακοινώσει και επισήμως η Νέα Δημοκρατία για να ξέρει κι ο κόσμος και οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, ότι υπάρχει και ευκολότερος δρόμος που οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα και στον εύκολο πλουτισμό.

–Ξέχασε να πει, ότι η Uber γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τους νόμους του ελληνικού κράτους που και η ίδια η κ. Μπακογιάννη ψήφισε.

–Ξέχασε να πει ότι η Uber παράνομα και καταχρηστικά κατήργησε από μόνη της την εξάωρη σύμβαση που ορίζει ο νόμος και έφτιαξε τον δικό της τιμοκατάλογο αγνοώντας επιδεικτικά όσα έχει θεσπίσει η πολιτεία.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι ταξιτζήδες είναι έξαλλοι. Και για έναν ακόμη. Επειδή η παρανομία βρίσκει υποστηρικτές σε ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει τη χώρα. Γι αυτό και κατεβήκαμε από το τρένο του νεοφιλελευθερισμού που σήμερα ‘’πατάει’’ τους ταξιτζήδες ,αύριο κάποιους άλλους και μεθαύριο όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Αυτός είναι ο νόμος της παγκοσμιοποίησης που συνοδεύεται πάντα από διαπλοκή και οικονομικό στραγκαλισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Τουλάχιστον δεν θα είμαστε συνεπιβάτες όταν φτάσει στον τελικό του προορισμό. Στον σταθμό των καρτέλ και των πολυεθνικών. Γιατί εκεί το οδηγεί η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, συνειδητά και προγραμματισμένα.


Πηγή  olympia.gr  και militaire.gr

https://diulistirio.blogspot.gr


Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη σήραγγα των Βαλκανίων και είναι στην Ελλάδα!Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα

«Γίνεται προσπάθεια -και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε- στο τέλος Μαρτίου να έχουν ολοκληρωθεί και οι υπολειπόμενες εργασίες, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο των γονιών και των παπούδων μας, ο αυτοκινητόδρομος Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος επιθεώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Τέμπη.

Τα έργα εντάσσονται στο τμήμα Μαλιακός - Κλειδί του αυτοκινητοδρόμου, ενώ με το τμήμα αυτό του ΠΑΘΕ, στο οποίο περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη οδική σήραγγα των Βαλκανίων, μήκους 6 χλμ, ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος Αθήνας - Θεσσαλονίκης, μήκους περίπου 550 χλμ. «Η μεγαλύτερη σήραγγα των Βαλκανίων έχει ολοκληρωθεί», σημείωσε ο κ. Σπίρτζης, μετά από την ενημέρωση που έλαβε για την πορεία των έργων.

Ο κ. Σπίρτζης διέψευσε δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως δόθηκαν περισσότερα χρήματα ως πριμ επιτάχυνσης, ώστε το έργο να είναι έτοιμο μέχρι τον Μάρτιο.

Αναφερόμενος στο θέμα των διοδίων, είπε πως θα γίνουν οι σταθμοί που είχαν προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις, επισημαίνοντας πάντως πως στόχος του υπουργείου είναι «στις αρχές του 2018 να μην υπάρχουν πουθενά μετωπικά διόδια και να υπάρχει το αναλογικό σύστημα διοδίων».

Πηγή : www.newsbomb.gr

https://diulistirio.blogspot.gr

 
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Οι κρυφοί καλεσμένοι του φίρερ ΜιχαλολιάκουΟταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του επισκέπτη του, προκλήθηκε σκάνδαλο και ο Μιχαλολιάκος απολογήθηκε, ισχυριζόμενος ότι δεν τον γνώριζε και ότι του συστήθηκε ως δημοσιογράφος.

Οπως αποδεικνύεται με φωτογραφικά ντοκουμέντα, η ετήσια δήθεν «πατριωτική» φιέστα για τα Ιμια της Χρυσής Αυγής ήταν και φέτος ένα πρόσχημα για να συγκεντρωθούν στην Αθήνα ομοϊδεάτες της ναζιστικής οργάνωσης από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η Χρυσή Αυγή το αποκρύπτει στα σχετικά ρεπορτάζ, αλλά το διαλαλούν με περηφάνια οι αποδέκτες της πρόσκλησής της.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του Μιχαλολιάκου ήταν και φέτος οι εκπρόσωποι του γερμανικού Τρίτου Δρόμου (ΙΙΙ Weg), μιας οργάνωσης η οποία χαρακτηρίζεται «νεοναζιστική» από τη γερμανική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος και η δράση της έχει τεθεί υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Επιμόρφωσης στο Βρανδεμβούργο, ο Τρίτος Δρόμος είναι «προσανατολισμένος στη βία και είναι έτοιμος να εξωθήσει και άλλους στη βία. Ο σημερινός του εχθρός είναι οι πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα».

Στην τελευταία έκθεση της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος επισημαίνεται η σχέση της οργάνωσης με εγκληματικές ενέργειες και καταγράφονται δημοσιεύματα στον ιστότοπό της, στα οποία επαινούνται οι δολοφονικοί εμπρησμοί κέντρων φιλοξενίας προσφύγων.


Να αναφέρουμε ότι μέλη της οργάνωσης έχουν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν σε ενέργειες εναντίον Ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία 

Η αντιπροσωπεία του Τρίτου Δρόμου που κλήθηκε στην Αθήνα από τη Χρυσή Αυγή είχε επικεφαλής τον Ματίας Φίσερ και τον Κάι Τσίμερμαν.Η φωτογραφία είναι το 2014 σε εκδήλωση της χρυσής αυγής για τα Ίμια

Ο πρώτος είναι ένας από τους γνωστότερους νεοναζί της Βαυαρίας. Σύμφωνα με την τοπική Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, ο Φίσερ υπήρξε μέλος του εξτρεμιστικού δικτύου «Freies Netz Süd», το οποίο τέθηκε εκτός νόμου από τις γερμανικές αρχές τον Ιούλιο του 2014.

Ο Τσίμερμαν υπήρξε επίσης μέλος της ίδιας οργάνωσης και το 2011 καταδικάστηκε σε φυλάκιση για βίαιη επίθεση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σήμερα είναι μέλος της εξτρεμιστικής οργάνωσης «Bürgerinitiative Soziales Fürth», που κι αυτή διαδέχτηκε το απαγορευμένο «Freies Netz Süd».

Ο Τρίτος Δρόμος είναι μια οργάνωση-κέλυφος, η οποία έχει πάρει τη μορφή «πολιτικού κόμματος» προκειμένου να δυσκολέψει τις γερμανικές αρχές στον έλεγχο της δράσης της.

Πρόκειται για την ίδια μέθοδο που ακολουθεί η Χρυσή Αυγή από τη δεκαετία του 1980, καλύπτοντας τη βίαιη δράση των μελών της και των Ταγμάτων Εφόδου πίσω από τη βιτρίνα ενός νόμιμου κόμματος.


Η φωτογραφία είναι από μέλη του Τρίτου δρόμου της Γερμανίας σε επίσκεψη στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2016 όπου ήθελαν να σηκώσουν την σημαία της οργάνωσης στην Ακρόπολη

Ο Ματίας Φίσερ είχε κληθεί στην Αθήνα από τη Χρυσή Αυγή και στην αντίστοιχη φιέστα του 2013, επικεφαλής αντιπροσωπείας του «Freies Netz Süd».

Είχε μάλιστα τότε φωτογραφηθεί με τον Μιχαλολιάκο και τον Κασιδιάρη μέσα στη Βουλή.

Οταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του επισκέπτη του, προκλήθηκε σκάνδαλο και ο Μιχαλολιάκος απολογήθηκε, ισχυριζόμενος ότι δεν τον γνώριζε και ότι του συστήθηκε ως δημοσιογράφος.

Ο ισχυρισμός, βέβαια, αποδεικνύεται σήμερα απολύτως ψευδής.Πηγή  left.gr

https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....

Ποινή φυλάκισης 23 μηνών για τον εκδότη των Παραπολιτικών στην εκδίκαση της μήνυσης Καμμένου


Ποινή φυλάκισης 23 μηνών κατά συγχώνευση με 3ετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον δημοσιογράφο Γιάννη Κουρτάκη, ενώ έκρινε αθώο τον συγκατηγορούμενό του Παναγιώτη Τζένο, μετά από πολύωρη διαδικασία με αφορμή μήνυση του υπουργού ‘Αμυνας Πάνου Καμμένου. Να αναφέρουμε ότι συνήγορος υπεράσπισης των Κουρτάκη - Τζένο ήταν ο Μάκης Βορίδης, που ως επιχείρημα υπεράσπισης είχε την ευθύνη του γονέα για την ενηλικίωση των παιδιών του !!!

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι ισχυρισμοί του κ. Κουρτάκη, υπευθύνου του ομίλου “Παραπολιτικά”, σε βάρος του μηνυτή χαρακτηρίζονται ως εξύβριση, κατ’ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό, ενώ όσα αφορούν ισχυρισμούς του για τα ανήλικα τέκνα του υπουργού ως συκοφαντική δυσφήμιση.

Έτσι στον δημοσιογράφο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 7 μηνών για την εξύβριση και 10 μηνών για κάθε παθόντα για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Κατά συγχώνευση, η ποινή σε βάρος του προσδιορίζεται στους 23 μήνες φυλάκιση.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος μετά από την έκδοση της απόφασης:

«Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική Δικαιοσύνη και τους συνηγόρους μου. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, η ελληνική Δικαιοσύνη καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση τον κοινό συκοφάντη κ. Κουρτάκη, μεγαλοεκδότη των «Παραπολιτικών» και του ραδιοφώνου, που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα παιδιά μου, εμπλέκοντάς τα ως τρομοκράτες, προκειμένου να με εκβιάσει.

Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να λειτουργούν ως«45άρια» στη ζωή του τόπου και ιδίως θα πρέπει να αποφασίσουν ότι όταν εμπλέκουν μικρά παιδιά θα πληρώνουν ακριβά, με φυλάκιση όπως αυτή την οποία εισέπραξε σήμερα ο κ. Κουρτάκης».

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

 https://diulistirio.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα.... »
....